Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 5 (1992-1993)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 5 (1992-1993)Sayfa Sayısı
:  
248
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-486-888-3

50,00 TLÖNSÖZ 1992-1993 yıllarında kaleme aldığım hukukî mütalaaların top¬landığı bu kitap aziz hocam sayın Prof. Dr. Yaşar Karayalçın′a ithaf olun¬muştur. Çünkü: Herşeyden önce Prof. Dr. Yaşar Karayalçm kanımca Türk Ticaret Hukuku′nun yaşayan en büyük ustasıdır. Doçent olduğum günden beri derslerimi anlatırken yararlandığım ilk kaynak olan ve şimdiye değin aşılamamış bir başyapıt niteliğini taşıyan "Ticarî İşletme"nin yanı sıra Kıymetli Evrak ve Şirketler Hukuku alanındaki kitapları, giderek ticaret hukukunun güncel sorunlarına ilişkin çok sayıdaki makalesi ile Karayalçın′m hukukumuza olan önemli ve tartışılmaz katkısı hiç bir zaman unutulmayacaktır. Sayın Karayalçm bunun dışında son derecede büyük bir emek har¬cayarak Türk Ticaret Hukuku′nda yayımlanan kitap ve makaleleri yansıtan bibliyografya kitaplarını hazırlamış ve böylece sözkonusu bilim aâlmaa araştırma yapanlara her zaman minnetle anılması gereken bir kolaylık, daha doğrusu ayrıcalık sağlamıştır. Hocam′m yıllardan beri büyük özveri ile Müdürlüğünü yürüttüğü Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü′nün uğraşısı, özellikle yayınladığı dergi ve kitapların sayısı ile düzenlediği bilimsel toplantıların fazlalığı gözönüne alındığında, onun uzun bir süredir üniversitelerin dahi yerine getiremediği önemli işlevleri üstlendiği ve başarılı bir biçimde gerçekleştirdiği anlaşılacaktır. Bunun içindir ki kanımca Prof. Karayalçm hiç emekli olmamıştır ve olmayacaktır. Prof. Karayalçm Üniversite′nin saygınlığına verdiği değeri ve bu saygınlığı korumak konusundaki cesaretini, ona uzatılan dilleri, günün koşulları ile hiç ilgilenmeksizin, keserek de kanıtlamıştır. Nihayet Prof. Karayalçm Türkiye′de bilebildiğim kadarı ile kaleme aldığı hukukî mütalaaları yayınlayan ikinci bilim adamı ve fakat ilk ticaret hukukçusudur. Bu satırların yazarına da önderlik ve yol gösteri¬cilik yapan Hoca′nm anılan kitaplarının önsözlerine birlikte imza atma¬mak olanaksızdır. itiraf edeyim ki, öğrencisi olmak onuruna ulaşamadığım ve akademik aşamalarımın hiç birinde de jüri üyesi olarak yeralmayan, fakat bilimine ve kişiliğine büyük saygı duyduğum Prof. Karayalçm için çıkarılan Armağana katkıda bulunamamanm burukluğunu hep içimde hissettim. Bu kez O′nun Enstitüsü tarafından yayınlanan bir kitabımı yine O′na sunmakla biraz olsun bu ayıbı giderebilmiş olmayı umuyor, kendilerinden saygı, sevgi ve bağlılığımın kabulünü rica ediyorum. İstanbul Üniversitesi, Nisan 1995 Ömer Teoman İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ XV 1- YABANCI PARA KAYDI Satım Sözleşmesinde Semenin ve Temerrüt Faizinin Yabancı Para Üzerinden Belirlenmesi - Yabancı Para Biriminin Bir Hesap Anahtarı (Çarpan) Olarak Kullanılması - Navlun Primi ve DFİF Ödemelerinde Kabul Edilen Sistem - Sözleşmenin Temerrüt Faizine İlişkin Hükmünün Yorumlanması 1 2 - ALACAĞIN TEMLİKİ Temlikin Koşulları - Alacağı Temlik Eden Kişinin Bundan Böyle Alacak Üzerinde Tasarruf Edememesi - Temlikin Borçluya Bildirilmesi ve Bunun Sonuçları - Alacağı Temellük Edenin Borçluyu Takip veya Dava Zorunluluğu 8 3- ŞİŞELEYİCİ SÖZLEŞMESİ Tek Satıcılık - Tesis Kurma ve İşletme Yükümlülüğünü de İçeren Karma Sözleşme - Sözleşmenin Yenileneceği Konusunda Karşı Yanda Yaratılan Güven - Sözleşme Yapma Özgürlüğü/Zorunluluğu - Haksız Rekabet 14 4- İSTİSNA SÖZLEŞMESİ Müteahhitlerin Oluşturduğu Konsorsiyumun Hukukî Niteliği - İstisna Sözleşmesinde Ücretin Götürü Olarak Tesbiti - Ek Süre İstemi - Götürü Ücretin Artırılması ya da Sözleşmenin Feshi - Konsorsiyum İlişkisinin Sona Erdirilmesi 25 5- ÖZEL BANKACILIK BİRİMİ - ŞUBE Şube Niteliğinin Özellikleri - Müşteri Portföy Yönetimi ile Uğraşacak Bir Birim Oluşturulması - Bağımsız Muhasebenin Önemi - Ayrı Bir Müşteri Kitlesine Sahip Olma - Aracı Kurumların Merkez Dışındaki Örgütleri - Farklı Bir Banka Şubesi mi? 35 6- İŞLETME ADI İşlevi - Tescil Zorunluluğu - İşletme Adı Olarak Ticaret Unvanının Ekinin Kullanılması - Tescilin Sağladığı Hukukî Koruma ve Çevresi - Haksız Rekabet Hükümlerinden Yararlanabilme 41 7- HAKSIZ REKABETTE ZAMANAŞIMI Dava Zamanaşımı - Haksız Rekabet Eyleminin Devam Etmesi Durumunda Zamanaşımının İşlemeye Başlayıp Başlamayacağı - Dava Hakkının Kötüye Kullanılması - Yaptırılan Tespit ile Davanın Açıldığı Tarih Arasında Uzun Bir Zaman Geçmesi 44 8- MARKALAR ARASINDA İLTİBAS Başkasına Ait Tescilli Bir Markanın Aynını ya da Benzerini Kullanmak - Hukukî ve Cezaî Sorumluluk - İltibasın Saptanmasında Başvurulacak Ölçütler - Belirli Bir Dikim Biçiminin Marka Olarak Tesciline Olanak Bulunmaması - Pantolonun Arkasında Yeralan Etiketin Tek Başına İltibas Yaratmaya Elverişli Olmaması - Tescil Edilen Markanın Aynen Kullanılması Zorunluluğu 49 9- ANONİM ORTAKLIK PAY SAHİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Pay Sahiplerinin Anonim Ortaklık Anasözleşmesi Dışındaki Bir Sözleşme ile Karşılıklı Olarak Borç ve Taahhütlere Girmeleri - Çift Ortaklık Kavramı - Adî Ortaklık / Ödünç / Bağışlama / Kredi Açma İlişkisi - Pay Sahipleri Arasındaki Sözleşmenin Ortaklık Tüzel Kişisine Karşı İleri Sürülememesi 56 10- ANONİM ORTAKLIĞIN TEMSİLİ Birlikte İmza İlkesi - Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması - Sınırlandırmaların Geçerli Olabilmesi İçin Tescil ve İlân Zorunluluğu - Müspet Vukuf- Herhangi Bir Borç İlişkisine Dayanmayan Bononun Lehdarı Tarafından Üçüncü Kişilere Ciro Edilmemesi - Hizmet Nedeni İle Görevi Kötüye Kullanma Savı 69 11- YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN SORUMLULUĞU Yönetim Kurulu Üyesinin Görevini Kötüye Kullanarak Ortaklık Tüzel Kişisi ile Pay Sahiplerini Zarara Uğratması - Doğrudan ve Dolayısı ile Zararlara Dayalı Sorumluluk Davası - Anonim Ortaklığın Yönetim ve Temsilinin İhtiyatî Tedbir Kararı ile Bir Yediadle Bırakılması - Sözleşmesel Rekabet Yasağına Aykırılık -Yönetim Kurulu Üyelerinin Vergisel Sorumluluğu - Yabancı Bir Ülkede Kurulan Anonim Ortaklığın Fiilî Yönetim Merkezinin Türkiye Olmasının Sonuçları ....79 12- GENEL KURUL KARARININ İPTALİ Genel Kurul Toplantısına Hiç Çağrılmayan Bir Pay Sahibinin Kararların İptali¬ni Hangi Koşullarda İsteyebileceği - Toplantıya Çağrılmama Olgusunun Oy Hakkı Dışındaki Yönetim Haklarına Etkisi - İptal Edilebilirlik / Yokluk Tartışması ..95 13- GENEL KURUL KARARININ İPTALİ Pay Sahibinin Çağrıdaki Aksaklığa Karşın Toplantıya Katılması - Pay Sahibinin Gündeme Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Sorumluluk Davası Açılması Konusunda Bir Madde Eklenmesini İstemesi - Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları - İbra Kararı Vermenin Zorunlu Olmaması - Oydan Yoksunluk - Pay Sahibinin Genel Kurul Toplantısına Hiç Alınmaması - Gündemde Kâr Dağıtım Maddesinin Yeralmasma Karşın Ortada Dağıtılabilecek Bir Kârın Bulunmaması 100 14- GENEL KURUL KARARININ İPTALİ Hisse Senetleri Halka Arzolunmuş Sayılan Anonim Ortaklık - Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Nakit Karşılığında Yapılacak Esas Sermaye Artırımlarında Yeniden Değerleme Fonundan Ekleme Yapılarak Bedelsiz Pay Çıkarma Zorunluluğu - Yasaya Aykırı Genel Kurul Kararının Ayrıca İyiniyete Aykırılık Yönünden Değerlen¬ dirilmesine Gerek Bulunmaması 111 15- HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ Hisse Senetlerinin Üzerinde Anonim Ortaklığın Tescil Tarihi Yerine Tescilin İlân Edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Tarih ve Sayısına Yerverilmesi -Yasada Öngörülen Şekil Koşullarının Eksikliğinin Hisse Senedinin Geçersizliğine Yolaçıp Açmayacağı - Anonim Ortaklığın ve Paylann Teşhisine Yarayacak Bilgilerin Yeterli Olması - İşlemleri Olanaklar Oranında Ayakta Tutma İlkesi - Hamiline Yazılı Paylar İçin Tutulan Pay Defterinin İşlevi 114 16- DEĞİŞİK İTİBARÎ DEĞERDE HİSSE SENETLERİ Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımı Sonucunda Çıkarılan Yeni Payların Eski Paylara Oranla Daha Düşük İtibarî Değer Taşımasının Öngörülmesi - Esas Sermayenin Değişik İtibarî Değerli Paylara Bölünebilmesi - Oy Hakkının İtibarî Değere Göre Kullanılması İlkesi - İlkenin Uygulanması Durumunda Oy Hakkı Yönünden Ortaya Bir Dengesizlik Çıkmaması - Oyda Ayrıcalık 121 17- AYRICALIKLI PAYLAR Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Biçimindeki Grup Ayrıcalığı - Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Gösterecekleri Adayı Belirlemek İçin Özel Bir Toplantı Yapmaları Zorunluluğu - Anasözleşme Hükmünün Yorumlanması - Genel Kurulun Seçim Yetkisini Kötüye Kullanması 125 18- AYRICALIKLI PAYLAR Bankalarda ve Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrıcalıklı Pay Çıkarma Sorunu - Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrıcalıklı Pay Çıkarabilmenin Kayıtlı Sermaye Sistemi Uygulaması ile Sınırlı Olmaması - Kendilerine Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Olanağı Tanınan Pay Sahiplerinin İlgili Anonim Ortaklıkta Esasen Sermayenin Çoğunluğunu Temsil Etmeleri 129 19- BANKA PAY SENETLERİNİN HALKA ARZI Halka Açılmada İzlenebilecek Yollar - Mecut Pay Sahiplerinin Yönetimdeki Etkinliklerini Koruyabilmek İçin Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Olanağı Sağlayan Grup Ayrıcalığı Oluşturulması - Halka Arzedilecek Payların Mevcut Pay Sahiplerine Devrinin Önlenmesi - Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayıları - Holding Modelinin Uygulanabilirliği 135 20-ANONİM ORTAKLIKTA ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Belirli Bir Grup Payın İlgili Pay Sahiplerinin Onayı Bulunmaksızın İtfa Edilmesi - Payların Devrinin Sonradan Güçleştirilmesi - TTK m. 388′de Yapılan Değişiklikten Sonra BanK m. 20, f.l′in Uygulanabilirliği - Genel Kurulda Oy Toplayıcılarının Toplantı Başkanı Tarafından Seçilmesi - Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayıları - Anonim Ortaklığın Temsil ve İlzamı - Ayrıcalıkların İlgili Pay Sahiplerinin Onayı Bulunmaksızın Kaldırılması 141 21- ESAS SERMAYE ARTIRIMININ İPTALİ Artırım Kararının Tâbi Olduğu Yetersayı - Anasözleşmede TTK. m. 388′e Yapılan Yollamanın Anlamı - TTK. m. 388′deki Değişikliğin Emredici Nitelik Taşıyıp Taşımadığı - Genel Kurulda Tek Başına Muhalif Oy Kullanmış Olmanın İptal Davası Açmaya Yeterli Olmaması - Payların Devrinin Sonradan Güçleştirilmesi - Anonim Ortaklığın Belirli Bir Pay Sahibine Ait Rüçhan Hakkı Bedelini Kendi Kaynaklarından Karşılayacağını Öngören Taahhütnamenin Geçersizliği 146 22- OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇEDEN KÂR DAĞITIMI Belirli Bir Amaca Tahsis Edilmemiş Olağanüstü Nitelikteki Yedek Akçelerin Çözülüp Kâr Payı Olarak Dağıtılması - İlgili Anonim Ortaklığın Anılan Dağıtım Durumunda "Dağıtılması Kararlaştırılmış Olan Kısmm Onda Biri" Oranında Yasa] Yedek Akçe Ayırmak Zorunluluğunda Bulunup Bulunmadığı - Yasal Yedek Akçe Ayırmamanın Esas Sermaye Artırım Kararının Geçerliliğine Etkisi - Tescil Edilen Artırımın Butlanının İleri Sürülmesi 161 23- POLİÇE Keşideci ile Muhatabın Aynı Kişi Olması - Bünyesinde Yabancılık Öğesi Taşıyan Poliçe - Lehdarm Poliçeyi Kabule Arzetmeksizin Doğrudan Doğruya Ödemeyi İstemesi - Muhatabın Poliçeyi Kabul Etmemesi Durumunda Keşideci Dahil Diğer Senet Borçlularına Müracaat Edebilmek İçin Protesto Çekilmesi Zorunluluğu- Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi - Geçersiz Protesto 169 24- ÇEK YASASI DEĞİŞİKLİĞİ Bankaların Çek Karnelerini Yasada Öngörülen Koşullara Uygun Olarak Bastırmaları Zorunluluğu - Çekle İşleyen Hesap Açılırken Müşterinin Kimliğinin Saptanması ve Bu Konuda İstenmesi Gereken Belgeler - Çeki Kısmen Ödeyen Muhatabın Ödemeyi Nasıl Kanıtlayacağı - Keşidecinin Elindeki Çek Karnelerini Geri Vermesi - Bankaların Karşılıksız Çek Nedeni İle Sorumlu Oldukları Tutar 176 25- KARŞILIKSIZ ÇEK Mevcut Bir Borç İçin Kambiyo Taahhüdünde Bulunulması - Temel Alacağı Nakden Tahsil Eden Alacaklının Kendisine İfa Uğruna Verilen Çekleri İade Etmek Zorunluluğu - Çek Keşidecisinin Lehdara Alt İlişkiden Kaynaklanan Def ileri İleri Sürebilme Olanağı - Çek Lehdarınm Bedelsiz Kalan Çeklerin Karşılıksızlığma Dayanarak Ceza Koğuşturması Yapamaması 181 26- İŞTİRAK KREDİLERİ Bir Bankanın Yönetim Kurulu Üyelerinin Kredi Kullandırılması Sözkonusu Olan Bir İştirakte de Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatını Taşımaları - Dolaylı Kredi Kavramı - İlgili Yönetim Kurulu Üyesinin İştirakin Yönetiminde Bankanın Temsilcisi Sıfatı ile Görev Alması - Yasaya Aykırılığın Giderilmesinde İzlenebilecek Yollar 189 27- İŞTİRAK KREDİLERİ BanK.′da Yapılan Değişiklikle İştiraklere Kullandırılabilecek Kredilerin Sınırlandırılması - Değişikliğin Ne Zaman Yürürlüğe Gireceği - Bankalara Kredilerini Yeni Düzenlemeye Uyarlayabümeleri İçin Tanınan Geçiş Döneminde Eski Sınırlara Göre Yeniden Kredi Kullandırılamaması 193 28- BANKANIN KENDİSİNE BORÇLU BİR ORTAKLIĞA İŞTİRAK ETMESİ Mevcut Borçların Esas Sermayeye Dönüştürülmesi Yolu ile Yapılan Artırım - Bankanın İlgili Anonim Ortaklığın Yönetimine Egemen Olmasının Gerekliliği - Yönetim Kurulundaki Üye Çoğunluğu - Nakit Gereksinimi Karşılanamayacak Bir Ortaklığa Katılmanın Anlamsızlığı 196 29- BANKA MENSUBUNA KREDİ Bir Bankanın Bizzat İnşa Ettiği Konutu Kendi Mensubuna Taksitle Satması - Kredi Kavramı - Bankaların Mensuplarına Kredi Kullandıramamaları - Yasağa Aykırılığın Yaptırımı - Kanuna Karşı Hile İddiası 199 30- BANKA TAŞINMAZININ KİRALANMASI Bir Bankanın Sahibi Bulunduğu Taşınmaz Üzerinde Kendi Gereksiniminden Büyük Bir Bina Yapürabilip Yaptıramayacağı - Bankaların Gereksinim Dışı Taşınmazları Elden Çıkarma Zorunluluğu - BanK. m. 50′nin Uygulama Alanı ve Yorumu - Taşınmazın Elden Çıkarılıncaya Kadar Kiralanması 205 31- DÖVİZ TEVDİAT HESABINDA MEVDUAT SİGORTASI Türkiye′de Yerleşik Olmayan Kişilere Ait Döviz Tevdiat Hesaplarının Mevduat Sigortasının Kapsamına Dahil Bulunup Bulunmadığı - İlgili Bakanlar Kurulu Kararının ve T.C. Merkez Bankası Genelgesinin Yorumlanması 208 32- TEYİTLİ AKREDİTİF Akreditife Teyit Vermenin Anlamı ve Teyit Veren Bankanın Hukukî Sorumluluğu - Lehdarın Teyit Veren Bankaya Husumet Yöneltmesi - Akreditif Tutarını Ödeyen Teyit Veren Bankanın Amir Banka ile İthalatçıya Rücuu - Teyit Veren Banka ile İthalatçı Arasındaki İlişkinin Niteliği 210 33- CİF SATIŞ Tanımı - Alıcı ve Satıcının Yükümlülükleri - Alıcının Satıma Konu Oluşturan Mallara Varma Yerinden Önce Müdahale Olanağının Bulunmaması - CİF Gönderilmesi Kararlaştırılan Mallara Sözleşmenin Kapsamında Yeralmayan Diğer Malların Ancak Satıcı ya da Taşıyıcı Tarafından Eklenebilmesi 219 34- İŞBÖLÜMÜ VE DERDESTLİK İTİRAZI İşbölümü İtirazında Bulunan Davalının Ayrıca Yetkili Mahkemeyi Göstermek Zorunluluğu - Daha Önce Açılan Olumlu Tespit Davasının Sonradan Edayı Amaçlayan ve Davalıları Farklı Olan Bir Diğer Dava Açılmasına Engel Oluşturmaması - Olumlu Tespit Davası ile Eda Davasının Konularının Farklı Olması - Derdestlik Savı 224 Prof. Dr. Ömer Teoman′ın Yayın Listesi 253