Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Uzak Doğuda Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış

Uzak Doğuda Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir BakışSayfa Sayısı
:  
500
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4687-90-9

0,00 TLGİRİŞ Arabuluculuk, günümüzde uyuşmazlık çözümlerinde alternatif olarak kabul edilen, çok dinamik ve dostane bir şekilde kullanılan yön¬temlerden bir tanesidir. Batı hukuklarında daha yakın tarihlerde dava yükünün ağırlığından mahkemeleri kurtarmak amacıyla, uyuşmazlıkları çözmenin bir yolu olarak karşımıza çıkmış olmasına rağmen, esas itiba¬riyle arabuluculuk günümüzün modern bir keşfi değildir. Uzak Doğu\\\\\\\′da binlerce yıldır kullanılmakta olan uyuşmazlık çözümü yöntemlerinden biridir. Arabuluculuk, Uzak Doğu\\\\\\\′da çok daha hızlı bir şekilde gelişmiştir. Batı toplumlarında ise, Amerika Birleşik Devletleri dışında gelişmelerin daha yavaş bir seyir izlediği, ancak arabuluculuğun yaygınlaştırılması ko¬nusundaki çalışmaların sürekli olarak devam ettiği görülmektedir. Common Law sisteminden etkilenen birçok Doğu ve Güneydoğu Asya ülkesinde başta Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka, Burma (Mynmar) ve Filipinler\\\\\\\′ de, önceden arabuluculuğun yaygın olarak kulla¬nıldığı, ama tam anlamıyla arabuluculuğa ilişkin yasal düzenlemelerinin olmadığı bilinmektedir. Bu ülkeler, şimdilerde arabuluculuk kanunlarını ihdas edip, arabuluculuk uygulamalarını da geliştirmeye çalışmaktadırlar. Tayland\\\\\\\′da tahkim ve arabuluculuk kurumlan yeni tesis edilmiş olup, bunlar hem tahkim hem de arabuluculuk konusunda yasal destek ver¬meye devam etmektedir. Malezya\\\\\\\′da ise, arabuluculuk konusundaki uy¬gulamalar gelişmekte olup, arabuluculuğa destek veren bir kanun yürür¬lüğe girmiştir. Singapur Kanunları\\\\\\\′na göre, devlet mahkemeleri özellikle arabuluculuk yoluyla uyuşmazlıkların çözümü için anlaşmazlığa düşen taraflara yardımda bulunmaktadır. Vietnam\\\\\\\′da ise, bir tahkim kanunu ve arabuluculuk ile ilgili uyuşmazlıklara da bakan bir tahkim kurumu tesis edilmiştir. Laos ve Kamboçya\\\\\\\′da ise, arabuluculuk ve tahkim kurumları¬nın gelişmekte olduğu gözlenmektedir. Bütün bu gözlemler artık dünya¬nın pek çok ülkesinde arabuluculuğun daha etkin ve daha yaygın olarak kullanımı için yapılan kanuni düzenlemeleri ve bu konudaki çalışmaları ortaya koymaktadır. Bizim çalışmamız ise, esas olarak Uzak Doğu\\\\\\\′da özellikle başta Çin, Japonya, Kore ve Hong Kong olmak üzere, arabuluculuğun geçmişten gü¬nümüze kadar tarihi gelişimini ve hangi safhalardan geçtiğini toplumsal, siyasal ve hukuksal boyutlarıyla tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle üç temel bölümden oluşan çalışmamızın Birinci Bölümü, \\\\\\\"UzakDoğu\\\\\\\′da Arabuluculuğun Tarihi Köklerı\\\\\\\′ni araştırma ve incelemeye ayrılmıştır. İkinci Bölüm, \\\\\\\"Uyuşmazlık Çözümünde ArabuluculukYöntemleri\\\\\\\" üzerinde yapılan incelemeyi esas almaktadır. Bu üst başlık altında günü¬müzde geleneksel arabuluculuk yöntemlerinden modern arabuluculuk usulüne geçiş yapan Uzak Doğu ülkeleri arasında Çin, Japonya, Kore ve hatta Hong Kong\\\\\\\′da uygulama alanı bulan, mahkeme dışı ve mahkeme içi arabuluculuk ile kurumsal arabuluculuk yöntemlerinin hangi usul ve esaslara bağlı olarak uygulandığı konusundaki açıklamaları kapsamakta¬dır. Bu konuda özellikle Çin\\\\\\\′in modern hukuk sistemini hala inşa etme aşamasında olmasına rağmen, dünyada toplam arabulucu sayısının en yüksek oranda bulunduğu, tek arabuluculuk ülkesi olduğunu söylemek mümkündür. Üçüncü Bölüm, \\\\\\\"Türk Hukukunda Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk\\\\\\\" konusunu incelemektedir. Özellikle son zamanların gündemde olan konularından biri olan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlık¬larında Arabuluculuk Kanunu ve bu Kanun\\\\\\\′un uygulanmasına yönelik Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile birlikte bu mesele daha da güncel bir hal almıştır. Fikrimizde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu\\\\\\\′nun kabulünden önce, Arabu¬luculuk Kanunu Tasarısı\\\\\\\′na karşı kamuoyunda oluşturulan güçlü tepkiler tam anlamıyla sistemin tanıtılmasının doğru bir şekilde yapılamamasın¬dan kaynaklanmaktadır. Zira dünyada arabuluculuğu kabul eden birçok ülkenin hukuk sis¬temleri incelendiğinde, arabuluculuğun devlet yargısının yerine geçmeyi amaçlamadığı, tam tersine uyuşmazlıkların çözümünde devlet yargısının yanında bir seçenek oluşturmayı hedeflediği görülmektedir. Diğer taraf¬tan arabuluculuk faaliyetinin başarılı olmaması, tarafların uyuşmazlığı mahkeme önüne getirmelerine de herhangi bir engel teşkil etmemekte¬dir. Bunun yanı sıra arabuluculuk usulüne başvurulup başvurulmaması tamamen tarafların irade serbestisine tabi olduğundan, gönüllülük esası üzerine kurulmuş bir yöntemdir. Diğer taraftan 6100 sayılı Hukuk Mu¬hakemeleri Kanunu\\\\\\\′nun md. 137 vd., md.320 hükümlerinde öngördüğü düzenlemelere göre, hakimin uyuşmazlığın taraflarını sulha teşviki ihti¬yari değil, yargılamanın ön inceleme aşamasında söz konusu olan zaruri bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka açıdan konuya baktığımızda, uyuşmazlık taraflarının aralarındaki hukuki sorunun çözümü için arabuluculuk usulüne başvur¬duklarını varsaydığımız hallerde dahi, Kanun hükümleri arabuluculuğa sevk edilebilecek iş ve işlemlere sınırlama getirmektir. Buna göre, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda arabulu¬culuk usulü işlerlik kazanacaktır. Bir başka ifade ile kanunların üzerinde serbestçe tasarruf edilmesine izin vermediği konularda, tarafların uyuş¬mazlığı arabuluculuk yoluyla çözümlemelerine yasal olarak müsaade edilmeyecektir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu\\\\\\\′nda belirtildiği üzere, arabuluculuğa başvuru tarafların iradelerine bağlı ol¬duğundan, taraflar arabuluculuğa ancak üzerinde serbestçe tasarruf ede¬bilecekleri konulardan kaynaklanan ve kendilerinin çözümleyemedikleri uyuşmazlıkları dostane yollarla çözümlemek için başvuruda bulunacak¬lardır. Bu bağlamda arabulucu, taraflar arasındaki sorunu tespit edecek, tarafların bu konu üzerinde odaklanmalarını sağlayacak ve ortaklaşa bir çözüm yolu bulmaları için gerekli gayreti gösterecektir. Dolayısıyla arabuluculuğun, kamuoyuna arabozuculuk şeklinde yansıtılması isabetli değildir. Hiç kuşkusuz, hukuk sisteminde yeni yürürlüğe giren birçok kanun gerek doktrinde gerek uygulama alanında yüksek ihtimalle eleştirel yaklaşımları, tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Ancak fikrimizce burada esas olarak dikkate alınması gereken unsur tüm eleştirilere ve tartışmalara rağmen, kanunun gözden kaçırılmış veya eksik kalmış ya da toplum için sakınca yaratabilecek noktalarına dikkat çekilerek, bunların tamamlanması veya yeniden üzerinde düşünülüp tartışılması şeklinde olmalıdır. Bir başka açıdan arabuluculuk, avukatların avukatlık mesleğini ifa etmelerini engelleyen bir yöntem değildir. Bu konuda Uzak Doğu\\\\\\\′daki uygulamalar orada yaşayan toplumların geleneksel değerleri nedeniyle arabulucuların seçimi konusunda ayrı meslek gruplarından oluşan kişiler arasından da seçildiği için, farklılık göstermekle birlikte, Batılı toplumlar¬da yapılan araştırmalara göre, arabuluculuk faaliyetinde görev alan mes¬lek grupları içinde en önemli bölümünün hukukçular ve avukatlardan oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle arabuluculuğun, avukatlık mesleğinin yerine getirilmesine engel olacağı yönündeki endişe ve kay¬gıların esas olarak hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu endişelerden kurtularak, bilinçli bir şekilde sistemin aksayan noktalan varsa, bunların sosyal bir uzlaşı yoluyla çözümü için çalışmak, toplumu arabuluculuk yönteminin ne olduğu konusunda doğru şekilde aydınlat¬mak ve bilgilendirmek gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri\\\\\\\′nde, arabuluculuğun gündeme gelme¬sini takip eden yıllarda, Amerikalı araştırmacı ve yazarlar, bakış açılarını önce Uzak Doğu\\\\\\\′ya çevirmişlerdir. Zira asırlardır Çin\\\\\\\′de ve diğer Uzak D oğu ülkelerinde uygulanan arabuluculuğun bu derece başarılı olmasının arka planında yatan sebepleri araştırmaya başlamışlardır. Nitekim Uzak Doğu\\\\\\\′yu gözlemlerken kendilerine şu soruyu sormuşlardır : Amerikalı arabulucular, Çinli arabuluculardan hangi dersleri öğrenebilirler ? Bu ko¬nuda yapılan araştırmalardan çıkarılan en önemli sonucun, arabuluculuk¬ta ahlak unsuru olduğu gerçeğidir. Çinlilerin arabuluculuk modelinden öğrenilen en büyük ders, arabuluculukta ahlakın yeri olmuştur. Çünkü Konfüçyüs öğretilerine dayalı erdem, saygı, sadakat gibi ahlaki değerlerin uyuşmazlığa düşenler arasında bozulmasından ötürü, arabuluculara evrende bozulan bu uyumun ve sosyal düzenin yeniden kurulmasına fırsat sunmaları ve çözüm yolu üretmeleri için görevler verilmiştir. Hukuk sistemimizde, birçok yasal düzenlemelerimizde uzlaşmaya, uzlaştırmaya, sulh olmaya ve sulha teşvike ilişkin muhtelif hükümler bulunmaktadır. Ancak arabuluculuk konusunda bağımsız olarak tek başına yeni düzenlemeler öngören 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıkların¬da Arabuluculuk Kanunu\\\\\\\′ dur. Bu Kanun\\\\\\\′dan kısa bir süre içinde verim alınması, uyuşmazlık çözümlerinde olumlu sonuçların elde edilmesi, toplumda uzlaşma kültürünün sağlanması beklenmemelidir. Nitekim hiç kimse de böyle bir beklenti içinde değildir. Ancak gelecek dönemlerde bu Kanun\\\\\\\′dan büyük ölçüde yararlanılabileceği, uzun vadeli bir yatırım olarak gerekli ve uzun soluklu çabaların sarfedilmesi halinde, olumlu ve yerinde sonuçlar elde edilebileceği göz ardı edilmemelidir. YENİ BASIYA ONSOZ Türk hukukunda, alternatif uyuşmazlık çözümleri üst başlığı altında yer alan hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk yönteminin gündeme gelmesi çok eski tarihlere dayalı değildir. Hukukumuzda arabuluculuk yöntemi ile ilgili olarak ilk tartışmalar, ilk defa 2007 yılında Hukuk Uyuş¬mazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı ve Tasarı\\\\\\\′nın hükümleri ile birlikte başlamıştır. Arabuluculuk yöntemi hakkında ilk görüşmeler, 19-20 Ekim 2007 tarihinde İzmir-Çeşme\\\\\\\′ de düzenlenen VI. Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı\\\\\\\′nda gerçekleştirilmiştir. Bu top¬lantının bir bölümü, Arabuluculuk Kanun Tasarısı hakkındaki tebliğlerin sunulması ile bu konudaki düşünce ve görüşlerin bildirilmesine ayrılmış¬tır. Bundan sonra gelen ve yine hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk konusunu içeren ikinci panel, 15-16 Ekim 2010 tarihinde Ankara\\\\\\\′da düzenlenen IX. Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı\\\\\\\′nda gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının tümü, arabuluculuk usulü hakkında sadece Türk hukukunda değil, uluslararası hukuk alanında da arabulucu¬luk yöntemi hakkındaki gelişmelere ilişkin tebliğlerin sunulmasına, görüş ve düşüncelerin açıklanmasına tahsis edilmiştir. Son olarak 6-7-8 Aralık 2011 tarihinde İstanbul\\\\\\\′da düzenlenen Dünyada Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamaları Ulusla¬rarası Çalıştayı, başta ABD olmak üzere, İngiltere, Çin, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda, Tunus, Brezilya gibi dünyanın birçok ülkesinin mev¬zuatlarında yer alan arabuluculuk usulünün uygulanma alanlarını ortaya koymaya yönelik tebliğlerin sunulması ile yeni bir boyut kazanmıştır. Hukukumuzda gerek doktrinde gerek uygulama alanında birçok eleştirinin muhatabı olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı, kendisine yönelen ve eğer bu şekilde kanunlaştığı takdirde ileride bazı sakıncılar doğurabilecek olan hükümlerinin revize edilmesi suretiyle bugünkü halini almış bulunmaktadır. Nitekim 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 07.06.2012 tari¬hinde kabul edilip, 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete\\\\\\\′de yayınlanmıştır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu\\\\\\\′nun 37.maddesi gereğince, Bu Kanunun 28 ila 32.maddeleri ile geçici mad¬delerinin yayım tarihinde, diğer hükümlerinin ise yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe gireceği kabul edilmiştir. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu\\\\\\\′nun Resmi Gazate\\\\\\\′de yayınlanmasından yaklaşık sekiz ay sonra, bu Kanun un uygulanmasına yönelik olmak üzere Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği de 26.01.2013 ta¬rihli ve 28540 tarihli Resmi Gazete\\\\\\\′de yayınlamıştır. Hukuk Uyuşmazlık¬larında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği\\\\\\\′nin 55.maddesi gereğince, bu Yönetmeliğin 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe gireceği kabul edilmiştir. Çalışmamızın bir önceki basımı henüz 6325 sayılı Hukuk Uyuşmaz¬lıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulu¬culuk Kanunu Yönetmeliği kabul edilmeden önce yapılmıştır. Dolayısıyla bu kanunlaşmayı takiben kitabın yeni basımı zorunluluğu doğmuştur. Çalışmamızın birinci ve ikinci bölümleri, arabuluculuğun tarihi köklerinin en eskilere dayalı olduğu ve günümüze kadar geldiği Uzak Doğu\\\\\\\′da Çin, Japonya, Kore ve Hong Kong gibi ülkelerin geleneksel ve de kanuni dü¬zenlemelerine yer vermek üzere planlanmıştır. Yaptığımız araştırmalarda geçen zaman zarfında bu ülkelerin mevzuattalarmda herhangi bir değişik¬lik olmadığı gözlenmiştir. Üçüncü bölüm arabuluculuk usulünü Türk hu¬kuku yönünden incelemeye konu edindiğinden, Tasarı\\\\\\\′nın kanunlaşması ve yönetmeliğinin yayınlanması üzerine, çalışmanın güncellenmesi gereği duyulmuştur. Özellikle bu bölümde, Tasarı ile Kanun arasındaki değişen farklılıklara, doktrinde ve uygulamada yapılan bazı yapıcı eleştirilere nasıl cevap verildiğine, bazı hükümlerin ne şekilde değiştirildiğine ve Yönetme¬lik hükümlerinin öngördüğü düzenlemelere yer verilmiştir. Bu vesile ile tüm özverileri ile çalışmamın başarılı olması için, her türlü desteği ve yardımı asla esirgemeyen annem Nurten ve babam İlhan Özmumcu\\\\\\\′ya çok teşekkür ederim. Özenli ve titiz çalışmaları ile bu kitabın basım ve yayımını üstlenen tüm On İki Levha Yayıncılık A.Ş. ekibi çalışanlarına ve bu çalışmanın kitap haline dönüşmesi konusunda gösterdiği büyük hasssiyet ve desteği için değerli arkadaşım ve meslektaşım Erol Öz\\\\\\\′e çok teşekkür ederim. İstanbul, 9 Şubat 2013 İÇİNDEKİLER UZAK DOĞU\′DA ARABULUCULUĞUN TARİHİ KÖKLERİ I.GENEL OLARAK II.ARABULUCULUK KAVRAMI A.ÇİN HALK CUMHURİYETİ 1.Terminoloji 2.Arabuluculuk Teriminin Farklı Anlamları 3.Arabuluculuk Teriminin Kullanım Alanları B.JAPONYA 1.Terminoloji 2.Arabuluculuk Teriminin Kullanım Alanları III.ARABULUCULUĞUN TARİHİ SÜRECİ A.ÇİN HALK CUMHURİYETİ 1.Geleneksel Çin Toplumunun Uyuşmazlık Çözümüne Bakış Açısı a.Sosyal Düzen ve Uyum Kavramı b.Hukuk ve Dava Kavramları c.Konfüçyonizm ve Legalizm Doktrinleri aa.Konfüçyonizm bb.Legalizm 2.Uyuşmazlık Çözümünde Toplumsal Davranış Özellikleri a.Genel Olarak b.Uzak Doğu\′da Çin Toplumuna Özgü Görüşme ve Müzakere Biçimi 3.Çin Toplumunun Arabuluculuk Usulü Bakımından Geçirdiği Tarihsel Dönemler a.Eski Çin Dönemi b.Eski Çin\′de Arabuluculuk Geleneğinin Kurumsallaşması c.Eski Çin\′in Geleneksel Kurumları ve Uyuşmazlık Çözümü aa.Sulh Hakimleri (Magistralar) bb.Aydın Sınıf cc.Kırsal Bölgelerde Köy Muhtarları ve Yerel Liderler dd.Aileler, Klanlar, Loncalar ve Diğer Sosyal Birimler d.Eski Çin\′de Uyuşmazlık Çözümünde Arabuluculuğun Üstünlüğü aa.Dava Açmaktan Kaçınma Olgusu bb.Arabuluculuk Geleneğinin Topluma Yansıması cc.Arabuluculuk Usulünün Olumlu ve Olumsuz Yönleri e.Cumhuriyet Dönemi (1912 / 1949) f.Çin Halk Cumhuriyeti ve Mao Dönemi (1949-1974) aa.Genel Olarak bb.Mao Döneminde Arabuluculuk Anlayışı cc.Mao Döneminde Arabuluculuk Faaliyetinin Amacı dd.Kültür Devrimi (Cultural Revolution) ve Arabuluculuk Üzerine Etkileri g.Mao Sonrası Dönem (1974 / 1990) h.Modern Çin Halk Cumhuriyeti B.JAPONYA 1.Geleneksel Japon Toplumunun Uyuşmazlık Çözümüne Bakış Açısı a.Genel Olarak b.Sosyal Düzen ve Uyum Kavramı c.Hukuk ve Dava Kavramları 2.Uyuşmazlık Çözümünde Toplumsal Davranış Özellikleri a.Japon Toplumunu Dava Açmamaya Yönelten Yaklaşımlar aa.Gelenekçi Teori bb.Yenilikçi Teori cc.Rasyonalist Teori dd.Şekli Kurallara Bağlı Olmayan Teori b.Modern Japonya\′da Dava Açma Oranında Son Gelişmeler 3.Japon Toplumunun Arabuluculuk Usulü Bakımından Geçirdiği Tarihsel Dönemler a.Tokugawa Dönemi Öncesi b.Tokugawa Dönemi aa.Tokugawa Dönemi ve Uyuşmazlık Çözümü bb.Tokugawa Döneminde Arabuluculuk Usulü c.Meiji Dönemi aa.Meiji Dönemi ve Hukuk Sistemi bb.Medeni Kanun ve Medeni Yargılama Kanunu cc.Arabuluculuk Hakkındaki Yasal Düzenlemeler d.Meiji Dönemi Sonrası ve İkinci Dünya Savaşı e.İkinci Dünya Savaşı Sonrası f.Modern Japonya İkinci Bölüm UZAK DOĞU\′DA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE ARABULUCULUK YÖNTEMLERİ I.MAHKEME DIŞI ARABULUCULUK A.ÇİN HALK CUMHURİYETİ 1.Genel Olarak 2.Halk Arabuluculuğu a.Tarihi Geçmiş b.Halk Arabuluculuk Komiteleri ve Özellikleri c.Halk Arabuluculuk Komitelerinin Faaliyet Alanı d.Halk Arabulucularının Seçimi ve Denetimi aa.Arabulucuların Seçimi bb.Arabulucuların Denetimi cc.Arabuluculuk Uzlaşma Anlaşması ve Etkisi dd.İstatistikler 3.İdari Arabuluculuk B.HONG KONG 1.Halk Arabuluculuğu 2.İdari Arabuluculuk C.JAPONYA 1.Genel olarak 2.Halk Arabuluculuğu D.KORE 1.Genel olarak 2.Halk Arabuluculuğu 3.İdari Arabuluculuk II.MAHKEME İÇİ ARABULUCULUK A.ÇİN HALK CUMHURİYETİ 1.Adli Arabuluculuk a.Genel Olarak b.1991 tarihli Çin Medeni Usul Kanunu ve Adli Arabuluculuğun Temel Özellikleri 2.Adli Arabuluculuğun Uygulama Alanı ve Prosedürü 3.Adli Arabuluculuk ile Halk Arabuluculuğu Arasındaki Farklar 4.İstatistikler B.HONG KONG 1.Adli Arabuluculuk 2.Çin Halk Cumhuriyeti ile Hong Kong Arasında Sistem Farkı a.Sistem Farklılığının Nedenleri b.Sistem Farklılığının Sonuçları C.JAPONYA 1.Adli Arabuluculuk (Chotei) a.Genel Olarak b.Arabuluculuk Kurumunun Gelişmesi 2.Arabuluculuk Prosedürü 3.Arabuluculuk Kurulu 4.Arabuluculuk Protokolü D.KORE 1.Adli veya Mahkeme Katılımlı Arabuluculuk 2.Mahkeme Katılımlı Arabuluculuk Usulünün Uygulama Alanı 3.Mahkeme Katılımlı Arabuluculuk Faaliyeti a.Arabuluculuğun Başlaması b.Arabuluculuk Süreci c.Arabuluculuk Sürecinin Gizliliği d.Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 4.Mahkeme Katılımlı Arabuluculuk Usulünde İstatistikler III.KURUMSAL ARABULUCULUK A.ÇİN HALK CUMHURİYETİ 1.Genel Olarak 2.Kurumsal Arabuluculuğun Organizasyonları a.Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (China Council for the Promotion of International Trade) (CCPIT) b.Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) Arabuluculuk Merkezi aa.Arabuluculuk Faaliyetine Başlama bb.Arabulucuların Seçimi cc.Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi 3.Tahkim Kurumları Vasıtası ile Arabuluculuk a.Çin Uluslararası İktisadi ve Ticari Tahkim Komisyonu (China International Economic and Trade Arbitration Commission) (CIETAC) b.Çin Denizcilik Tahkim Komisyonu (China Maritime Arbitration Commission) (CMAC) c.Arabuluculuk Kurumları Arasındaki Bağlantı 4.Tahkim Kanunu ve Tahkim Kuralları a.Tahkim Kanunu b.Çin Uluslararası İktisadi ve Ticari Tahkim Komisyonu (CIETAC) Tahkim Kuralları c.Çin Uluslararası İktisadi ve Ticari Tahkim Komisyonu (CIETAC) Tahkim Kuralları ve Arabuluculuk Yöntemi d.Çin Uluslararası İktisadi ve Ticari Tahkim Komisyonu (CIETAC) Tahkim Kuralları ve Arabuluculuk Çeşitleri aa.Müşterek Arabuluculuk (Joint Conciliation) bb.Hakem Mahkemesinin Müdahalesi Olmadan Arabuluculuk cc.Tahkim ve Arabuluculuk Yöntemlerinin Birleşmesi aaa.Tahkim İşlemleri Sırasında Arabuluculuk (Arb Med) bbb.Arabuluculuk ve Tahkim bileşimi (Med Arb) aaaa.Çin Uluslararası İktisadi ve Ticari Tahkim Komisyonu (CIETAC) Tahkim Kuralları ve Med Arb Usulü bbbb.Arabuluculuk ve Tahkim Bileşimine Yöneltilen Eleştiriler B.HONG KONG 1.Genel olarak 2.Kurumsal Arabuluculuk 3.Kurumsal Arabuluculuğun Organizasyonları a.Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi (Hong Kong International Arbitration Centre) (HKIAC) b.Hong Kong Arabuluculuk Konseyi (Hong Kong Mediation Council) (HKMC) c.Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi (Hong Kong International Arbitration Centre) Tarafından Çözümlenen Başlıca Uyuşmazlıklar 4.Yeni Tahkim Kanunu C.JAPONYA 1.Genel Olarak 2.Kurumsal Arabuluculuğun Organizasyonları a.Japonya Ticari Tahkim Birliği (Japan Commercial Arbitration Association) (JCAA) b.Tokyo Denizcilik Tahkim Komisyonu (Tokyo Maritime Arbitration Commission) (TOMAC) 3.Tahkim Kanunu ve Tahkim Kuralları a.Yeni Tahkim Kanunu b.Yeni Tahkim Kanunu ve Tahkim Yargılaması Sırasında Arabuluculuk c.Japonya Ticari Tahkim Birliği (Japan Commercial Arbitration Association) (JCAA) ve Arabuluculuk Kuralları d.Tokyo Denizcilik Tahkim Komisyonu (Tokyo Maritime Arbitration Commission) (TOMAC) ve Arabuluculuk Kuralları D.KORE 1.Genel Olarak 2.Kurumsal Arabuluculuğun Organizasyonları a.Kore Ticari Tahkim Kurulu (Korean Commercial Arbitration Board) (KCAB) b.Elektronik Ticaret Arabuluculuk Komitesi (Electronic Commerce Mediation Committee) (eCMC) c.Program Danışma ve Arabuluculuk Komitesi (Program Deliberation & Mediation Committee (PDMC) d.Kore Tüketicileri Koruma Kurulu (Korean Consumer Protection Board) (KCPB) 3.Tahkim Kanunu IV.ARA DEĞERLENDİRME Üçüncü Bölüm TÜRK HUKUKUNDA HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK I.GENEL OLARAK II.UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ YÖNTEMLERİ A.MAHKEME İÇİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 1.Sulha Teşvik (Sulha Teşebbüs) a.1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu b.Aile Mahkemeleri Kanunu c.İş Mahkemeleri Kanunu 2.Sulh B.MAHKEME DIŞI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 1.Uzlaştırma a.Genel Olarak b.Uzlaştırma Kavramı c.Avukatlık Kanunu d.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 2.Arabuluculuk a.Genel Olarak b.Arabuluculuk Kavramı 3.Hukukumuzda Arabuluculuk Usulü İle İlgili Yasal Düzenlemeler a.Arabuluculuk Usulünün Düzenlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu b.Arabuluculuk Yönteminin Uygulanma Alanı c.Arabuluculuk Kurumunun İşleyişine İlişkin Temel Prensipler aa.İradilik (Gönüllülük) Prensibi bb.Eşitlik Prensibi cc.Gizlilik Prensibi d.Ara Değerlendirme e.Arabulucuların Nitelikleri aa.Arabulucuların Vasıfları bb.Arabulucuların Seçilmesi cc.Arabuluculuk Eğitimi f.Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri aa.Arabulucuların Hakları aaa.Arabulucu Unvanını Kullanma Hakkı bbb.Ücret ve Masraf İsteme Hakkı ccc.Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Hakkı bb.Arabulucuların Yükümlülükleri aaa.Görevi Özenle ve Tarafsız Bir Biçimde Yerine Getirme Yükümlülüğü bbb.Reklam Yasağına Riayet Etme Yükümlülüğü ccc.Tarafları Aydınlatma Yükümlülüğü ddd.Sır Saklama Yükümlülüğü eee.Dosya Saklama Yükümlülüğü fff.Aidat Ödeme Yükümlülüğü g.Arabuluculuk Faaliyeti aa.Arabuluculuk Faaliyetinin Başlaması bb.Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Süreler Üzerine Etkisi cc.Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi dd.Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi