Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Vergilendirme Yöntemleri Ve Uzlaşma

Vergilendirme Yöntemleri Ve UzlaşmaSayfa Sayısı
:  
459
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-00726-6-9

45,00 TLAÇIKLAMA

 

Değerli okuyucunun bu kitabı, adından da anlaşılacağı üzere, ilki, vergilendirme yöntemlerine; ikincisi de, uzlaşma müessesesine ayrılan iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde, vergi borcunu doğuran işlem olarak tar-hiyatm hukuki niteliğine ve unsurlarına; vergi idaresinin verginin matrahını ve miktarını hesaplamak üzere başvurabileceği yöntemlere ve bu yöntemleri kullanan idarenin yetkilerine; vergi alacağını kaldıran, yani vergi borucunu sona erdiren nedenlere ve, bu bağlamda, vergi hataları ile bu hataların düzeltilmesi için yapılabilecek idari başvurulara değinilmiştir. Daha önce, \\\"Vergi Suçlan Ve Cezaları\\\" adlı kitabımızda yer alan ikinci bölüm ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 205 sayılı Kanunun 22\\\′nci maddesiyle eklenen bölümde 4369 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin niteliği gö-zönünde bulundurularak, bu değişikliklere göre yeniden kaleme alınmak suretiyle, bu kitaba eklenmiştir. Bölüm, evvelce olduğu gibi, tarhiyat sonrası ve tarhiyat öncesi uzlaşma müesseselerini iki ayrı alt bölüm halinde incelemektedir. Ayrıca; bölümün sonuna, söz konusu müesseseler ile ilgili yönetmelikler eklenmiştir. Kitapta konulan, Danıştay kararlarında yapılan açıklamalar ve ortaya konulan görüşler hareket noktası alınarak, işlenmiştir. Konuyla ilgili Danıştay kararlan, dip notlarda verilmiştir. Kitabın güncelleştirilen ikinci baskısının yazılımını ve dizgisini, bilgisayar ortamında, büyük titizlik ve emekle gerçekleştiren sevgili eşim Şirin CANDAN\\\′a, yayımını sağlayan Maliye ve Hukuk Yayınları, yetkililerine ve çalışanlarına teşekkürü borç bilirim.

Turgut CANDAN

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ I

AÇIKLAMA III

KISALTMALAR XXI

BİRİNCİ KIŞIM

VERGİLENDİRME YÖNTEMLERİ GİRİŞ BİRİNCİ BOLUM VERGİNİN TARHI 9 I. TANIM 9 II. TARH İŞLEMİ 9 A. TARH İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 9 B. TARH İŞLEMİNİN UNSURLARI 11 1. Yetki Unsuru 11 a. Fonksiyon Gasbı 13 b. Yetki Gasbı 13 c. Yetki Aşımı 14 ca. Tarh Yetkisinin Konu Bakımından Aşılması 14 cb. Tarh Yetkisinin Yer Bakımından Aşılması 15 cc. Tarh Yetkisinin Zaman Bakımından Aşılması 16 2. Şekil Unsuru 19 3. Sebep Unsuru 23 4. Konu Unsuru 25 5. Amaç Unsuru 26 C. TARHİYATIN MUHATABI 28 D. TARH YÖNTEMLERİ 31 İKİNCİ BOLUM TARH YÖNTEMLERİ 35 I. BEYANNAMEYE DAYANAN TARH 35 A. TAHAKKUK FİŞİ ESASI 35 B. TAHAKKUK FİŞİNİN ŞEKLİ 35 C. TAHAKKUK FİŞİNİN KESİNLİĞİ 36 D. BEYANNAMENİN POSTA İLE GÖNDERİLMESİ 36 E. TAHAKKUK FİŞİNİN İDARİ DAVAYI KONU EDİLEMİYECEĞİ 37 1. Kural 37 2. İstisnalar 37 a. Vergi Hatasının Bulunması 37 b. İhtirazi Kayıtla Beyan 38 II. İKMALEN VERGİ TARHI 39 A. TANIM 39 B. İKMALEN VERGİ TARHININ KOŞULLARI 40 1. Evvelce Yapılmış Bir Vergi Tarhı Bulunması 40 2. Evvelce Tarh Olunan Vergiye İlişkin Olarak Sonradan Matrah Veya Matrah Farkı Ortaya Çıkması 42 3. Ortaya Çıkan Matrah veya Matrah Farkının Miktarının Defter, Kayıt ve Belgelere veya Kanuni Ölçülere Dayanılarak Tespit Edilmiş Olunması 42 a. Maddi Ve Biçimsel Deliller 43 aa. Matrah Veya Matrah Farkının Defterlere Dayanılarak Tespiti 44 ab. Matrah Ve Matrah Farkının Miktarının Kayıtlara Dayanılarak Tespiti 48 ac. Matrah Veya Matrah Farkının Miktarının Belgelere Dayanılarak Tespiti 48 b. Matrah Veya Matrah Farkının Kanuni Ölçülere Göre Tespiti 49 ba. Emsal Kira Bedeli Ölçütü 50 bb. Vergi Usul Kanununda Öngörülen Kanuni Ölçüler .... 52 c. Özel Kanunlardaki İkmalen Vergi Tarhına İlişkin Hükümler 53 III. RE\\\′SEN VERGİ TARHI 53 A. TANIM 53 B. İKMALEN VERGİ TARHINDAN FARKI 54 C. MATRAHIN RE\\\′SEN TAKDİRİNİ GEREKTİREN NEDENLER 55 1. Vergi Beyannamesinin, Kanuni Süresi Geçtiği Halde Verilmemiş Olması (Bent: 1) 58 a. Bentte Re\\\′sen Takdir Nedeni Olarak Kabul Edilen Durum 58 b. Beyanname Verme Süresinin Hesabı 59 ba. Hesap Yöntemi 59 bb. Sürenin Uzaması 62 *- Ölüm Sebebiyle Sürenin Uzaması 62 *- Mücbir Sebeplerle Gecikme 62 *-Mühlet Verme 63 c. Re\\\′sen Takdir Yapılmasına Engel Durumlar 64 ca. Vergi Beyannamesinin Kanuni Süre Geçtikten Sonra Kendiliğinden Verilmesi 64 cb. Vergi Beyannamesinin Vergi Usul Kanununun 371 \\\′inci Maddesi Hükümlerinden Yararlanılarak Verilmesi 65 2. Beyannamede Vergi Matrahına İlişkin Bilgilerin Gösterilmemiş Olması (Bent: 2) 67 3. Defter Tutma, Tasdik Ettirme Ve İbraz Ödevlerine Aykırı Davranış (Bent:3) 70 a. Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması Zorunlu Defterlerin Hepsinin Veya Bir Kısmının Tutulmamış Olması 71 aa. Defter Tutma Ödevinin Amacı Ve Kapsamı 71 ab. Tutulması Zorunlu Defterler 72 ac. Re\\\′sen Takdir Nedeni Sayılan Defter Tutmamam Halleri 74 i- Defterlerin Hiç Temin Edilmemiş Olması 74 ii- Defterlere Hiç Kayıt Yapılmamış Olması 74 iii- Yanlış Defter Tutulmuş Olması 75 b. Vergi Usul Kanununa Göre Tasdik Zorunluluğu Bulunan Defterlerin Tasdik Ettirilmemiş Olması 76 ba. Defterleri Tasdik Zorunluluğunun Amacı 76 bb. Tasdiki Zorunlu Defterler 77 be. Tasdik Zamanı, Tasdik Makamı Ve Tasdikin Şekli.... 78 bd. Tasdik Ettirmeme Sayılan Haller 79 c. Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması Zorunlu Defterlerin İbraz Edilmemesi 81 ca. İbraz etmeme eyleminin re\\\′sen takdir nedeni oluşturabilmesi için, her selden önce, defter veya defterlerin ibrazını isteyen vergi idaresi görevlisinin vergi incelemesi yapmaya yetkili olması gereklidir 83 cb. İkincisi; İbraz ödevine aykırı davranışın vergi matrahının re\\\′sen takdiri için neden oluşturabilmesi için, defterlerin ibrazının, vergi incelemesi yapmak amacıyla istenilmiş olması gerekir 84 cc. Üçüncü olarak; İbraz isteğinin, Vergi Usul Kanununun 139\\\′uncu maddesine göre vergi incelemesinin gerçekleştirileceği yerde yapılmış olması gereklidir 85 cd. İbraz ödevine aykırı davranışın re\\\′sen takdir sebebi sayılabilmesi için bir başka koşul da; vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca istenilen defterlerin, Vergi Usul Kanununa göre mükelleflerce tutulması zorunlu defterlerden olmasıdır 86 ce. Ayrıca; vergi inceleme elemanlarınca, tutulması zorunlu defterlerin, muhafaza müddeti içerisinde istenilmiş bulunması, ibraz edilmemeleri durumunda, vergi matrahının re\\\′sen takdirine gidilebilmesi için, zorunludur 87 cf. İncelemenin daireden yapılması durumunda; defterler, usulüne uygun tebligatla ve süre verilerek istenilmelidir 88 4. Defter Kayıtları Ve Bunlarla İlgili Vesikaların İhticaca Salih Bulunmaması 96 a. Defter Kayıtlarının ve Bunlarla İlgili Vesikaların Noksan Olması 99 b. Defter Kayıtları ve Bunlarla İlgili Vesikaların Usulsüz Olması 101 VII c. Defter Kayıtlan Ve bunlarla İlgili Vesikaların Karışık Olması 106 5. Vergi Matrahları 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Değişik 54\\\′üncü Maddesinin 2 Numaralı Bendi Uyarınca Tespit Edilen Mükellefler Tarafından, Vergi İncelemesi Sırasında, Giderlerinin Tevsik Edilmemesi (Bent: 5) 106 6. Tutulması Zorunlu Olan Defterlerin Veya Beyannamelerin Gerçek Durumu Yansıtmadıklarına Dair Delil Bulunması (Bent: 6) 106 a. Gerçeğe Aykırılığın Tutulması Zorunlu Defterde Veya Beyannamelerde Olması 109 b. Tutulması Zorunlu Defterlerin Veya Verilen Beyannamelerin Gerçek Durumu Yansıtmadıklarının Delille Kanıtlanması 111 7. Harcama ve Tasarruflar Yoluyla Re\\\′sen Takdir (Bent:7) 118 a. Mahiyeti 119 b. Servet Beyanı ve Gider Esaslarından Farkı 121 c. Mükellef Kavramı 123 d. Kazanç Kavramı 125 e. Koşullar 127 ea. Mükelleflerin Harcamalarda Ve/Veya Tasarruflarda Bulunmuş Olmaları Gereklidir 127 *- Harcama Ve Tasarruf Kavramları 128 *- Mükelleflerin Harcama Ve/Veya Tasarruflarının Tespiti 129 eb. Harcama Ve/Veya Tasarruflarının Kaynağı Kanıtlanmamış Olmalıdır 130 *- Vergisi Ödenmiş Kazançlarla Kanıtlama 131 *- Vergiye Tabi Olmayan Kazançlarla Kanıtlama 132 ec. Kanıtlamanın Vergi İncelemesi Sırasında İnceleme Elemanlarına Yapılmış Olması 134 f. Kanıtlayamamanın Sonuçları 135 fa. Tarh Yöntemi Bakımından Sonuçlan 135 fb. Harcama Ve Tasarrufları Bakımından Sonuçlan 136 fc. Vergi Türü Bakımında Sonuçlan 136 fd. Vergilendirme Dönemi Bakımından Sonuçları 137 fe. Harcama Ve/Veya Tasarrufu Yapan Bakımından Sonuçları 140 *- Kişinin, Kayıtlı Vergi Mükellefi Olması Halinde .141 *- Kişinin, Vergiden Muaf Olması Halinde 142 *- Kişinin, Kazançları Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Çiftçi Olması Halinde 142 *- Kişinin, Kayıtlı Vergi Mükellef Olmaması Halinde 143 ff. Diğer Şahıslar Bakımından Sonuçlar 143 fg. Vergi İdaresinin Gecikme Faizi Ve Ceza Uygulama Yetkisi Bakımından Sonuçları 145 8. Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227\\\′inci Maddesi Uyarınca 3568 Sayılı Kanuna Göre Yetki Almış Meslek Mensuplarına İmzalattırma Mecburiyeti Getirilen Beyanname Ve Eklerinin İmzalattırılmaması Veya Tasdik Kapsamına Alman Konularda Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporunun Zamanında İbraz Edilmemesi (Bent: 8) 146 D. RE\\\′SEN MATRAH TAKDİRİNE YETKİLİ OLANLAR 147 1. Takdir Komisyonları 148 a. Takdir Komisyonlarının Kuruluşu 148 b. Takdir Komisyonlarının Görevleri 150 c. Takdir Komisyonlarının Yetkileri 151 d. Takdir Komisyonlarının Toplanma ve Karar YeterSayısı 151 e. Takdir Komisyonlarının Kararlarının Hukuki Niteliği 152 f. Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı İdari Dava 155 2. Vergi İnceleme Elemanları 160 a. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Görevliler 160 b. Vergi İncelemesinin Amacı 162 c. Vergi İncelemesine Tabi Olanlar 163 d. Vergi İncelemesinin Zamanı 163 e. Vergi İncelemesinin Yeri 164 f. Vergi İnceleme Tutanağı Ve Mahiyeti 167 g. İnceleme Raporu Ve Hukuki Niteliği 169 E. İHBARNAME ESASI 170 1. İhbarnamenin Şekli 171 2. İhbarnamenin Hukuki Niteliği 174 3. Ayrı İhbarname Düzenleme Zorunluluğu 174 4. İhbarnamenin Tebliği 176 a. Tahakkuk Fişinin Tebliği 176 b. Diğer Vergilendirme İşlemlerinin Tebliği 177 c. Hatalı Tebliğ 183 IV. VERGİNİN İDARECE TARHI 186 A. VERGİNİN İDARECE TARHINI GEREKTİREN NEDENLER •. 186 1. Mükelleflerin Verginin Tarhı İçin Vergi Kanunları İle Muayyen Zamanlarda Müracaat Etmemeleri 187 2. Vergi Kanunlarında Mükelleflere Tahmin Edilen Mecburiyetlerin Yerine Getirilmemesi 187 B. MATRAHIN TESPİTİ 188 C. YOKLAMA FİŞİ ESASI 188 D. VERGİNİN TEBLİĞİ 189 V. TAHRİRE DAYANAN TARH 190 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI 195 I. ÖDEME 195 A. ÖDEMEYİ KABULE YETKİLİ VEGİ DAİRESİ 195 B. ÖDEME ZAMANI 196 IX X 1. Kural 196 2. Özel Ödeme Zamanlan 199 a. İkmalen, Re\\\′sen Ve İdarece Tarh Olunan Vergilerde Özel Ödeme Zamanı 199 b. Memleketi Terk Ve Ölüm Gibi Mükellefiyetin Kalkmasının Gerektiren Hallerde Özel Ödeme Zamanı 200 c. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması Halinde Özel Ödeme Zamanı 202 d. Gecikme Faizi Uygulaması 203 da. Niteliği 203 db. Hesaplanması 204 *-Dava Konusu Yapılmaksızın Kesinleşen Vergilerde Gecikme Faizi Hesaplanması 204 *- Tarhiyatın Dava Konusu Yapılması Halinde Gecikme Faizinin Hesaplanması 204 *- Uzlaşma Halinde Gecikme Faizinin Hesaplanması 205 *- Gecikme Faizinin Oranı Ve Hesaplanma Yöntemi 205 de. Ödenmesi 206 e. Verginin Dava Devam Ederken Kısmen Veya Tamamen Ödenmesi 206 f. Fazla Ve Yersiz Alman Verginin Geri Verilmesinde Faiz 207 II. ZAMAN AŞIMI 215 A. MAHİYETİ 215 B. ZAMAN AŞIMI SÜRESİ, BAŞLANGICI VE HESABI 215 1. Zaman Aşımı Süresi 215 2. Başlangıcı 215 a. Kural 215 b. Yatırım İndirimi Uygulamasında Zaman Aşımı 216 3. Zaman Aşımının Durması 217 a. Takdir Komisyonuna Başvurulması 217 b. Mücbir Sebep Bulunması 218 4. Dolan Zaman Aşımının Yeniden İşlemeye Başlaması 218 III. VERGİNİN TERKİNİ 219 A. ARAZİ VERGİSİ BORÇLARI VE VERGİ CEZALARININ TERKİNİ 219 B. DİĞER VERGİ BORÇLARI VE VERGİ CEZALARININ TERKİNİ 220 C. TERKİN MİKTARI 220 IV. TAHAKKUKTAN VEZGEÇME 221 V. VERGİ HATALARI VE DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR 222 A. VERGİ HATALARI 223 1. Tanım 223 2. Vergi Hatası Sayılan Haller 224 a. Hesap Hataları 224 aa. Matrah Hataları 224 ab. Vergi Miktarında Hata 225 ac. Verginin Mükerrer Olması 226 b. Vergilendirme Hataları 226 ba. Mükellefin Şahsında Hata 226 bb. Mükellefiyette Hata 227 be. Mevzuda Hata 227 bd. Vergilendirme Veya Muafiyet Döneminde Hata 228 B. VERGİ HATALARININ İDARİ YOLDAN DÜZELTİLMESİ 229 1. Vergi Hatasının Ortaya Çıkarılması 229 2. Re\\\′sen Düzeltme 229 3. Müracat Üzerine Düzeltme 232 a. Düzeltme İsteme Hakkı Olanlar 232 b. Düzeltme İsteminin Yapılışı 233 c. Düzeltme İsteme Zamanı 233 d. Düzeltme Yapma Yetkisi 239 e. Şikayet Başvurusu 241 C. VERGİ HATALARININ YARIGISAL YOLDAN DÜZELTİLMESİ 243 1. Doğrudan Dava Yolu 244 2. Re\\\′sen Düzeltmeye Karşı Dava 245 3. Dava Açma Süresi İçinde Yapılan Düzeltme İsteminin Reddi Halinde Dava 246 4. Şikayet Başvurusunun Reddi Üzerine Dava 247 a. Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde Başvuruyu Cevaplandırması 248 b. Yetki İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde Başvuruya Cevap Vermemesi 248 c. Yetkili İdari Makamın, Bekleme İçinde Verdiği Cevabın Kesin Olmaması 251 d. Bekleme Süresi İçinde Cevap Vermeyen Yetkili İdari Makamın, İdari Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Cevap Vermesi 255 e. Yetkili İdari Makamın, Ne Altmış Günlük Bekleme Süresi İçinde, Ne De Daha Sonra Cevap Vermiş Olması 256 İKİNCİ KISIM UZLAŞMA GİRİŞ 259 BİRİNCİ BÖLÜM TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA 265 I. UZLAŞMANIN KONUSU 268 A. TARH YÖNTEMİ BAKIMINDAN UZLAŞMA KONUSU 269 B. VERGİ TÜRÜ BAKIMINDAN UZLAŞMA KONUSU 274 XII 1. Vergi Usul Kanunu\\\′nun 1 \\\′inci Maddesinin Kapsamına Giren Vergi, Resim ve Harçlar 275 2. Uzlaşmanın Konusuna Girebilecek Vergi, Resim ve Harçların Yetkili Bakanlıkça Belirlenmesi 277 a. Yetkinin Maliye Bakanlığınca Kullanması 278 b. Yetkinin İçişleri Bakanlığınca Kullanması 278 C. CEZA TÜRÜ BAKIMINDAN UZLAŞMANIN KONUSU 280 D. MİKTAR İTİBARİYLE UZLAŞMANIN KONUSU 284 E. TARH YÖNTEMİ, TÜRÜ E MİKTARI NE OLURSA OLSUN UZLAŞMANIN KONUSU DIŞINDA KALAN VERGİ VE CEZALAR 286 II. UZLAŞABİLME KOŞULLARI 288 A. VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERİLMESİNİN, KANUN HÜKÜMLERİNE GEREĞİ KADAR NÜFUZ EDEMEMEKTEN İLERİ GELDİĞİNİN İDDİA OLUNMASI 288 B. VERGİ ZİYAININ, BU KANUNUN 369\\\′UNCU MADDESİNEDE YAZILI YANILMA HALİNDEN KAYNAKLANDIĞINDAN İDDİA EDİLMESİ 289 C. TARHİTATA, BU KANUNUN 116,117 VE 118\\\′İNCİ MADDELERİNDE YAZILI VERGİ HATALARI İLE BUNUN DIŞINDA HER TÜRLÜ MADDİ HATA BULUNMASI 290 1. Tarhiyatta Vergi Hatası Bulunması 291 2. Tarhiyatta Vergi Hatası Sayılmayan Türde Maddi Hata Bulunması 292 D. YARGI KARARLARI İLE İDARENİN İHTİLAF KONUSU OLAYDA GÖRÜŞ FARKLILIĞININ OLDUĞUNUN İLERİ SÜRÜLMESİ 293 III. UZLAŞMA KOMİSYONLARI 295 A. UZLAŞMA KOMİSİYONLARININ OLUŞUMU 296 1. Genel Bütçeye Giren Vergi, Resim ve Harçlarla İlgili Uzlaşma Komisyonları 296 a. Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları 297 b. Defterdarlık Uzlaşma Komisyonları 297 c. Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu 297 d. Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 297 e. Merkezi Uzlaşma Komisyonu 298 2. İlk Özel İdarelerinin Bütçelerine Giren Vergi, Resim Ve Harçlarla İlgili Uzlaşma Komisyonları 298 a. İllerde 298 b. İlçelerde 298 3. Belediye Bütçesine Giren Vergi, Resim ve Harçlarla İlgili Uzlaşma Komisyonları 298 B. UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİLERİNİN KAPSAMI 298 1. Uzlaşma Komisyonlarının Konu İtibariyle Yetkileri 299 2. Uzlaşma Komisyonlarının Yer İtibariyle Yetkileri 299 3. Uzlaşma Komisyonlarının Miktar İtibariyle Yetkileri 299 C. UZLAŞMA KOMİSYONLARININ TOPLANMA VE KARAR YETERSAYISI : 300 D. UZLAŞMA KOMİSYONLARININ KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 301 IV. UZLAŞMA TALEBİ 303 A. UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNMA HAKKI 304 B. UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNMA HAKKININ KULLANILIŞI 304 1. Bizzat, Vekil veya Kanuni Temsilci Vasıtasıyla Uzlaşma Talebinde Bulunma Koşulu 304 2. Yazılı Başvuru Koşulu 307 3. Başvurunun Yetkili Uzlaşma Komisyonuna Yapılması Koşulu 307 C. KISMİ UZLAŞMA TALEBİ 309 1. Düzenleme 309 2. Koşullan 311 D. UZLAŞMA BAŞVURUSUNDA BULUNMA SÜRESİ 312 1. Sürenin Başlangıcı 312 2. Çalışmaya Ara Verme Zamanının Süreye Etkisi 313 3. Mücbir Sebebin Süreye Etkisi 314 4. Sürenin Sona Ermesi 314 E. UZLAŞMA BAŞVURUSUNUN İDARİ DAVAYA ETKİSİ 315 V. ÖN İNCELEME 318 A. ÖN İNCELEMENİN KONUSU 319 1. Uzlaşma Talebinin, Süre ve Şekil Koşullarına Uygunluğu Yönünden İncelemesi 319 2. Uzlaşma Talebinin, Uzlaşma Komisyonunun Yetkisi Yönünden İncelenmesi 319 B. ÖN İNCELEMENİN SONUCU 320 1. Uzlaşma Talebini İncelemeksizin Reddi 320 2. Uzlaşma Talebinin İncelemeksizin Reddi Yolunda Verilen Kararın Hukuki Niteliği 322 3. Uzlaşma Talebinin İncelemeksizin Reddini Sonuçları 324 a.Uzlaşma Hakkı Üzerindeki Etkisi 324 b. Dava Açma Hakkı Üzerinde Etkisi 325 c. İndirim Hakkı Üzerindeki Etkisi 329 VI. UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILMASI 330 A. ÇAĞRINI ŞEKLİ 330 B. ÇAĞRININ SONUÇLARI 331 1. Uzlaşma Başvurusunda Bulunanın Çağrıya Uymaması (Davete İcabet Etmemesi) 331 2. Uzlaşma Talebinde Bulunanın Çağrıya Uyması (İcabet Etmesi) 334 a. Uzlaşmanın Temin Edilememiş Sayılaması 334 b. Uzlaşmanın Vaki Olmaması 335 c. Uzlaşmanın Vaki Olması (Sağlanması) 336 3. Komisyonca Tutanak Tanzimi 337 XIII a. Komisyonca Tutanak Tanzimini Gerektiren Durumlar 337 aa. Uzlaşmanın Temin Edilememiş Sayılması Durumunda Tutanak Tanzimi 338 ab. Uzlaşmanın Vaki Olması (Sağlanması) Durumunda Tutanak Tanzimi 339 ac. Uzlaşmanın Vaki Olmaması Durumunda Tutanak Tanzimi 340 b. Komisyonca Düzenlenen Tutanağın Kesinliği 341 ba. Tutanağın Biçimsel Kesinliği 342 bb. Tutanağın Vergi Dairesini Bağlayıcılığı 342 be. Tutanakla Tespit Edilen Hususların Kesinliği 343 *- Üzerinde Uzlaşılan Ve Tutanakla Tespit Edilen Hususlar 344 *- Tutanakla Tespit Edilen Hususlarla İlgili Dava Ve Şikayet Yollan 345 VII. UZLAŞMANIN TEMİN EDİLMEMİŞ SAYILMASININ VE VAKİ OLMAMASININ SONUÇLARI 347 A. UZLAŞMA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 347 B. DAVA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 348 1. Uzlaşmaya Varılmasının Açılmış Davaya Etkisi 349 2. Uzlaşmaya Varılmasının Dava Açma Süresinin Etkisi... 349 C. İNDİRİM HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 353 D. ÜZERİNDE UZLAŞILAMAYAN VERGİ VE VERGİ CEZASININ ÖDENMESİ 354 VIII. UZLAŞMAYA VARILMASININ SONUÇLARI 357 A. TARAFLARIN DAVA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 357 1. Vergi Mükellefi Ve Ceza Muhatabının Dava Hakkına Etkisi 358 a. Daha Önce Açılan İdari Dava Üzerindeki Etkisi 358 b. Dava Açma Hakkı Üzerindeki Etkisi 360 2. Vergi Dairesinin Dava Hakkına Etkisi 370 B. VERGİ DAİRESİNİN İNCELEME YETKİSİNE ETKİSİ 371 C. İNDİRİM HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 372 D. ÜZERİNDE UZLAŞILAN VERGİ VE VERGİ CEZASININ ÖDENMESİ 373 1. Uzlaşmanın Vaki Olduğuna Dair Tutanağın, Vergi Ve Cezaların Ödenme Zamanından Önce İlgiliye Tebliği Durumunda 373 2. Uzlaşmanın Vaki Olduğuna Dair Tutanağın, Ödeme Zamanlarının Kısmen Veya Tamamen Geçmesinden Sonra Tebliği Durumunda 374 İKİNCİ BÖLÜM TARHİYAT ÖNCESİ ULAŞMA 377 I. UZLAŞMANIN KONUSU 378 A. YETKİLİ VERGİ DAİRESİ BAKIM ANDAN UZLAŞMANIN KONUSU 380 B. TARH YÖNTEMİ BAKIMINDAN UZLAŞMANIN KONUSU 380 C. VERGİ TÜRÜ BAKIMINDAN UZLAŞMANIN KONUSU 383 D. CEZA TÜRÜ BAKININDAN UZLAŞMANIN KONUSU 384 E. MİKTAR YÖNÜNDEN UZLAŞMANIN KONUSU 388 II. UZLAŞABİLME KOŞULLARI 389 III. UZLAŞMA KOMİSYONLARI 389 A. KOMİSYONLARIN OLUŞUMU 390 1. Merkez İnceleme Elemanlarınca Yapılacak İncelemelerde Komisyonun Oluşumu (Yön. Md. 5) 390 a. Devamlı Çalışma Yerlerinde Yapılacak İncelemelerde ... 391 aa. İncelemeyi Yapan Merkez İnceleme Elemanının Kurul Mensubu Olması Durumunda 391 ab. İncelemeyi Yapan Merkez İnceleme Elemanının Kurul Mensubu Olması Durumunda 391 b. Geçici Çalışma Yerlerinde Yapılacak İncelemelerde 392 ba. İncelemeyi Yapan Merkez İnceleme Elemanlarının, Yalnızca Ekip Elemanı Olması Durumunda 392 bb. İncelemeyi Yapanı İnceleme Elemanının, Yalnızca Ekip Başkanı Olması Durumunda 393 be. İncelemenin Ekip Tarafından Yapılması Durumunda 393 2. Mahalli İnceleme Elemanlarınca Yapılacak İncelemelerde Komisyonun Oluşumu (Yön. Md. 6) 393 a. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde 394 b. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde 394 c. Ortak Hükümler 395 3. Bölgesel Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu (Yön. Md. 7) 395 B. UZLAŞMA KOMİSYONLARININ TOPLANMA VE KARAR YETERSAYISI 396 IV. UZLAŞMA TALEBİ 397 A. UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNMA HAKKI 398 B. TALEPTE BULUNMA YÖNTEMİ 399 C. TALEPTE BULUNMA SÜRESİ 400 1. Kendiliğinden Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebinde Bulunma Süresi 400 2. Davet Üzerine Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebinde Bulunma Süresi 400 D. UZLAŞMA TALEBİNDEN VAZGEÇİLMESİ 402 V. UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANANIN GÖRÜŞMELERE ÇAĞRILMASI 403 A. ÇAĞRININ YÖNTEMİ 403 B. ÇAĞRININ SONUÇLARI 407 1. Uzlaşma Talebinde Bulunanın Çağrıya Uymaması 407 2. Uzlaşma Talebinde Bulunanın Çağrıya Uyması 411 3. Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi 412 a. Komisyonca Tutanak Tanzimini Gerektiren Durumlar 412 XV aa. Uzlaşmanın Sağlanması Durumunda Tutanak Tanzimi 413 *- Görüşmelerin Sonunda Uzlaşma Sağlanması Durumunda 413 *- Kısmi Uzlaşma Yapılması Durumunda 414 *- Komisyonun Tekliğinin Sonradan Kabul Edilmesi Durumunda 414 ab. Uzlaşmanın Temin Edilememiş Sayılması Durumunda Tutanak Tanzimi 414 ac. Uzlaşmanın Sağlanamaması (Uzlaşmaya Varılamaması) Durumunda Tutanak Tanzimi 415 b. Komisyonca Düzenlenen Tutanağın Kesinliği 416 ba. Tutanağın Biçimsel Kesinliği 416 bb. Tutanağın Vergi Dairesini Bağlayıcı Etkisi 417 be. Tutanakla Tespit Edilen Hususların Kesinliği Ve Dava Konusu Edilemezliği 417 VI. UZLAŞMAYA VARILMASININ SONUÇLARI 418 A. VERGİ DAİRESİNİN İŞLEMLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ 419 B. UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANANIN HAKLARI ÜZERİNDE ETKİSİ 419 1. Dava ve İdari Başvuru Hakkı Üzerindeki Etkisi 419 2. İndirimi Hakkı Üzerindeki Etkisi 421 VII. UZLAŞMANIN TEMİN EDİLEMEMESİNİN VE UZLAŞMAYA VARILAMAMASININ SONUÇLARI 421 VIII. UZLAŞILAN VERGİ VE CEZANIN ÖDENMESİ 423 UZLAŞMA YÖNETMELİKLERİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç 427 Kapsam 427 Hukuki Dayanak 428 İKİNCİ BÖLÜM Komisyonların Teşkili ve Yetkileri Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi 429 Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili 429 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uzlaşma Yapılması Uzlaşma Talebi 431 Sekreterya Hizmetleri 432 Uzlaşma Talep Süresi 432 XVI Uzlaşma Talebinin İncelenmesi ve Görüşlerinin Yapılması 433 Uzlaşma Gününün Ertelenmesi 435 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uzlaşmanın Sonuçları Uzlaşmanın Kesinliği 435 Uzlaşma ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma 436 Uzlaşma ve Cezalarda İndirme 437 Ödeme Zamanı 437 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Uzlaşma Konusu Yapılabilecek ve Yapılamayacak Cezaları 438 Yürürlük 439 Yürütme 439 TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BIRINCl BOLUM Amaç, Kapsam ve Tanımlar .441 Amaç. Kapsam 441 Hukuki Dayanak 441 İKİNCİ BÖLÜM Komisyonların Teşkili Merkez İnceleme Elemanlarınca Yapılacak İncelemelerde Komisyonların Teşkili 443 Mahalli İnceleme Elemanlarınca Yapılacak İncelemelerde Komisyonların Teşkili 444 Bölgesel Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili 446 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uzlaşmanın Yapılması Uzlaşma Talebi 447 Uzlaşma Talep Süresi 447 Uzlaşma Gününün Tespiti 447 Uzlaşmaya Davet 448 Uzlaşma Davetine Uyulmaması 448 Tarhedilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna ve Mükellefe Bildirilmesi. 449 Uzlaşma Komisyonunun Toplanması 449 Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi 450 XVII DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilemeyeceği 452 Tarhiyattan Sonra Uzlaşma Yapılamayacak Halfer 453 Ödeme Zamanı 453 Sekretarya Hizmetleri 453 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yetki 455 Diğer Hususlar 455 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 455 Yürürlük ; 455 Yürütme 455 YARARLANILAN KAYNAKLAR Kitaplar 457 Süreli Yayınlar 458