Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (55)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Vergi Yargısında Güncel Hukuk Problemleri

Vergi Yargısında Güncel Hukuk ProblemleriSayfa Sayısı
:  
150
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-315-066-4

49,00 TLEd: Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK


 


- Vergi Usulünde Şekil Kurallarına Aykırılık Ve Sonuçları - Mehmet Şimşek


- Vergi Hukukunda Tebliğ- Serkan Durmuşoğlu


- Türk Vergi Sisteminin Güncel Hukuk Problemleri- Prof. Dr. Hakan Üzeltürk


- Vergi Mahkemesince İptal Edilen Verginin İadesinde  Faiz Uygulaması- Atanur Erol


- Hak Arama Hürriyeti Ve Mülkiyet Hakkı Çerçevesinde Haksız Çıkma Zammı-  Bülent Dağ


- Düzeltme (Ve Şikâyet) Başvurusu İle İyuk 11. Madde Başvurusunun Karşılıklı İncelenmesi - Dr. Osman Sarıarslan


 


İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER      V


Hakan Üzeltürk (Açılış Konuşması)          1


Muhammet Ali Öztürkler (1. Oturum Konuşması)           3


 


VERGİ USULÜNDE ŞEKİL KURALLARINA


AYKIRILIK VE SONUÇLARI


 MEHMET ŞİMŞEK


 


ÖZET     7


GİRİŞ     7


1.GENEL OLARAK İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI    8


2.İDARİ İŞLEMİN BİR UNSURU OLARAK ŞEKİL KURALLARI VE BU 


   ŞEKİL KURALARINA AYKIRILIKLARIN SONUÇLARI          9


2.1.Genel Şekil Kuralları               9


2.1.1. Yazılılık     11


2.1.2. İmzalı Olma            12


2.1.3. Gerekçeli Olma    13


2.1.4. Muhatabın İsminin İşlemde Yer Alması     14


2.1.5. Tarih Bilgisi             14


2.1.6. Başvuru Yeri Ve Süresi Bilgisi         15


3.1.1. Madde 26               20


3.1.2. Madde 31               21


3.1.3. Madde 35               22


3.1.4. Madde 108            26


3.1.5.  Madde 366           28


3.2. 6183 Sayılı Kanun’da Yer Alan Bazı Şekil Kuralları      31


3.3. Gümrük Kanunu’nda Yer Alan Bazı Şekil Kuralları     33


SONUÇ 34


KAYNAKÇA         35


 


VERGİ HUKUKUNDA TEBLİĞ


 SERKAN DURMUŞOĞLU


 


I- GİRİŞ 39


II-KAPSAM         39


A. Tebliğ Yapılacak Kimseler       40


1.Gerçek Kişilere Tebliğ                41


2. Mirasçılara Yapılacak Tebliğ    42


3. Tüzel Kişilere Yapılacak Tebliğ               42


4. Adi Ortaklıkta Tebliğ  43


B. Vergi Usul Kanunu’nun 101’inci Maddesi Kapsamında Bilinen 


     Adresler  Kavramı      43


C. Vergi Usul Kanunu’nun 103’üncü Maddesi Kapsamında Tebliğin İlanla 


     Yapılacağı Haller          47


D- MEMUR VASITASIYLA TEBLIĞ              50


E-ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ            50


III-SONUÇ           53


 


TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN GÜNCEL HUKUK PROBLEMLERİ


PROF. DR. HAKAN ÜZELTÜRK


 


1. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu               57


2. 1982 Anayasası Madde 73/4  58


3. Vergilerde Uzlaşma   59


4. Sirkülerle vergi indirimi süresi uzatmak            60


5. Vergi İncelemeleri     61


6. Avans Kâr Dağıtımı     63


7. Vergi Davalarında Duruşma   64


8. Anayasa Mahkemesi’nin 2015/41 Sayılı Kararı ve Mükellef Hakları      69


9. Bir Hukuka Aykırılık Tespiti: Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu               77


 


VERGİ MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN VERGİNİN


İADESİNDE  FAİZ UYGULAMASI


ATANUR EROL


 


GİRİŞ     95


I. HUKUKİ ANLAMDA FAİZ KAVRAMI     95


II. VERGİ DAVASININ SONUÇLANMASI ÜZERİNE UYGULANAN 


     GECİKME FAÎZİ            96


II.a. VERGİ DAVASININ KAYBEDİLMESİ (TALEBİN REDDİ 


        HALİ) DURUMUNDA EK MALÎ YÜKÜM OLARAK FAİZ 


        UYGULAMASI           97


II.b. VERGİ DAVASININ KAZANILMASI (TALEBİN KABÜLÜ 


        HALİ) DURUMUNDA YARGI KARARI UYARINCA İADE 


        EDİLECEK VERGİLERDE FAİZ UYGULAMASI  99


II.b.a. 1999 YILINDAN ÖNCEKİ DÖNEMDE VERGİ YARGISI   


           KARARLARI             101


 


 


II.b.b. 1999 YILINDAN SONRAKİ DÖNEMDE VERGİ YARGISI 


           KARARLARI             102


III. SONUÇ          109


 


HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE MÜLKİYET HAKKI


ÇERÇEVESİNDE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI


 BÜLENT DAĞ


 


GİRİŞ     113


I. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI VE UYGULANMA ESASLARI     113


A. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİ           113


C. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMININ TAHSİL ŞARTLARI               115


II. HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI   119


A. HAK ARAMA HÜRRİYETİ HAKKINDA GENEL BİLGİ       119


B. HAK ARAMA HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI 


    YÖNTEMLERİ VE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI          120


III.  MÜLKİYET HAKKI VE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI               122


A. MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİ       122


B. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMININ MÜLKİYET HAKKINI İHLALİ             123


IV. SONUÇ          124


 


DÜZELTME (VE ŞİKÂYET) BAŞVURUSU İLE İYUK 11. MADDE


BAŞVURUSUNUN KARŞILIKLI İNCELENMESİ  


DR. OSMAN SARIARSLAN


 


GİRİŞ     130


1. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUN 11. MADDESİ: 


    UYUŞMAZLIĞIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜLMESİ YA DA  


    “BİR KEZ DAHA DÜŞÜN İDARE”             134


2. VERGİ USUL KANUNUN VERGİ HATALARINA ÖZGÜ İDARİ 


    BAŞVURU YOLU: DÜZELTME VE ŞİKÂYET          138


3. DÜZELTME (VE ŞİKÂYET) BAŞVURUSU İLE 11. MADDENİN 


    KARŞILAŞTIRILMASI   142


3.1. Benzeyen Yönler    142


3.2. Farklı Yönler              144

 


KAYNAKÇA         149