Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (92)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 3 (1984-1985)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 3 (1984-1985)Sayfa Sayısı
:  
308
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1994
ISBN NO
:  
975-376-087-6

50,00 TLÖ N S Ö Z "Yaşayan Ticaret Hukuku"nun hukuki mütalaalara ilişkin birinci cildinin 19891991 dönemini kapsayan ilk kitabının önsözünde 1989′dan geriye doğru giderek ikinci ve belki de üçüncü kitapların konusunu oluşturacak bilimsel görüş ve bilirkişi raporlarını kısa bir süre sonra gün ışığına çıkarmayı umduğumu belirtmiştim. 1986-1988 yıllarında kaleme aldığım mütalaaların toplandığı ve geçtiğimiz yaz aylarında yayımlanan ikinci kitabı izleyerek şimdi de üçüncü kitabı meslekdaşlarımın inceleme ve değerlendirmelerine su¬nuyorum. Elimdeki malzemenin fazlalığı nedeni ile dördüncü kitabı o-luşturmasına karar verdiğim 1982-1983 mütalaalarını da bu arada dizilmek üzere basımevine teslim ettim. "Seçilmiş Dilekçeler"e ayırdı¬ğım ikinci cildin hazırlıklarına, saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Yaşar Ka-rayalçın′ın uyarısını da gözönüne alarak, belirli bir sistematik içinde derleyip, bundan öncekilerde olduğu gibi yeni ve ikinci bir telif ücreti almaksızın yayınlayacağım, 1992-1993′e ilişkin beşinci kitaptan sonra hemen başlayacağım. Okuyucularımdan hiç birisinin savunduğum görüşlerin tümüne ka¬tılmasını beklemiyor, hatta içlerinden bazılarının sorunların teşhisini olduğu kadar çözüm biçimini de eleştireceklerini biliyorum. Kitaplar, genç meslekdaşlarıma bilirkişi raporları ile hukuki mütalaaların dü¬zenlenmesi konusunda belirli bir ışık tutar, özellikle akademisyen ar¬kadaşlarım yönünden uygulamalı derslerde gerçek olayların ele alınıp değerlendirilmesi ve ileri sürülen kimi özgün düşüncelerin tartışılması için elverişli ortamı yaratır, giderek yetişmekte olan genç bir bilim a-damının kendi içinde geçirdiği gelişimin belirlenmesine olanak sağla¬yacak olursa, mütalaaları dosyaların içine terketmemenin yanlış bir karar olmadığı sonucuna varacağım. Bu kitabı öğrencisi olmaktan daima büyük onur duyduğum, son on yıllık dönem içinde bazı hukuksal sorunlara birlikte çözüm arama şansını elde ettiğim, Türk hukukunun yetiştirdiği tartışmasız en büyük değerlerden biri olan rahmetli Hocam Prof. Dr. Selim Kaneti′nin unu¬tulmaz anısına sunuyorum. Bilim adamının saygınlığını her zaman ve her yerde koruyan, çalışkanlık, çok yönlülük, dürüstlük ve yardımse¬verlik anıtı Hocarrv′ın bir zamanlar uzattığı dostluk elinin sıcaklığını her gün yeniden yaşıyor, O′nu özlemle arıyorum. Başta sayın Muharrem Kazancı ve dizgiyi gerçekleştiren sayın Ayşegül Mutlu gelmek üzere kitaba katkısı geçen herkese teşekkür ediyorum. Zincirlikuyu, Aralık 1993 Ömer Teoman İÇİNDEKİLER 1 14 17 71. Taşıma Sözleşmesi - Öngörülen Taşıma Süresinin Aşılması Nedeni ile Malların Bozulması - Gümrükte Uzun Süre Bekle¬menin Mücbir Sebep Sayılıp Sayılmayacağı - Araçta Meydana Gelen- Arıza - Taşıma Ücretinin İndirilmesi ya da Tümü ile Düşmesi - Taşıyıcının Oluşan Zarardan Sorumluluğu - Alt Taşı¬yıcının Eylem ve Kusurları Nedeni ile Asıl Taşıyıcıya Başvuru-labilmesi 72. Ticari Satım - Alıcının Satılanı Muayene Ettirme Yükümlü¬lüğü - Ticari Satımlarda Ayıpların Hangi Süreler İçinde Bildirile-bileceği - Satıcının Alıcıyı İğfal Etmesi Durumunda Zamanaşımı Süresinin Uygulanmaması - Ceza Mahkemesince Yapılan Maddi Olgu Tesbitlerinin Hukuk Yargıcını Bağlaması .. 10 73. İhtira Beratına Konu Oluşturan Bir Elektrik Fişinin Aynen Taklit Edilmesi - Berat Sahibinin Üçüncü Kişilerin İhtiradan Ya¬rarlanmalarına Engel Olmak Hakkı - İhtira Beratına Aykırılık Durumunda Başvurulabilecek Hukuksal Yollar 74. İthal Olunan Bir Filmin Video Gösterim Hakkının İhlali -Royalty′nin Ödenmesi - Filmin Adına Kataloglarda Yerverilmesi - Tazminat İsteyen Davacının Filmin Davalı Tarafından Çoğaltı¬lıp Satıldığını Kanıtlayamaması 75. Yabancı Bir Tüzel Kişinin Türkiye′de Markasını Tescil Etti¬rebilmesi Markanın Tescil Ettirilmesinin Hak Sahipliğine Karine Oluşturması - Marka Hakkının Kullanımı İçin Lisans Verilmesi -Markadan Yararlanma Hakkı ve Buna Tecavüz - Korumanın Marka Tescil Belgesinde Sayılan Emtea ile Sınırlı Olup Olma¬dığı Sorunu 21 76. Tescil Edilmemiş Bir Markanın Korunması - Koruma Yö¬nünden Markanın İlk Kez Kullanılmasının Önemi - Haksız Re¬kabetin Aynı Kategoriye Dahil Tanıtma Araçları Arasında Bulunmasının Zorunlu Olmaması - Marka Hukuku Yönünden Malın Üretimi İçin Ruhsat Alınmamasının Sonucu Değiştirme¬mesi - Haksız Rekabete İlişkin Kuralların Uygulanma Alanı .... 26 77. Uluslararası Nitelikteki Hava Taşıma Sözleşmeleri - Taşıyı¬cının Sorumluluğunu Kaldıran ya da Varşova Sozleşmesi′nde Belirtilen Tutardan Daha Düşük Olarak Saptayan Hükümlerin Geçersizliği - Yükletenin Özel Bildirimde Bulunması ve Ek Ta¬şıma Ücretini Ödemesi Durumunda Taşıyıcının Sorumluluğunun Artması - Zararın Taşıyıcının Kasıtlı Davranışından ya da Bu¬na Eşdeğerdeki Bir Kusurundan Kaynaklanması Halinde So¬rumluluğu Sınırlandıran Hükümlerden Yararlanılamaması -Taşınması Sözkonusu Olan Video Teybin Yitirilmesi - Tam Taz¬minat 78. Sermaye Taahhütlerini ya da Diğer Parasal Yükümlülükleri¬ni Yerine Getirmeyen Kooperatif Ortaklarının Ortaklık Sıfatları¬nın Kendiliğinden Düşmesi Çıkan ya da Çıkarılan Ortağın Kooperatife Bir Kez Daha Girmesi - Kooperatifin Çıkarılan Or¬tak Tarafından Yapılan Ödemeleri Muhtelif Alacaklar Hesabında İzleyerek Onun Ortak Sıfatını Kabul Etmemesi 79. Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımı - Genel Kurulda Tüm Ortakların Yeni Pay Alma Haklarını Kullanacaklarını Bildir¬meleri - Yönetim Kurulunun Pay Sahiplerini İştirak Taahhütna¬mesi İmzalamaya Çağırması - Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayıları - Üyelerden Birinin Kararı Sonradan İmza¬lamasının Geçerli Olup Olmadığı Sorunu - Yeni Pay Alma Hakkının Kullanılmasına İlişkin İlanın Yapılmamasının İştirak Taahhütnamelerinin Geçerliliğini Etkilememesi - İştirak Taahhüt¬namesini En Geç Hangi Tarihe Kadar İmzalayabileceğim Öğre-nemeyen Pay Sahibinin Hukuki Durumu- - Eşit İşlem İlkesi -Esas Sermaye Artırım İşlemlerinin En Geç Hangi Tarihe Kadar Tamamlanması Gerektiğini Göstermeyen İştirak Taahhütname¬sinin Geçersizliği 80. Fatura ve İçeriği - Faturanın Kabulünün Ancak Faturada İcra Yönünden Bulunması Olağan Olan Koşullar Hakkında Bir Etki Yaratabilmesi - Fatura Sayılmayan Bir Belgeye İtiraz Et¬memenin Alacağın Varlığını Kabul Anlamında Yorumlanamama-sı - Faturanın Geçersizliğine Rağmen Sözleşme İlişkisinin Varlığı Karşısında Yapılan İş Nedeni ile Ödenmesi Gereken Ücretin Belirlenmesi Zorunluluğu 81. Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği - Yüklenilen Rizikonun Gerçekleştiği Anda Bankanın Tazmin Yükümlülüğü¬nün Doğması - Rizikonun Artmasına ya da Ortaya Çıkmasına Muhatabın Kendi Kusuru ile Yolaçması - Kesin Teminat Mektu¬bunun Ancak Muhatap ile Lehdar Arasında Bir Sözleşme İmza¬lanmasından Sonra Geçerlilik Kazanabilmesi ve Tazmininin İstenebilmesi - Bankanın, Kendisine Karşı Belirli Bir Rizikoyu Garanti Ettiği Muhataba Kontrgarantiye İmza Attırmasının Te¬minat Mektubunun Hukuki Niteliği ve İşlevi ile Bağdaşmaması . 82. Kooperatif Ortaklığının ′ içüncü Kişiye Devri - Devrin Şekli ve Kooperatifçe Kabul Edilmesi Zorunluluğu - Devrin Yapıldığı Tarihte Henüz Kur′a Çekilip Tahsis Yapılmadığı İçin Dükkanın Devredilmesinin Olanaklı Bulunmaması - Devralanın Kooperatif Anasözleşmesini Bütün Hak ve Ödevleri ile Birlikte Kabul Etti¬ğini Bildiren Bir Yazı ile Yönetim Kuruluna Başvurmaması .... 83. Hukukumuzda Tüzel Kişilerin Yasalarda Sınırlayıcı Olarak Sayılmış Bulunması - Bir Tüzel Kişinin Ancak Yasada Öngörü¬len Koşullara Uyularak Kurulabilmesi - Gerçek Amaçları Bir Kooperatif Kurmak Olan Kişilerin Aralarındaki İlişkiye Adi Or¬taklık Hükümlerinin Uygulanması - Tüzel Kişiliği Olmayan Bir Kurulun Üyelerinin Organ Üyesi Temsilci Olarak Görev Yapa¬mamaları - Müteşebbis Kurulu Oluşturan Gerçek Kişilerin Ken¬di Adlarına ve Müvekkilleri Hesabına Giriştikleri Hukuki İşlemlerin Sonuçlarını Temsil Ettikleri Kişilere Devretme Zorun¬lulukları - Müteşebbis Kurulu Üyelerinin Yaptıkları İşlemlerin Sonradan Kurulan Kooperatif Tarafından Üstlenilmesi ya da Münferit Gerçek Kişilere Devri - Tapu Sicilinde Mülkiyet Tescili¬nin Ancak Bir Gerçek ya da Tüzel Kişi Adına Yapılabilmesi . .. 84. Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımı - Ortaklığın Mali Durumunun Esas Sermayenin Artırılmasını Zorunlu Kılması -Davacılara Çağrı Yapılmaksızın Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında Alınan Esas Sermaye Artırımı Kararlarının, Dava¬cıların Pay Sahipliği Sıfatlarının Kesinleşmesinden Sonra Hü¬kümsüzlüğünün İleri Sürülebilip Sürülemeyeceği Sorunu -Genel Kurul Kararının İptaline ilişkin Hükmün Geriye Etkili Ol¬ması Kuralı - Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Butlanın Hangi Süre İçinde İleri Sürülebileceği - Hakkın Kötüye Kullanıl¬ması 85. Havale - Havalenin Lehdarın Hesabına Alacak Kaydedildiği Anda Uygulanmış Sayılması - Havalenin Şifresinde Meydana Gelen Bir Yanlışlık Nedeni ile Hataen Gönderilmesi - Havale¬den Hangi Koşullarda Dönülebileceği - Gönderilen Bankanın Ödemede Kusurlu Olmaması - Haksız Zenginleşen Havale Lehdarının Dava Edilmesi Zorunluluğu 85 86. Sözleşmenin İçerdiği Koşullardan Birinin BK. m.20′ye Aykı¬rılığı İddiası Butlan İddiasını Çok Sonra İleri Sürmenin İyiniyet ile Bağdaşmaması - Gabinin Koşulları - Kapanış Onayları Yap¬tırılmayan Ticari Defterlerin Usulüne Uygun Olarak Tutulmuş Sayılamaması ve Sahibi Lehine Delil Oluşturamaması 92 87. Anonim Ortaklık Olağan Genel Kurul Toplantısında Kâr Da¬ğıtımı Konusunda Herhangi Bir Karar Alınmaması - Kârın Tü¬münün Dağıtılması Zorunluluğunun Bulunmaması - Kârın Kısmen ya da Tamamen Yedek Akçelere Ayrılması İçin Ana-sözleşmede Hüküm Bulunmasının Yanı Sıra Genel Kurulun Karar Alması - Genel Kurul Kararlarının İptali 101 88. Adi Ortaklık - Kuruluşunun Herhangi Bir Şekil Koşuluna Bağlı Olmaması Sözleşmede Yeralan "İşyerinden Ayrılmak İs¬ teyen Tarafın O Tarihteki Rayiç Bedel Üzerinden Payını Alarak Ortaklıktan Çıkabileceği" Yolundaki Kaydın Yorumlanması - Adi Ortaklığın Bir Ortağın Feshi Bildirmesi Nedeni İle Son Bulma¬ sının Koşulları - Haklı Nedenle Feshe Ancak Mahkemece Ka¬ rar Verilebilmesi - Adi Ortaklığın Tasfiyesinde Özel Bir Düzenleme Getirilmedikçe Eşit Paylaşma İlkesi - Hava Parası . 107 89. Kooperatif Genel Kurulunda Taşınmazın Eski Maliki Olan Ortağa Dilediği Dairenin Tahsis Edilmesi Yolunda Alınan Karar - Kur′a ve Eşitlik İlkesi Amaca Uygunluğun Sözkonusu Olduğu Durumlarda Mutlak Eşitlikten Ayrılınabilmesi - Kooperatif Genel Kurul Kararları Aleyhine İptal Davası Açılması - Hak Düşümü Süresi - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin Toplantıda Hazır Bulunma Zorunluluğu - İptal Edilebilir Bir Genel Kurul Kararının Ne Zamana Kadar Düzeltilebileceği 112 90. İbra Edilmeyen Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Koo¬peratiften Haklı Nedenle Çıkarılmaları - Çıkarma Kararına İti¬raz ve İtiraz Üzerine Yapılacak İşlemler - Çıkarmanın Kesinleştiği Tarihe Kadar Ortak Sıfatının Varlığını Koruması -Kooperatif Genel Kurulunda Gündeme Bağlılık İlkesi - Ortağın Çıkarılması Hususunun Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnasını Oluşturması - Hakkındaki Çıkarma Kararı Henüz Kesinleşme¬yen Ortakların Yönetim Haklarından Yoksun Bırakılamamaları – Kooperatif Genel Kurulunda Karar Yetersayısı - Çıkarma Kara¬ rının İptali 117 91. Yolcu Taşınması Hakkındaki İhale - İhalede Usulsüzlük İd¬diası - Eski Sözleşmede Yeralan Temdit Hakkının Buyurucu Ni¬telik Taşıyıp Taşımadığı - Yeni İhale Yapılmasında Objektif Olarak Bir Yarar Bulunması - Programda Yeralan Bir Hususta Yönetim Kurulundan İzin Alma Zorunluluğunun Bulunmaması -Teftiş Kurulu Raporu - Yönetim Kurulunun İhaleyi Onaylaması ve İlgililer Hakkında Herhangi Bir İşlem Yapılmamasına Karar Verilmesi 125 92. Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyeliği Sıfatı - Seçim ve Görev Süresi -üyelik Sıfatının Kendiliğinden Düştüğü Durumlar - Tüm Üyelerin Görev Sürelerinin Dolması Halinde Yeni Seçim Gerçekleşinceye Kadar Ortaklığın Organsız Kalıp Kalmayacağı Sorunu - Süreleri Sona Eren Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortak¬lık Tesislerine ilişkin Bir Hasılat Kirası Sözleşmesi Yapmaları -Somut Olayda Sözleşmenin Diğer Tarafının İyiniyetli Olmaması - Yokluğun Tüm İlgililer Tarafından İleri Sürülebilmesi - Ortaklı¬ğın Ehliyetinin İşletme Konusu ile Sınırlı Bulunması - Kiralaya¬nın İşletmeyi Çalıştırmaması Durumunda Sözleşmenin İflas idaresi Tarafından Feshi 132 93. Biri Gerçek Kişi İşletmesi Diğeri de Kollektif Ortaklık Olan İki İşletmenin Ticaret Unvanları Arasında İltibas - Unvanın Çe¬kirdek ve Ek ile Birlikte Bütün Oluşturması - Unvanın Kimin Tarafından Daha Önce Haklı Olarak Kullanılmaya Başlandığı -İltibasın Varlığının Saptanmasında Başvurulacak Ölçütler İki İş¬letmenin Uğraşı Alanlarının Ayrı Olması - Eklerin de Tıpkı Un¬vanın Çekirdek Bölümü Gibi Korumadan Yararlanması 140 94. Satım Sözleşmesi - Alıcının Satıcıya Baskül ve Ambalaj Malzemesi Sağlama Yükümlülüğü - Satım Sözleşmesinde Ta¬raflardan Hangisinin Edimini Önce Yerine Getirmek Zorunlulu¬ğunda Olduğu - Kesin Vadeli Satım - Tazminat Talep Eden Davacının Öncelikle Kendi Edimini Davalıya Sunduğunu, Fakat Davalının Tesellümden Kaçındığını Kanıtlaması Zorunluluğu -Alacaklının Temerrüdü - Olumlu Zarar 146 95. Banka Anonim Ortaklığında Esas Sermaye Artırımı - İç Kaynaklardan, Özellikle Yeniden Değerlendirme Fonundan Ya- pılan Artırım - Bir Önceki Artırımdan Doğan İştirak Taahhütleri¬ ni Tamamen Tahsil Etmeyen Bir Bankanın Yeniden Değerlen¬ dirme Sureti ile Esas Sermayesini Artırma Olanağının Bulunup Bulunmadığı - Bankalarda Sermayeye Eklenecek Değer Artış Fonu Tutarının Nakden Taahhüt Edilen Pay Bedellerinin Öde¬ nen Kısmına İsabet Eden Tutarı Aşamaması Kuralı TTK. m.391′in Uygulama Alanı 153 96. Alacağın Temliki Sözleşmesi - Yazılı Olarak Yapılma Zo¬ runluluğu - Komisyon İlişkisi - Temlik Sözleşmesinde Taraf O- lan Kişilerin Alacaklarını Kendi Borçlularından Tahsil Etmeleri .. 158 97. Çekte Tahrifat İddiası - Tahrifat Konusunda Adli Tıp Merke-zi′nde Yapılan Araştırma - Keşidecinin Çeki Özenle ve Tahrifat Yapılması Olanağını Ortadan Kaldıracak Biçimde Doldurması -Muhatap Bankanın Çekin Karşılığını Kısmen Nakden Kısmen Başka Şube Üzerine Düzenlenmiş Keşide Çeki ile Ödemesi -Keşide Çekinin Tesliminde Lehdarın Hüviyetinin Tesbiti 163 98. Kooperatif Ortağına Kur′ada İsabet Eden Konutun Teslim Edilmemesi - Kooperatifin Diğer Ortakların Borçlarını Tümü ile Ödediklerini Kanıtlayamaması Eşitlik İlkesine Aykırılık - Daire Teslim Tarihi ile Borç Belirleme Gününün Ayrı Olması - Ortağa Borçlarını Ödeme Olanağı Verilmeden Alınan Çıkarma Kararı¬nın Geçersizliği - Ek Ödeme Yükümlülüğü 168 99. Taşıma Sözleşmesi - Taşınan Malda Kısmi Hasar Oluşma¬sı - Taşıyıcının Sorumluluğu - Malın Taşındığı Aracın Tentesi¬nin Su Sızdırıp Sızdırmadığının Taşıyıcı Tarafından Denetlenmesi - Hasar Nedeni ile Ödenmesi Sözkonusu Olan Tazminatın Hesaplanması - Dava Hakkının Temliki 174 100. Yurtdışından Koyun İhracı Karşılığında Bir Ortaklığa Para Gönderilmesi Yollanan İkinci Bir Teleks ile Diğer Bir Gerçek Ki¬şinin Paranın Tahsili Konusunda Yetkili Kılınması - İhracat Kar¬şılığında Yollanan Paranın Anılan Dışsatım Yapılmaksızın Ödenememesi - İhracatın Gerçekleştiğinin Kanıtlanması Zorun¬luluğu - Yurtdışındaki Alıcının İhracattan Vazgeçtiğini Bildirmesi 179 101. Limited Ortaklığın Anasözleşmesinde Ortaklığın Süresinin Gösterilmesi Zorunluluğu - Daha Önceden Bir Devam Kararı Alınıp, Sözleşme Değiştirilmeksizin Sürenin Dolması Durumun- da Limited Ortaklığın İnfisah Etmiş Sayılması Sürenin Dolma¬ sına Rağmen Ortaklığın Uğraşısını Eylemli Bir Biçimde Sürdür¬ mesinin İnfisahı Önlemesi - Mahkemece Yaptırılacak Tesbit - Ticaret Ortaklıklarının Olanaklar Oranında Ayakta Tutulması 184 102. Uluslararası Nitelikteki Hava Taşıma Sözleşmeleri - Taşı¬ yıcının Sorumluluğunu Kaldıran ya da Belirlenen Tutardan Da¬ ha Düşük Olarak Saptayan Hükümlerin Geçersizliği - Zararın Taşıyıcının ya da Onun Görevlilerinin Kusurundan Kaynaklan¬ dığının Kanıtlanması Durumunda Sorumluluğun Genişlemesi - Ara Taşıyıcının Kusurundan Sorumluluk - Gerçek Zararın İste- nebilmesi - Video Teybin Kaybedilmesi 187 102.1. Aynı Konudaki Bilirkişi Ek Raporu 192 103. Limited Ortaklığın Süresinin Sona Ermesi - Ortaklığın Sü¬re Uzatım Kararı Alınmamasına Rağmen Uğraşısını Eylemli 0-larak Sürdürmesi - işletmede Çıkan Yangın Sonucunda Makinaların Büyük Hasar Görmeleri ve Ticari Defterlerin Yokol-ması - Limited Ortaklığın Tasfiyeye Yönelmeyip, Hasarlı Maki-nalarını Onarma Girişiminde Bulunmasının Uğraşıya Devam Niyeti Olarak Yorumlanabilmesi Ticaret Ortaklıklarının Olanak¬lar Oranında Ayakta Tutulması 195 104. Bir Anonim Ortaklığın Hisse Senedi Çıkarıp Çıkarmadığı¬nın Saptanması Pay Devirleri Yapılıp Yapılmadığının Belirlen¬mesi - Hazırun Cetvellerinin Önemi - Nama Yazılı Hisse Senetlerinin ya da Senede Bağlanmamış Çıplak Payların Dev¬rinde Yönetim Kurulunun ve Pay Defterinin İşlevi - Yazılı Temlikname 199 105. Demir Alımı İçin Havale Gönderilmesi - Bu Konuda Dü¬zenlenen Vekaletnamenin Demiri Satan İşletmeye İbraz Edil¬miş Olmasının Sonuçları - Alt Vekil Tayini - Alt Vekilin Yetkisini Aşarak Üçüncü Kişiler ile Yaptığı İşlemlerin Vekili ve Müvekkili Bağlayıp Bağlamayacağı Sorunu - Vekilin Başkasını Tevkil Et¬mesi ile Alt Vekalet Arasındaki Fark - Komisyon İlişkisi 203 106. Otobüs Satımı - Teslim Tarihindeki Uyuşmazlık - Kesin Teslim Tarihi Saptanmaması Durumunda Alacaklının İfayı Der¬hal Talep Edebilmesi - Teslim Tarihinin Uzatılması (Tecili) - Da¬vacının Talep Etmesi Sözkon-′su Olmayan Bir Tazminatın Bilirkişi Kurulu Tarafından da Saptanmasına Gerek Bulunma¬ ması - Tazminatın Hesaplanmasında Somut Olayın Özellikleri¬ nin Gözardı Edilememesi 209 106.1 Aynı Konudaki Bilirkişi Ek Raporu 213 107. Kooperatif Ortaklığına Kabul - Yapı Giderlerine Karşılık Verilen Bonolardan Birinin Ödenmemesi Nedeni ile Ortağın Ko¬ operatiften Çıkarılması - Çıkarma Kararının Kooperatif Anasöz- leşmesinde Öngörülen Usule Aykırı Olması Kooperatifler Kanunu′nun Çıkarmaya İlişkin Hükümlerinin İhlali - Çıkarma Kararının Ortağa Gerekçeli Olarak Bildirilmesi - Çıkarmanın İptali 216 108. Kooperatiften Çıkarılan Ortağın Ayrılma Payı - Bir Yanlış¬lık Sonucunda Kooperatife Alınan ve Ortaklık Sıfatını Çok Kısa Bir Süre Taşıyan Kişinin Ayrılma Payının Hesaplanmasında İl¬gili Bilanço Yılında Gerçekleşmesi Olası Zararın Düşülmesinin Gerekip Gerekmediği Sorunu - Somut Olayda Genel Kurulun Ayrılma Payının Ödenmesini Erteleme Konusunda Alacağı Bir Kararın da Adaletsiz Sonuçlara Yolaçması 221 109. Anonim Ortaklığın Süresinin Dolması Nedeni ile İnfisah Etmesi - Ortaklığın Bir Süre Uzatım Kararı Almamasına Rağ¬men Uğraşısını Eylemli Olarak Sürdürmesi - Ticaret Ortaklıkla¬rının Olanaklar Oranında Ayakta Tutulması - Uğraşısını Sürdüren Bir Anonim Ortaklığın Sona Ermiş Sayılmasında Di¬renmenin Gerek Pay Sahipleri Gerek Ülke Ekonomisinin Çıkar¬ları ile Çelişmesi . 225 110. İki İşletmenin T:caret Unvanları Arasında İltibas - İltibasın Varlığının Saptanmasında Unvanın Bir Bütün olarak Bıraktığı İzlenimin Ölçü Alınması Unvanını Tam Olarak Kullanmayan Davacının İltibas Tehlikesine Bizzat Yolaçması - Davacının İlti¬bas İddiasını İlgili Unvanın Tescilinden Çok Uzun Süre Sonra İleri Sürmesinin İyiniyet Kuralına Aykırılık Oluşturması - Bir A-nonim Ortaklığın Kuruluşunda Kurucu Olarak Katılan Kişinin Sözü Edilen Ortaklığın Ticaret Unvanına İtiraz Etmemesinin İl¬tibas İddiasını İleri Sürmekten Vazgeçme Anlamına Gelmesi . .. 228 111. Limited Ortaklıkta Müdürlerin Sorumluluğu - Ortakların Doğrudan ya da Dolayısı ile Zararlara Dayalı Sorumluluk Da¬vası Açabilmeleri - Davacının Dolayısı ile Zarara Dayalı Bir Sorumluluk Davasında Tazminatın Kendisine Verilmesini İste¬ yememesi - Davacının Tüm Yargılama Evresinde Ortak Sıfatını Koruma Zorunluluğu - Davacının da Müdür Sıfatı ile Zincirleme Sorumluluğa Tabi Bulunması 233 112. Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımı - Artırıma İlişkin Genel Kurul Kararında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin İmzasının Bulunmaması - Genel Kurulda Anasözleşmenin De¬ğiştirilmesine İzin Verilen Maddeleri ile Çelişen Karar Alınması - Kararın Kendi İçinde Çelişkili Olması Durumunda Artırımın Mahkemece Onanmaması - Ortaklığın Yeniden Değerlendirme Fonunun Artırılması İstenen Tutarda Olmadığının Anlaşılması .. 240 113. Bediüzzaman Saidi Nursi′nin Buluşu Olan Tevafuklu Ku-ran-ı Kerim′in Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu′na Göre Bir Eser Sayılması - Allah/Rab ve Bismillah Kelimelerinin Birbirine Eşit Biçimde Yan Yana Geldiği Tevafuk′un Başka Bir Kitapta Aynen Kullanılması - Özgün Bir Eserden Hangi Ölçüde İktibas (Alıntı) Yapılabileceği Sorunu - Tevafuk′un TTK. m.57, bent 5′deki "İ-şaret" ya da "Tanıtma Vasıtası" Kavramları ile Hiç Bir İlgisinin Bulunmaması - intihal - Haksız Rekabete İlişkin Kuralların Uy¬gulama Alanı - Eser Sahibinin Mali Haklarına Tecavüz 243 114. Banka Teminat Mektupları - Teminat Mektubu Lehdarının Taahhüdünü Yerine Getirmemesi Nedeni ile Muhatap Tarafın¬dan Tazmin İstemi - Bankanın Garanti Edilen Yükümlülüğün Yerine Getirildiğini Bilmesi Durumunda Tazmin İstemini Reddetmesi - İsbat Yükü 251 115. Anonim Ortaklığın Konkordato Önerebilmesi İçin Bir Yö¬netim Kurulu Kararının Bulunmasının Zorunlu Olup Olmadığı Sorunu - Murahhasların Yetkisi Anonim Ortaklıktan Bizzat Ala¬caklı Olan Bir Diğer Ortaklığın Temsilcisinin Yönetim Kurulun¬daki Konkordatoya İlişkin Görüşmede Oy Kullanabilip Kullanamayacağı 256 116. Anonim Ortaklıkta Bilançonun Açıklık İL.asine Uygun Ola¬rak Düzenlenmemesi ve Gerçeği Yansıtmaması - Bilanço Ka¬lemlerinde Genel Anlatımlara Yerverilmekle Yetinilmesi - Genel Kurul Kararının İptali - Genel Kurul Toplantısında Bazı Pay Sahiplerinin Oy Tutarlarının Fazla Gösterilmesi - Geçerli Bir Vekaletname Bulunmamasına Rağmen Kullanılan Oylar - Yö- netim Kurulu Üyelerinin Pay Sahiplerini Temsilen Oy Kullanma¬ ları - Ortaklığın Düşük Kâr Elde Etmesi - Yönetim Kurulu Üye¬ lerinin Hukuki Sorumluluğu - Esas Sermayenin Tamamen Taahhüt Edilmemesine Rağmen Ödenmiş Gibi Gösterilmesi - Esas Sermaye Artırımının Butlanı - Pay Sahiplerinin Ortaklık Malvarlığı Üzerindeki Ekonomik Mülkiyetleri 259 117. Satım Sözleşmesi - İfa Zamanının Kararlaştırılmaması - İ- fanın Derhal Talep Edilebilmesi - Basiretli Bir Tacir Gibi Dav¬ ranma Yükümlülüğü ve Bunun Sonuçları - Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdü - Borçlu Temerrüdü Durumunda Alacaklının Seçimlik Hakları - Sözleşmenin Feshi ve Olumsuz Zarar 265 118. Satım Sözleşmesi Uyarınca Teslim Edilmesi Gereken Ma¬ lın Tutarının Artırılması - Daha Sonra İmzalanan Bir Şartname ile Önceki Sözleşmenin Değiştirilip Değiştirilmediği Sorunu - Faturaya Süresi İçinde İtiraz Etmemenin Hukuki Sonucu - Fa¬ turanın Mevcut Bir Sözleşmenin Koşullarını Değiştirmesi - Söz¬ leşmede Tek Yanlı Olarak Yapılan Değişikliğin Geçerli Olmaması 271 119. İstisna Sözleşmesi - Tarafların Sözleşme Görüşmeleri Ev¬ resinde Önerdikleri Sürenin Sözleşmeye Dahil Olup Olmadığı - Teslim Tarihinin Belli Olmaması Durumunda Eser Sahibinin Hakları - Takas - Gecikme Nedeni ile Uğranılan Zarar 278 120. İstisna Sözleşmesi - Müteahhidin Eseri Teslim Borcu - Teslim Borcunu İfada Temerrüt - Verilen Önelde Seçimlik Hak¬ lardan Hangisinin Kullanılacağının Açıklanmaması - Geçersiz Fesih 286 121. Tek Satıcılık Sözleşmesi - Sözleşmenin Devam Ettirilmesi Konusundaki İrade - Devamın Diğer Tarafça da Örtülü Bir Bi¬çimde Kabulü - Vade Farkı Ödenmesi Yolundaki Ticari Teamül . 290 122. Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Toplantısı - Hisse Senedi Devrini Onaylayan Bazı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sonradan Muhalefet Şerhi Koydukları İddiası - Hisse Senetlerinin Devrin¬de Öncelikle Alım Hakkı - Yönetim Kurulunun Daha Önce Aldı¬ğı Bir Karardan Dönmesi 294