Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 1 (1989-1991)

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap 1 (1989-1991)Sayfa Sayısı
:  
254
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1992
ISBN NO
:  
975-376-057-4

50,00 TLÖ N S Ö Z Bu kitabım ile 1989-1991 yılları arasında kaleme aldığım toplam 28 adet hukuki mütalaa ve bilirkişi raporunu meslekdaşlarımın ince¬leme ve eleştirilerine sunuyorum. Hiç kuşkusuz belirli bir ücret karşı¬lığında hazırladığım ve büyük bir çoğunluğunu uygulamalı derslerde öğrencilerim ile de tartıştığım bu mütalaalarda inandığım bilimsel doğruları elimden geldiğince bir makale titizliği ile savunmaya çaba gösterdim. Ortaya konulan sonucun ilgili çevrelerce olumlu değerlen¬dirilmesi, uzun süren bir suskunluk döneminin aslında boş geçirilme¬miş olduğunu kanıtlayacaktır. Kitapta yeralan ve biri dışında Profesör unvanı ile yazdığım bu mütalaalar, incelenmesinden de anlaşılabileceği üzere ticaret huku¬kunun güncel sorunlarına ilişkindir. Eserin adını "Yaşayan Ticaret Hukuku" olarak koymamın nedeni budur. 1989′dan geriye doğru gi¬derek ikinci ve belki de üçüncü cildin konusunu oluşturacak bilimsel görüş ve bilirkişi raporlarını kısa bir süre sonra gün ışığına çıkarma¬yı umuyorum. Mütalaalarımı bundan böyle yayınlama kararını verdi- ğim 1991 yılı sonundan itibaren ise bu konuda çok daha özenli dav¬ranmaya başladığımı vurgulamak isterim. "Yaşayan Ticaret Hukuku"nun ikinci cildi yargı organlarına sunu¬lan çeşitli dilekçelerden oluşacaktır. Mütalaaları ilgililerin adlarını (A), (B) ya da (X) A.Ş. gibi kısalt¬mak dışında aynen yayınlıyorum. Bununla beraber üç mütalaada zo¬runlu olarak tarafların ticaret unvanı ve/veya markalarının adını değiştirmediğimi, iki mütalaada ise değerli meslekdaşlarım ile o gü¬nün koşulları içinde giriştiğim polemiklere ilişkin bazı cümleleri özel¬likle çıkardığımı belirtmeliyim. "Yaşayan Ticaret Hukuku"nun bu birinci cildini emekliye ayrıldığı son yıl dışında farklı seksiyonlarda olmamıza karşın akademik kari¬yerimin çeşitli aşamalarında hep yanımda gördüğüm, maddi ve ma¬nevi desteğini hiç esirgemeyen, teori ile uygulamanın birarada ve mükemmel bir biçimde yürütebileceğinin tartışmasız en büyük örnek¬lerinden biri olan, sevgili Hocam Prof. Dr. Hayri Domaniç′e sunuyo¬rum. Kendilerine minnet ve yakınlık duyguları ile doluyum. Türk hukuk yaşantısına gerçekten büyük katkılarda bulunan sa¬yın Muharrem Kazancı bu kez de benim kitabımı yayınlamak lutfun-da bulunmuştur. Teşekkürlerim sonsuzdur. Zincirlikuyu, Haziran 1992 Ömer TEOMAN İÇİNDEKİLER 1. Bankalar Kanunu′na Aykırı Olarak İzin Almaksızın Hiz¬met Birimi (Şube) Oluşturulması ve Mevduat Toplanma¬sı- Şube ve Banka Şubesi Kavramları- Tek Şubeli Bir Bankanın Başka Bir Yerdeki Muhabiri Aracılığı ile Mev¬duat ToplamasıCezai Sorumluluk 1 2. Anonim Ortaklığın Temsil ve İlzamı-İmza Sirkülerindeki Yetki Kısıtlamaları-Bu Tür Kısıtlamaların İyiniyetli Üçüncü Kişilere ileri Sürülememesi- Kambiyo Senetlerinde "İm¬zaların İstiklali" İlkesi 10 3. İbraz Süresi İçinde Ödenmesi İstenmeyen ve Keşide-cinin de Caymadığı Bir Çekte Keşide Tarihinin Hamil Ta¬rafından Değiştirilmesi-Sahte ya da Tahrif Edilen Bir Çeki Ödeyen Bankanın Sorumluluğu-Çek Taahhütname-sindeki Bankanın Sorumsuzluğuna İlişkin Kaydın Geçer¬li Olup Olmadığı-Çekten Caymayan Keşidecinin Birlikte Kusurundan Sözedilip Edilemeyeceği 16 4. Karşılığı Olmayan Bir Çeke Sahte Bloke Kaydı Konul-ması-Bloke Kaydının Anlamı-Sahte Bloke Kaydı Konul¬masının Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı 23 5. Markalar Kanunu m.47′nin Uygulama Alanı-Bir Başka Şirketin Logosunun Ticaret Unvanının Ekindeki Kelimede Kullanılmasının Haksız Rekabete Yolaçıp Açmayacağı Sorunu 29 6. 1. Anonim Ortaklığın Anasözleşmesinde Sözleşme Değişikliklerinin Pay Sahiplerinin Yüzde Doksanbeşinin Olumlu Oyları ile Gerçekleştirilebileceği Yolundaki Hük¬ mün Anlamı-Ağırlaştırılrjıış Karar Yetersayılarının Pay Sahipleri Lehine Kazanılmış Hak Oluşturması-TTK. m.388′de Yapılan Değişikliklerin Emredici Nitelik Taşıyıp Taşımadığı-İşlemlerin Olanaklar Oranında Ayakta Tutul¬ ması İlkesi 40 6.2. Aynı Konudaki Ek Hukuki Mütalaa 50 6.3. Aynı Konuda Karar Düzeltmesi Aşamasında Yargı¬tay′a Sunulan Hukuki Mütalaa 55 7. Finansman Bonolarının İhracı Konusundaki Undervvri-ting Sözleşmesi Bankanın Sorumluluğu-Ekonomik Koşul¬ların Önemli Ölçüde Değişmesinin Sözleşmeye Etkisiİşlem Temelinin Çökmesi 61 8. Bağlı Nama Yazılı Hisse Senetleri-Pay Sahiplerinin A-nasözleşmesel Onalım Hakları-Blok Satış-Önalım Hak¬larının İhlalinin Yaptırımı 74 9. Limited Ortaklığın Yegane Aktifini Oluşturan Mermer Ocağının Geçersiz Bir Vekaletname ile Ortaklardan Biri Tarafından Üçüncü Kişiye Devredilmesi-Vekaletnamenin İçeriğinin Yorumlanması-Mermer Ocağının Kötüniyetle İktisabı Durumunda Sicil Kaydının Düzeltilmesinin Talep Edilebilmesi 81 10. Anonim Ortaklıkta Pay Bedelinin Ödenmesinde Te¬ merrüt ve Iskat Prosedürülskat Edilen Payların Kimler Tarafından Satın Alınabileceği - Satışın Koşulları ve So- nuçları-Pay Sahiplerinin Eşitliği İlkesi 89 11. Bir Anonim Ortaklığın Ticaret Unvanında Yeralan Bazı Kelimelerin Başka Bir Ortaklığın Müseccel Unvanındaki Kelimelerle Aynı Olmasının Haksız Rekabet Oluşturup Oluşturmayacağı-Gazete Adı Üstündeki imtiyaz Hakkı-İmtiyazın Devri ya da Bir Ortaklığa Sermaye Olarak Ko¬nulması 97 12. İlaç Adlarındaki Haksız Rekabet Sorunu-İlaçların O-lağan Kullanıcılarının Kim Olduğu-Ambalaj ve Fiyat Far¬kının Haksız Rekabet İddiasına Etkisi-Aktif Husumet Ehliyeti ve Dava Hakkının Kötüye Kullanılması-İlaç Adla¬rının Hammaddeleri ile Çağrışım Yapacak Biçimde oluş¬turulması 110 13. Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorum-luluğu-Pay Sahibi ya da Alacaklı Sıfatı ile Açılan Sorum¬luluk Davaları-Doğrudan ya da Dolaylı Zarar Kavramlan-İbranın Sorumluluk Davalarına Etkisi-Sorum-luluk Davalarında Ortaklığın Temsili-Sorumluluğun Yaptı¬rımı ve Bunun Kapsamı 125 14. Emre Yazılı Çekin Cirosu-İlk Cironun Lehdar Tara¬fından Yapılması-Karşılıksızlığın Tesbiti-İbrazdan Sonra Yapılan Cironun Hükmü-Protestonun Düzenlenmesinden Sonra Yapılan Cironun Karşılıksız Çeke Dayalı Şikayet Hakkını da Yeni Hamile Geçirip Geçirmediği 135 15. Ortakları Yabancı Olan Bir Adi Ortaklığın Türkiye′de Aktif Husumet Ehliyeti-Banka Hesabına Para Yatıran Bir Kişinin Temsilci Sıfatı—Yetkili olmayan Organ Üyesi Hak¬ kında Yetkisiz Temsile İlişkin Kuralların Uygulanması- Haksız Eylemde Zamanaşımı Süresi 143 16. 1. Anonim Ortaklıkta Kurucu İntifa Senetleri-Kurucu İntifa Senedi Sahiplerinin Kardan Pay Alma Haklarının İlk Esas Sermaye Tutarı ile Sınırlı olup Olmadığı-Aynı Za¬ manda Pay ve İntifa Senedi Sahibi Olan Bir Kişinin İntifa Haklarını Sınırlandıran Genel Kurul Kararı Aleyhine Hem İptal Hem de Yokluğun Tesbiti Davası Açabilmesi-İntifa Senedi Sahipleri Genel Kurulu- Yeni İntifa Senetlerinin Dağıtımında Pay Sahiplerinin Eşitliği İlkesi 153 16.2. Aynı Konuda Yerel Mahkemece Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Üzerine Verilen Ek Hukuki Mütalaa 171 17. Değişik İki İşletme Tarafından Yapılan Birbirine Geç¬ me ve Sökme Sureti ile Cisim ve Oyuncak Üretmeye Yarayan Kalıpların Benzerliği-Kalıpların Birlikte Kullanıla¬ bilmelerinin Haksız Rekabete Yolaçıp Açmayacağı-Oyun- cakların Olağan Alıcılarının Kim Olduğu-Ambalajlar ve Markalar Arasındaki Belirgin Farklılık- Lego Oyuncakları nın Bir Sınai Model Oluşturup Oluşturmayacağı 181 18. Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Oluşturan Bir Malın Zilyedliğinin Kiracı Tarafından Üçüncü Kişiye Dev-redilmesi-Finansal Kiralama Kanunu m.15 Hükmünün Emredici Nitelikte Olup Olmadığı-Kiralayanın Kiracının Malı Üçüncü Kişiye Devretmesine Örtülü Olarak İzin Ver-mesi-Devir Yasağına Aykırılığın Yaptırımı 190 19. Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararı Aleyhine İptal ve Yokluğun Tesbiti Davası Açılmasında Husumet Ehliyeti— Yönetim Kurulunun Genel Kurulun Toplantıya, Çağrılması¬na İlişkin Bir Kararının Bulunmaması-Pay Sahipliği Sıfatının Kanıtlanması-Pay Defterine Yapılan Kayıtların Hukuki Niteliği-İmza Sirküleri Hazırlanması Amacı ile Yan Yana Üç İmza Atılarak Verilen Boş Bir Kağıdın Sonradan Vekaletname Olarak Doldurulması 197 20. Bonoya Keşideci Tarafından Konulan Ciro Yasağının Geçerli Olup OlmadığıCironun Sadece Devlet Bankaları¬na Yapılabileceğine İlişkin Sözleşme Hükmü-Tahsil Ciro¬sunun Geçerli Olduğu Varsayılabilecek Ciro Yasağının Kapsamına Girip Girmediği 205 21. Şirket Kurtarma Yasasının Uygulama Alanı-Yasanın Bankalar Açısından Bağlayıcılık Niteliği-Sermayeye İşti¬rak Edecek Bankalar Arasındaki Eşitlik 210 22. Bir Banka Tarafından Gerçek Kimlik Tesbıtı Yapıl¬maksızın Çekle işleyen Mevduat Hesabı Açılması ve İlgi¬liye Çek Defteri Verilmesi - Bankanın Çek Bedelinin Tümünden Sorumluluğu-Hamilin Birlikte Kusuru 23. İcap ve Kabul-Kabulün Tek İmzası ile Ortaklığı Bağ¬lamaya Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından Yapılması— Geçersiz Kabule İcazet Verilmesi-Yetkisiz Temsilcinin Sorumluluğu-Alacaklının, Borçlunun Fesih Bildirimini Gö-zönüne Almayarak Zararın Artmasına Neden Olması 24. Borçlar Kanunu m.60, fıkra 1′de Öngörülen Zamana¬şımı Süresi-Davacının Fazlaya İlişkin Zararını Hangi Ta¬rihte Öğrenmiş Sayılacağı-İlk Davada Verilen Hükmün Ayrıca İcra Takibine Konu Yapılmasının Zorunlu Olup Olmadığı 25. Akreditifle İlgili Bir Bankanın Kendisine İhracatçı Ta¬rafından Sunulan Vesaiki İnceleme Yükümlülüğü-Yüküm-lülüğün İlgili Tüm Bankaları Kapsaması-İncelemenin Makul Bir Özen ile ve Dış Görünüm İtibarı ile Yapılması-Muhabir Bankanın Sorumluluğu ve Bunun Kaynağı-Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Borç İlişkisi