Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 11 (2003)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 11 (2003)

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
200
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-8875-03-5

90,00 TLİÇİNDEKİLER > İthaf III > İçindekiler V [130] HAKSİZ REKABET 1 İltibas Kavramı- İltibasın Sadece Ürünlerin Markaları Bakı¬mından Ortaya Çıkmasının Zorunlu Olmaması- İltibasın Be¬lirlenmesinde Kimlerin Değerlendirmesinin Ölçüt Olarak Alınacağı- Haksız Rekabetin Varlığı İçin Zarar Görme Teh¬likesinin Yeterli Olması- Parazit Rekabet- Ürünlere İlişkin Kodlama Sisteminin (= Ürün Kodlarının) İşletmeyi ve Onun Ürünlerini Tanıtmaya Yarayan Araçlar Olarak Haksız Reka¬bete Konu Oluşturabilmesi- Bir İşletmenin Başkasına Ait Ürünün Fotoğrafına Kendi Katalogunda Yer Vermesi [131] HAKSİZ REKABET - REKABET YASAĞİ 21 TTK. m. 547′nin Limited Ortaklık Müdürlerinin Aynı Konu¬da Faaliyet Gösteren Bir Anonim Ortaklıkta Kurucu ve Yö¬netim Kurulu Üyesi Olmalarını Yasaklayıp Yasaklamadığı-Bir Limited Ortaklık Müdürünün Görevinin Devamı Sırasın¬da Bir Anonim Ortaklığı Kurmaya Başlamasının Haksız Re¬kabet Olarak Nitelendirilebilip Nitelendirilemeyeceği-Kuruluş Halindeki Bir Anonim Ortaklık Adına ve Hesabına İşlem Yapanların Hukukî Durumu ve İşlemlerin Kuruluştan Sonraki Akıbeti- TTK. m. 547′ye Aykırılık Nedeni ile Açıla¬cak Davalarda Zamanaşımı- Yeni Şirket Kurmaya Örtülü Muvafakat- Müdür Aleyhine Ortaklıkça Dava Açılabilmesi¬nin Koşulları- Tazminat İsteminin Fiilen Belirli Bir Tutarla Sınırlandırılmış Olması- Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin Haksız Rekabet Oluşturan Bir Eylemi Nedeni ile Kişisel Olarak Sorumlu Tutulabilip Tutulamaya-cakları-Sözleşmesel Rekabet Yasağı [132] TEK SATİCİLİK - PORTFÖY TAZMİNATİ 51 Tek Satıcılık Sözleşmesi- Yazılı Bir Sözleşmenin Varlığının Zorunlu Olmaması- Alt Tek Satıcılık Sözleşmesi- Tek Satıcı¬lık Sözleşmesinde Satıcının Tekel Hakkının Belirli Bir Müş¬teri Kesimi ile Sınırlandırılması- Tarafların "Distribütör" Kavramına Verdikleri Anlamın Belirlenmesi- Tek Satıcılık Sözleşmesinin Boşluklarının Doldurulması- Tek Satıcının Sözleşmesine Hukuka Aykırı Bir Biçimde Son Verilmesi Durumunda Herhangi Bir Ayrılma (= Denkleştirme = Port¬föy) Tazminatı Ödenip Ödenmeyeceği- Kâr Yoksunluğu [133] BİRLEŞME 84 Birleşmenin Tanımı ve Türleri- TTK′da Birleşme İşlemleri¬nin ve Aşamalarının Gösterilmemiş Olması- Devralma Sureti ile Birleşmede İzlenmesi Gereken Yollar- Somut Olayda Birleşmenin Hukuka Uygun Bir Biçimde Gerçekleşip Ger¬çekleşmediğinin İncelenmesi [134] CİRO ZİNCİRİ 97 Ciro Zincirinin Düzgün ya da Kopuk Olmasının Anlamı- İlk Cironun Lehdar Tarafından Yapılmasının Zorunlu Olup Ol¬madığı- Bir Bankanın Çeki Öderken Hangi Hususlara Dikkat Edeceği ve Kime Ödeme Yapacağı- Ciro Zincirinin Kopuk Olmasının Çekin Geçerliliğini Etkileyip Etkilemeyeceği ve Keşidecinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırıp Kaldırmayaca¬ğı [135] ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI - BİRLEŞME 107 Birleşme Konusunun Özel Durumların Kamuya Açıklanması Hakkındaki Tebliğin Kapsamına Girip Girmediği- Kamuya Açıklanacak Hususların Neler Olduğunun Belirlenmesi- Bir Anonim Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerinin Düşünce ve Tasavvurları Hakkında Kamuya Bilgi Verilmesinin Zorunlu Olup Olmadığı- Somut Bir Hususun "Görüşülmeye Başlan¬masının Ne Anlama Geldiği- Birleşme Konusunda İlgili Anonim Ortaklığın Bir İradesinin Varlığının Gerekip Gerek¬mediği ve Bu İradenin Nasıl Ortaya Çıkacağı- SerPK. m. 47/A-3 ve m. 48′in İhlâl Edilip Edilmediği [136] ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI - MEVCUT 124 BİR BORCUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Borcun Ertelenmesi (= Tecili)- Hukukî Ayıp Olarak Nitelen¬dirilebilecek Bazı Maddî Nedenlerle Semenin Tenzilinin İstenmesi- Kamuya Açıklama Tebliğinin Aynı Konudaki Birden Fazla Hükmünün Uygulanmasında İlgili Anonim Ortaklığın Yönetim Kurulunun Takdir Yetkisi- Somut Olay¬da Tebliğin Aynı Konudaki İki Farklı Hükmünden Hangisi¬nin Uygulanacağı- Bir Değişikliğin "Önemli" Sayılıp Sayıl¬mayacağına Kimin Karar Vereceği- Olayda SerPK. m. 47/A Hükmüne Göre İlgililerin Cezalandırılabilip Cezalandırıla-mayacakları [137] FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİ 142 4743 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu′nun Amacı- Ban¬ka ve Özel Finans Kurumlarının Alacaklarının Yeniden Ya¬pılandırılması Amacı ile Çerçeve Anlaşmaları İmzalanması Zorunluluğu- İlgili İşletmelere Ek Kaynak Sağlanmasının Koşulları- Alacakları Bankaların Birbirinden Bağımsız Dav¬ranabilmeleri- Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasına Taraf Olan Bankalar Arasında Eşitlik Sağlanmasının Zorunlu Bulunmaması- Bir Bankanın Alacaklı ile Bir Taşınmaza İliş¬kin Vefa Sözleşmesi İmzaladığının Diğer Bankalarca Bilin¬mesi- Somut Olayda Vefa Hakkının Kullanılmasının Diğer Bankalara Karşı Olan Taahhütlerin Yerine Getirilmesine Bağlı Olmaması [138] FORVVARD SÖZLEŞMESİ 153 Forward′ın Anlamı ve Amacı- Forward Sözleşmesinin Varlı¬ğının Nasıl Kanıtlanacağı- Somut Olaydaki "Mutabakat Bel¬gesinin Değer ve İşlevi- Bir Bankanın Büyük ya da Hatırlı Diye Nitelendirilebilecek Müşterisinden Sözlü Talimat Al¬makla Yetinmesi- Hesabına Forward İşleminden Kaynakla¬nan Kârın Aktarılmasına Hiçbir İtiraz İleri Sürmeyen Müşte¬rinin Daha Sonra Forvvardm Varlığını Reddetmesi- Çelişkili Davranma Yasağı- Bankanın Hesaba Yatan Parayı Forward Borcuna Mahsup Etmesine Müşterinin Uzun Bir Süre İtiraz Etmemesi- Genel Kredi Sözleşmesinde Yer Alan Hükümlerin Uygulanabilmesi İçin Müşteriye Kredi Kullandırmanın Zo¬runlu Olup Olmadığı BANKA GARANTÃ�Sİ 179 Banka Garantisinin Yürürlüğe Girmesinin Şarta Bağlanması-İlk Talepte Ödeme Koşulunu İçeren Banka Garantisi- Ban¬kanın Garantiyi Düzenlerken Göstermekle Yükümlü Bulun¬duğu Özen- Garanti Metninde Yer Alan Kayıtların Yeterince Açık Olmaması Durumunda Bunların Banka Aleyhine Yo¬rumlanması- Bir Anonim Ortaklığın "İdaresi ve Organizas¬yonu" ile İlgili Yükümlülüklerden Ne Anlaşılacağı ve Özel¬likle Bunun Kapsamına İlgili Şirketin Kârlılığını Sağlamanın da Girip Girmediği Prof. Dr. Ömer Teoman′ın bilimsel yayınlarının listesi 195