Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Yapısal Suçlarda Failin Tespiti Müşterek Suç Girişimi (Joint Criminal Enterprise) ve Örgütsel Hakimiyete Dayalı Dolaylı Faillik Doktrinleri

Yapısal Suçlarda Failin Tespiti Müşterek Suç Girişimi (Joint Criminal Enterprise) ve Örgütsel Hakimiyete Dayalı Dolaylı Faillik DoktrinleriSayfa Sayısı
:  
616
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5422-2

130,00 TL

"Yapısal suçlar"ı, belirli bir yapı dahilinde işlenmiş bulunan suçlar olarak tarif etmek mümkündür. Yapısal suçların başlıca örnekleri hükümet, ordu, güvenlik kuvvetleri ve bürokrasi çerçevesinde işlenen "devlet suçları", mafya veya suç örgütlerinin faaliyeti çerçevesinde işlenen organize suçlar ve ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında işlenen ekonomik (ve çevresel) suçlardır.

Bu tür suçlarda, suçun bünyesinde işlendiği yapıya egemen olan, tipikliği bizzat gerçekleştirmemekle birlikte "perde arkasından" bütün suçları yöneten üst düzey yöneticilerin sorumluluğunu sağlamak kolay değildir. Klasik iştirak statüleri bu konuda yetersiz kaldığı için birtakım alternatif modeller doktrinde ve uygulamada belirmiştir.

Çalışmada, karşılaştırmalı hukukta bu modellerden en çok bilinen ve uygulanan ikisi ele alınmıştır: Müşterek Hukuk kaynaklı "müşterek suç girişimi" (joint criminal enterprise) doktrini ve Kıt'a Avrupası Hukuku kaynaklı "örgütsel hakimiyete dayalı dolaylı faillik" modeli. Her iki modelin ortaya çıkmasına yol açan düşünsel ve hukuki altyapı, doktrinlerin uygulanma koşulları ve pratikte nasıl tatbik edildikleri detaylı olarak irdelenmiştir. Ayrıca, modellerin esin kaynağını oluşturan kurumlar ve doktrinler de etraflıca incelenmiştir.

Suç örgütlerine ilişkin TCK m. 220 hükmünün örgüt yöneticilerinin sorumluluğuna dair uygulanma biçimi de eleştirel bir şekilde değerlendirilmiştir.

Eserin, başta FETÖ/PDY ve PKK olmak üzere, ülkemizdeki suç örgütlerine dair yapılan yargılamalarda yol gösterici olması ümit edilmektedir.

Konu Başlıkları
    İştirak Hakkında Genel Bilgiler
    Suç İşlemek İçin Anlaşmanın Bir Görünümü Olarak "Müşterek Suç Girişimi" ("Joint Criminal Enterprise") Kavramı
    Genel Olarak Dolaylı Faillik
    Örgütsel ya da Organize Güç Yapısına – Aygıtına Hakimiyete Dayalı Dolaylı Faillik
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  15
I. Bölüm
İŞTİRAK HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
§ 1. GENEL AÇIKLAMALAR VE İŞTİRAK KAVRAMI  35
§ 2. İŞTİRAKIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE YAPISI  39
§ 3. SUÇA İŞTİRAKTE KATILIMCILARIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN SİSTEMLER  40
I. Eşitlik Sistemi («Türdeş Faillik» veya “Eşdeğerlilik Teorisi”)  40
II. Sübjektif Sistem (Cezanın Faile Göre Belirlenmesi Sistemi)  45
III. İkilik Sistemi  46
§ 4. TCK’DA İŞTİRAK  48
I. Genel Olarak  48
II. Faillik ile Şeriklik Ayrımının Esasına Dair Görüşler  49
A. Objektif Teori  49
B. Sübjektif Teori  51
C. Fiile Egemenlik (Fiil Egemenliği) Teorisi  54
§ 5. TCK BAKIMINDAN FAİLLİK KATEGORİLERİ  58
I. Genel Olarak  58
II. Doğrudan (Müstakil) Fail  59
III. Birlikte (Müşterek) Fail (Alm. Mittäter, İng. Co–perpetrator, İt. coautore)  60
A. Fiile İlişkin Ortak Karar Alma (Birlikte Suç İşleme Kararı/Birlikte Hareket Planı)  63
B. Fiilin Birlikte İşlenmesi  65
C. Birlikte Faillerden Birinin Sınırı Aşması  73
IV. Yan (Yana) Faillik (Alm. Nebentäterschaft)  75
§ 6. ŞERİKLİK  76
I. Şeriklik ve Bağlılık Kuralı  76
II. TCK’da Şeriklik Kategorileri ve Şerikliğin Genel Esasları  80
II. Bölüm
SUÇ İŞLEMEK İÇİN ANLAŞMANIN
BİR GÖRÜNÜMÜ OLARAK “MÜŞTEREK SUÇ GİRİŞİMİ” (“JOINT CRIMINAL ENTERPRISE”) KAVRAMI
§ 1. KAVRAM, ORTAYA ÇIKIŞI, İÇTİHATTA KABULÜ VE ESASLARI  87
§ 2. ULUSLARARASI VE MÜŞTEREK HUKUKTA JCE’YE ESİN KAYNAĞI OLAN SORUMLULUK MODELLERİ  99
I. Uluslararası Hukuk: Nürnberg ve Tokyo Mahkemelerinde Komplo Hükmü ve Örgüt Üyeliği  99
II. Müşterek Hukuktaki Komplo Kurma ve Müşterek Girişim Sorumluluğu  103
§ 3. JCE’NİN UNSURLARI  143
I. Genel Açıklama  143
II. JCE’nin Maddi Unsurları  147
III. JCE’nin Manevi Unsurları  156
A. JCE Kategori –1– Kasıtlı Suça Yönelik Ortak Plan Sorumluluğu  156
B. JCE Kategori –2– Sistemik Vakalar  157
C. JCE Kategori –3– “Genişletilmiş” JCE  162
IV. JCE Üyeliği ile Yardım Etme Arasındaki Farklar  168
§ 4. JCE’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER  170
§ 5. ULUSLARARASI CEZA DİVANI’NIN İŞTİRAK KURUMUNA VE BU BAĞLAMDA JCE’YE YAKLAŞIMI  185
§ 6. GENEL DEĞERLENDİRME  209
III. Bölüm
GENEL OLARAK DOLAYLI FAİLLİK
§ 1. TANIMI  221
§ 2. DOLAYLI FAİLLİĞİN ESASLARI  223
§ 3. DOLAYLI FAİLLİK İLE AZMETTİRME AYRIMI  231
§ 4. ULUSLARARASI HUKUKTA VE YABANCI ÜLKE KANUNLARINDA DOLAYLI FAİLLİK  234
I. Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Mahkemeler  234
II. Çeşitli Ülkelerin Kanunları  235
§ 5. İHMALİ SUÇLARDA DOLAYLI FAİLLİK  241
§ 6. ÖZGÜ SUÇLARDA DOLAYLI FAİLLİK  243
§ 7. DOLAYLI FAİLLİĞİN GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  249
I. Zorlama Yoluyla İradeye Hâkimiyet  252
II. Araç Kişinin Hareketinin Tipik Olmaması  262
III. Araç Kişinin Hareketinin Hukuka Uygun Olması  274
IV. Araç Kişinin Kusurlu Olmaması  281
V. Araç Kişinin Hataya Sevk Edilmesi veya Hatasından Yararlanılması  304
§ 8. DOĞRUDAN FAİLİN DOLAYLI FAİLİN KAST ETTİĞİ SINIRI AŞMASI  308
§ 9. DOLAYLI FAİLİN VEYA DOĞRUDAN FAİLİN YANILMASI  309
§ 10. DOLAYLI FAİLLİK VE TEŞEBBÜS  314
IV. Bölüm
ÖRGÜTSEL YA DA ORGANİZE GÜÇ YAPISINA/
AYGITINA HAKİMİYETE DAYALI DOLAYLI FAİLLİK
§ 1. ESASLARI  325
§ 2. KAVRAMIN TARİHİ GELİŞİMİ  334
I. Roxin’in Görüşleri  334
II. Federal Alman Mahkemesi İçtihadı  356
III. Yabancı İçtihattan Diğer Örnekler ve Modeli Kabul Etmeyen Sistemler  375
§ 3. MÜŞTEREK FAİLLİK VEYA AZMETTİRME HÜKÜMLERİNE BAŞVURMANIN OLANAKSIZLIĞI  400
§ 4. ÖRGÜTSEL HÂKİMİYETİN KOŞULLARI  408
I. Genel Açıklama  408
II. TCK Sisteminin Örgütsel Hakimiyet Modelinin Kabulüne İzin Verip Vermediği Meselesi  409
III. Örgütsel Hâkimiyet Modelinin Uygulanması İçin Varlığının Aranması Önerilen Koşullar  413
A. Dikey/Hiyerarşik Olarak Örgütlenmiş Otoriter Bir Yapı  413
B. Yapı İçerisinde Dolaylı Failin Rolünün ve Konumunun Önemi  425
C. Doğrudan Failin İkame Edilebilirliği (Alm. Fungibilität, İng. Fungibility veya interchangeability, İt. fungibilità)  432
D. Örgütün Hukukun Dışında veya Hukuktan “Sıyrılmış Olarak” Faaliyet Göstermesi  449
E. Doğrudan Faillerin Suçu İşlemeye Önceden Hazır veya Eğilimli Olması  464
IV. Değerlendirme  474
§ 5. ŞİRKETLER ÇERÇEVESİNDE İŞLENEN SUÇLARDA ÖRGÜTSEL HÂKİMİYET MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ  480
I. Şirketlerin İşleyişi ve Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçlar Sorunsalı  480
II. Geleneksel İştirak Kategorileriyle Çözüm Arayışları  485
III. Örgütsel Hâkimiyet Modelinin Şirketlere Teşmili  490
A. İçtihadi Gelişim  490
B. Doktrinin Konuya Yaklaşımı  493
C. Değerlendirme  510
§ 6. ULUSLARARASI CEZA DİVANI İÇTİHADINDA ÖRGÜTSEL HÂKİMİYETE DAYALI DOLAYLI FAİLLİK  517
I. İçtihatta Kurumun Kabulü  517
II. Mahkeme Tarafından Aranan Koşullar  524
A. Hiyerarşik Biçimde Organize Olmuş Bir Güç Yapısı/Aygıtı Mevcut Olmalıdır  526
B. Emirlere Neredeyse Otomatik Olarak İtaat Edilmesi Sayesinde Suçların İşlenmesi Temin Edilmelidir  527
C. Arka Plandaki Kişinin Konumu  529
III. “Müşterek Dolaylı Faillik” Kurumu  530
IV. Değerlendirme  549
§ 7. TCK M. 220/5 HÜKMÜNÜN ÖRGÜTSEL HÂKİMİYET MODELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ  553
Sonuç  577
Kaynakça  597