Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 10 (2000-2002)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 10 (2000-2002)

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
266
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
975924722-4

90,00 TLTEŞEKKÜR Yaşayan Ticaret Hukuku′nun elinizdeki onuncu kitabında yer alan hukukî mütalâaların tümü "emekli" statüsünde olduğum 2000-2002 yılları arasında kaleme alındı. Kitabın yayınlanarak gün ışığına çıkması ise, uzunca sayılabilecek bir "dinlence"ye son vererek, "yu-va"ma yeniden döndüğüm ilk günlere rastlıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi′ndeki görevimden ayrı kaldığım dönemde beni hiç yalnız bırakmayıp, birlikte çalışmaya de¬vam arzusunu önsözlerde bile yineleyen saygıdeğer ve seçkin meslekdaşım Doç. Dr. Abuzer Kendigelen, makalelerini topladığı ki¬tabını bana ithaf etmek lutfunda bulunduğu gibi, iki ciltten oluşan "Prof. Dr. Ömer Teoman′a 55. Yaş Günü Armağanı"nı da çıkartarak, bana bir üniversite hocasının erişebileceği tüm onur ve mutlulukları yaşattı. Sevgili Abuzer bununla kalmayarak, bilgisayarda bizzat tara¬fımdan yazılan bu mütalâaları kitaba dönüştürmek için gerekli olan tüm hazırlık ve işlemleri de gerçekleştirdi. Kendigelen′in dostluğunu yaşadığım sürece minnetle anımsayacağım. Bu kitabın yayınlanmasını üstlenen Vedat Kitapçılık işletmesi¬nin sahibi Sn. Vedat Carbaş′a da, gösterdiği yakınlıktan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Zincirlikuyu, Ocak 2003 PROF. DR. ÖMER TEOMAN İÇİNDEKİLER > Teşekkür III > İçindekiler V [116] HAKSİZ REKABET 1 "Millî Boya" Sloganlı Reklamda "Millî" İbaresinin Belir-ginleştirilmesinin ve Marka ile Özdeşleştirilmeye Çalışılma¬sının Söz Konusu Olup Olmadığı - Bir İşletmenin Kendisini Rakiplerine Göre Üstün Bir Hale Getirdiği Savı - "Millî Boya" İbaresinin TKHK. m. 16′ya Aykırılık Oluşturup O-luşturmadığı - Ticarî Reklam ve İlânlarda Uyulması Gereken Dürüstlük İlkesi - Kullanılan "Millî" İbaresinin Bir Tekel¬leşmeye Yol Açıp Açmadığı [117] ANONİM ORTAKLIK 25 Bir Anonim Ortaklığın Usulüne Uygun Olarak Kurulup Ku¬rulmadığının ve Faaliyette Bulunup Bulunmadığının Nasıl Tespit Edileceği - Anonim Ortaklık Hisse Senetlerinin Bir İhtiyatî Tedbir Kararı ile Yurtdışına Çıkarılmasının Mülkiyet Hakkını Kısıtlaması - TTK. m. 324 Uygulaması - Teşvik Belgesinde Yer Alan Kayıtlar ve Bunlara Aykırı Davranma¬nın Sonuçları - Bir Anonim Ortaklığın Vakıf Kurabilip Ku¬ramayacağı [118] SERMAYENİN TAMAMLANMASİ 40 Anonim Ortaklığın Borca Batak Olması - Sermayenin Ta¬mamlanması Konusunda Başvurulacak Yollar - Sermayenin Yüzde İkisini Temsil Eden Azınlığın Tamamlamaya Muhalif Kalma Olasılığı - Muhalif Kalabilecek Pay Sahiplerinin İptal Davası Açmalarının Önlenmesi [119] YÖNETİM KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ 49 YOKLUĞU Yönetim Kumluna Seçilen Kişilerin Hiçbir Zaman Pay Sahi- bi Sıfatını Kazanmamış Olmalarının Sonucu - Yönetim Ku¬rulu Toplantı ve Karar Yetersayıları - Iskat Prosedürü - Is¬kata Genel Kurulda Karar Verilmesi - Şirket Yönetiminin Yediadle Tevdii [120] GENEL KURUL KARARİNİN İPTALİ 75 İmtiyazlı Paylar - İmtiyazlı Pay Sahipleri Kurulunun Onama Kararı Bulunmamasına Karşın Her Nasılsa Tescil Edilen Bir Genel Kurul Kararının Akibeti - Genel Kural Çağrısının Pay Sahibinin Hangi Adresine Yapılacağı - Pay Sahibinin Yapı¬lacak Toplantıdan Haberdar Olmasının Çağrıdaki Aksaklığı Giderip Gidermeyeceği - Yönetim Kurulu Üyelerinin Kendi İbralarında Oy Kullanmalarının Hukukî Sonucu - Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK. m. 334 ve 335 Oylamalarına Katıl¬maları [121] HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ 101 Taraflar Arasında İmzalanan Sözleşmenin Geçerli Olup Ol¬madığı - Hisse Devrinin Hükmen Tescili Konusunda Bir Dava Açılması - Devralanın Henüz Taahhüdünü Yerine Ge¬tirmemiş Olduğu Bir Aşamada Anonim Ortaklığın Sermaye¬sini Artırması - Sermaye Artırımının Devredenin Hukukî Durumunu Nasıl Etkileyeceği - Cezaî Şart - İhtiyatî Tedbir -Hisselerin Borsada İşlem Görmesinin Engellenebilip Engel¬lenemeyeceği [122] ANONİM ORTAKLIK HİSSELERİNİN DEVRİ 116 Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrine İlişkin Sözleşme -Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Cirosu ve Teslimi - Belediye Meclis ve Encümeninin Hisse Senetlerinin Devrinin de Gö¬rüşüldüğü Toplantılarında Alman Kararlarının Sonradan İptali - Hisse Senetlerini Satın Alan Kişinin Göstermekle Yükümlü Olduğu Özenin Ölçüsü - İyi Niyetli İktisabın Ko¬runması - İşlemleri Ayakta Tutma İlkesi [123] LİMİTED ORTAKLIK 136 Limited Ortaklık Müdürlerinin Seçimi - Müdür Seçimi ve Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yetersayıların Ağırlaştı-rılıp Ağırlaştırılamayacağı - Ana Sözleşme Değişiklik Prose¬dürü - Yasanın Bu Konudaki Hükümlerinin Buyurucu Nite¬lik Taşıyıp Taşımadığı - Ticaret Siciline Tescil Sırasında Ana Sözleşmenin Eski ve Yeni Metinlerinin Karıştırılması -Ortaklar Kurulunda Ağırlaştırılmış Yetersayıların Kaldırıl¬ması Konusunda Hiçbir Karar Alınmadığı Halde Ticaret Sicilindeki Karışıklık Sonucunda Bu Düzenlemenin Ana Sözleşmeden Fiilen Çıkması - Ana Sözleşme Değişikliğinin Hükümsüzlüğünün Nerede ve Nasıl İleri Sürülebileceği [124] HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK 155 Bir Halka Açık Anonim Ortaklığın Hammaddelerini Yurtdı¬şındaki Bir Pay Sahibinden ve Yüksek Fiyatla Satın Aldığı Savı - Halka Açık Anonim Ortaklığın Bir Pay Sahibinin İştiraki Olan Şirketin Kira ve Sair Masraflarını Ödemesi -Örtülü Kazanç Aktarımı Savı - Yönetim Kurulunun ve Ço¬ğunluk Pay Sahiplerinin Sorumluluğu [125] HALKA AÇİK ANONİM ORTAKLİK 167 Örtülü Kazanç Aktarımı Savı - Halka Açık Bir Anonim Or¬taklığın Faaliyet Konusuna Giren Hammaddeyi Doğrudan Doğruya Üreticiden Sağlama Zorunluluğunun Bulunup Bu¬lunmadığı - Hammaddenin Temin Edildiği Şirkette Görevli Olanların Aynı Zamanda Halka Açık Anonim Ortaklığın Yöneticileri Olmaları - Sermaye Piyasası Kurulu′nun Halka Açık Anonim Ortaklık Yöneticilerinin Hukukî ve Cezaî So¬rumluluğuna Gidebilmesine İlişkin Koşullar - SerPK. m. 45 Uyarınca Yapılacak Denetlemenin Sınırları ve İstenebilecek Belgeler [126] HALKA AÇİK ANONİM ORTAKLİK 182 SerPK. m. 46, f. 1, bent d′nin Uygulama Alanı - Örtülü Ka¬zanç Aktarımı Savı - SerPK. m. 15, f. 7′nin Uygulanma Ko¬şulları - Halka Açık Anonim Ortaklığın Bir Bankadaki He¬sabını Vadesinden Önce Çekmesi - Banka ile Müşterisi Ara¬sındaki İlişkilerin Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi Zo¬runluluğu [127] HALKA AÇİK ANONİM ORTAKLİK 205 Halka Açık Bir Anonim Ortaklığın İştiraki Olan Bir Diğer Anonim Ortaklığın Sermaye Artırımına Katılmaması -Rüçhan Hakkının Bir Diğer Kişiye Kullandırılmasının Örtülü Kazanç Aktarımı Anlamına Gelip Gelmeyeceği - Rüçhan Hakkını Kullanmayan Anonim Ortaklığın Daha Önce Çi¬mento Şirketlerine İştirak Etmeyeceği ve Bunu Olanaklı Kı¬lan Ana Sözleşme Hükümlerini Değiştireceği Konusunda Taahhütname Vermiş ve Fiilen Değişikliği Gerçekleştirmiş Olması [128] BANKA GARANTİSİ 227 Banka Garantisinin Lehdarm Bir Şirketin İdaresi ve Organi¬zasyonuna İlişkin Yükümlülükleri Yerine Getirmesini Güven Altına Alması - Şirketin Kârlılığını Sağlama Yükümlülüğü -Garantinin Nakde Dönüştürülmesinin İhtiyatî Tedbir Yolu ile Durdurulması [129] BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ 244 Bankanın Müşterisine Genel Kredi Sözleşmesi İmzalatmak-sızın Kredi Kullandırabilip Kullandıramayacağı - Genel Kredi Sözleşmesi İmzalatılmamasının Yaratabileceği Sakın¬calar - Bankanın Risklerinin Giderilmesine İlişkin Çözüm Yolları Prof. Dr. Ömer Teoman′ın bilimsel yayınlarının listesi 261