Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 12 ( 2004 - 2007 )

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 12 ( 2004 - 2007 )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
167
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-605-0016-10-9

100,00 TL











İÇİNDEKİLER [140] – MARKA Markanın Korunmasında Tescilin Önemi-Tescilsiz Markaların Korunması - Müseccel Bir Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi- İşletme Adı - Tanınmış Marka-Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun Marka Tesciline Getir- diği Kısıtlamalar 1 [141] – ORTAK GİRİŞİM Yol Yapım ve Rehabilitasyon Projesini Gerçekleştirmek Üzere Kurulan Ortak Girişimin Hukukî Niteliği - Adi Ortaklık Niteliğindeki Ortak Girişimden Ayrılma- Çıkma- Ortak Girişime Haklı Nedenle Son Verilmesi- Sorumluluğun Sınırlandırılamama- sı - Ortak Girişimin Yeni İş Üstlenmesi 17 [142] – HİSSE SATIM SÖZLEŞMESİ Taksitle Satım- Alıcının Temerrüdü Durumunda Satıcının Seçimlik Hakları - Bir Kimsenin Mülkiyetine Geçen Parayı Kendinde Alakoyma Yetkisi Veren Takas ya da Hapis Hakkı Gibi Olanaklar - Kesinleşmemiş Borç Kavramı - Fon Alacağı - Fon’un Doğrudan Doğruya Takip Yapamaması - AATUK’nun Uygulanamaması 28 [143] – PAY SAHİBİNİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkını Dilediği Yönde Kullanabilmesi - Pay Sahibinin Şirket Tüzel Kişisine Karşı Sadakat Yükümlülüğünün Bulunmaması - Dürüstlük Kuralı - Hakların Sakınılarak Kullanılması İlkesi - Sermaye Artırımı Ka- rarına Muhalefet 35 [144] – AYRICALIKLI PAYLAR Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Ayrıcalığı - Üstün ve Farklı Bir Hak Tanınmadıkça Tek Başına Bir Pay Grubu Oluşturmanın Ayrıcalık Yaratmak Anlamına Gelmemesi - Payların Devrinde Önalım Hakkı - Ayrıcalıklı Payların Sermaye Artırımı Nedeni ile Taahhüt Edecekleri Yeni Payların Ayrıcalıklı Olmaması - Ayrıcalıkların Kal- dırılması 43 EK HUKUKÎ MÜTALÂA 55 [145] – YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetim Kurulu Üyelerinin Ticaret Siciline Tescil Ettirilmesi ve Bu Tescilin İşlevi - Görev Süresi Sona Eren Yönetim Kurulu Üyesinin Ticaret Sicilinden Terkin Ettirilmemesi - Yönetim Kurulu Üyesinin İstifasını Şirkete Noter Aracılığı ile Göndermesinden Sonra Kullanılan Bir Kredi Nedeni ile Sorumlu Tutulabilip Tutulamayacağı-Yönetim Kurulu Üyesinin TMSF Tarafından BanK 15’e Göre Sorumlu Tutulabilip Tu- tulamayacağı 59 [146] – YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN SORUMLULUĞU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sıfatını Taşıyan Bir Kişinin Tabi Olduğu Sorumluluk - İspat Yükünün Hangi Tarafta Olduğu - Yönetim Kurulu Üyesinin So- rumsuzluğunu Kanıtlaması ve Bu Konuda Dayanılabilecek Maddi Olgular 69 (147] – GENEL KURUL KARARININ İPTALİ Halka Açık Bir Anonim Ortaklığın Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması - Genel Kurul Toplantısının Yapıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan Kotasyon Yönetmeliğinde Öngörüldüğünün Aksine Toplantı Yeri ve Tarihinin Borsa Bülteninde Yayınlanmamasının Çağrının Usulsüzlüğünü Gerektirip Gerektirmeyeceği - Toplantıya Katıl- mayan Pay Sahibinin İptal Davası Açması 94 [148] – GENEL KURUL KARARININ İPTALİ Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahibi Sıfatını Taşımalarının Zorunlu Olup Olmadığı - Pay Sahibi Sıfatının Yitirilmesinin Sonucu - Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayıları - Yönetim Kurulunun TK 315 Yetkisini Kullanırken Aranacak Toplantı Yetersayısı - Bir İhtiyatî Tedbir Kararı ile Henüz Görev Süreleri Sona Ermeyen Yönetim Kurulu Üyelerinin Anonim Ortaklığı Temsil Yetkilerinin Kaldırılması - Gündemde Azil Maddesi Yer Almadığı Halde Genel Kurulda Görevleri Halen Devam Eden Üyelerin Yerine Yeni Atamalar Yapılması - Somut Olayda Genel Ku- rul Kararının İptalinin Gerekip Gerekmediği 106 [149] – BONO Bononun Zorunlu Unsurları - Bir Bononun Hangi Tür Evrak Üzerine Yazılabileceği - Zorunlu Unsurların Evrakın Neresinde Yer Alacağı Konusunda Yasada Herhangi Bir Kısıtlamanın Yer Almaması - Bir Şirketin Antetli Kağıdı Üzerinde Bono Düzenlenmesi - Antetli Kağıtta Yer Alan Şirket Adresinin TK 688 Anlamında “Ödeme Yeri” ya da “Senedin Tanzim Edildiği Yer” Olarak Nitelendirilebilip Nitelendirilemeyeceği - Bonoda Yer Alan İmzaların Şirketin İmza Sirkülerine Aykırı Olması 123 [150] – ÇEKİN BEDELSİZLİĞİNİN TESPİTİ Kıymetli Evrakta Geçerli Olan Soyutluk İlkesi ve Bunun Boyutları - Davalının Çekin Kendisine Yaptığı İşlerin Bedeli Olarak Verildiğini İleri Sürmesi Karşısında İspat Yü- künün Yer Değiştirmesi - Menfi Tespit Davası 129 [151] – BONONUN BEDELSİZLİĞİNİN TESPİTİ Kıymetli Evrakta Geçerli Olan Soyutluk İlkesi ve Bunun Boyutları - Davalının Bononun Kendisine Şirkete Ortak Olmak Amacı ile Verildiğini İleri Sürmesi Karşısında İspat Külfetinin Yer Değiştirmesi - Davalının Yüksek Tutardaki Bono Bedelini Nasıl ve Ne-reden Çektiğini ve Malvarlığının Bu Ödemeye Elverişli Olup Olmadığını Kanıtlayamaması - Ticarî Defterlerde Açıklık Bulunmaması - Yüksek Tutardaki Aval İmzasının Şirket Genel Kurul Kararını Gerektirmesi 142