Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Vergi, Vergilendirme ve Vergi Denetimi

Vergi, Vergilendirme ve Vergi DenetimiSayfa Sayısı
:  
687
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4880-03-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

SUNUŞ

 

Kamusal giderleri karşılamanın en sağlıklı ve en önemli kaynağını vergi gelir­leri oluşturmaktadır. Vergi sistemi ve yaşanan sorunlar ülkemizde gündemin hep ön sıralarında yer almıştır. Vergi yasalarında her yapılan değişiklik vergi reformu diye sunulmuş, ancak beklentiler yeterli karşılığı bulamamıştır.

 

Vergi mevzuatına yönelik yapılan düzenlemelerin ve reform çalışmalarının ar­dı arkası kesilmemiştir. Bu düzenlemeleri uygulamaya çalışan Mali Müşavir­ler, Yeminli Mali Müşavirler ve Maliye Bakanlığı çalışanları sürekli mevzua­tı takip etmek ve bilgilerini güncel tutmak için önemli bir çaba ve emek har­camaktadırlar.

 

Vergisel altyapı kadar vergilemeye ilişkin uygulama ve uygulamadan doğan sıkıntılarda ayrı uzmanlıkların gelişmesine katkıda bulunarak, vergi denetimi­ni özel ve önemli bir alan haline getirmiştir.

 

Ülkemizde denetim deyince ilk akla gelen vergi denetimi olmuştur. Vergi de­netimi kadar önemli bir alanda bağımsız denetimdir. Bağımsız denetimin güç­lenmesi vergi denetiminin işini kolaylaştırarak, işletmelerin gelişimine katkı sunacak önemli bir fonksiyona sahiptir.

 

Kitap; vergi, vergilendirme ve vergi denetimi gibi geniş bir alanı, temel kav­ramları ile ortaya koymaktadır. Bu değerli eser, vergi ve vergi denetiminin ta­rihsel sürecini, kavramları ve uygulaması ile vergi denetimi, inceleme yetki­sine ayrıntılı bir şekilde yer vermektedir.

 

Bu değerli çalışmanın TÜRMOB yayınları arasında yer almasına imkan tanı­yan Emekli Vergi Başmüfettişi İsmail Çan'a, Vergi Başmüfettişi Yunus Şen-göz'e ve Vergi Başmüfettişi Dr. Fazıl Aydın'a teşekkür ederim.

 

Kitabın, ilgililere, akademisyenlere, araştırmacılara ve uygulayıcılara faydalı olmasını dilerim.

 

 

                                               Nail SANLI

                                             TÜRMOB Genel Başkanı  

 

ÖNSÖZ

 

Maliye politikası, ekonomi politikasının önemli araçlarından birisidir. Vergi uygulaması da maliye politikasının dallarından birisidir.

 

Bu yönüyle "vergi" üretimi ve toplam talebi artırma, kaynak dağılımını ve tam istihdamı olumlu yönde etkileme, gelir dağılımındaki dengesizlikleri giderme, bölgesel eşitsizlikleri azaltma, ödemeler bilançosu açığını makul seviyelere indirme, ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlama, tam rekabeti bozucu et­kileri giderme, enflasyonla mücadele gibi ekonomi politikası ile doğrudan ve dolaylı fonksiyonlara sahiptir.

 

Bu itibarla vergi politikasının, ekonomi politikasıyla birlikte değerlendirilme­si ve vergi sisteminin diğer ekonomi politikası araçları ile birlikte ele alınma­sı gerekmektedir.

 

Öte yandan, vergi idaresi, vergi yasaları ve vergi yargısını birlikte kapsamına alan vergi sisteminin de iyi işleyebilmesi için unsurların tümünün, ekonomi politikasının diğer araçlarıyla birlikte, iyi ve birbirleriyle ahenkli çalışması da gereklidir.

 

Elinizdeki çalışmada, verginin tarihi gelişimine, vergi ile doğrudan ve dolay­lı ilgili kurumlara ve temel vergi kavramlarına ana hatları ile yer verilmiş; ay­rıntılı bilgi edinmek isteyenler için de dip notlarda başvurulacak kaynaklar belirtilmiştir.

 

Bu çalışmanın ortaya çıkışı rahmetli Üstadımız Gelirler Genel Müdür Yardım­cılığı, Danıştay Üyeliği ve Sayıştay Başkanlığı yapan Servet ŞAMLIOĞ-LU'nun "Vergiciliğin Ana Kavramları" isimli Gelirler Genel Müdürlüğü Eği­tim Merkezi Eğitim Seminer Notlarının, zamanında Maliyecilerin yetişmesi­ne katkısının eski kuşakta unutulmayacak boyutlarda olmasıdır. İstedik ki Üs­tadın yaktığı meşale sönmesin, çağdaş gelişmeler de dikkate alınarak, bir "vergici"nin bilmesi gereken asgari bilgileri içeren kapsamlı bir "doküman" yeni ve gelecek kuşakların elinde bulunsun.

  Vergileme ile ilgili bilgilenme zaman içinde sürekli bir süreç olmak duru­mundadır. Bu süreç, özellikle vergi uygulayıcıları için hiç bitmeyecek ve "mü­kemmeli" arayış biçiminde sürecektir. Ancak, "mükemmeli" ararken mevcutbirikimin de ilgililere ve ilgilenenlere aktarılması ihtiyacını unutmamak gerek­mektedir.  

Çalışmamız beş kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda vergi, vergilendirme kavramları, ilgili kuruluşlar ve verginin tarihi gelişimi ile hukuk sistemi için­deki yeri ele alınmaktadır. Bu kapsamda ekonomi politikası içinde maliye ve vergi politikasının yeri irdelenmekte, antik çağdan günümüze vergi ve vergi­lendirmenin gelişimi değerlendirilmektedir.

 

İkinci kısımda Türk vergi mevzuatının temel kavramları, vergiyi doğuran ola­yın gerçekleşmesinden tahsiline kadarki aşamalar ile vergi suç ve cezaları ana hatları ile açıklanmıştır.

 

Üçüncü kısımda vergi yönetim ve denetimi tarihsel gelişimi çerçevesinde ele alınmıştır. Bu kısımda ayrıca vergi denetimi ve vergi incelemesi yetkililer ile birlikte ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

Çalışmanın dördüncü kısmı vergi yargısına; beşinci kısmı ise vergi ile ilgili başta uluslar arası kavramlar dahil çeşitli güncel kavramlara yer verilmiştir.

 

Kitabın yayımlanmasında ilgi ve desteğini esirgemeyen TÜRMOB'un değerli Genel Başkanı Sayın Nail SANLI beyefendiye teşekkür ederiz.

 

Kitabımızın mükelleflere, uygulayıcılara ve denetim elemanlarına referans ni­teliğinde bir rehber olmasını temenni ederiz.

 

Ankara


İsmail CAN Yunus ŞENGÖZ Dr. Fazıl AYDIN     İÇİNDEKİLER

K I S I M   I VERGİ, VERGİLENDİRME VE VERGİ SİSTEMİ KAVRAMLARI İLE VERGİLEMEDE TARİHİ GELİŞİM, HUKUK SİSTEMİ İÇİNDE VERGİNİN YERİ BİRİNCİ KISIM 1. BÖLÜM
VERGİ, VERGİLENDİRME VE VERGİ SİSTEMİ KAVRAMLARI İLE VERGİLERLE İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR

2. VERGİLENDİRMENİN MAHİYETİ   3.  EKONOMİ POLİTİKASINI YÜRÜTEN VE POLİTİKALARA YÖN VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

BİRİNCİ KISIM 2.BÖLÜM
VERGİLEMEDE TARİHİ GELİŞİMİ
1. ESKİ ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE DÜNYADA VERGİLEME
2. ESKİ TÜRKLERDEN OSMANLI DEVLETİNE VERGİLEME
3.  OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDAN CUMHURİYETE VERGİLEME
4.  CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE VERGİLEME BİRİNCİ KISIM 3.BÖLÜM
HUKUK SİSTEMİ İÇİNDE VERGİNİN YERİ 1. VERGİ HUKUKU KAVRAMI
2. TÜRK VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
3. VERGİLEMEDE ÇEŞİTLİ HUKUKİ İLKELER K I S I M   TÜRK VERGİ MEVZUATININ TEMEL KAVRAMLARI
İKİNCİ KISIM 1.BÖLÜM
VERGİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1.  VERGİLEMENİN ANA UNSURLARI 2. VERGİLENDİRME SÜREÇLERİ 3.  VERGİ BORCUNUN-ALACAĞININ SONA ERMESİ
4.  VERGİ HATALARI VE DÜZELTME
5. SÜRELER
6. MÜKELLEFLERİN ÖDEVLERİ
7.  MÜKELLEF HAKLARI
8.  VERGİ İHBARI

İKİNCİ KISIM 2.BÖLÜM
VERGİ ALACAKLARININ KORUMA ALTINA ALINMASI 2. AMME ALACAĞINI KORUMA YOLLARI  
3. GECİKME ZAMMI GECİKME FAİZİ VE TECİL FAİZİ 4. CEBRİ TAHSİL İKİNCİ KISIM 3.BÖLÜM
VERGİ SUÇ VE CEZALARI 1.  İDARİ VERGİ CEZALARI 2.  ADLİ VERGİ  SUÇ VE CEZALARI

İKİNCİ KISIM 4.BÖLÜM
VERGİ BORCU VE CEZALARINI SONA ERDİREN VEYA HAFİFLETEN SEBEPLER 1.  VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN VEYA HAFİFLETEN NEDENLER
2.  VERGİ CEZALARINI SONA ERDİREN VEYA HAFİFLETEN NEDENLER

K I S I M   III
VERGİ YÖNETİM VE DENETİMİ ÜÇÜNCÜ KISIM 1.BÖLÜM
VERGİ YÖNETİMİ
1. OSMANLI DÖNEMİNDE VERGİ YÖNETİMİ
2.  CUMHURİYET DÖNEMİ ÜÇÜNCÜ KISIM 2. BÖLÜM
VERGİ DENETİMİ VE VERGİ İNCELEMESİ 2. VERGİ DENETİMİ
3. VERGİ İNCELEMESİ

K I S I M   IV
VERGİ YARGISI  DÖRDÜNCÜ KISIM 1. BÖLÜM
VERGİ YARGISININ TARİHSEL GELİŞİMİ
1.  CUMHURİYET ÖNCESİ VERGİ YARGISI
2.  CUMHURİYET DÖNEMİNDE VERGİ YARGISI DÖRDÜNCÜ KISIM 2. BÖLÜM
VERGİ MAHKEMESİ, BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VE DANIŞTAY
1. VERGİ MAHKEMELERİ
2.  BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 3. DANIŞTAY

DÖRDÜNCÜ KISIM 3.BÖLÜM
ANAYASA MAHKEMESİ İLE ULUSLAR ARASI YARGI MERCİLERİ
1. ANAYASA MAHKEMESİ
2. ULUSLARARASI YARGI MERCİLERİ

K I S I M   V VERGİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KAVRAM VE DEYİMLER BEŞİNCİ KISIM 1.BÖLÜM
ULUSLAR ARASI VERGİ İLİŞKİLERİ
1.  ÇİFTE VERGİLENDİRME 2. VERGİ REKABETİ
3. VERGİ ARBİTRAJI VE SINIR ÖTESİ VERGİ ARBİTRAJI
4. VERGİ UYUMLAŞTIRILMASI
5. VERGİ KOORDİNASYONU
6. VERGİ CENNETİ ÜLKELER BEŞİNCİ KISIM 2.BÖLÜM
MENKUL KIYMETLER VE VERGİLEME
1. MENKUL KIYMETLER

BEŞİNCİ KISIM 3.BÖLÜM
AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE BELEDİYE VE GÜMRÜK VERGİ RESİM VE HARÇLARI
1.  AYNİ VE ÇEŞİTLİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
2. BELEDİYE VERGİ, RESİM VE HARÇLARI
3.  GÜMRÜK VERGİLERİ BEŞİNCİ KISIM 4.BÖLÜM
VERGİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KAVRAMLAR
1.  VERGİ HARCAMASI 2. VERGİ TATİLİ 3.  MALİ TATİL 4. TRANSFER FİYATLANDIRMASI 5. KAYITDIŞI EKONOMİ 6. ENVANTER 7.  VERİMLİLİK  (RANDIMAN) 8. YOĞUNLUK  (KESAFET) 9.  FORM Ba - FORM Bs 10. ELEKTRONİK TİCARET 11. ELEKTRONİK VERGİLENDİRME 12. TÜREV ARAÇLARI 13. ENFLASYON DÜZELTMESİ 14. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI 15. ALAN VERGİSİ/HAVAALANI VERGİSİ 16. VERGİ  İLE  İLİŞKİLİ  DİĞER  KAVRAM VE TERİMLER
KAYNAKÇA