Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Yargıtay Kararları Işığında Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları

Yargıtay Kararları Işığında Taksirle Öldürme ve Yaralama SuçlarıSayfa Sayısı
:  
1029
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-300-754-8

190,00 TL

 

KİTAP HAKKINDA

Üzerinde çok çalışıp yoğun emek sarfettiğim bu eserde öğretinin konuya ilişkin görüşleri, iş mevzuatı ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde taksirin hukuki boyutunu, eseri sizlerle buluşturmama vesile olan ve bu nedenle müteşekkir olduğum Adalet Yayınevi sahibi Sayın Hakan KARAASLAN’ın tarafıma verdiği 1000 sayfalık sınırlamayla, azami özen gösterdiğim kalemimle, soruşturmanın başlamasından hükmün kesinleşmesine kadarki tüm süreci “Efradını cami, ağyarını mani” olacak şekilde aktarmaya çalıştım.
Eserde, taksire dayanan ceza sorumluluğu ana hatlarıyla sunulduktan sonra taksirin hukuki esasını açıklayan teorilere yer verilmiş, unsurları detaylı şekilde incelenmiş, özellikle uygulamada karıştırılan taksir-bilinçli taksir-olası kast kavramları arasındaki farklılıklar, keza, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu ile bu kavramlar arasındaki ilişki Yargıtay’ın konuya ilişkin içtihatları çerçevesinde ayrıntılı şekilde açıklanmış, Yüksek Mahkemenin bilinçli taksir kabul ettiği örnek içtihatlar sunulmuştur.
Taksirle öldürme ve taksirle yaralama suçlarının unsurları, suçun özel görünüş şekilleri, bu suçların Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçuyla içtiması sorunu Yargıtay’ın içtihatları çerçevesinde irdelenmiş, taksirle öldürme ve yaralama suçları yönünden güvenlik tedbirleri (Hak yoksunları, sürücü belgesinin geri alınması, meslek veya sanatın icrasının yasaklanması, müsadere, tekerrür) ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.
Taksirle öldürme ve yaralama suçlarının faaliyet kaynakları yönünden irdelenmesinde, iş kazaları ve özel bir türü olarak maden kazaları, sağlık mesleği mensuplarının tıbbi müdahaleleri, trafik kazaları, sulama kanalları, gölet, piknik veya mesire yerleri gibi yerlerde meydana gelen kazalar, ev hizmetleri sırasında veya küçük çaplı tamirat ve tadilat işleri esnasında meydana gelen kazalar Yargıtay’ın konuya ilişkin içtihatları çerçevesinde ayrıntılı şekilde ele alınarak incelenmiştir.
Son olarak taksirli suçlarda cezanın bireyselleştirilmesine ilişkin kurumlar (Seçenek yaptırımlara çevirme, erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması) ile taksirli suçlarda şikâyet, kamu davasına katılma kurumları, TCK’nın ilgili genel hükümleri, Yüksek Mahkemenin içtihatları ve öğretinin konuya ilişkin görüşleri çerçevesinde sunulmuştur.
Eserin hacmi nedeniyle Yargıtay’ın konuya ilişkin içtihatları özenle seçilmiş, benzer mahiyetteki içtihatları ayıklanarak, mümkün olduğunca farklı konulara ilişkin farklı içtihatlar ve uygulamada karşılaşılması daha büyük ihtimal arz eden olaylar aktarılmıştır.
Eserde yer alan konulara ilişkin olarak Yargıtay’ın farklı içtihatları ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun daha geniş içerikli kararları eser ekindeki CD’de okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.................................................................................................................................................... 7
İÇİNDEKİLER.......................................................................................................................................... 9
BİRİNCİ BÖLÜM
TAKSİRE DAYALI CEZA SORUMLULUĞU
BİRİNCİ KISIM
TARİHSEL GELİŞİM
I. İLK ve ORTA ZAMANLAR CEZA HUKUKU DEVRİ....................................................................... 19
A. İlkel Ceza Hukuku Devrinde Ceza Sorumluluğunun Esası.....................................................19
B. Hammurabi Kanunlarına Göre Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk .........................................20
C. İbrani Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk.................................................20
D. Hint Manu Ceza Kanununda Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk .........................................21
E. Eski Yunan Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk........................................21
F. Roma Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk ................................................22
G. Barbar Kavimleri Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk ...............................23
H. Kanonik Hukukta Taksirden Doğan Cezai Sorumluluk ...........................................................24
II. MÜŞTEREK CEZA HUKUKU DEVRİ............................................................................................ 25
III. YENİ ZAMANLAR CEZA HUKUKU DEVRİ................................................................................... 26
IV. ÇAĞDAŞ CEZA HUKUKU DEVRİ................................................................................................. 27
İKİNCİ KISIM
TÜRK CEZA HUKUKU TARİHİ BAKIMINDAN
TAKSİRDEN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞUN GELİŞİMİ
I. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NA KADARKİ DÖNEM .......................................................... 28
II. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA TAKSİRİN DÜZENLENİŞİ............................................. 30
A. Tedbirsizlik ..............................................................................................................................31
B. Dikkatsizlik ..............................................................................................................................31
C. Meslek ve Sanatta Acemilik ....................................................................................................32
D. Nizamat, Evamir ve Talimatlara Riayetsizlik ...........................................................................33
ÜÇÜNCÜ KISIM
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA TAKSİRİN DÜZENLENİŞİ
I. YASAL DÜZENLEME .................................................................................................................... 34
II. TAKSİRİN TANIMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ...................................................................................... 37
A. KAVRAM OLARAK TAKSİR....................................................................................................37
10 İÇİNDEKİLER
B. TAKSİRİN HUKUKİ ESASINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER........................................................39
1. Vazifeye Aykırılık Görüşü ...............................................................................................39
2. Etkin Sebep Teorisi ........................................................................................................40
3. Hata Teorisi ....................................................................................................................40
4. Önleyebilme Teorisi........................................................................................................41
5. Öngörebilme Teorisi .......................................................................................................42
6. Tehlike Teorileri ..............................................................................................................45
III. TAKSİRİN UNSURLARI ................................................................................................................ 46
A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması ................................................................................47
B. Davranış Kurallarına Uymama ...............................................................................................48
C. Hareketin İradi Olması ............................................................................................................50
D. Öngörülebilir Neticenin Fail Tarafından Öngörülememiş Olması............................................52
E. Neticenin İradi Olmaması .......................................................................................................66
F. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması .................................................66
Üçüncü Kişinin Hareketleri ......................................................................................................... 68
Mağdurun Hareketleri................................................................................................................. 72
IV. TAKSİR ÇEŞİTLERİ ...................................................................................................................... 73
A. Basit (Bilinçsiz, Şuursuz) Taksir..............................................................................................74
B. Bilinçli (Şuurlu) Taksir .............................................................................................................74
1. Yasal Düzenleme ...........................................................................................................74
2. Tanımı ............................................................................................................................74
3. Bilinçli Taksir Halinde Ceza Tayini..................................................................................76
4. Bilinçli Taksir Halleri .......................................................................................................80
Yüksek Mahkemenin, Bilinçli Taksir Olarak Kabul Ettiği Bazı Olaylar .......................... 84
i) Trafik Kazalarında.................................................................................................. 84
ii) İş Kazalarında...................................................................................................... 100
iii) Diğer Olaylarda .....................................................................................................114
iv) Düğünlerde, Kalabalık Mekânlarda Havaya Silahla Ateş Etme Olayları...............118
5. Bilinçli Taksir Olarak Kabul Edilmeyen Olaylar.............................................................121
6. Bilinçli Taksir ve Olası Kast Ayrımı ...............................................................................138
V. TAKSİRLİ SUÇLARDA KUSUR ve CEZANIN BELİRLENMESİ.................................................. 146
VI. TAKSİRLİ SUÇLARDA ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENİ VEYA CEZAYI HAFİFLETEN
NEDEN........................................................................................................................................ 156
A. Taksirle İşlenen Bir Suç Olmalıdır.........................................................................................157
B. Taksirli Fiilden Dolayı Münhasıran Kişisel ve Ailevi Durum İtibariyle Zararlı Bir Netice
Meydana Gelmiş Olmalıdır ...................................................................................................159
C. Netice Failin Kişisel ve Ailevi Durumu Bakımından Artık Bir Cezanın Verilmesini
Gereksiz Kılacak Derecede Mağdur Olmasına Yol Açmalıdır...............................................175
Şahsi Cezasızlık Sebebi Yada Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Nedenin Varlığı Halinde
Eylemin Bölünüp Bölünemeyeceği........................................................................................... 177
YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI.......................................................................... 188
İÇİNDEKİLER 11
İKİNCİ BÖLÜM
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA SUÇU
A. GENEL OLARAK......................................................................................................................... 209
B. TCK'NIN 87/4. MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇUN, TAKSİRLİ BİR SUÇ OLUP
OLMADIĞI ................................................................................................................................... 210
C. TCK'NIN 87/4. MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇA İŞTİRAK ................................................. 212
D. TCK'NIN 87/4. MADDESİNDE DÜZENLENEN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ
YARALAMA (NSAY) SUÇUNUN ŞARTLARI: .............................................................................. 215
1. Fail Tarafından İşlenen Temel Suç, Kasten ya da Olası Kastla İşlenmiş Yaralama
Suçu Olmalıdır: .....................................................................................................................215
2. Failin Kastı, Yaralama Amacına Yönelik Olmalı, Öldürme Kastı Bulunmamalıdır: ...............215
3. Failin, Yaralama Kastı Taşıyan Hareketi Sonucunda Ölüm Meydana Gelmiş
Olmalıdır: ..............................................................................................................................218
4. Kasten Yaralama İle Ölüm Neticesi Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır:.....................221
5. Fail, Meydana Gelen Ölüm Neticesi Bakımından En Azından Taksir Düzeyinde
Kusurlu Olmalıdır: .................................................................................................................229
6. Yaralama İle Ölüm Neticesi Aynı Kişi Üzerinde Gerçekleşmiş Olmalıdır:.............................233
E. KASTEN YARALAMA SUÇUNUN TCK'NIN 86/2. MADDESİ KAPSAMINDA KALDIĞI
HALLERDE NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA................................................ 234
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU
I. YASAL DÜZENLEME .................................................................................................................. 253
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR.......................................................................................... 257
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI ..................................................................................................... 257
A. Suçun Faili ............................................................................................................................257
B. Suçun Mağduru ....................................................................................................................257
C. Hareket .................................................................................................................................263
D. Netice....................................................................................................................................264
E. Nedensellik Bağı ...................................................................................................................265
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU......................................................................................................... 269
V. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ ...................................................................................................... 269
VI. YAPTIRIM.................................................................................................................................... 278
VII. DAVA ZAMANAŞIMI .................................................................................................................... 286
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAKSİRLE YARALAMA SUÇU
I. YASAL DÜZENLEME .................................................................................................................. 293
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR.......................................................................................... 298
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI ..................................................................................................... 298
A. Suçun Faili ............................................................................................................................298
B. Suçun Mağduru ....................................................................................................................299
12 İÇİNDEKİLER
C. Hareket .................................................................................................................................300
D. Netice....................................................................................................................................305
E. Nedensellik Bağı...................................................................................................................306
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU......................................................................................................... 308
V. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ ...................................................................................................... 308
A. TCK'nın 89/2. Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Yaralama Halleri .......................................311
1. Fiilin, Mağdurun Duyu veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına
Neden Olması ..............................................................................................................311
2. Fiilin, Mağdurun Vücudunda Kemik Kırılmasına Neden Olması ..................................315
3. Fiilin, Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olması .................................315
4. Fiilin, Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması .....................................................316
5. Fiilin, Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması .....................320
6. Fiilin, Gebe Olan Mağdur Kadının Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına
Neden Olması ..............................................................................................................322
B. TCK'nın 89/3. Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Yaralama Halleri .......................................323
1. Fiilin, Mağdurda İyileşme Olanağı Bulunmayan Bir hastalığa veya Mağdurun
Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması ....................................................................323
2. Fiilin, Mağdurun Duyu veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden
Olması ..........................................................................................................................325
3. Fiilin, Mağdurun Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolmasına
Neden Olması ..............................................................................................................329
4. Fiilin, Mağdurun Yüzünde Sürekli Değişikliğe Neden Olması ......................................331
5. Fiilin, Gebe Olan Mağdur Kadının Çocuğunun Düşmesine Neden Olması .................334
C. TCK'nın 89/4. Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Hal ............................................................335
VI. YAPTIRIM.................................................................................................................................... 339
VII. DAVA ZAMANAŞIMI .................................................................................................................... 347
BEŞİNCİ BÖLÜM
FAALİYET KAYNAKLARINA GÖRE
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARI
BİRİNCİ KISIM
TRAFİK KAZALARI
I. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN KAPSAMI: .............................................. 350
II. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NDAKİ TANIMLAR .......................................... 350
III. TRAFİK KAZALARINDA SÜRÜCÜ VE DİĞER ŞAHISLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ................... 357
IV. KAZA MAHALLİNE İNTİKAL VE İNCELEMELER ....................................................................... 358
V. ASLİ KUSUR – TALİ KUSUR AYRIMI ......................................................................................... 368
VI. TRAFİK KAZALARINDA ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI DURUMLAR............................................. 373
A. Alkollü Araç Kullanma...........................................................................................................373
B. Kırmızı Işık İhlalleri ...............................................................................................................381
İÇİNDEKİLER 13
C. Hız Tahdit- Yaya Geçidi-Okul Geçidi Trafik İşaret Levhaları .................................................389
D. Karlı ve/veya Buzlu Yollarda Kış Lastiği, Zincir Kullanılmaması ...........................................392
E. Geri Manevrayla Çarpma......................................................................................................396
F. Yoldan Kaynaklanan Kusurlar...............................................................................................401
G. Yayanın Trafik Kazasına Sebebiyet Vermesi........................................................................403
H. Geçiş Üstünlüğü Bulunan Araçların Karıştığı Kazalar ..........................................................416
VII. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KUSUR DURUMUNUN TESPİTİ ................................................... 417
A. Bilirkişilik Şartları ve Atanması..............................................................................................417
B. Bilirkişinin Reddi ve Çekinmesi.............................................................................................421
C. Bilirkişilikle İlgili Temel İlkeler ................................................................................................422
D. Bilirkişilerin Sicilden Silinmesi ve Listelerden Çıkarılması ....................................................422
E. Birden Fazla Bilirkişi Görevlendirilmesi.................................................................................423
F. İnceleme Süresi, Rapor Tanzimi ve Ücret Hakkı ..................................................................423
G. Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Hususlar.............................................................425
H. Trafik Kazalarında Bilirkişilik .................................................................................................429
İKİNCİ KISIM
SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ TIBBİ MÜDAHALELERİ
I. TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI VE HUKUKİ DAYANAKLARI........................................................ 433
II. TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUK ŞARTLARI......................................................... 434
A. Endikasyon (Tıbbi Gereklilik, Zorunluluk) .............................................................................434
B. Müdahalenin sağlık personeli tarafından yapılması .............................................................436
1. Hekim (Tabip) ve Uzman Hekim (Tabip).......................................................................441
2. İcapçı Hekim Uygulaması ............................................................................................449
3. Diş Tabibi ve Uzman Diş Tabibi....................................................................................456
4. Hemşire ve Hemşire Yardımcısı...................................................................................458
5. Ebe ve Ebe Yardımcısı.................................................................................................464
C. Aydınlatma ve Rıza...............................................................................................................469
1. Tedaviyi Ret Hakkı .......................................................................................................469
2. Aydınlatma (Bilgilendirme) Yükümlülüğü .....................................................................472
3. Aydınlatma Yükümlülüğünün İstisnaları .......................................................................475
4. Tıbbi Müdahaleye Rıza ................................................................................................477
D. Tıp Meslek ve Sanatı Alanında Kabul Edilen Tıbbi Uzmanlık Kurallarına Uygun ve
Özenli Müdahale...................................................................................................................481
III. TIBBİ HATA (MALPRAKTİS)........................................................................................................ 494
A. Teşhis Hatası ........................................................................................................................498
B. Tedavi Hatası ........................................................................................................................500
C. Organizasyon Kusuru ...........................................................................................................504
D. Üstlenme Kusuru ..................................................................................................................511
IV. ÖTENAZİ ..................................................................................................................................... 514
14 İÇİNDEKİLER
V. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ALINMASI........................................................................................... 514
VI. TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN TAKSİRLE ÖLDÜRME/ YARALAMA
SUÇLARINDA NEDENSELLİK BAĞI ve İHMAL SURETİYLE GÖREVİ KÖTÜYE
KULLANMA SUÇUNDAN SORUMLULUK.................................................................................. 522
VII. GÖREV BELGESİNİN TEMİNİ ve ÖZEL SORUŞTURMA USULÜNÜN UYGULANMASI.......... 533
ÜÇÜNCÜ KISIM
İŞ KAZALARI
I. TEMEL KAVRAMLAR.................................................................................................................. 535
İŞYERİ..........................................................................................................................................535
İŞÇİ / ÇALIŞAN ............................................................................................................................538
İŞVEREN......................................................................................................................................539
İŞVEREN VEKİLİ..........................................................................................................................542
ALT İŞVEREN (TAŞERON)..........................................................................................................543
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ.......................................................................................................................544
İŞ KAZASI ....................................................................................................................................545
II. İŞÇİNİN/ÇALIŞANIN VE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ........................................................ 548
A. İşçinin / Çalışanın Yükümlülükleri .........................................................................................548
B. İşverenin Yükümlülükleri.......................................................................................................551
1. Gözetme (Koruma) Yükümlülüğü.................................................................................552
2. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Atama Yükümlülüğü .........................................554
3. Bilgilendirme ve Eğitim Yükümlülüğü...........................................................................560
4. Denetleme, İzleme ve Uygunsuzlukların Giderilmesini Sağlama Yükümlülüğü...........564
5. Risklerle Mücadele Yükümlülüğü.................................................................................565
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu Oluşturma Yükümlülüğü.................................566
7. Diğer Yükümlülükler .....................................................................................................568
III. İŞVERENİN İŞ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN CEZAİ SORUMLULUĞU............................ 569
A. İşyerinde veya İşyeri Dışında Olmakla Birlikte, Yapılan İşle Bağlantılı Bir İş Kazasının
Varlığı....................................................................................................................................571
1. İş Ekipmanlarının Kullanımı .........................................................................................576
2. Elektrik Tesisatı ve Enerji Dağıtımı...............................................................................581
3. Yangınla Mücadele.......................................................................................................590
4. Havalandırma, Ortam Sıcaklığı, Aydınlatma: ...............................................................591
5. Kapılar, Girişler ve Merdivenler ....................................................................................594
6. Açık Alanlardaki Çalışmalar .........................................................................................595
7. Yüksekte Çalışma ve Cisim Düşmesi ..........................................................................596
8. İskelelerin Kullanımı .....................................................................................................601
9. Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımı ....................................................................602
10. Halat Kullanılarak Yapılan Çalışmalar..........................................................................607
11. Yıkım İşleri ...................................................................................................................608
B. Emir ve Talimat Verme Yetkisine Sahip Olması ....................................................................610
İÇİNDEKİLER 15
C. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Bulunması .............................................617
D. Hareket ile Zararlı Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı ..........................................625
IV. TÜZEL KİŞİ İŞVERENLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU ............................................................. 632
V. İŞVEREN VEKİLİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU.......................................................................... 645
VI. ALT İŞVERENLİK (TAŞERONLUK) İLİŞKİSİNDE CEZAİ SORUMLULUK................................. 659
A. Genel Olarak.........................................................................................................................659
B. Cezai Sorumluluk..................................................................................................................664
1. Alt İşverenlik (Taşeronluk) Sözleşmesindeki Hükümler................................................668
2. Mevzuatta Öngörülen Düzenlemeler............................................................................672
VII. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE CEZAİ SORUMLULUK ........................................................................ 686
VIII. MADEN KAZALARI ..................................................................................................................... 689
A. Maden Kavramı ve İşletme İzni ............................................................................................689
B. Maden Kazalarının Nedenleri ...............................................................................................690
C. Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman .......................................................................................695
1. Daimi Nezaretçi............................................................................................................695
a. Daimi Nezaretçinin Eğitimi ve Atanması.............................................................. 696
b. Daimi Nezaretçinin Görev ve Yetkileri ................................................................. 698
c. Daimi Nezaretçinin Görevinin Sona Ermesi ........................................................ 700
2. Teknik Eleman..............................................................................................................701
D. İşverenin Yükümlülükleri.......................................................................................................702
E. Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları ........................................................................................706
IX. İŞ VE MADEN KAZALARINDA KUSURUN BELİRLENMESİ VE BİLİRKİŞİ TAYİNİ................... 727
DÖRDÜNCÜ KISIM
DİĞER FAALİYETLER
I. EV HİZMETLERİ VEYA KÜÇÜK ÇAPLI TADİLAT/TAMİRAT İŞLERİ ESNASINDA
MEYDANA GELEN KAZALAR .................................................................................................... 748
A. Genel Olarak.........................................................................................................................748
B. Cezai Sorumluluk..................................................................................................................750
C. Bina Sahibi ve Apartman Yöneticisinin Sorumluluğuna İlişkin Daire Kararları .....................754
II. SULAMA KANALLARI, GÖLET, PİKNİK VE MESİRE YERLERİNDEKİ KAZALARDA
CEZAİ SORUMLULUK................................................................................................................ 758
ALTINCI BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARINDA
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
I. TEŞEBBÜS ................................................................................................................................. 765
II. ZİNCİRLEME SUÇ ...................................................................................................................... 766
III. İŞTİRAK....................................................................................................................................... 768
IV. İÇTİMA ........................................................................................................................................ 771
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU İLE TAKSİRLE ÖLDÜRME/YARALAMA
SUÇLARINDA FİKRİ İÇTİMA....................................................................................................... 778
16 İÇİNDEKİLER
YEDİNCİ BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARINDA
GÜVENLİK TEDBİRLERİ
BİRİNCİ KISIM
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA,
MESLEK VEYA SANATIN İCRASININ YASAKLANMASI YA DA
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI
I. BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ........................................................ 791
II. MESLEK VEYA SANATIN İCRASININ YASAKLANMASI YA DA SÜRÜCÜ BELGESİNİN
GERİ ALINMASI .......................................................................................................................... 794
İKİNCİ KISIM
TEKERRÜR
I. TEKERRÜRÜN ŞARTLARI ......................................................................................................... 810
A. Sanık Hakkında Daha Önce Verilmiş ve Kesinleşmiş Bir Ceza Mahkûmiyeti
Bulunmalıdır..........................................................................................................................810
B. Sanık, Daha Önce Verilmiş ve Kesinleşmiş Ceza Mahkûmiyetinden Sonra Yeni Bir
Suç İşlemiş Olmalıdır............................................................................................................818
C. Sanık, Daha Önce Verilmiş ve Kesinleşmiş Ceza Mahkûmiyetinden Sonra İşlediği
İkinci Suçu, TCK’nın 58/2. maddesinde Belirtilen Süreler İçerisinde İşlemiş Olmalıdır ........821
II. TEKERRÜRÜN SONUÇLARI...................................................................................................... 826
A. Genel Olarak.........................................................................................................................826
B. Tekerrüre Bağlanan Sonuçlar ...............................................................................................828
1. Mükerrir Sanık Hakkında, Sonraki Suç Nedeniyle Yasa Maddesinde Seçimlik
Ceza Olarak Hapis veya Adlî Para Cezası Öngörülmüşse, Hapis Cezasına
Hükmolunacaktır ..........................................................................................................828
2. Cezanın Kişiselleştirilmesine İlişkin Kurumların Uygulanmasına Engel Teşkil
Edebilir .........................................................................................................................829
3. Hükmolunan Ceza, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilecektir .................830
4. Hükümlü Hakkında Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri
Uygulanacaktır .............................................................................................................834
III. İKİNCİ DEFA TEKERRÜR........................................................................................................... 836
ÜÇÜNCÜ KISIM
MÜSADERE.........................................................................................................................................842
SEKİZİNCİ BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARI YÖNÜNDEN
CEZA MUHAKEMESİ KURUMLARININ UYGULANMASI
BİRİNCİ KISIM
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ
I. ŞİKÂYET ..................................................................................................................................... 845
İÇİNDEKİLER 17
A. Tanımı, Şikâyet Hakkına Sahip Olanlar ve Hakkın Kullanımı ...............................................845
B. Şikâyetin Özellikleri...............................................................................................................852
1. Şikâyet İstisnaidir .........................................................................................................852
2. Şikâyet, Hak Düşürücü Süreye Tabidir.........................................................................852
3. Şikâyetin Belirli Bir Formülü Yoktur ..............................................................................858
4. Şikâyet Belli Makamlara Yapılabilir ..............................................................................859
5. Şikâyet, Fiile İlişkindir...................................................................................................861
6. Şikâyetten Feragat ve Vazgeçme Mümkündür ............................................................863
7. Şikâyetin ve Şikâyetten Vazgeçmenin Şarta Bağlanıp Bağlanamayacağı...................876
C. Sessiz Şikâyet ......................................................................................................................878
II. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇLARINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA.............................. 884
III. TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA............................. 887
İKİNCİ KISIM
MEMUR VEYA KAMU GÖREVLERİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA...................889
ÜÇÜNCÜ KISIM
KAMU DAVASINA KATILMA ................................................................................................................905
DÖRDÜNCÜ KISIM
UZLAŞMA.............................................................................................................................................928
DOKUZUNCU BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARINDA
TAKDİRİ İNDİRİM VE CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ KURUMLARI
BİRİNCİ KISIM
TAKDİRİ İNDİRİM.................................................................................................................................937
İKİNCİ KISIM
CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ KURUMLARI
I. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ..................................................... 942
A. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIM ve SEÇENEK TEDBİR
TÜRLERİ ..............................................................................................................................958
1. Adli Para Cezası Yaptırımı (TCK m. 50/1-a) ................................................................959
2. Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Aynen İadesi, Suçtan Önceki Hale
Getirilmesi veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmesine Çevirme (TCK m. 50/1-b) ........970
3. En Az İki Yıl Süreyle, Bir Meslek veya Sanat Edinmeyi Sağlamak Amacıyla,
Gerektiğinde Barınma İmkânı da Bulunan Bir Eğitim Kurumuna Devam Etmeye
Çevirme (TCK m. 50/1-c) .............................................................................................972
4. Mahkûm Olunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Süreyle, Belirli Yerlere
Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanmaya Çevirme (TCK m. 50/1-d) .......973
5. Sağladığı Hak ve Yetkiler Kötüye Kullanılmak Suretiyle veya Gerektirdiği Dikkat
ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranılarak Suç İşlenmiş Olması Durumunda;
Mahkûm Olunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Süreyle, İlgili Ehliyet ve
18 İÇİNDEKİLER
Ruhsat Belgelerinin Geri Alınmasına, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan
Yasaklanmaya Çevirme (TCK m. 50/1-e).....................................................................975
6. Mahkûm Olunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Süreyle ve Gönüllü
Olmak Koşuluyla Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma Tedbirine Çevirme (TCK
m. 50/1-f)......................................................................................................................977
II. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ........................................................................................... 977
A. Sanık Hakkında Mahkûmiyet Hükmü Verilmiş Olması .........................................................978
B. Sanık Hakkında Tayin Olunan Cezanın Hapis Cezası Olması ve Ceza Miktarının
Kanunda Belirtilen Süreyi Geçmemesi .................................................................................979
C. Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına
Mahkûm Edilmemiş Olması ..................................................................................................981
D. Sanığın, Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık
Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması .......983
III. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI .................................................................... 991
A. HAGB’NİN ŞARTLARI..........................................................................................................992
1. Hükmedilen Sonuç Cezanın, iki Yıl veya Daha Az Süreli Hapis ya da Adli Para
Cezası Olması..............................................................................................................992
2. Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkûm Olmamış Bulunması.........................995
3. Mahkemece, Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları
Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate
Varılması ......................................................................................................................999
4. Suçun İşlenmesiyle Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın, Aynen İade,
Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmesi..............1002
5. Sanığın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Muvafakat Göstermiş
Olması ........................................................................................................................1009
6. Daha Önce Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar
Verilmiş Olan ve Denetim Süresi Devam Eden Sanığın, Yargılamaya Konu
Suçunun Kasıtlı Bir Suç Olmaması ............................................................................1011
B. MAHKEMENİN DEĞERLENDİRME YAPMA ZORUNLULUĞU: ........................................1012
C. SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN VE ERTELEMEDEN ÖNCE GÖZETİLMESİ....................1013
D. HAGB’NİN SONUÇLARI ....................................................................................................1014
E. AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN AÇIKLANMASI............................................1016
KAYNAKÇA ....................................................................................................................................... 1023
KAYNAKÇA
AKKAYA, Çetin: Açıklamalı ve İçtihatlı Cezaların İnfazı ve İnfaz Hukuku, 2010
APAYDIN, Cengiz: Açıklamalı-İçtihatlı-Uygulamalı 2011 Yılı Yargıtay Kararları
Işığında Taksirle Yaralama Taksirle Öldürme ve Kastla İnsan Öldürme
Suçları (Baskı yeri ve yılına ait bilgi yok)
ARI, Elçin: “Estetik Cerrahın Hukuki Sorumluluğu”, İzmir Barosu Dergisi
2002/1, s.12-43
ARSAL, Sadri Maksudi: Umumi Hukuk Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul 1948
ARSLAN, Çetin ve KAYANÇİÇEK, Murat: Suçta Tekerrür, Ankara 2009
ARTUÇ, Mustafa: “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması”, Terazi Aylık
Hukuk Dergisi, Y. 3, Sa. 21, Mayıs 2008
ARTUÇ, Mustafa: Kişilere Karşı Suçlar, Ankara 2008
ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet ve YENİDÜNYA, A. Caner: Ceza
Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ankara 2013
AŞÇIOĞLU, Çetin (1993): Tıbbi Yardım ve Elatmalardan Doğan Sorumluluklar,
Ankara 1993
AŞÇIOĞLU, Çetin: Doktorların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Ankara 1982
AVCI, Mehmet Serhat: İşverenin İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluğu,
İstanbul, Eylül 2018
AYAN, Mehmet: Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara 1991
BAKICI, Sedat (2010): 5237 sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümleri,
4. Cilt, Ankara 2010
BAKICI, Sedat: 5237 sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri,
Ankara 2007
BALCI, Yasemin ve ERYÜRÜK, Mesut: “Adli Raporların Hazırlanmasında
Temel Kurallar, Kavramlar; Hukuki ve Tıbbi Açıdan Hekim Sorumluluğu”,
http://www.klinikgelisim.org.tr (İET.08.11.2015)
BAYRAK, Ramazan: Türk Ceza Kanunu Uygulaması ve Doktrinde Yaralama
Suçları, 1. Baskı, Ankara 2001
BAYRAKTAR, Köksal: Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul
1972
BELGESAY, Mustafa Reşit: Tıbbi Mesuliyet, İstanbul, 1953
BIÇAK, Vahit: Suç Muhakemesi Hukuku, Ankara 2010
1024 KAYNAKÇA
BIYIKLI, Hasan: Sosyal Ceza Hukuku İşçinin Ceza Yoluyla Korunması, Ankara
1983
CENTEL, Nur ve ZAFER, Hamide (2003): Ceza Muhakemesi Hukuku, 2. Bası,
İstanbul 2003
CENTEL, Nur ve ZAFER, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Bası, İstanbul
2014
CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide ve ÇAKMUT, Özlem (2011): Kişilere Karşı İşlenen
Suçlar, 2. Bası, C.I, İstanbul 2011
CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide ve ÇAKMUT, Özlem: Türk Ceza Hukukuna
Giriş, 6. Bası, İstanbul 2010
CERTEL, Abdulkadir: Müsadere, 1. Baskı, Ankara 2008
ÇAKMAKÇI, Metin: “Sağlıkta Kalite ve Bilişim”, Tıp Bilişimi, 2. Yıllık Kongresi,
Antalya, 17-20 Kasım 2005
ÇETİN, Erol: Ceza Hukukunda ve Özel Yasalarda Memur Memurlar ve Diğer
Kamu Görevlilerinin Yargılanma Usulü ve Memur Suçları, Ankara, 2000
ÇETİN, Gürsel: “Türk Ceza Kanunu Açısından Yaralanmalar”, http://www.ctf.
edu.tr (İET. 07.11.2015)
ÇETİN, Soner Hamza (2012): Türk Ceza Kanunu'nda Adli Para Cezası, Ankara
2012
ÇETİN, Soner Hamza: Türk Ceza Kanunu'nda Seçenek Yaptırımlar, Ankara 2011
ÇINAR, Ali Rıza: Türk Ceza Hukukunda Cezalar, Ankara 2005
ÇOLAK, Haluk ve TAŞKIN, Mustafa: Açıklamalı-Karşılaştırmalı-Uygulamalı
Ceza Muhakemesi Kanunu, Ankara 2005
DALKILIÇ, Aysun: Türk Ceza Hukukunda Müsadere, 1. Baskı, Ankara 2013
DEMİR, Mehmet: Hekim ve Hastane Yönünden Tıbbi Sorumluluk Hukuku,
Ankara 2018
DEMİRBAŞ, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Ankara 2013
DENİZ, İsmail: Ceza Muhakemesinde Hüküm (Türleri-Oluşturulma Şekilleri-
Şartları), 1. Baskı, Ankara 2014
DOĞAN YENİSEY, Kübra: İş Hukukunda İşyeri ve İşletme, İstanbul 2007
DOĞAN, Ayşe ve ÖZER, Abdurrahim: Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Görevi
Kapsamındaki Suçlar, Ankara, 2010
DOĞAN, Koray: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar, Ankara 2011
DONAY, Süheyl: Türk Ceza Kanunu Şerhi, İstanbul, Eylül 2007
DÖNMEZER, Sulhi (1998): Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, İstanbul 1998
DÖNMEZER, Sulhi (2003): Genel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 2003
KAYNAKÇA 1025
DÖNMEZER, Sulhi ve ERMAN, Sahir (1997, C. I): Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku,
Genel Kısım, Cilt I, 14. Bası, İstanbul 1997
DÖNMEZER, Sulhi ve ERMAN, Sahir (1997, C.II): Nazari ve Tatbikî Ceza Hukuku,
11. Bası, C.II, İstanbul 1997
DURSUN, Hasan: “Türk Ceza Hukuku'nda Tekerrür”, Yargıtay Dergisi, Ekim
2009, Sa.4
ERDOĞAN, Çağla: “İşveren ve İşveren Vekilinin İş Kazasından Doğan Cezai
Sorumluluğu”, Ankara Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
Tezi, Ankara 2015
EREM, Faruk (1973): Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Cilt I,
Genel Hükümler, 10. Baskı, Ankara 1973
EREM, Faruk (1984): Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Cilt I,
Genel Hükümler, 12. Baskı, Ankara 1984
EREM, Faruk ve TOROSLU, Nevzat: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler
(Ders Kitabı), 3. Bası, Ankara 1978
EREM, Faruk/DANIŞMAN, Ahmet ve ARTUK, Emin: Ceza Hukuku Genel
Hükümler, 14. Bası, Ankara 1997
ERMAN, Sahir ve ÖZEK Çetin: Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kişilere Karşı İşlenen
Suçlar, İstanbul 1994
ERSOY, Yüksel: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Ekim 2002
GERÇEKER, Hasan: Yorumlu & Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 2 Cilt, Ankara
2011
GÖKCAN, Hasan Tahsin: “Ölümle sonuçlanan basit yaralama; netice sebebiyle
ağırlaşan suç mu, taksir görünümünde objektif sorumluluk mu?”, Terazi
Aylık Hukuk Dergisi, Y. 3, Sa. 26
GÖKCAN, Hasan Tahsin: Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk,
3. Baskı, Ankara, Nisan 2017
GÖKTÜRK, Neslihan: Fikri İçtima (Suçların İçtimaı), 1. Baskı, Ankara 2013
GÖREN, Sami: En Son Değişikliklerle Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Türk
Ceza Kanunu, Ankara 2012
GÖZÜBÜYÜK, A. Pulat: Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, C.IV, Ankara 1980
GÜNEY, Niyazi ve YILMAZ, Zekeriya: Dava ve Cezanın Düşürülmesi, Ankara 2008
GÜZEL, Sadullah/BALCI, Yasemin ve ÇETİN, Gürsel: “Türk Ceza Kanunu’nda
Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi”,
http://www.atk.gov.tr (İET:08.11.2015)
HAFIZOĞULLARI, Zeki ve ÖZEN, Muharrem (Kişilere Karşı Suçlar): Türk Ceza
Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, 2. Baskı, Ankara 2011
1026 KAYNAKÇA
HAFIZOĞULLARI, Zeki ve ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,
Ankara 2011
HAKERİ, Hakan (2010): Tıp Hukuku, 3. Baskı, Ankara, 2010,
HAKERİ, Hakan (2013): Ceza Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Ankara 2013
İÇEL, Kayıhan (2014): İçel Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Bası, İstanbul 2014
İÇEL, Kayıhan/SOKULLU-AKINCI, Füsun/ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER, Adem/
MAHMUTOĞLU, Fatih ve ÜNVER, Yener: İçel Suç Teorisi, 2. Kitap, İstanbul
2000
İÇEL, Kayıhan/SOKULLU-AKINCI, Füsun/ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER, Adem/
MAHMUTOĞLU, Fatih ve ÜNVER, Yener (2002): İçel Yaptırım Teorisi, 2.
Bası, İstanbul 2002
İÇEL, Kayıhan: “Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Olan Müesseselerdeki
Gelişmeler ve Türk Ceza Sisteminin Bu Yönden Değerlendirilmesi”
TCK'nın 50 Yılı ve Geleceği Sempozyumu (22-26 Mart 1976), İstanbul 1977
İÇEL, Kayıhan: Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Subjektif Sorumluluk,
İstanbul 1967
İNCE, Hüseyin: Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara
Seçenek Yaptırımlar, Ankara 2007
İPEK, Ali İhsan: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, 1. Baskı, Ankara 2010
KABAKCI, Mahmut: “6331 Sayılı Kanun’un İş Sağlığı ve Güvenliği Anlayışı
ve Risklerden Korunma İlkelerinin (m.5) İşlevi”, Sicil İş Hukuku Dergisi,
Y.8, Sa.29
KABAN, Mater/AŞANER, Halim/GÜVEN, Özcan ve YALVAÇ, Gürsel: Yargıtay
Ceza Genel Kurulu Kararları (Eylül 1996-Temmuz 2001), Ankara 2001
KAR, Bektaş: İş Yargılaması Usulü, Ankara 2018
KARATAŞ, Mehmet ve YAKINCI, Cengiz: “Tıbbi Hata Nedenleri ve Çözüm
Yolları”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, https://www. ejmanager.
com (İET: 13.03.2019)
KAYANÇİÇEK, Murat: Ceza Hukuku ve Kabahatler Hukukunda Zamanaşımı,
1. Baskı, Ankara 2014
KAYMAZ, Seydi ve GÖKCAN, Hasan Tahsin (2006): 5237 Sayılı Türk Ceza
Kanununda Taksirle Adam Öldürme ve Yaralama Suçları, Ankara 2006
KAYMAZ, Seydi ve GÖKCAN, Hasan Tahsin (2007): Uzlaşma ve Önödeme,
Ankara 2007
KAYMAZ, Seydi: Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma (Neticesi Sebebiyle
Ağırlaşmış Yaralama Suçu), Ankara 2009
KESKİN, O. Kadri: Ceza ve Hukuk Uygulamasında Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya
Sebebiyet, Ankara 1991
KAYNAKÇA 1027
KILKIŞ, İlknur ve DEMİR, Seçil: “İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Verme Yükümlülüğü Üzerine Bir İnceleme”, Çalışma İlişkileri Dergisi,
C.3, Sa.1
KOCA, Mahmut ve ÜZÜLMEZ, İlhan (2014): Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,
7. Baskı, Ankara 2014
KOCA, Mahmut ve ÜZÜLMEZ, İlhan (Ceza Özel): Türk Ceza Hukuku Özel
Hükümler, 1. Baskı, Ankara 2013
KOÇ, Ziya: Ceza Muhakemesinde Katılan, İstanbul 2011
KUMBASAR, Enver: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, 1. Baskı, Ankara
2012
KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun ve NUHOĞLU, Ayşe: Muhakeme Hukuku
Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. Bası, İstanbul 2010
KUNTER, Nurullah: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku,
İstanbul 1978
MADEN, Mehmet: Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar, 1. Baskı, Ankara 2012
MALKOÇ, İsmail: Açıklamalı Türk Ceza Kanunu (Son Değişiklikler ve İçtihatlarla),
IV Cilt, Ankara 2002
MECİT, Kemal: İnfaz Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2013
METİNER, Haydar ve KOÇ, E. Ahsen: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Genel
Hükümleri, 2 Cilt, Ankara 2008
MURAT, Bedrettin: Trafik Hukuku, Ankara 2013
NARTER, Sami: İş Kazası ve Meslek hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluluk,
Ankara 2017
ÖNDER, Ayhan (1992): Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Bası, C.II-III, İstanbul
1992
ÖNDER, Ayhan: Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 1992
ÖZAY, Merter: Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu,
Ankara, 2006
ÖZBEK, Veli Özer (2006): Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006
ÖZBEK, Veli Özer (2008): Yeni Türk Ceza Kanununun anlamı, İzmir Şerhi, 2
Cilt, Ankara 2008
ÖZBEK, Veli Özer : “Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar”, Ceza Hukuku
Dergisi, Yıl 2, Sa. 4, Ağustos 2007
ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, M. Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar ve
TEPE, İlker (2010): Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2010
ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, M. Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar ve
TEPE, İlker (Ceza Özel): Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2013
1028 KAYNAKÇA
ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, M. Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar ve
TEPE, İlker (2014): Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014
ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, Mehmet Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar
ve TEPE, İlker (2013): Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2013
ÖZEN, Muharrem: “TCK'nda Taksir”, in: Alman Türk Karşılaştırmalı Ceza
Hukuku, C. III, Prof. Dr. Köksal Bayraktar'a Armağan (Yayına Hazırlayanlar:
HILGENDORF, Eric ve ÜNVER, Yener), İstanbul, 2010
ÖZEN, Mustafa: Ceza Hukukunda Taksir, Ankara 2011
ÖZENBAŞ, Nazmiye: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Ceza Sorumluluğunun
Esası, Ankara 2012
ÖZGENÇ, İzzet (Gazi Şerhi): Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, 3. Baskı, Ankara,
Ocak 2006
ÖZGENÇ, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Bası, Ankara 2013
ÖZKAN, Halid: “İş Kazalarından Doğan Ceza Sorumluluğunda Kusur Tespiti”,
Gazi Üniversitesi Hukuk Fak&uu