Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (92)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 2 (1986-1988)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 2 (1986-1988)Sayfa Sayısı
:  
320
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1993
ISBN NO
:  
975-376-072-8

50,00 TLÖ N S Ö Z "Yaşayan Ticaret Hukuku"nun hukuki mütalaalara ilişkin birinci cildinin 1992′ nin son aylarında yayınladığım ilk kitabı özellikle avu¬kat meslekdaşlarımdan büyük ilgi gördü. Bu ilgi ve destekten güç a-larak şimdi de 1986-1988 yılları arasında kaleme aldığım hukuki mütalaa ve ülkemizdeki yaygın uygulamaya göre hukuki mütalaa ni¬teliğini taşıdığı kuşkusuz bulunan bilirkişi raporlarını gün ışığına çıka¬rıyorum. İncelenmesinden de anlaşılabileceği üzere, bu ikinci kitapta yer alan bilirkişi raporlarının sayısı ilkine oranla daha fazladır. 1980′li yıl¬lardan itibaren yoğun bir biçimde yaptığım bilirkişilik görevinin ticaret hukukunun güncel sorunlarını yaşamamda büyük bir yararı olduğunu kabul ediyor ve bana bu olanağı yaratan, başta değerli dostum, seç¬kin hukukçu sayın Av. Hulusi Gürbüz gelmek üzere, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi′nin çeşitli dairelerinin eski ve günümüzdeki baş¬kanları ile üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ne var ki, gerek mesleki gelişmemdeki gerek bir zamanlar geçi¬mimi sağlamaktaki katkısını yadsıyamayacağım bilirkişiliği bugün, ö-zellikle taraf vekili bazı meslekdaşlarımın "kendimi yargıç yerine koyduğum" gibi beyanlarından ve giderek bazı olaylarda hem davacı¬nın hem de davalının nereden bulduklarını kavrayamadığım yakınla¬rım aracılığı ile bana ilettikleri "dosyayı daha dikkatli okumam" konusundaki ricalarından yorulduğum için artık yapmıyorum. Bu ka¬çınmamın diğer nedenlerini "Zorunlu Bilirkişilik" başlığı altında kale¬me almakla birlikte, yayınlama fırsatını bulamadığım bir gazete makalesinde şöyle dile getirmiştim; "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) m.275 uyarınca mahkeme, çözümü öze! ya da teknik bilgiyi gerektiren durumlarda bi¬lirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Yargıçlık mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi olanaklı bulunan konularda bilirkişi dinlenemez. Öte yandan yine HUMK. m.278′e göre, bilgisine başvurulacak hu¬susu bilmeksizin sanatını icra etmesi kabil olmayan ve alenen icrayı sanat eden kişiler o konuda bilirkişiliği kabule zorunlu olup, sadece tanıklıktan kaçınmaya ilişkin kurallar uyarınca görevden çekilebilirler. Nihayet mahkemeye gelmeyen ya da geldiği halde görev yapmayan bilirkişi HUMK. m.271 uyarınca para ve hapis cezasına çarptırılabilir. Yukarıya aktarılan bu kurallardan da anlaşılabileceği üzere, örne¬ğin hukuk fakültesinde öğretim üyesi olan ya da ilgili odaya kaydını yaptırarak yeminli müşavir olarak çalışan bir kişi, mesleğini alenen icra ettiği için, esas mesleğinin yanı sıra bir de bilirkişilik yapmakla yükümlü tutulmuştur. Kanımca bu düzenleme hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağını öngören ve angaryayı açıkça yasaklayan Anayasa m.18′e olduğu ka¬dar, her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaat¬lerini açıklamaya zorlanamaz diyen Anayasa m.25, f.2′ye de aykırıdır. Gerçi Any. m. 18, f.2′de "ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırılma sayılmaz" hükmüne -de yerverilmiştir ama, bunun anlamı herhalde sürekli biçimde, bazen de ikinci bir kamu görevi üs¬tlenmek olmasa gerektir. Hiç kuşkusuz, yasanın bilirkişiliği zorunlu kılan hükümleri bazı çelişkileri de birlikte getirmektedir. Bir kere zaten yoğun iş yükü altın¬da bunalmış yargıçların çoğu her konuda bilirkişiye başvurarak, yar¬gılama görevini adeta devretmekte, böylece kendilerinden uyuşmazlığın esası hakkında rapor düzenlemeleri istenen bilirkişiler adalet dağıtan kişiler konumuna gelmektedir. Bir yargıcın yasaya aykırı olarak kendi mesleki bilgisi ile çözmesi olanaklı bulunan bir konuda bilirkişiye başvurması, en fazla Yargıtay′¬da kararın bozulmasına neden oluşturduğu halde, bilirkişinin sözko-nusu yasaya aykırılığa rağmen görevi kabul etmemesi kendisinin para, giderek hapis cezasına çarptırılmasına yolaçabilmektedir. Gelir sağlamak ve bunun doğal sonucu olarak vergiyi ödemek ta¬mamen isteğe bağlı olduğu halde, bilirkişilik yapan bir kişi, gülünç denebilecek istisna tutarı bir yana bırakılacak olursa, zorunlu bir bi¬çimde vergi yükümlüsü olmaktadır. Olayların büyük bir çoğunluğunda bilirkişilere tayin edilen ücret, son derecede yetersiz kalmakta, bu ise kişinin kendi ücretini kendisi¬nin belirleyebilme ve dilerse o işi reddetme hakkına aykırılık oluştur¬maktadır. Özellikle üniversitede yarım gün statüyü tercih etmiş bulunan öğretim üyeleri bu yoldan ikinci bir kamu hizmeti yapmak durumunda bırakılmaktadır. Önüne gelen dosyaları ciddiyetle inceleyip, yeterli raporlar düzen¬leyen bilirkişilere olan talep arttığı için, bu gibi bilirkişiler asli görev¬lerini, örneğin bilimsel araştırmalarını yerine getirememektedirler. Her bilirkişiden bu tehlikeyi baştan sezinleyip, içeriksiz raporlar yazması¬nın beklenemeyeceği ise tartışmasızdır. Nihayet ve hepsinden önemlisi bilirkişiler görevlerini ne kadar dü¬rüst ve ciddi yaparlarsa yapsın, hiç olmazsa davanın taraflarından bi¬rince, haklı-haksız eleştiriye hatta suçlamalara hedef tutulmakta, mahkemeler de genellikle bu gibi durumlarda kurumun saygınlığını koruyacak önlemleri uygulamamaktadır. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği üzere, bilirkişilik zorunlu bir görev olmaktan çıkarılarak, ilgilinin isteğine bırakılmalıdır. Bu yoldan kişinin temel hak ve özgürlüklerinin zedelenmesi tehlikesi ortadan kalkacağı gibi, yargılama sürecinde anılan görevin kerhen yapılması nedeni ile görülen gecikmeler de önlenebilecektir." "Yaşayan Ticaret Hukuku"nun bu ikinci kitabını yetişmemdeki kat¬kısını her gün minnetle andığım, oğlunun öğretim üyeliği dışındaki hukuk alanlarında faaliyet göstermesini neretie ise kendine "ihanet" sayıp, onu hep "Profesör" olarak görmek isteyen sevgili annem Av. Mîhriban Teoman′a sunuyorum. Başta bir an önce sağlığına kavuşup, Türk hukukuna katkılarını sürdürmesini dilediğim sayın Muharrem Kazancı ve kitabın dizgisini yapan Ayşegül Mutlu gelmek üzere basım işini üstlenen Kazancı Ki¬tap Ticaret A.Ş.′nin tüm yetkililerine ve düzeltmeleri birlikte okuyan arkadaşım İlknur Andaç′a teşekkür ediyor, bir zamanlar mütalaaların çoğunu büyük özveri ile daktilo eden Neriman Öztürk′ün yardımlarını da dostlukla anımsıyorum. Zincirlikuyu, Mart 1993 Ömer TEOMAN İÇİNDEKİLER 26. Arsa Payı Karşılığında Kat Yapımı Sözleşmesinin Unsurları - Bir Taşınmazın İçinde üye Sıfatı ile Davacıların da Yeralaca-ğı Kooperatife Gerçek Bedeli Karşılığında Devri - Kooperatif Ortaklarının Kooperatif Malvarlığı Üzerindeki Ekonomik Mülki¬yetleri - Ortağın Tasfiye Artığından Yararlanma Hakkının Koşulları 27. Anonim Ortaklıkta Ayrıcalıklı Payjar - Ayrıcalık Konusunda Birbiri ile Çelişen Hükümler İçeren Anasözleşmenin Yorumlan¬ması - Belirli Bir Gruba Tanınmış Bulunan Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Hakkının Kapsamı - Genel Kurulun Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimindeki Tekelsel Yetkisi - Yönetim Kuru¬lunda Toplantı Yetersayısına Uyulmaksızın Alınan Kararların Hükümsüzlüğü 28. İlaç Adları Arasındaki Haksız Rekabet Sorunu - Haksız Rekabetin Varlığım Belirleyecek Bilirkişi Kurulunun Oluşumu -İlacın Adı ile Hammaddesi Arasındaki İlişki - İlaçların Olağan Alıcılarının Kim Olduğu - Ambalaj Bici mindeki ve Fiyattaki Farklılığın Sonuca Etkisi 29. Banka Anonim Ortaklığında Yönetim Kurulu - Yönetim Ku¬rulu Toplantı Yetersayısı ile İlgili Anasözleşme Hükmünün Yo¬rumlanması - İcra Komitesinin Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve Anasözleşme Karşısındaki Durumu, Özellikle Yetki¬leri - Temsil Yetkisinin Murahhaslardan Oluşan Bir Kurula Bıra¬kılması Yönetim Kurulunun Murahhaslara Devredemeyeceği Yetkileri ve Gözetim Yükümlülüğü 30. Bankaların Mülkiyetlerinde Bulunan Taşınmazları Kendi İşti¬raklerine Satmaları - Satıştan Sağlanan Kazancın Esas Ser¬mayeye Eklenmesi - Sorunun Bankalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve Sigorta Murakabe Ka¬nunu Açısından İrdelenmesi 31. Limited Ortaklığın Temsil ve İlzamı - Bireysel Temsil Yetki¬sinin Ortaklar Sözleşmesi ya da Genel Kurul Kararı ile Tanına- bilmesi ve Bunun Tescil Ettirilmesi - Ortaklığın Kuruluşundan Bu Yana Uzun Bir Süre Geçmiş Olmasına Rağmen Düzenle¬nen İmza Sirkülerinde Ortakların "İlk İki Yıl" İçin Bireysel Tem¬sil Yetkisine Sahip Olduklarının Belirtilmesi - Sözkonusu Sirkülerin Düzenlenmesinden Sonra Tek Bir Müdür Tarafından Yapılan Taşınmaz Satış Vaadinin Geçerliliği Sorunu - Görev Süreleri Dolan Müdürler Yerine Yeni Bir Seçim Yapılmaması ... 46 32. Daha Önce Bir Arsa Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesine Konu Oluşturan Taşınmazın Müteahhit iie Uyuşmazlık Çıkması Üzerine Başka Bir Anonim Ortaklığa Ayni Sermaye Olarak Ko¬ nulması - Sermaye Artırımında Ayın Koymayı Taahhüt Eden Bir Pay Sahibinin Aynın Mülkiyetini Şirkete En Erken Ne Za¬ man Devredebileceği - Borcun Muacceliyetten Önce ifası - Sermaye Artırımının Butlanının Kimler Tarafından Dava Edilebi¬ leceği - Mal Kaçırma ve Muvazaa İddiasının Değerlendirilmesi . 53 33. Bankalar Kanunu′na Aykırı Olarak Kredi Kullandırırın - Müşteriler Tarafından Getirilen Başka Bankalar Üzerine Keşide Edilmiş Çeklerin Karşılıklarının Bulunup Bulunmadığı Araştırıl- maksızın Genel Müdürlüğün Talimatı ile Ödenmesi - Cezai So¬ rumluluk - Suçun Faili ve Manevi Unsuru - Yetki Aşımlarının Genel Müdürlüğün Bilgisi Dahilinde Gerçekleşmesinin Failin Kastına Etkisi - Yetki Dışı Kredi Açma Fiiline ilişkin Hükümlerin Ömekseme Yolu ile Açılmış Bir Kredi Bulunmayan Hallere Uy- gulanamaması - Eylemin Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturabilmesi 64 34. Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikası - Sertifika Tutarının Va¬deden Önce Geri Ödenebilip Ödenemeyeceği Sorunu - Banka¬lar Kanunu′nun Mevduatın Vadeden Önce Çekilebilmesine ilişkin Hükümleri - Tebliğin Yasaya Aykırılığı - Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikasının Hukuki Niteliği ve Temsil Ettiği Tutarın Mevduat Sayılıp Sayılmadığı 70 35. Lehdar Olarak Sadece Bir işletme Adı Gösterilmesi Duru¬munda Çekin Geçerli Sayılıp Sayılmayacağı - İlk Cironun Leh¬dar Tarafından Yapılması Zorunluluğu İşletme Adını İçeren Kaşenin Yanına Cironun Vekaleten Yapıldığını Göstermek Üze¬re "V" Harfinin Eklenmesi Durumunda Çeki Ödeyen Bankanın Vekaletnameyi incelememesinin Ağır Kusur Oluşturması - Ke- şideci ve Lehdar′ın Birlikte Kusurundan Sözedilememesi 74 35.1. Aynı Konudaki Ek Bilirkişi Raporu 79 36. Yurtdışındaki Bir Şirketin Uzun Süreden Beri Ürettiği Öz¬ gün Modeli içeren Bardakların Türkiye′de İzinsiz Olarak* İmal Edilip, Başka Ülkelere Satılması Ürünün Ambalajının Aynen Kullanılması - Sınai Resim ve Modellerin Haksız Rekabete iliş¬ kin Hükümler Uyarınca Korunması - Haksız Rekabet Durumun¬ da Açılabilecek Davalar ve Davacının Bu Tür Bir Davada Dayanabileceği Kanıtlar - Haksız Rekabetin Devamı Halinde Zamanaşımı Sorunu - Yabancı Şirketin Türkiye′de Dava Açma Hakkı ve Uygulanacak Hukuk 84 37. Maddi Olgu Tesbitlerini Yaptırmayan Yerel Mahkeme Yargı¬cının Dosyayı Bilirkişiye Göndermesinin Geçersizliği - Yoksun Kalınan Karın Hesaplanabilmesi İçin Öncelikle Davacının Edi¬mini Yerine Getirdiğinin Belirlenmesi Zorunluluğu - Bilirkişinin Tahmine Dayalı Olarak Rapor Düzenleyememesi - Davacının İddiasına Dayanak Oluşturan Kanıtları Göstermemesi Duru¬munda Zararın Hesaplanamaması 90 38. Mülkiyetleri Daha Önce Tartışmalı Bulunan Hamiline Yazılı Anonim Ortaklık Hisselerinin "Bütün Hak ve Vecibeleri, Özellik¬le Her Türlü Talep ve Dava Hakkı İle Birlikte" Üçüncü Kişiye Devri - Hisse Senetlerinin Devredene Davalılarca Geç Teslim Edilmiş Olması Nedeni İle Temerrüt Faizi İstenebilip, İsteneme-yeceği - Dava Konusunun Temliki Sorunu - Hisse Senetlerini Devralan Üçüncü Kişinin Davalılardan Temerrüt Faizi Talep Edebilip Edemeyeceği 96 39. Bankaya Verilen Taahhütnamenin Vekil Sıfatı İle İmzalan¬ ması - Özel Yetkiye Sahip Bulunmayan Vekile Karşı Bankaca Açılan Davada Husumet Ehliyeti Sorunu - Vekile Gönderilen İhtarnameye İtiraz Edilmemiş Olmasının Kişisel Olarak Vekili Borç Altına Sokmaya Yeterli Bulunmaması - iskonto İşlemi - Ticari Senetlerin Bankaya Açılacak Bir Kredinin Güvencesi Olarak Verilmesi 104 40. Taksitle Kamyon Satışı ve Bedelin Bir Bölümü Karşılığında Bono Verilmesi - Satış İşlemlerinin Otuz Gün İçinde Tamam¬lanmasının Öngörülmesi - Ayıba Karşı Tekeffül - Satıcının Tes¬lim ve Mülkiyeti Geçirme Borcu - İnfisahi Şarta Bağlı Satım Sözleşmesi - Ecel (Vade) ve Tecil - Sözleşmenin Feshi 114 41. Tek Satıcılık Sözleşmesinden Kaynaklanan Tekel Hakkının Üçüncü Bir Kişi Tarafından ihlalinin Haksız Rekabet Oluşturup Oluşturmayacağı Sorunu - Bayilik Sıfatı Sona Eren Bir Kişinin Daha Önce Tek Satıcısı Olduğu Ürünü Satmaya Devam Etme¬si - Üreticinin Eksiksiz Bir Tek Satıcılar Ağı Kurması ve Tek Satıcıların Bölgeleri Dışına Satış Yapmalarını Yasaklaması Du¬rumu - Tali Bayilik - Haksız Rekabete Dayalı Ceza Davası .... 120 42. Anonim Ortaklık Genel Kurulunun Sermaye Artırımına İliş¬kin Karacının İptali - Özellikle Dağıtılmamış Önceki Yıl Kârla¬rından Oluşan Yedek Akçelerin Esas Sermayeye Dönüştürülmeksizin ve Yeniden Değerleme Fonu Sermayeye Eklenmeksizin Efektif Artırıma Gidilmesi - Esas Sermaye Artırı¬mının Somut Bir Pay Sahibini Zarara Uğratmak Amacı İle Ger¬çekleştirilmesi - Anonim Ortaklığın Gerçek Bir Finansman Gereksiniminin Bulunmaması - Hakların Sakınılarak Kullanılma¬sı ve Pay Sahiplerinin Eşitliği İlkeleri - Rüçhan Hakkının Devri¬nin Fiilen Olanaks^ Bulunmasının Artırım Kararına Etkisi 126 43. Taşıyıcının Kendi Kusuru ile Yüke Verdiği Zarardan Sorum¬luluğu - Kusur Karinesi - Ara Taşıyıcı Kullanılması Durumunda¬ki Sorumluluk - Zararın Sigorta Poliçesinin Kapsamı Dışında Kalması - Tazminat 135 44. Bir Ortaklığın Müseccel Markası İle Diğer Bir Ortaklığın Ti¬caret Unvanının Eki Arasındaki İltibas Sorunu - Bir Ortaklığın Ticaret Unvanında Yeralan Vurgulayıcı Kelimenin Bir Diğer Or¬taklık Tarafından Marka Olarak Tescil Ettirilmesi - Haksız Re¬kabet ve Markanın Terkini Davaları - Ticaret Unvanının Korunması - Tescil Edilen Bir Ticaret Ortaklığının Üçüncü Kişi¬ler Tarafından Bilindiği Varsayımı 139 45. Havale - Havalenin Lehdarın Hesabına Alacak Kaydedildiği Anda Uygulanmış Sayılması - Havalenin Şifresinde Meydana Gelen Bir Yanlışlık Nedeni ile Hataen Gönderilmesi - Havale¬den Hangi Koşullarda Dönülebileceği - Gönderilen Bankanın Ödemede Kusurlu Olmaması - Haksız Zenginleşen Havale Lehdarının Dava Edilmesi Zorunluluğu 146 46. İki Ürünün Ambalajlarındaki Renk Benzerliğinin Haksız Re¬kabete Yolaçıp Açmayacağı Sorunu - İltibasın Varlığının Sap¬tanmasında Başvurulacak Ölçüt İltibasa Yolaçacağı İleri Sürülen Ürünün Üzerinde Üreticinin Ticaret Unvanının ve Tes¬cilli Markasının Duraksamaya Neden Olmayacak Biçimde Gös¬terilmesi Ambalaj Boyutlarının ve Ürün Fiyatlarının Birbirinden Farklılığı - Aleyhine İltibas Yaratıldığı İleri Sürülen Markanın Tanınmış Olması Durumunda Tek Başına Ambalajın Renginde¬ki Benzerliğin Haksız Rekabetin Varlığı İçin Yeterli Sayılmaması . . 151 47. Ayıplı Mal Teslimi Nedeni İle Semenin İndirilmesi ve Taz¬ minat İstemi Tacirler Arasındaki Uyuşmazlıklarda Ticari Defter¬ lerin Özel Delil Olma Koşulları - Ticari Satımlara Ayıp Bildirim Süreleri - Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerine Dayanmak Hakkın¬ dan Örtülü Bir Biçimde Vazgeçme 157 48. Yabancı Bir Şirketin Türkiye′de Kurulu Bulunan Bir Anonim Ortaklıkta Sahibi Olduğu Payların Vekili Aracılığı İle Üçüncü Kişilere Satılması - Bu Satışın iptali Amacı İle Açılan Davada Anonim Ortaklık Tüzel Kişisine Husumet Yöneltmenin Mümkün Olup Olmadığı - Geniş Kapsamlı Yetkileri İçeren Vekaletname¬ nin Yorumlanması - Azil Olgusunun Vekile Bildirilmesi Zorunlu¬ luğu - ticari Mümessil Sıfatı - Bir Dava Sonucunda Verilen İlamın Davada Taraf Olmayan Kişiler Yönünden- Etkisi 164 49. Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikalarının Sertifikayı Çıkaran Banka Dışındaki Bir Bankerlik Kuruluşu Tarafından Satılması -Banka İle Bankerlik Kuruluşu Arasında Bir Temsil İlişkisinin Bulunup Bulunmadığı Sorunu - Peşin Faizli Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikaları - Satılandaki Ayıp İddiası - Bankerlik Ku¬ruluşunun Tasarruf Sahibine Ayrı Bir Taahhütname İle Sertifika¬nın Üzerinde Yazılı Bulunan Tutardan Yüksek Bir Faizi Ödeme Taahhüdü Altına Girmesi - Bankerlik Kuruluşunun Faizi Öde^ memesi Durumunda Sertifikayı Çıkaran Banka Aleyhine Dava Açılabilip Açılamayacağı 174 50. Yabancı Bir Şirket Tarafından Üretilen ve Türkiyede Sına-i Model Olarak Tesciline Olanak Bulunmayan Bir Kozmetik Şi¬şesinin Taklit Ejdilmesi - Sınai Modelin Haksız Rekabete İlişkin Kurallar Uyarınca Korunması - Korumadan Yararlanabilmek İ-çin Sınai Modelin Aynı Tür Emtiada Kullanılmasının Zorunlu Olmaması - Parazit Rekabet 179 51. Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının İptali - Azınlığın Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması Amacı İle Yö¬netim Kurulunu Atlayarak, Doğrudan Doğruya Denetçiye Baş¬vurması - Hisse Senetlerinin Yediemin Olarak Bir Yönetim Kurulu Üyesine Verilmesi - Yönetim Kurulu Üyesinin Anlaşma¬ya Aykırı Olarak Emanetinde Bulunan Hisse Senetlerinden Kaynaklanan Oy. Hakkını Genel Kurulda Kullanması ve Kullanı¬lan Oyların Kararı Etkilemesi - Yönetim Kurulu Üyelerinin Az¬linde Gündeme Bağlılık İlkesi - Azınlığın Gene! Kurul Toplantı Gündemine Madde Eklettirme Hakkı - Yönetim Kurulu Üyeleri¬nin Birbirlerinin Tayin ve Azlinde Oy Kullanabilmeleri - Davacı¬ların Şirketteki Gerçek Hisselerinin Hazırun Cetvelleri ve Benzeri Belgelerden Saptanması - Haksız Kullanılan Oyların Kararı Etkilemesi Durumunda İptal Yaptırımı 186 52. İthal Olunan Bir Filmin Video Gösterim Hakkının İhlali - Royalty′nin Ödenmesi - Filmin Adına Kataloglarda Yerverilmesi - Tazminat isteyen Davacının Filmin Davalı Tarafından Çoğaltı¬ lıp Satıldığını Kanıtlayamaması 198 53. Roman Yazarının Eserinin Müzikal Oyun Yapılarak Sergile¬ me Hakkını Üçüncü Bir Kişiye Devretmesi - Eserin Diğer Tüm İşleme ve Yayma Haklarının Saklı Tutulmuş Olmasına Karşın Oyunun. Video Bant Haline Getirilmesi - Eser Sahibinin Adının Anılmamasının Manevi Hakkının İhlalini Oluşturması - Eseri Yayma ve İşleme Hakkının Devri - Maddi ve Manevi Tazminat, Kâr Yoksunluğu 203 54. Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının Kanıtlanması ve Bu Konuda Hisse Senetleri Dışında Dayanılabilecek Belgeler - Pay Sahiplerinden Herhangi Birinin Sermaye Borcunu Yönetim Kurulunun Çağrısının Bulunmamasına Rağmen Önce Ödemesi¬ nin Diğer Pay Sahiplerinin Borcunu Muaccel Kılmaması - Se¬ nede Bağlanmamış Payların Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Devredilmesi - Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Mülki¬ yete Karine Oluşturması - Hisse Senetlerinin Sahiplerine Dağı¬ tılmaması Durumunda Karinenin Çürütülebilmesi - Senetlere Haksız Zilyed Olan Aleyhinde Başvurulabilecek Hukuksal Yollar 209 55. Tescilli Bir Marka Adına Daha Sonra Kurulan Bir Anonim Ortaklığın Ticaret Unvanında Ek Olarak Yerverilmesi - Marka Hakkına Sahip Bulunan Davacının Anonim Ortaklıkta Pay Sa¬hibi Olması - Marka Hakkının Devrine İlişkin Koşullar Marka Hakkının Kullanılmasına Örtülü Biçimde İzin Vermek - Marka¬nın Aralıksız Olarak Kullanılması Zorunluluğu - Tescilli Bir Markanın Terkini İstemi 220 56. İnşa Edilmesi Vaad Olunan Daire Karşılığında Para Tahsili - İnşaatı Yapacak Kuruluş Dışındaki Üçüncü Kişilerin Zamanın¬da Teslimi Garanti Etmeleri Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt -Dayanışmalı Sorumluluk - Denetim Yükümlülüğünün Kapsamı -Sözleşmenin Feshedilmiş Olması Nedeni İle Menfi Tazminat İstemi 227 57. Bononun Avaüst Sıfatı İle İmzalanması - Bononun Vadesin¬ de Ödenmemesi Üzerine Sadece Keşideci Aleyhine Protesto Düzenlenmesi Zorunluluğu - Aleyhine Protesto Keşide Olunma¬ masına Karşın Avalistin Adının T.C. Merkez Bankasına Bildirilmesi - Manevi Tazminat 236 58. İki Kişilik Limited Ortaklık - Müdürlerden Birinin Ortaklığın Tüm Defter ve Sermayesini Alarak Kaçması - Ortaklığın Ticari Faaliyetini Eylemli Bir Biçimde Sürdürmemesi - Haklı Sebeple Ortaklfktan Çıkma İstemi - Ortaklığın Feshine Mahkemece Karar Verilmesi 241 59. Haksız Rekabet - iltibas - iltibasa Yolaçan Malları Bilerek veya Bilmeyerek Satışa Arzetmek ve Kişisel İhtiyacından Fazla Olarak Elinde Bulundurmak Manevi Tazminat- Maddi Tazminat Olarak Haksız Rekabette Bulunanın Elde Ettiği Menfaatin Devrini İsteyebilmek 244 60. Likit Petrol Gazı Dağıtım Şirketlerinin Ancak Kendi Marka¬larını Taşıyan ya da Kendi Renklerine Boyanmış Tüplere Bandrollerini Koyarak Dolum Yapabilmeleri Kuralı ve Bunun İs¬tisnası - Bir LPG Şirketinin Başka Bir Şirkete Ait Tüpleri Dol¬durması - Rakipler Hakkında Geçerli Olan İş Yaşantısı Koşullarına Aykın Davranmak - Haksız Rekabetin Önlenmesi .. 251 61. İki Farklı Markayı Taşıyan Ütülerin Modellerinin Birbirine Benzemesi Dayanıklı Tüketim Mallarında Sadece Markalar Açı¬sından İltibas Bulunabileceği İddiası - Türkiye′de Tescil Edilme¬sine Olanak Bulunmayan Bir Modelin Haksız Rekabet Hükümleri Uyarınca Korunması - Dayanıklı Tüketim Mallarında Orta Yetenekteki Tüketicinin Tercihini Hangi Açıdan Yapabile¬ceği Sorunu - Lisans Bedeli 255 62. Yapı Kooperatfi - Kooperatif Ortağının Sermaye Borcunun Ödenmesinde Temerrüdü - Kooperatifin Ödeme Çağrısı ve Bunun Şekli - Ortaklık Sıfatının Kendiliğinden Düşmesi 263 63. Türkiye′deki Bir Film Şirketinin Yabancı Bir Şirketle Bir Fil¬min Gösterim Hakkının Devralınması Konusunda Lisans Anlaş¬ması Yapması - Başka Bir Şirketin Bu Filmi Video Kaset Haline Getirmesi - Bilirkişi Kurulunun Varsayımsal Bir Zarar Hesaplaması Yapamayacağı - Yabancı Filmlerin Özgün Adları¬nın Türkçeye Değişik Biçimde Çevrilmesi - Haksız Rekabete Dayalı Tazminat Davalarında Davacının Zararını Kanıtlaması Zorunluluğu 269 64. istisna Sözleşmesi - Müteahhidin İşi Sadakat ve Özenle Yapmak ve Zamanında Ayıpsız Olarak Teslim Borcu - Müteah¬hidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu - İş Sahibinin Muayene ve A-yıbı Bildirme Yükümlülüğü - Muayene ve İhbar Süresinin Başlangıcı ve Zamanaşımına Uğraması - iş Sahibinin Malın Ayıplı Olması Durumundaki Hakları 273 65. Limited Ortaklık Genel Kurul Kararlarının İptal Ettirilebilme¬ si İçin İlgili Ortağın Toplantıya Katılıp, Muhalif Oy Kullanması ve Muhalefetini Tutanağa Yazdırtmış Olması Zorunluluğu - Or¬ tak Sayısı Yirmiden Az Olan Limited Ortaklıklarda Ortağın Ge¬ nel Kurulda Kendisini Üçüncü Bir Kişi Aracılığı İle Temsil Ettirememesi - Limited Ortaklıkta Yazılı Oy Kullanabilme Ola- nağı ve Bunun Yöntemi - Kârın Dağıtılmaması Konusunda Alı¬ nabilecek Bir Karar Aleyhine Hangi Yollara Başvurulabileceği - Ortaklıktan Haklı Nedenle Çıkma - Azınlık Hakları 279 66. Anonim Ortaklıkta Kârın Dağıtılması - Pay Sahibinin Kâr Payının Genel Kurulun Kâr Dağıtım Kararı İle Muacceliyet Ka¬ zanması - Kâr Dağıtım Tarihini Belirleme Yetkisinin Yönetim Kuruluna Bırakılması - Kârın En Geç İlgili Yılın Son.Günü Da¬ ğıtılması Zorunluluğu - Ortağa Düşen Kâr Payının Hesaplana- bilmesi İçin Ayrılması Gereken Yasal ve Anasözleşmesel Yedek Akçelerin Gözönünde Tutulması 283 67. Kötüleme Yolu İle Haksız Rekabet - Kötülemenin Belirli Bir Rakibin Adını Açıkça Anmaksızın Genel İfadeler Kullanılarak Başkasının Üretimini Küçük Düşürmek Şeklinde Gerçekleştiri¬ lip, Gerçekleştirilemeyeceği - Rakipler Hakkında Gerçeğe Aykı¬ rı Bilgi Verilmesi - Bir Sözleşmeye Başkasının Malını Satmamak Konusunda Kayıt Konulması - Tazminat Davası .... 286 68. Borcun İcra Kefili Sıfatı İle Üstlenilmesi - İcra Kefilinin Ala¬ caklıya İcraya İntikal Etmeyen Faiz Farkını Kapsayan Ayrı Bir Bono Vermesi - icra Takibine Konu Oluşturan Borcun Ayrıca Bir Bono İle Güvence Altına Alınmasının Zorunlu Olup Olmadı¬ ğı Sorunu - Bankanın Temerrüd Faizi Oranlarında Bir Artışın Ortaya Çıkması Durumunda Faiz Farkı İçin Ayrıca İlamsız Takip Yapabilmesi :. 294 69. Kooperatif Ortaklığının Düşürülmesi.- Ortağa İki İhtar Gön¬ derilmesi Zorunluluğu - Ödeme Çağrısının Şekli - Her İki İhtar¬ da Ortağın Borcunun Farklı Gösterilmesi - İhtarların Kooperatifi Temsile Yetkili Kişiler Tarafından İmzalanması Zorunluluğu - İhtarın Ortağa Tebliğ Edilmesi 300 70. Avukat İle Müvekkilinin Yazılı Ücret Sözleşmesi Yapmama¬ ları - Asgari Ücret Tarifesinin Uygulanması - Avukatın Üzerine Aldığı İşi Sonuna Kadar Takip Etmek Yükümlülüğü - Avukatın Haklı Bir Neden Olmaksızın İşi Bırakması Durumunda Ücret İsteyememesi % Azil Durumunda Ücret 305