Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (178)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Yapı Denetim Hukuku

Yapı Denetim HukukuSayfa Sayısı
:  
516
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-315-308-5

129,60 TL ( KDV Dahil )


apı Denetim Hukuku” isimli çalışmada, Yapı Denetim Hizmeti, Yapı Denetim Sözleşmesi, Yapı Denetim Hizmet Bedeli, Yapı Denetim Hukukunda Sorumluluk, Yapı Denetim Komisyonları, Yapı Denetim Sözleşmesi Örneği ele alınmıştır. Kitapta ayrıca, Yapı Denetim ve İmar Mevzuatı kapsamında Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın İlgili Hükümleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği,  Türk Ceza Kanunu’nun İlgili Hükümlerine yer verilmiştir.


 


İÇİNDEKİLER


A- YAPI DENETİM HİZMETİ 1


I. GENEL OLARAK 1


II. 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN ÖNCESİ 3


III. YAPI DENETİM HİZMETİNİN KAPSAMI 4


a. Kamuya Ait Yapı ve Tesisler 5


b. Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar 5


c. Müstakil Yapılar 6


B- YAPI DENETİM SÖZLEŞMESİ 7


I. TANIMI 7


II. UNSURLARI 8


a. Taraflar 8


b. Konu 9


c. Yapının Yeri, İnşaat Alanı, Fiziki Özellikleri 10


d. Süre 10


e. Ücret 11


III. NİTELİĞİ 11


IV. YAPI DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 15


V. SONA ERMESİ 16


a. Tek Taraflı Olarak Sona Erdirme 16


b. Ölüm, İflas, Faaliyetten Yasaklanma Gibi Durumlar 20


c. Taşınmazın Devri 22


d. İbra 22


e. İfa İmkansızlığı 23


C- YAPI DENETİM HİZMET BEDELİ 29


I. GENEL OLARAK 29


II. YAPI DENETİM HİZMET BEDELİNİN MİKTARI VE KAPSAMI 31


III. YAPI DENETİM HİZMET BEDELİNİN MUACCELİYET ANI 37


IV. YAPI DENETİM HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ 39


V. YAPI DENETİM HİZMET BEDELİ SORUMLULUĞU 43


VI. ÜCRETİN ÖDENMEMESİ VE HACZİ 46


VII. YAPI DENETİM KURULUNCA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 


          ÜCRETLERİ 48


VIII. ZAMANAŞIMI VE DAVA AÇMA SÜRESİ 49


IX. LİKİT ALACAK OLUP OLMADIĞI VE İNKÂR TAZMİNATI 52


D- YAPI DENETİM HUKUKUNDA SORUMLULUK 55


I. GENEL OLARAK 55


II. SORUMLULAR 55


a. Yapı Denetim Kuruluşu 56


b. Proje Denetçisi 61


c. Uygulama Denetçisi 61


d. Kontrol ve Yardımcı Kontrol Elemanları 61


e. Proje Müellifi 62


f. Yapı Sahibi 63


g. Yapı Müteahhidi-Şantiye Şefi 63


h. Laboratuvar 67


ı. İdare 68


i. Beton Kuruluşu 68


III. İDARE HUKUKU AÇISINDAN 71


a. Yapı Denetim Kuruluşu 71


b. Laboratuvar 75


c. Denetçi Mühendis ve Mimarlar, Kontrol ve Yardımcı Kontrol Elemanları, Laboratuvar Görevlileri, Proje Müellifi 77


d. Yapı Denetim Kuruluşunun ve Laboratuvarın Ortakları 80


e. Yapı Müteahhidi, Şantiye Şefi ve Yapı Sahibi 81


f. İdari Müeyyidelere Karşı Yargı Yolu 86


IV. SORUMLULUK HUKUKU AÇISINDAN 88


a. Haksız Fiil Hükümlerine Göre Sorumluluk 88


    1. Sorumluluğun Koşulları 88


       1.1. Hukuka Aykırı Fiil 89


       1.2. Zarar 95


       1.3. İlliyet Bağı 96


       1.4. Kusur 98


    2. Müteselsil Sorumluluk 99


    3. İç İlişkide Sorumluluk 103


    4. Maddi Tazminat 105


       4.1. Yapı Hasarı 107


       4.2. Bedensel Zarar ve Ölüm 108


       4.3. Şartnameye Aykırı Malzeme Kullanımı 111


       4.4. Taşkın Yapıdan Doğan Zarar 112


       4.5. Kira Kaybı 114


    5. Manevi Tazminat 115


    6. Zarar Görenin Kusuru 117


    7. Sorumsuzluk Anlaşması 119


    8. Sorumluluğun Süre Açısından Sınırı-Zamanaşımı 120


       8.1. Zamanaşımı Sürelerinin Katiyeti 121


       8.2. Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı 121


       8.3. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı Açısından Öğretideki Görüş 122


       8.4. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı Açısından Yargıtayın Görüşü 124


       8.5. Zamanaşımının İleri Sürülmesi 127


       8.6. Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması, Durması ve Kesilmesi 128


       8.7. Yapının Hizmet Ömrü 129


b. Yapı Denetim Sözleşmesine Göre Sorumluluk 129


    1. Genel Olarak 129


    2. Ceza-i Şart 130


    3. Sorumsuzluk Anlaşması 131


    4. Zamanaşımı 131


V. CEZA HUKUKU AÇISINDAN 133


a. İmar Kirliliğine Neden Olma 134


    1. Genel Olarak 134


    2. Eylem 134


    3. Suçun Manevi Unsuru 136


    4. Suçun Faili ve Mağduru 136


    5. Aykırılığın Giderilmesi 136


    6. Zaman Bakımından Uygulanması 137


b. İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama 137


    1. Eylem 137


    2. Suçun Manevi Unsuru 138


    3. Suçun Faili ve Mağduru 138


c. Taksirle Öldürme 139


    1. Eylem 139


    2. Suçun Manevi Unsuru 142


    3. İlliyet Bağı 144


    4. Suçun Faili ve Mağdur 145


d. Taksirle Yaralama 145


    1. Genel Olarak 145


    2. Eylem 146


    3. Suçun Manevi Unsuru 147


    4. Suçun Faili ve Mağduru 147


    5. İlliyet Bağı 148


e. Yapı Denetim Kanunu’na Muhalefet 149


f. Görevi Kötüye Kullanma 149


    1. Eylem 149


    2. Suçun Manevi Unsuru 154


    3. Suçun Faili ve Mağduru 154


g. Resmi Belgede Sahtecilik 156


    1. Eylem 156


    2. Suçun Manevi Unsuru 158


    3. Suçun Faili ve Suçun Mağduru 159


    4. TCK.204.maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağı 159


VI. İMAR BARIŞI 160


a. Amaç 161


b. Kapsam 162


c. Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenmesi İçin Gerekli Koşullar 163


d. Yapı Kayıt Belgesinin Fonksiyonu ve Geçerliliği 164


VII. ELEŞTİREL BAKIŞ 165


E. YAPI DENETİM KOMİSYONLARI 169


I. GENEL OLARAK 169


II. YAPI DENETİM KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ 169


a. Merkez Yapı Denetim Komisyonu 169


b. İl Yapı Denetim Komisyonu 170


III. YAPI DENETİM ÇALIŞMA BİRİMLERİ 170


F. YAPI DENETİM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 173


G. YAPI DENETİM VE İMAR MEVZUATI 183


I. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN 183


II. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI’NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ  185


III. TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU  185


IV. YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN  197


V. YAPI DENETİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ  209


VI. YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ  244


VII. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)  251


VIII. BAYINDIRLIK İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ  281


IX. BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ  297


X. BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  304


XI. İMAR KANUNU  340


XII. İMAR KANUNUNUN 38 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN  


         MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA  


         KALAN FEN ADAMLARININ YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 


         HAKKINDA YÖNETMELİK  376


XIII. SIĞINAK YÖNETMELİĞİ  384


XIV. OTOPARK YÖNETMELİĞİ  390


XV. ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB)  405


XVI. TÜRK CEZA KANUNU’NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ  429


XVII. PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  430


KAYNAKLAR 515