Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Vergi Suçları Ve Cezaları

Vergi Suçları Ve CezalarıSayfa Sayısı
:  
768
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-9944-719-35-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...TURGUT CANDAN 15.09.1947 tarihinde Ankarada doğan Turgut CANDAN, 1965de Ankara Gazi Lisesinden, 1969da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 1979da da Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsünden (Institut International d Administration Publique de Paris) mezun olmuştur. Kamu görevine, ilk kez, 27.03.1970 tarihinde, Çalışma Bakanlığında iş müfettişi olarak başlayan Turgut CANDAN, 31.01.1973 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliği, 31.10.1988 tarihinde Danıştay Savcılığı görevlerine atanmış; 26.05.1997 tarihinde, Danıştay Üyeliğine; 31.05.2005 tarihinde de, Danıştay Yedinci Daire Başkanlığına seçilmiş olup, halen bu Dairenin Başkanlığını yapmaktadır. Elinizdeki kitap dışında, - Fransa ve İngiltere de İdarenin Sorumluluğu - adlı bir çeviri kitabı ile - Kanuni Temsilcinin Vergi Ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu - , - Vergilendirme Yöntemleri Ve Uzlaşma - , - Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun - ve - Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu - adlı dört kitabı, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile ilgili Danıştay dava dairelerinin ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun kararlarından oluşan (müşterek çalışma şeklinde) dokuz adet derlemesi, İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku ile ilgili, çeşitli dergilerde yayımlanmış, çok sayıda makalesi, incelemesi ve çevirisi ile mesleki ve bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri, uluslararası kongrelere sunulmuş raporları vardır. Ayrıca; öğretim görevlisi olarak, hakim stajyerlerine, önce, Adalet Bakanlığı Hakim Eğitim Merkezinde, sonra da, Adalet Akademisinde, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili dersleri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencilerine de, - Vergi Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları - dersini vermiştir. Turgut CANDAN, Fransızca bilmektedir. GÜNCELLEŞTİRİLEN ÜÇÜNCÜ BASKI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli okuyucunun kaynak olarak başvurma inceliğini göstermiş olduğu bu kitap, ilk kez, Maliye ve Hukuk Yayınlan tarafından Eylül 1995′de; ikinci kez de, Süryay tarafından 2004′de, aynı başlık altında yayımlanmıştı. İlk baskının konusu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kapsamına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerle ilgili vergi suçlannm, anılan Kanunun Dördüncü kitabında 4008 ve 4108 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerden önceki düzenlemelerden önceki düzenlemeler çerçevesinde, tiplerine, unsurlarına ve vergi suçları ile cezalarına ait hak arama yolları ile diğer esaslara ilişkindir. Anılan konulara, Kitapta, Danıştay ve Yargıtay′ın kararlarından çıkarılan ve Öğreti′nin görüş ve önerisiyle desteklenen yorum ve açıklamalar getirilmesine ve, bu vesileyle, Yüksek Mahkemelerin kararları arasında var olan görüş birliği ve ayrılıkların ortaya konulmasına çalışılmıştı. Bilindiği gibi, 29.7.1998 gün ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete′de yayımlanan 22.7.1998 gün ve 4369 sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanununun yukarıda sözü edilen Kitabında köklü değişiklikler olmuştur. Bu yüzden, Kitabın yeniden kaleme alınması ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışma sırasında, ilk baskının yöntemi izlenmekle birlikte, iki farklılığa yer verilmiştir. İlk farklılık; bu baskıda 4369 sayılı Kanunun yürürlüğünden önceki düzenlemelere yer verilmemiş olması; ikincisi ise, -Tarh Yöntemleri ve Uzlaşma - adlı kitabımıza alman "Uzlaşma" adlı bölümün, bu baskıya alınmamış bulunmasıdır. Son olarak; 23.1.2008 gün ve 5728 sayılı Kanun ve 16.6.2009 gün ve 5904 sayılı Kanunla, vergi suç ve cezalarıyla ilgili düzenlemelerde yeni değişiklikler yapıldığından; Kitabımızın, bu değişikliklere ve aradan geçen zamanda oluşan içtihada göre güncelleştirilmesi gerekmiştir. Bu baskıda, tarafımızdan, yapılan da budur. Kitabın ilk ve ikinci basınımın yazılışını ve dizgisini gerçekleştiren eşim (ışıklar içinde yatsın) Şirin CANDAN′m emeğinin yadsınması olanaksızdır. Bu arada, kitabın güncelleştirilmiş üçüncü baskısındaki ilgilerinden ve gösterdikleri özenden dolayı, Maliye ve Hukuk Yayınları yetkilileri ile çalışanlarına teşekkürü borç bilirim. Saygılarımla... Turgut CANDAN GİRİŞ En basit biçimde dahi, Devlet′in vazgeçilmez üç asli görevi vardır. Dışta, ülkeyi düşmana karşı savunmak; içte ise, huzur ve adaleti sağlamaktan ibaret olan bu üç görev, Devlet′in varlık nedenleridir. Yalnızca bu görevlerin yerine getirilmeleri dahi, Devlet′in düzenli ve sürekli gelir kaynaklarına sahip olmasını gerektirir. Ayrıca, klasik anlayıştan uzaklaşıp sosyal nitelik kazandıkça, yani ekonomik ve sosyal yaşama katılımı arttıkça, Devlet′in üstlendiği görevlerin sayısında da artış görülür. Bu görevler, gerçekte, yerine getirilmeleri büyük harcamalar isteyen pahalı kamu hizmetleridir. Bu yüzden; Devlet, her geçen gün, yeni gelir kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde, bu gelir kaynaklan, vergilerden, devlet mallarının ve işletmelerinin gelirlerinden ve iç ve dış borçlanmalardan oluşmaktadır. Bu üç gelir kaynağının en önemlisi, vergilerdir. Vergiyi; devlet ve diğer kamu kuruluşları tarafından, ekonomik ve sosyal yaşama müdahaleleri dolayısıyla veya kamu giderlerinin karşılanması amacıyla belli bir karşılığı olmaksızın, idare edilenlere, ödeme güçlerine göre, zorla ve kesin olarak getirilen ve para ile ölçülebilen yükümlülükler olarak tanımlamak mümkündür. Bugün; Devlet′in üstlendiği pahalı kamu hizmetlerinin finansman kaynağı olarak verginin, ülkenin idari ve ekonomik yaşamının yönlendirilmesinde etkin bir araç olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Verginin bu etkinliği, ancak, ülkenin sınırlı vergi kaynaklarının en az kayıpla değerlendirilmesine bağlıdır. Bu ise, iyi bir vergi sistemi, modem bir idari organizasyon ve sağlam bir vatandaşlık bilinci gerektirir. Bununla birlikte, vergileme açısından böylesine ideal bir ortamın hazırlanması, ülkeler için, her zaman, olanaklı değildir. İdari zaaflar, teknik yetersizlikler, eğitim noksanlıkları ve, tüm bunlara ek olarak, verginin zorla alım özelliğine karşı insan doğasında oluşan tepki, çoğu kez, vergi kaynaklarının gereği gibi değerlendirilmelerine engel olur; verginin verimini azaltır; asgariye indirir. Genellikle; eğitim yetersizliği ve vergilemeye karşı duyulan tepki gibi etkenler, çok iyi bir vergi sistemine ve modern bir idari organizasyona sahip ülkelerde dahi, vergi toplama işlevini başarısız kılabilir; bilinçli ya da bilinçsiz olarak vergi kanunlarına aykırı davranışların ve vergi kaçırma eğilimlerinin artmasına neden olabilir. Vergi sistemlerinde, alınan tüm önlemlere karşın bu gibi durumlara engel olunamaması halinde, düşünülen en son çare, vergi kanunlarına aykırı davranışların suç sayılması ve bu suçların ağır yaptırımlara (cezalara) bağlanmasıdır. Kitabımızın konusunu, bu vergi suçları ve cezalan oluşturmaktadır. Ancak; her türlü vergi suçu ve cezası konuya dahil edilmemiştir. Konu içinde yer verilen vergi suç ve cezaları, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Dördüncü Kitabında düzenlenenlerdir. Anılan kitapta yer verilenler dışında kalan vergi suçları ile bu suçlar için öngörülen vergi cezalarının incelenmesi konumuza dahil edilmemiştir. Vergi Usul Kanununun Dördüncü Kitabında yer alan düzenlemeler, 6 Temmuz 1994 gün ve 21982 sayılı Resmi Gazete′de yayımlanan 24.6.1994 gün ve 4008 sayılı "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun" ile önemli değişikliklere uğramıştır. Bu değişikliklerle, kimi vergi suçlarının tanımı yeniden yapılmış, kinlilerinin de cezası yeniden belirlenmiştir. 4008 sayılı Kanunun 40′ıncı maddesine göre; bu değişikliklerden 344, Mükerrer 347, 349, 359 ve 360′ıncı maddelerde yapılanlar ile uzlaşma müessesesi ile ilgili Ek 1 ve Ek 11 ′inci maddeleri ilgilendirenler, 1.1.1995 tarihinde; diğerleri ise, Kanunun yayım tarihi olan 6.7.1994 gününde yürürlüğe girmiştir. Vergi Usul Kanununun Dördüncü Kitabında, daha sonra, 2 Haziran 1995 gün ve 22301 sayılı Resmi Gazete′de yayımlanan 4108 sayılı Kanunla değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle, 344′üncü maddenin 2′nci fıkrasının 1 numaralı bendi yeniden kaleme alınmış; 1 ′inci fıkrasının 5′inci bendi ile 2′nci fıkrası hariç 353′üncü madde ve 359′uncu madde yeniden düzenlenmiş; 367′nci maddeye de bir ibare eklenmiştir. Kanunun 344′üncü maddenin 2′nci fıkrasının 1 numaralı bendini değiştiren 7′nci maddesi, 1 Ocak 1995 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; 353′üncü maddede değişiklik yapın 8′inci maddesi ile 359′uncu maddeyi değiştiren 9′uncu maddesi ve 367′nci maddeye ibare ekleyen 10′uncu maddesi ise, yayımı tarihi olan 2 Haziran 1995 gününde yürürlüğe girmiştir. Anılan Kitapta son ve köklü değişiklik, 1.1.1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 29.7.1998 gün ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete′de yayımlanan 22.7.1998 gün ve 4369 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklikle, idari vergi cezasını gerektiren kaçakçılık, kaçakçılığa teşvik, kaçakçılığa yardım, ağır kusur ve kusur cezalarını düzenleyen maddeler, yürürlükten kaldırılmış; 344′üncü madde, "Vergi Ziyaı Suçu Ve Cezası" başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. Daha sonra, bu maddenin uzlaşılan vergilerde ceza ile ilgili son fıkrası 14.8.1999 gününden geçerli olarak 4444 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca; genel usulsüzlük eylemlerini düzenleyen 352′nci maddedeki bir-iki değişiklik yanında fatura ve benzeri evrakın verilmemesi, alınmaması ve şekil ve usul kurallarına uyulmaması suretiyle gerçekleştirilen özel usulsüzlük eylemlerini konu edinen 353′üncü maddeye üç yeni bent daha eklenmiş; Mükerrer 355′inci madde de yeniden düzenlenmiştir. 4369 sayılı Kanunla, İkinci Kısmın, ceza mahkemelerince yargılanacak suçlar ve cezalarla ilgili, Üçüncü Bölümünde de önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Her şeyden önce, bu bölümün başlığı, "Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Cezalandırılacak Suçlar Ve Cezalar" olarak değiştirilmiştir. Bölümde, kaçakçılığa teşebbüs suçunu tanımlayan 358′inci madde yürürlükten kaldırılırken; 359′uncu maddedeki kaçakçılık suçunun tanımı, tamamen değişikliğe uğramıştır. Ayrıca; genel esaslarla ilgili Birinci Kısımda "İştirak" başlığıyla yer alan 338′inci madde yürürlükten kaldırılmış; bu müessese, ayni başlıkla ve asli-fer′i, maddi-manevi iştirak ayırımına nispeten uygun olarak 360′ıncı maddede yeniden düzenlenmiştir. Kanunun madde gerekçelerinden ve Maliye Bakanı′nın Komisyonda ve Genel Kurul′da yapmış olduğu açıklamalardan anlaşıldığı üzere; bütün bu değişiklikler, karmaşık olarak nitelendirilen vergi cezası sisteminin basitleştirilmesi; cezalandırma yönünden, ekonomik suçla topluma karşı işlenen suç arasında ayırım yapılarak, vergi sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ceza sisteminin basitleştirilmesi amacında, başarılı olunduğu pek söylenemez. Sistem, halen, çok sayıda soruya açık bulunmaktadır. Daha açık olarak; kaçakçılık, ağır kusur ve kusur şeklindeki üçlü ayırımın yerine vergi ziyaı suçu ve cezasının getirilmesi, çok fazla şeyi değiştirmemiştir. Gerçi; ağır kusurun aradan çıkarılması iyi olmuştur. Ancak; 359′uncu maddede kimi eylemlerin tanımına getirilen açıklığa karşın, kaçakçılık sayılan eylemler nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezası ile diğer nedenlerle kesilenler arasında, yürürlükten kaldırılan sistemde öngörülen kaçakçılık cezası-kusur cezası uygulamalarında geçmişte sık rastlananlara benzer sorunlar yaşanması kaçınılmaz görünmektedir. Bununla birlikte; sahte belge düzenleme, defter ve belgelerde tahrifat yapma gibi, Türk Ceza Kanununda da suç sayılan eylemler dolayısıyla hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmolunabilmesi için, eylem dışında vergi ziyamın da aranmaması gerçekçi olmuştur. Zira; kamu güvenliğini ihlal etmesi sebebiyle topluma karşı suç oluşturan, vergi ziyaı değil, bu vergi ziyama neden olan eylemin bizatihi kendisidir. 16.7.2004 gün ve 5228 sayılı Kanunun 31.7.2004 gününde yürürlüğe giren iki maddesiyle de, Vergi Usul Kanununun 353′üncü maddesinin ′5′ numaralı bendi ile Mükerrer 354′üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, anılan bent ve maddede yazılı eylemler, suç olmaktan çıkmış bulunmaktadır. Son olarak, 8.2.2008 gün ve 26781 sayılı Resmi Gazete′de yayımlanan 23.1.2008 gün ve 5728 sayılı Kanun ve 3.7.2009 gün ve 27277 sayılı Resmi Gazete′de yayımlanan 16.6.2009 gün ve 5904 sayılı Kanunla, Vergi Usul Kanununun vergi suç ve cezalarıyla ilgili düzenlemelerinde kimi değişiklikler daha yapılmıştır. Anılan değişiklikler dolayısıyla, bu arada oluşan yeni içtihatlar da dikkate alınarak, güncelleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Kitabımızın bu baskısında, söz konusu güncelleştirme sağlanarak, okuyucuya sunulmuştur. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR I - GENEL İLKELER 9 A - KANUNİLİK İLKESİ 11 1- İlke 11 2-. Danıştay′ın Görüşü 15 B - KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ 19 1- İlke 19 2- Danıştay′ın Uygulaması 20 C - LEHTE OLAN KANUNUN UYGULANMASI İLKESİ.... 1- İlke 23 2- Danıştay′ın Uygulaması 26 3- İlkenin 4369 sayılı Kanunla İlgili Olarak Uygulanabilirliği 28 D - CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ 30 E - KANUNU BİLMEMENİN MAZERET SAYILAMAYACAĞI KURALI 33 F - CEZALARIN GEREKLİLİĞİ VE ORANTILILIK İLKESİ 34 G - YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER 36 1- Gerekçeli Olma İlkesi 37 2- Suçsuzluk Karinesi 39 3- Kendini Suçlamama Hakkı 41 4- Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilen Bulguların Delil Olarak Kullanılamaması : 45 5- Savunma Hakkı 46 6- Non Bis İn İdem Kuralı 49 H-SONUÇ 53 II - VERGİSİ SUÇLARI 54 A - VERGİ SUÇUNUN TANIMI 54 1- Tanım 54 2- Danıştay′ın Görüşü 58 B - VERGİ SUÇUNUN UNSURLARI 60 1 - VERGİ SUÇUNUN MADDİ UNSURU 60 a - Vergi Kanunu 60 b - Vergi Kanununa Aykırı Hareket 62 c - Vergi Ziyaı (Kaybı) 63 2 - VERGİ SUÇUNUN MANEVİ UNSURU 69 a - Kasta Dayalı Olmayan Vergi Suçları 70 b - Kasta Dayalı Vergi Suçlan 74 C - VERGİ SUÇLARININ TÜRLERİNE GÖRE TASNİFİ.. 79 1 - CEZA KESME YETKİSİ VERGİ İDARESİNE AİT OLAN VERGİ SUÇLARI 79 2 - CEZALANDIRMA YETKİSİ CEZA MAHKEMELERİNE AİT OLAN VERGİ SUÇLARI 80 III- VERGİ CEZALARI 80 A - VERGİ CEZASININ MAHİYETİ 80 1 -Tanım 80 2- Danıştay′ın Görüşü 84 B - VERGİ CEZALARININ TÜRLERİ 84 1 -İDARİ VERGİ CEZALARI 85 2 - ADLİ VERGİ CEZALARI 86 C - CEZA EHLİYETİ 86 IV - TEK FİİL İLE ÇEŞİTLİ SUÇLARİŞLENMESİ 89 A - MUHTELİF VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERİLMESİ 89 B - EYLEMİN MUHTELİF CEZAYI İSTİLZAM ETMESİ. 90 V - AYRI FİİLLERLE AYRI SUÇLAR İŞLENMESİ 92 A - HER FİİLİN AYRI VERGİ SUÇU OLUŞTURMASI 92 B - BİR TAKVİM YILI İÇİNDE AYNI TÜRDEN BİRDEN FAZLA USULSÜZLÜK EYLEMİ YAPILMASI 92 VI - TEKERRÜR 95 A - TANIM 95 B - KOŞULLARI 96 C - CEZANIN HESAPLANMASI 97 VII - SUÇLARDA BİRLEŞME 98 İKİNCİBÖLÜM CEZA KESME YETKİSİ VERGİ İDARESİNE AİT OLAN VERGİ SUÇLARI (KABAHATLERİ) VE İDARİ CEZALAR I - VERGİ ZİYAI SUÇU (KABAHATİ) 103 A - VERGİ ZİYAI SUÇUNUN (KABAHATİNİN) TANIMI. 103 B - VERGİ ZİYAI 105 C - VERGİ ZİYAI SUÇUNUN (KABAHATİNİN)MADDİ UNSURU 111 1 - GENEL OLARAK VERGİ ZİYAI SUÇUNUN (KABAHATİNİN) MADDİ UNSURU 112 a - Vergilendirme İle İlgili Ödevlerin Zamanında Yerine Getirilmemesi 112 b - Vergilendirme İle İlgili Ödevlerin Zamanında, Fakat Eksik Yerine Getirilmesi 114 c - Kişisel Durumla İlgili Gerçek Dışı Beyanda Bulunulması 115 d - Haksız Yere Vergi İadesine Sebebiyet Verilmesi .115 e - Diğer Haller 120 2 - 359′UNCU MADDEDE YAZILI EYLEMLER 121 2a - ON SEKİZ AYDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLER ("«"fıkrası) 123 a - "1" Numaralı Bentte Sayılan Eylemler 124 aa - Defter Ve Kayıtlarda Hesap Ve Muhasebe Hileleri Yapmak 125 ab- Defterlerde Gerçek Olmayan Veya Kayda Konu şlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak 132 ac- Defterlere Kaydı Gereken Hesap Ve İşlemleri, Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Tamamen Veya Kısmen Başka Defter, Belge Veya Diğer Kayıt Ortamlarına Kaydetmek.... 133 b- "2" Numaralı Bentte Sayılan Eylemler 134 ba - Defter, Kayıt Ve Belgeleri Tahrif Etmek.... 135 bb - Defter, Kayıt Ve Belgeleri Gizlemek 137 • - Genel Olarak Gizleme Eylemi 137 • - İbraz Etmeme Eylemi 138 be - Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Eylemi 151 bd - Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Eylemi 159 2b - ÜÇ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLERDEN DOĞMUŞ OLMASI ("b" fıkrası) 161 a - Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etme Eylemi 162 b - Defter Sayfalarını Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koyma Veya Hiç Yaprak Koymama Eylemi 163 c - Belgelerin Asıl Veya Suretlerini Tamamen Veya Kısmen Sahte Olarak Düzenleme Eylemi 163 d - Asıl Veya Suretleri Kısmen Veya Tamamen Sahte Düzenlenen Belgeyi Kullanma Eylemi 167 3b - İKİ YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS CEZASINI GEREKTİREN EYLEMLERDEN DOĞMUŞ OLMASI ("c" fıkrası) 169 ba - Belgelerin Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Olmayanlarca Basılması 171 bb - Maliye Bakanlığı İle Anlaşması Olmayanlarca Basılan Belgelerin Bilerek Kullanılması... 172 D - VERGİ ZİYAI SUÇUNUN (KABAHATİNİN) MANEVİ UNSURU 173 1- 359′UNCU MADDEDE YAZILI EYLEMLERLE NEDEN OLUNAN VERGİ ZİYAI SUÇUNUN (KABAHATİNİN) MANEVİ UNSURU 176 2 - DİĞER EYLEMLERLE NEDEN OLUNAN VERGİ ZİYAI SUÇUNUN (KABAHATİNİN) MANEVİ UNSURU 188 E-İŞTİRAK 191 1 -TANIM 196 2 - FAİLLİK (ORTAK FAİLLİK) 199 a - İştirak, Vergi Usul Kanununun 359′uncu Maddesinde Sayılan Eylemlerin İcrasına Olmalıdır 201 b - Kaçakçılık Suçu Sayılan Eylemlerin İcrası, Birden Fazla Kişi Tarafından Ve Önceden Anlaşarak Gerçekleştirilmiş Olmalıdır 202 c - Kaçakçılık Suçu Sayılan Eylemler Birlikte Gerçekleştirilmiş Olmalıdır 203 ca - Faillerden Her Birinin Eyleminin, Diğer Ortakların Eylemleriyle Birlikte Maddede Yazılı Kaçakçılık Suçlarından Birini Oluşturması 203 cb - Müşterek Faillerin Birbirinden Bağımsız Olarak Suçun Kanuni Unsurunu Oluşturan Eylemlerinin Karşılıklı Olarak Birbirini Tamamlaması 203 d - Kaçakçılık Suçunu Oluşturan Eylemlerin İcrasına İştirak Edenlerin Herbiri, Bundan Ayrı Ayrı Menfaat Gözetmelidir 204 3 - AZMETTİRME: 205 4 - YARDIM ETME EYLEMİ 209 5 -İŞTİRAKTE MENFAAT GÖZETİLMESİ 211 F - VERGİ ZİYAI SUÇUNA (KABAHATİNE) UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLAR 213 1 - İDARİ PARA CEZASI 214 a — Genel Olarak Vergi Ziyaı Suçuna Uygulanacak Ceza 215 b — 359′uncu Maddede Yazılı Eylemlerle İşlenen Vergi Ziyaı Suçuna Uygulanacak Vergi Ziyaı Cezası 216 c - İştirakte Vergi Ziyaı Cezası 216 d - Beyannamenin Yasal Süresinden Sonra Verilmesi Durumunda Vergi Ziyaı Cezası 216 e - Uzlaşılan Vergilerde Vergi Ziyaı Cezası 218 2 - AÇIKLAMA YAPMA 219 a-Açıklama 219 aa - Açıklama Yapma Yetkisinin Kullanılabilmesinin Koşulları 220 ab - Açıklama Yapmaya Yetkili Makamlar 224 ac - Açıklamanın Şekli 225 ad - Açıklamanın Yer Ve Zamanı 226 ae - Açıklanan Bilgiler Ele Alınarak, Mükelleflerin Haysiyet, Şeref ve Haklarına Tecavüz Edilemez 227 b- Mesleki Kuruluşlara Bildirme 227 III - USULSÜZLÜK (KABAHATLERİ) SUÇLARI 229 A - TANIMI VE MAHİYETİ 229 B - GENEL USULSÜZLÜK EYLEMLERİ VE CEZALARI.. 231 1 - BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER 231 a - Vergi Ve Harç Beyannamelerinin Süresinde Verilmemiş Olması (Bent.l) 231 b - Bu Kanuna Göre Tutulması Mecburi Defterlerden Herhangi Birinin Tutulmamış Olması (Bent.2) 233 ba - Defter Tutma Ödevinin Amacı Ve Kapsamı234 bb - Tutulması Zorunlu Defterler 235 be - Usulsüzlük Sayılan Def. Tutmama Halleri 235 i - Defterlerin Hiç Temin Edilmemiş Olması 235 ii - Defterlere Hiç Kayıt Yapılmamış Olması 236 iii - Yanlış Defter Tutulmuş Olması 236 c - Defter Kayıtlarının Ve Bunlarla İlgili Vesikaların Doğru Bir Vergi İncelemesi Yapılmasına İmkan Vermeyecek Derecede Noksan, Usulsüz Ve Karışık Olması (Bent.3) 237 ca - Defter Kayıtlarının Ve Bunlarla İlgili Vesikaların Noksan Olması 238 cb - Defter Kayıtları Ve Bunlarla İlgili Vesikaların Usulsüz Olması 240 cc - Defter Kayıtları Ve Bunlarla İlgili Vesikaların Karışık Olması 243 d - Bu Kanuna Göre Tutulması Mecburi Defterlerin Ve Kanunen Muhafazası Mecburi Vesikalarla Evrakın Yetkili Memurlar Tarafından İstenildiği Halde İbraz Edilmemesi (Bent.4) 244 e - Çiftçiler Tarafından 245′inci Madde Hükmüne Göre Muhtar Ve İhtiyar Heyetlerince Yapılan Davete Müddetinde İcabet Edilmemesi (Bent.5)244 f - Bu Kanunun Kayıt Nizamına Ait Hükümlerine (Madde 215-219) Uyulmamış Olması (Bent.6). 244 g - İşe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi (Bent.7) 245 h - Tasdiki Mecburi Olan Defterlerden Herhangi Birinin Tasdik Muamelesinin Yaptırılmamış Olması (Bent.8) 245 ha - Defterleri Tasdik Zorunluluğunun Amacı.. 246 hb - Tasdiki Zorunlu Defterler 246 hc - Tasdik Zamanı, Tasdik Makamı Ve Tasdikin Şekli 247 hd - Tasdik Ettirmeme Sayılan Haller 248 ı - Götürü Matrahlar Üzerinden Salman Gelir Vergisinde, Tarh Zamanı Geçtiği halde Verginin Tarh Ettirilmemiş Olması (Bent.9) 250 i - Veraset Ve İntikal Vergisinin 242 nci Maddenin İkinci Fıkrasında Belirtilen Süre İçerisinde Verilmemiş Olması (Bent. 11) 250 2 - İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER 251 a - Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Sonundan Başlayarak 342 nci Maddenin 1 inci Fıkrasında Belirtilen Süre İçinde; Emlak Vergisi Beyannamesinin Bu Kanunun 27 nci Maddesinde Yazılı Ek Süre İçirde Verilmiş Olması (Bent. 1) 251 b - Ekim Ve Sayım Beyanlarının Süresi İçinde Veya Kanunda İstenilen Bilgileri İhtiva Edecek Doğru Bir Şekilde Yapılmaması (Bent.2) 251 c - Vergi Kanunlarında Yazılı Bildirimlerin Zamanında Yapılmamış Olması (İşe Başlamayı Bildirme Hariç) (Bent.4) 251 d - Vergi Karnesinin Süresinin Sonundan Başlıyarak 15 Gün Geçtiği Halde Alınmamış Olması (Bent.5) 252 e - Tasdiki Mecburi Olan Defterlerin Herhangi Birinin Tasdik Muamelesinin, Süresinin Sonundan Başlıyarak Bir Ay İçinde Yaptırılmış Olması (Bent.6) 254 f - Vergi Beyannameleri, Bildirimler, Evrak Ve Vesikaların Kanunen BelliŞekil Ve Muhteviyatı Ve Ekleri İle Bunlarla İlgili Olarak Yapılan Diğer Düzenlemelere İlişkin Hükümlere Uyulmamış Olması (Bent.7) 254 g - Hesap Ve Muamelelerin Doğruluk Veya Açıklığını Bozmamak Şartıyla Bazı Evrak Ve Vesikaların Bulunmaması Veya İbraz Edilmemesi(Bent.8). 260 3 - GENEL USULSÜZLÜKTE UYGULANACAK CEZA 260 a - Cezanın Miktarı 260 b - Usulsüzlük Eyleminin Başka Bir Vergi Cezasını da Gerektirmesi 263 c - Bir Takvim Yılı İçinde Aynı Nev′iden Birden Fazla Usulsüzlük Eylemi Yapılması 265 d - Usulsüzlük Eyleminin Re′sen Takdiri Gerektirmesi 265 C - ÖZEL USULSÜZLÜK EYLEMLERİ VE CEZALARI. 266 1 - FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL VE USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI 267 la - 1 ′İNCİ BENTTE YAZTLI EYLEMLER VE CEZALARI 268 a - Eylemler 268 aa - Belge Vermeme Eylemi 269 i - Bulundurma Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması 269 ii - Düzenleme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması 270 iii - Verme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması 281 ab - Belge Almama Eylemi 283 ac - Düzenlenen Belgelerde Gerçek Meblağdan Farklı Meblağlara Yer Verilmesi 285 b - Eylemin Faili 286 c - Eylemin Tespiti 286 d - Eylemin Cezası 296 lb - 2′NCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZALARI 297 a - Vergi Usul Kanununda Öngörülen Belgelere İlişkin Özel Usulsüzlük Eylemleri 298 b - Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgelerle İlgili Özel Usulsüzlük Eylemi 299 c - Failleri 300 d - Cezası 300 lc - 3′ÜNCÜ BENTTE YAZILI EYLEM VE CEZASI 302 a- Eylem 302 b- Faili 302 c - Eylemin Tespiti: 302 d - Eylemin cezası: 303 İd - 4′ÜNCÜ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZALARI 303 a™ Eylemler 303 b-Cezası 304 le - 5′İNCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZALARI 305 1 f - 6′NCI BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZASI 305 a- Eylem 305 b-Cezası 306 lg-7′NCİ BENTTE YAZILI EYLEM VE CEZASI..306 a-Eylem 306 b^ Faili 308 c- Cezası 308 İh - 8İNCİ BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZALARI 308 a - Belge Basımıyla İlgili Bildirim Görevinin Yerine Getirilmemesi Eylemi 309 b - 3100 Sayılı Kanunun Mükerrer 8′inci Maddesinin l′inci Fıkrasında Yazılı Özel Usulsüzlük Eylemi: 310 ba - Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticileri Ve İthalatçıları Tarafından Yapılabilecek Nitelikteki Eylemler 310 bb - Mükellefler Tarafından Yapılabilecek Nitelikteki Eylemler 311 c - Cezası 315 lı - 9′UNCU BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZALAR 315 a- Eylem 315 b-Faili 317 c - Cezası 318 li - İO′UNCU BENTTE YAZILI EYLEMLER VE CEZALARI 318 a - "10" Numaralı Bentte Düzenlenen Özel Usulsüzlük Eylemi, Araç Sürücüleri Tarafından İşlenebilecek Niteliktedir 318 b - Dur İkazı, Maliye Bakanlığının Özel İşaretli Görevlileri Tarafından Yapılmış Olmalıdır. 319 c - İkaza Karşın Araç Durdurulmamış Olmahdır320 Ij - 336′NCI MADDENİN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI İLE İLGİLİ OLARAK UYGULANAMAZL1ĞI 321 2 - İŞYERİ KAPATMA CEZASI 321 3 - DAMGA VERGİSİNDE ÖZEL USULSÜZLÜK... 321 4 - BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNME VE 256, 257 VE MÜKERRER 257′NCİ MADDELERE AYKIRI DAVRANIŞ 322 a - Bilgi Vermekten Çekinme Eylemi 323 aa - Vergi Usul Kanununun 86 ncı Maddesinde Öngörülen Bilgi Verme Yükümlülüğü 323 ab - Vergi Usul Kanununun 148 inci Maddesinde Öngörülen Bilgi Verme Yükümlülüğü 323 ac - Vergi Usul Kanununun 149′uncu Maddesinde Öngörülen Bildirme Yükümlülüğü 323 ad - Vergi Usul Kanununun 150′nci Maddesinde Öngörülen Bildirme Yükümlülüğü 325 ae - Eylemin Cezalandırılma Koşulları 326 • - Bilgi Yetkili İdare Ve Görevlilerce İstenilmiş Olmalıdır 326 • - Bilgi Kanunda Yazılı Usule Uygun Şekilde İstenilmiş Olmalıdır 327 • - Çekinme Sebebi Bulunmamalıdır 328 • - İstenilen Bilgi İlgililerin Bilgisi Dahilinde Olmalıdır 329 b - Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtları İbraz Yükümlülüğüne (256′ncı Maddede Öngörülen Zorunluluklara) Uymama Eylemi 329 c - 257′nci Madde Hükmüne Uymama Eylemi 332 d - Mükerrer 257′nci Madde Uyarınca Getirilen Zorunluluklara Uymama Eylemi 333 e - Tahsilat ve Ödemelerin Belli Belgelerle Tevsik Yükümlülüğüne Uyulmaması 334 f- Elektronik Ortamda Beyanname Verme Zorunluluğuna Uyulmaması 334 g - Elektronik Ortamda Bildirim ve Form Verme Zorunluluğuna Uymama Eylemi 338 h - Ceza Miktarı 339 ÜÇÜNCÜBÖLÜM CEZA MAHKEMELERİNCE YARGILANACAK VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI I - KAÇAKÇILIK SUÇU 346 A - KAÇAKÇILIK SUÇUNUN MADDİ UNSURU 348 1 - EYLEMİN VERGİ KANUNLARINA GÖRE TUTULAN, DÜZENLENEN VE MUHAFAZA VE İBRAZ ZORUNLULUĞU BULUNAN DEFTER, BELGE VE KAYITLARDA OLMASI 348 a- Vergi Kanunu 348 b-Defterler 348 ba - Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması Gereken Defterler 348 bb - Diğer Vergi Kanunlarında Öngörülen Defterler 349 be - Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257′nci Maddesi Uyarınca Tutulma, Muhafaza Ve İbraz Zorunluluğu Getirilen Defterler 349 bd - Özel Defterler 350 c - Belgeler 351 ca - Vergi Usul Kanununda Öngörülen Belgeler.... 3 51 cb - Diğer Vergi Kanunlarında Öngörülen Belgeler 351 cc - Mükerrer 257′nci Madde Uyarınca Düzenlenme, Muhafaza Ve İbraz Zorunluluğu Getirilen Belgeler 352 cd - Vergi Usul Kanununun 227′nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Uyarınca Hiç Düzenlenmemiş Sayılan Belgeler 352 d-Kayıtlar 353 e - Muhafaza Zorunluluğu 353 f — İbraz Zorunluluğu 354 2 - KANUNDAKİ EYLEM TİPİ 355 a - On Sekiz Aydan Üç Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Eylemler ("a" fıkrası) 356 aa - "1" Numaralı Bentte Sayılan Eylemler 356 ab - "2 " Numaralı Bentte Sayılan Eylemler 356 b - Üç Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Eylemlerden Doğmuş Olması ("b" fıkrası) 360 c -İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Eylemlerden Doğmuş Olması ("c" fıkrası) 365 3 - EYLEMİN HUKUK DÜZENİNDEKİ SONUCU:. 365 B - KAÇAKÇILIK SUÇUNUN MANEVİ UNSURU 368 1 - İSNAD YETENEĞİ 368 a - Vergi Mükelleflerinin Gerçek Kişi Olması Halinde 369 b - Vergi Mükellefinin Tüzel Kişi Olması Halinde370 ba - Özel Hukuk Tüzel Kişileri 371 i - Kar Amacı Gütmeyen Özel Hukuk Tüzel Kişileri 372 ii - Kar Amacı Güden Özel Hukuk Tüzel Kişileri: 374 bb - Kamu Tüzel Kişileri 385 be - Temsil Yetkisinin Devri 386 bd - Sorumluluk 388 c - Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlar 391 d - Türkiye′de Bulunmayanlar 392 2-KUSURLULUK 393 C - KAÇAKÇILIK SUÇUNUN CEZASI 393 a - Hapis Cezası 393 b - Tekerrür 394 c - Pişmanlık 395 d -Uzlaşmanın Cezaya Etkisi 395 f - İdari Vergi Cezalarının Uygulanması 395 II - KAÇAKÇILIK SAYILAN EYLEMLERE İŞTİRAK 396 III - VERGİ MAHREMİYETİNİ İHLAL SUÇU 397 A - MAHREMİYETİN KAPSAMI 397 B - MAHREMİYETİ İHLAL EYLEMİ 398 1 -İFŞAEYLEMİ 398 2 - SIR VEYA GİZLİ KALMASI GEREKEN HUSUSUN KENDİSİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN NEF′İNE KULLANILMASI 398 C - MAHREMİYETİ İHLAL SAYILMAYAN HALLER... 398 D - YASAĞA UYMAK ZORUNDA OLAN KAMU GÖREVLİLERİ 399 E - SUÇUN CEZASI 400 IV - MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU 401 A - YASAĞA UYMAK ZORUNDA OLAN KAMU GÖREVLİLERİ 401 B - SUÇUN CEZASI 401 V - BAZI VERGİ SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDA USUL 402 A - MADDEDE YAZILI VERGİ SUÇLARININ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU 403 B - CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ VERGİ SUÇUNDAN BAŞKA SURETLE HABERDAR OLMASI 406 DÖRDÜNCÜBÖLÜM VERGİ CEZASININ KESİLMESİ, ÖDENMESİ VE KALKMASI I - İDARİ VERGİ CEZALARININ KESİLMESİ 409 A - CEZA KESME YETKİSİ 409 B - CEZAYI GEREKTİREN OLAYIN TESPİTİ 411 1 - OLAYIN VERGİ DAİRESİNCE TESPİTİ 411 2 - OLAYIN YOKLAMA VE VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA TESPİTİ 412 a - Yoklama 412 b - Vergi İncelemesi 413 c - Rapor Düzenleme Zorunluluğu 416 C - CEZA KESME İŞLEMİ VE TEBLİĞİ 417 1 - CEZA İHBARNAMESİNİN ŞEKLİ 417 2 - İHBARNAMENİN NİTELİĞİ 418 3 - İHBARNAMENİN TEBLİĞİ 421 a - Posta Ve Memur Eliyle Tebliğ 422 b - İlan Yoluyla Tebliğ 430 ba - İlan Yoluyla Tebliğin Koşulları 430 bb - İlanın Şekli 432 be - İlanın Muhteviyatı Ve Sonuçlan 433 II - VERGİ CEZALARININ ÖDENME ZAMANI 434 A - CEZAYA KARŞI İDARİ DAVA AÇILMAMASI HALİNDE ÖDEME ZAMANI 435 1 - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN UZAMASI 436 a - İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Tatil Gününe Rastlaması 436 b - İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması 436 2 - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI.... 437 B - CEZA KESME İŞLEMLERİNİN İDARİ DAVAYA KONU EDİLMESİ HALİNDE ÖDEME ZAMANI 438 C - ÖDEME SÜRESİNİN HESABI 439 D - GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 440 III - VERGİ CEZASI KESİLEMİYECEK HALLER 441 A-YANILMA 441 1 - YETKİLİ MAKAMLARIN, MÜKELLEFİN KENDİSİNE YAZI İLE YANLIŞ İZAHAT VERMİŞ OLMALARI 442 2 - BİR HÜKMÜN UYGULAMA TARZI HUSUSUNDA YETKİLİMAKAMLARIN GÖRÜŞ VE KANAATİNİ DEĞİŞTİRMİŞ VEYA BU HÜKME AİT BİR İÇTİHADIN DEĞİŞMİŞ OLMASI 444 B - PİŞMANLIK VE ISLAH 446 1 - PİŞMANLIK VE ISLAH MÜESSESESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 447 a- Haber Verme 448 aa - Haber Verme Konusu Eylemler 448 ab - Haber Vermenin Kendiliğinden Olması 449 ac - Haber Vermenin Şekli 450 ad - Haber Verme Zamanı 451 b - Beyanda Bulunma Zorunluluğu 452 c - Vergi Ve Zammını Ödeme Zorunluluğu 453 2 - PİŞMANLIK VE ISLAH BAŞVURUSUNUN SONUÇLARI 455 a - Koşullarının Yerine Getirilmemesinin Sonuçları.. 455 b - Koşullarının Yerine Getirilmesinin Sonuçlan .. 456 C - ÖLÜM 457 D - MÜCBİR SEBEP 458 1 - MÜCBİR SEBEP SAYILAN HALLER 458 2 - MÜCBİR SEBEBİN CEZANIN KESİLMESİNE ENGEL OLABİLMESİ 459 E - ZAMANAŞIMI 460 1 - ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 460 a - Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi 461 b - İki Yıllık Zamanaşımı Süresi .• 461 2 - ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI 461 3 - ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI VE KESİLMESİ 462 a - Zamanaşımı Süresinin Durması 462 b - Zamanaşımının Kesilmesi 463 IV - VERGİ CEZASINI KALDIRAN HALLER 463 A - TERKİN 463 B - CEZANIN AFFI 464 C - VERGİ CEZASINDA HATA BULUNMASI 464 1 - HESAP HATALARI 465 a - Matrah Hataları 465 b - Cezanın Miktarında Hata 466 c - Cezanın Mükerrer Kesilmesi 466 2 - CEZALANDIRMA HATALARI 466 a - Muhatabın Şahsında Hata 466 b - Suçun Nitelendirilmesinde Hata 466 c - Mevzuda Hata 467 d - Suç Tarihinde Veya Döneminde Hata 468 3 - VERGİ HATALARININ İDARİ YOLDAN DÜZELTİLMESİ 468 a - Vergi Hatasının Ortaya Çıkarılması 468 b - Re′sen Düzeltme 469 c - Müracaat Üzerine Düzeltme 471 ca - Düzeltme İsteme Hakkı Olanlar 472 cb - Düzeltme İstemininYapılışı 472 cc - Düzeltme İsteme Zamanı 473 cd - Düzeltme Yapma Yetkisi 479 ce - Şikayet Başvurusu 480 4 - VERGİ HATALARININ YARGISAL YOLDAN DÜZELTİLMESİ 483 a - Doğrudan Dava Yolu 483 b - Re′sen Düzeltmeye Karşı Dava 485 c - Dava Açma Süresi İçinde Yapılan Düzeltme İsteminin Reddi Halinde Dava 485 d - Şikayet Başvurusunun Reddi Üzerine Dava .... 486 da- Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde Başvuruyu Cevaplandırması 487 db- Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde Başvuruya Cevap Vermemesi 488 de - Yetkili İdari Makamın, Bekleme Süresi İçinde Verdiği Cevabın Kesin Olmaması 491 dd - Bekleme Süresi İçinde Cevap Vermeyen Yetkili İdari Makamın, İdari Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Cevap Vermesi 494 de - Yetkili İdari Makamın, Ne Altmış Günlük Bekleme Süresi İçinde, Ne De Daha Sonra Cevap Vermiş Olması 496 D - VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM YAPILMASI 496 1 - MAHİYETİ 496 2 - KONUSU 498 a - Vergi Asıllarında İndirim Sözkonusu Değildir 498 s b - İndirim Müessesesinin Konusu Vergi Cezalarıdır 499 ba - İndirime Konu Edilecek Vergi Cezasının Vergi Usul Kanununda Öngörülmüş Olması Gereklidir 499 bb - Para Cezaları Dışındaki Vergi Cezalan İndirime Konu Edilemezler 499 be - Para Cezalarından İdari Nitelikte Olanlar İndirime Konu Edilebilirler 499 bd - Vergi Usul Kanununda Öngörülen Para Cezası Türlerinin Tümü, İndirime Konu Edilebilir 500 be - Vergi Usul Kanununda Öngörülen İdari Para Cezalarından Vergi Aslına Bağlı (Tabi) Olanlar, İndirime Konu Edilebilirler 501 bf- İndirime, Yalnızca, Bağlı Bulundukları Vergi Asılları Re′sen Veya İkmalen Tarh Olunan Vergi Cezaları Konu Edilebilir 504 3 - İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEKLER 505 4 - YARARLANMA KOŞULLARI 508 a - Başvuruya İlişkin Koşullar 508 aa - Başvurunun Şekli 508 ab - Başvurunun Süresi 509 ac - Kısmi Başvuru 511 b - Ödemeye İlişkin Koşullar 514 c - Dava Hakkının Kullanılmasına İlişkin Koşullar 517 5 - İNDİRİM MİKTARI 518 6 - KABAHATLER KANUNUNDAKİ İNDİRİMDEN FARKI 519 BEŞİNCİBÖLÜM İDARİ DAVA I - İDARİ DAVAYA KONU İŞLEMLER 528 A - DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER 529 B - KİŞİSEL İŞLEMLER 529 1 - CEZA KESME İŞLEMLERİ 529 2 - VERGİ HATASININ ŞİKAYET YOLUYLA DÜZELTİLMESİ BAŞVURUSUNUN REDDİ İŞLEMİ 530 3 - UZLAŞMA KOMİSYONLARININ KARARLARI531 4 - DİĞER İDARİ İŞLEMLER 531 II - GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİ 532 A - İDARİ YARGI YERLERİNİN GÖREVLERİ 532 1 - İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ 532 2 - VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ 533 3 - DANIŞTAY′IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK GÖREVLERİ 533 B - GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ534 C - DAVANIN GÖREVSİZ YARGI YERİNDE AÇILMASI 535 1 - DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEMENİN İDARİ YARGI DÜZENİ′NE DAHİL BULUNMASI 535 2 - DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEMENİN İDARİ YARGI DÜZENİ DIŞINDA YER ALMASI 536 III - YETKİLİ VERGİ MAHKEMESİ 537 IV - İDARİ DAVA TÜRÜ 539 V - DAVA DİLEKÇESİNİN DÜZENLENİŞİ 543 A - DAVA DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ 543 1 - DİLEKÇEYE GİRİŞ 543 2 - OLAYI, DAVANIN SEBEPLERİNİN VE İDDİALARIN AÇIKLANMASI 548 3 - DİLEKÇENİN SONUCA BAĞLANMASI 550 4 - DİLEKÇE SAYISI VE EKLERİ 550 B - BİRDEN FAZLA İDARİ İŞLEME KARŞI AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILMASI 551 C - BİRDEN FAZLA DAVACININ MÜŞTEREK DİLEKÇE İLE DAVA AÇABİLMESİ 556 D - DAVA DİLEKÇESİNDE USULE AYKIRILIK YAPILMASI 558 1 - 3′ÜNCÜ MADDEYE AYKIRILIK 559 a - Şekle Aykırılık 559 b - Dava Dilekçesinin Ehliyetsiz Kişi Tarafından İmzalanması 559 c - Vekilin Avukat Olmaması 560 d - Davalı İdarenin Gösterilmemesi Veya Davalı Olarak Yanlış İdarenin Gösterilmesi 560 e - Davaya Konu Edilen İşlemin Kesin Ve Yürütülmesi Zorunlu Nitelikte Olmaması 561 2 - 5′İNCİ MADDEYE AYKIRILIK 561 VI - DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER 562 VII - DAVANIN AÇILMIŞ SAYILMASI, HARÇ VE POSTA ÜCRETİ 563 VIII - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ 565 A - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI VE HESABI 565 1 - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI565 a - İdari İşlemlerde Yazılı Bildirim 566 b - Zımni Ret Kararlarına Karşı Açılacak İdari Davalarda Sürenin Başlangıcı 567 ba - İdare, Başvuruyu, Altmış Günlük Bekleme Süresi İçerisinde Cevaplayabilir 568 bb - İdare, Başvuruya, Altmış Günlük Bekleme Süresi İçerisinde Hiç Cevap Vermeyebilir. 568 be - İdarenin Bekleme Süresi İçerinde Vermiş Olduğu Cevap Kesin Olmayabilir 569 c - Düzenleyici İşlemlerin Kişisel İşlemlerle Birlikte Davaya Konu Edilmeleri Halinde Sürenin Başlangıcı 570 d - Tam Yargı Davalarında Sürenin Başlangıcı 571 2 - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESABI 572 a - İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Tatil Gününe Rastlaması 572 b - İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlaması... 573 B - ÜST MAKAMA YAPILAN BAŞVURUNUN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ 575 C - MÜCBİR SEBEBİN İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ 578 D - MALİ TATİLİN SÜREYE ETKİSİ 579 E - İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİNİN SONUCU 582 IX - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNMA GEREĞİ 582 A - YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ KOŞULLARI 583 B - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLERİ HAKKINDA VERİLEN KARARLARA İTİRAZ 584 X - İDARENİN SAVUNMASI VE SAVUNMAYA CEVAP. 585 XI - DAVAYA KATILMA 586 A - KENDİLİĞİNDEN KATILMA 587 B - DAVANIN İHBARI ÜZERİNE KATILMA 588 1 - DAVANIN İDARİ YARGI YERİNCE RE′SEN İHBARI 588 2 - TARAFLARIN DAVAYI İHBARI 588 XII - DURUŞMA 589 XIII - DAVACININ ÖLÜMÜ VEYA ADRESİNDE TEBLİGAT YAPILAMAMASI 591 A - DAVACININ ÖLÜMÜ 591 B - DAVAYI TAKİP EHLİYETİNDE DEĞİŞİKLİK 593 C - DAVACI TÜZEL KİŞİNİN NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 593 D - DAVACININ ADRESİNDE TEBLİGAT YAPILAMAMASI 595 1 - DAVA DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLEN ADRESTE HİÇ TEBLİGAT YAPILMAMIŞ OLMASI 595 2 - DAVACININ TEBLİGAT YAPILAMAYAN ADRESİNDE DAHA ÖNCE TEBLİGAT YAPILMIŞ OLMASI 596 XIV - DAVANIN KARARA BAĞLANMASI, KARARIN AÇIKLANMASI, YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ VE KARARIN UYGULANMASI 596 A - DAVANIN KARARA BAĞLANMASI 596 B - KARARIN AÇIKLANMASI VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ 597 C - KARARIN UYGULANMASI 598 1 - İPTAL KARARLARININ UYGULANMASI 598 2 - TAM YARGI DAVALARINDA VERİLEN KARARLARIN UYGULANMASI 599 3 - CEZA KESME İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALARDA VERİLEN KARARLARIN UYGULANMASI 600 XV - İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARI 601 A - ÜST İDARİ YARGI YERLERİ 601 1 - BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ 602 2 - DANIŞTAY 602 B- İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU KARARLAR 603 1 - İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU OLABİLECEK KARARLAR 604 2 - İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARINA KONU EDİLEMEYECEK KARARLAR 606 a - Nihai Kararlar 606 b - Nihai Olmayan Kararlar 606 C - İTİRAZ VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNİN DÜZENLENİŞİ 607 1 - DİLEKÇENİN ŞEKLİ 607 2 - BİRDEN FAZLA KARARIN İTİRAZA VEYA TEMYİZ BAŞVURUSUNA KONU EDİLMESİ... 610 3 - İTİRAZ VE TEMYİZ DİLEKÇELERİNDE USULE AYKIRILIK YAPILMASI 610 D - HARÇ VE POSTA ÜCRETİ 611 E - İTİRAZ VE TEMYİZ SÜRELERİ 612 F - YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNMA GEREĞİ 614 G - DURUŞMA 617 H - İTİRAZ VE TEMYİZ BAŞVURULARININ KARARA BAĞLANMASI 618 1 - İTİRAZ BAŞVURUSUNUN KARARA BAĞLANMASI 618 2 - TEMYİZ BAŞVURUSUNUN KARARA BAĞLANMASI 619 XVI - KARARIN DÜZELTİLMESİ 621 A-KONUSU 621 B - DİLEKÇENİN DÜZENLENMESİ 622 C - SÜRESİ 623 D - KARARIN DÜZELTİLMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER 623 E - SAVUNMA VE İSTEMİN KARARA BAĞLANMASI 624 F - KARARIN DÜZELTİNMESİNİN İKİNCİ KEZ İSTENİLMESİ 625 XVII - YARGILAMANIN YENİLENMESİ 625 A-KONUSU 625 B- DİLEKÇENİN DÜZENLENMESİ 626 C - SÜRESİ 627 D - YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 627 E - SAVUNMA VE İSTEMİN KARARA BAĞLANMASI 634 ALTINCI BÖLÜM DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 637 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ KURULAN İLLER İLE YARGI ÇEVRELERİ 693 İDARE MAHKEMELERİ KURULAN İLLER VE YARGI ÇEVRELERİ 695 VERGİ MAHKEMELERİ KURULAN İLLER VE YARGI ÇEVRELERİ 697 YEDİN Cİ BÖLÜM İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 701 VERGİ USUL KANUNU (DÖRDÜNCÜ KİTAP) 739 YARARLANILAN KİTAP VE MAKALELER 763