Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (56)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Ürün Sorumluluğu

Ürün SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
298
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-4144-90-7

37,80 TL

ÖNSÖZ


Eski çağlarda bilinen, tekrar edegelen üretim çeşitleri ve ürünler insanlar arası ilişkilerin de mana kazanmak suretiyle hukuk normlarının oluşmasına yol açmaktadır. Yüzlerce yıl tekrarlanan en eski üretim biçimine ve her gün yenilenen, çeşitlenen ürünlere eklenen yeni ürünleri kavram olarak anlamak bile zorlaşmıştır. Tarih boyunca olgunlaşan hukuk fikri yirminci yüzyıl ile yeniden yorumlanmakta, mevcut normlara yenileri eklenmekte, yeni haklar oluşmaktadır. Bunlardan biri de her gün gelişen tüketici haklarıdır. Tüketici hakları, tüketicinin korunması fikri ile eşitler arası sözleşme hukukuna Devlet müdahalesini de katarak tüketici hukukunun oluşmasına yol açmıştır. Hukuki ilişkinin bir tarafında tüketici, diğer tarafında üreten, aracılık eden, mal ve hizmet sunan kişi-ler yer alırken her zaman risk altında olan tüketici lehine denge sağlama görevi de hukuk düzenine, devlete düşmektedir.

Türk toplumunda 1980li yılları takip eden zamanda başta Anayasada olmak üzere, tüketici kavramı bir hak olarak yerini almaya başlamıştır. Hukuki ilişkinin tarafları tüketici ve üreticilerden, bir taraf için hak diğer taraf için sorumluluk kavramlarının konusu ise üründür. Tüketici için hakkın, diğeri için ise sorumluluğun somut konusu -ürün-ü anlamak gerekir. Oğuz Sadık AYDOSun akademik hukukçu olma yolundaki önemli merhale olan doktora çalışmasını -ürün- üzerine teksif etmeyi birlikte kararlaştırdık.

Bu çalışma ile değerli meslektaşım Aydos, Anglo-Amerikan çevre-sindeki hukuk araştırmaları ve fikirlerini titizlikle inceledi. Diğer taraftan bizim de dahil olduğumuz Avrupa Hukukundaki gelişmeler de esaslı incelemeye tabi tutuldu. Sonuçta ürün etrafında oluşan sorumluluk, Türk Hukuk Bilimine başarılı bir katkı olan bu tezin konusunu oluşturdu.

Dr. Aydosun ahlaka, dürüstlüğe ve bilime Sadık kalacağı inancımla üstün ve daimi muvaffakiyet dilerim.

Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN

İÇİNDEKİLER =

• I--KONU VE KONUNUN ÖNEMİ-1

• II--KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-2


• III--KONUNUN SUNULUŞU-2

• GİRİŞ


• . . 1. -TÜKETİCİNİN KORUNMA NEDENLERİ VE TARİHÇE-5

• I--TÜKETİNİN KORUNMA NEDENLERİ. -5
• II--TARİHÇE. -8
• A--Genel Olarak. -8
• B--Türkiyede Tüketicinin Korunması-14
• 1. -Cumhuriyet Öncesi Dönem. -14
• 2. -Cumhuriyet Dönemi-16
• a--Genel Olarak-16
• b--Teşkilatlara İlişkin Gelişmeler. -16
• c--Mevzuatta Görülen Gelişmeler. -20

• . . 2. -TÜKETİCİ HAKLARI VE TÜKETİCİ KAVRAMI-22


• I--TÜKETİCİ HAKLARI. -22
• A--Genel Olarak. -22
• B--Tüketicinin Güvenliği ve Sağlığının Korunması Hakkı. -24
• C--Tüketicinin Ekonomik Menfaatlerin Korunması Hakkı. -26
• D--Tüketicinin Tazmin Edilme Hakkı-27
• E--Tüketicinin Bilgilendirilme ve Eğitim Hakkı-28
• F--Tüketicinin Örgütlenme ve Temsil Edilme Hakkı. -29
• II--TÜKETİCİ KAVRAMI-30

• BİRİNCİ BÖLÜM


• ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN TARİHİ GELİŞİMİ, DÜZENLENİŞ BİÇİMİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ

• . . 3. -ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN TARİHİ GELİŞİMİ-37


• I--KUSURSUZ SORUMLULUKTAN ÖNCEKİ DÖNEM-37
• A--Garanti Esasının Benimsendiği Dönem-37
• B--Sözleşme İlişkisi Dönemi-38
• 1. -Sözleşmenin Müspet İhlali-39
• 2. -Culpa in Contrahendo. -41
• 3. -Sözleşmelerin Üçüncü Kişileri Koruyucu Etkileri-42
• 4. -Sözleşme Varsayımı-45
• 5. -Vekaletsiz İşgörenin Sorumluluğu -Sachwalterhaftung-. -46
• C--Kusur Sorumluluğu Dönemi. -47
• 1. -Genel Olarak-47
• 2. -Hukuki Değerlerin Korunması-48
• a--Genel Olarak. -48
• b--Hukuki Değerlerin Korunmasına Yönelik Davranış Yükümlülükleri -Verkehrspflichten Zum Schutz Der Rechtsgüter- -51
• c--Korunan Hukuki Değerlerin Genişlemesi-53
• aa--Çerçeve Haklar -Die Rahmenrechte- -53
• aaa--Kurulan ve İşletilen İşyeri Hakkı. -53
• bbb--Genel Kişilik Hakkı-54
• bb--Mülkiyetin Koruma Alanı-55
• aaa--Mülkiyetin Koruma Alanındaki Genel Gelişme-55
• bbb--Üreticinin Sorumluluğunda Mülkiyetin Koruma Alanının Gelişimi -Die Entwicklung des Schutzbereichs des Eigentums in Der Produzentenhaftung-. -56
• 3. -BGB . 823/IIye Göre Koruma Normunun İhlali-58
• 4. -Ahlaka Aykırı Zarar-59
• 5. -Haksız Fiil Hukukundaki Yeni ve Kapsamlı Görüşler-60
• a--Haksız Fiildeki Sorumluluk Unsurlarında Davranış Yükümlülüklerinin Sınıflandırılması-60
• b--Üçüncü Kişilerin Malvarlıklarını Korumaya Yönelik Davranış Yükümlülükleri-61
• aa--Davranış Yükümlülükleri-62
• bb--Koruma Yükümlülükleri-62
• aaa--Ürünün Ayıplı Olmadığı Hallerden Doğan Sorumluluk-63
• bbb---Sözleşmeye Dayanan- ya da -Sözleşme Benzeri- Sorumluluğun Düzenlenmesi-63
• II--KUSURSUZ SORUMLULUK DÖNEMİ-65
• A--Genel Olarak-65
• B--Tarihçe-65
• III--ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN TARİHİ GELİŞİMİ-67
• A--Amerika Birleşik Devletleri-67
• B--İngiltere-68
• C--Almanya-69
• D--Fransa-71
• E--Avrupa Topluluğu-72
• 1. -Tarihçe-72
• 2. -Yeni Rejim ve Amacı-75

• . . 4. -ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ-75


• I--DİREKTİF-76
• A--Direktifin Amaçları-76
• 1. -Genel Olarak-76
• 2. -Rekabetin Bozulmaması-77
• 3. -Malların Serbest Dolaşımı-78
• 4. -Tüketicinin Korunması-78
• B--Ürün Sorumluluğu Direktifinin Ürün Güvenliği Direktifi ile İlişkisi-79
• C--Direktifin Sonuçları-80
• 1. -Gelişim Tehlikesi Savunması-81
• 2. -Saklı Tutulan Ulusal Hukuk Düzenlemeleri-81
• 3. -Ulusal Hukukun Tüketici Lehine Hükümleri-82
• 4. -Cismani Zararların Tazmini-83
• 5. -Nükleer Maddelerin Kullanılması-84
• 6. -Sorumluluğun Sınırlanması-84
• 7. -Direktifte Yer Alan Boşluklar-85
• D--Direktifin Doğrudan Etkisi-85
• E--Uygulanan İç Hukuk Üzerinde Direktif Hükümlerinin Önceliği-87
• F--Direktif Hükümlerinin Yorumu-88
• G--Ulusal Dönüştürme Düzenlemelerinin Uygulanmasında Koşullar-89
• H--Direktifin Zaman Bakımından Uygulanması-89
• II--TÜRK HUKUKU-90

• . . 5. -SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ-92


• I--GENEL OLARAK-92
• II--DİREKTİF ÇERÇEVESİNDE KUSURSUZ SORUMLULUK-94
• III--TÜRK HUKUKUNDAKİ GELİŞİM-95

• . . 6. -KUSURSUZ SORUMLULUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ-97


• I--EKONOMİK ETKENLER AÇISINDAN KUSURSUZ SORUMLULUK-97
• A--Değer Biçme Görüşü-98
• B--Caydırma Görüşü-98
• 1. -Tanım-98
• 2. -Caydırma Görüşünü Destekleyen Fikirler-99
• a--Genel Olarak-99
• b--Mali Dürtü Fikri-99
• c--Fiyatların Yükselmesi Fikri-99
• II--POLİTİK AÇIDAN KUSURSUZ SORUMLULUK-100
• A--Tazminat Amacı-100
• B--Kısa Zamanda Sonuç Alma Amacı-101
• III--KUSURSUZ SORUMLULUK GÖRÜŞÜNÜN ELEŞTİRİSİ-101
• A--Genel Olarak-101
• B--Önlenebilir Ayıp Halleri-104
• C--Önlenemez Ayıp Halleri-105
• D--Brenkertin Oyun Görüşü-107
• E--Sonuç-109

• İKİNCİ BÖLÜM


• SORUMLULUĞUN ŞARTLARI


• . . 7. -ÜRETİCİ KAVRAMI-111

• I--GENEL OLARAK-111
• II--TANIM-112
• III--ÜRETİCİ KAVRAMININ DIŞINDA KALAN KİŞİLER-113
• A--Üretici Firmadan İş Alanlar-113
• B--Üretim Sürecinde Sadece Soyut İşlem Yapanlar-114
• C--Kan Veren-114
• IV--GERÇEK ÜRETİCİ-115
• A--Genel Olarak-115
• B--Nihai Ürünün Üreticisi-115
• 1. -Nihai Ürün-115
• 2. -Sınırlar-115
• a--Tacirle İlgili Sınırlar-115
• b--Nihai Üründeki Parça Üreticisi Bakımından Sınırlama-116
• C--Parça Ürünlerin ve Temel Maddelerin Üreticisi-116
• V--ÜRETİCİ SAYILANLAR-117
• A--Genel Olarak-117
• B--Üretici Sayılan Kişinin Gerçek Üretici Gibi Sorumlu Olmasının Şartları-117
• 1. -İsmini, Markasını veya Diğer Ayırt Edici İşaretini Ürüne Koyma-117
• 2. -İşaret Dolayısıyla Üretici Gibi Görünmek-118
• C--Üretici Sayılanların Kurtuluş Kanıtı Getirmemiş Olmaları-120
• VI--İTHALATÇI-120
• A--Tanım-120
• B--İthalatçının Üretici Gibi Sorumlu Tutulabilmesinin Şartları-122
• C--Parça Ürünler ve Temel Maddelerin İthalatı-123
• D--Yabancı Ülke İthalatçısının Sorumluluğu-123
• E--İthalatçı ve Yabancı Üretici Arasında Sorumsuzluk Sözleşmeleri-123
• VII- SAĞLAYICI -LIEFERANT-SUPPLIER--124
• A--Sağlayıcı Kavramı-124
• B--Direktife Göre Sağlayıcının Sorumluluktan Kurtulması-125
• 1. -Üreticinin veya Kendisinden Önceki Kişinin Kimliğini Belirleyerek Sorumluluktan Kurtulma-125
• a--Genel Olarak-125
• b--Sağlayıcının Sorumlu Tutulması-126
• 2. -Üreticinin Talimatı Sonucu Ortaya Çıkan Ayıptan Doğan Sorumluluktan Kurtulma-127
• a--Genel Olarak-127
• b--Doğabilecek Tehlikenin Öngörülebilirliği-127

• . . 8. -ÜRÜN KAVRAMI-128


• I--TANIM-128
• II--ÜRÜN ESER AYRIMI-130
• III--ÜRÜN ÇEŞİTLERİ-132
• A--Elektrik, Su, Gaz ve Enerji Taşıyıcısı-132
• B--Kullanılmış ve Onarılıp Yenilenmiş Ürünler-133
• C--İnsan Kanı ve Organı-134
• D--Çöp-135
• E--El Yapımı ve Sanatsal Ürün-135
• F--Belgesel Ürünler ve Bilgi veya Tavsiye Amacıyla Oluşturulan Ürünler-136
• G--Bilgisayar Yazılımı-136
• H--Aletler ve Endüstriyel Makineler-138
• I--Binalar ve Bina Parçaları-139
• J--Bütünleyici Parçalar -Components- -140
• K--Canlı Hayvanlar-141
• L--Asli Tarım ve Av Ürünleri-144

• . . 9. -AYIP KAVRAMI-148


• I--TANIM-148
• II--NORMUN AMACI-151
• III--BEKLENEBİLİR GÜVENLİK SEVİYESİ-151
• A--Sınırları Belli Olmayan Hak Kavramı-151
• B--Güvenlik Standardı Konusunda Beklenti Derecesinin Somutlaştırılması-152
• C--Güvenlik Beklentisi Yaratan Durumlar-154
• 1. -Ürün Sorumluluğu Direktifinden Doğan Güvenlik Beklentileri-154
• a--Ürünün Sunulması-154
• b--Ürünün Makul Şekilde Kullanılabilmesi Gereği-155
• c--Ürünün Piyasaya Sürülme Anı-155
• 2. -Ürün Güvenliği Direktifinden Doğan Güvenlik Beklentileri -92/59--156
• a--Ürün Güvenliği Direktifi-156
• b--Üretici ve Satıcının Yükümlülükleri-157
• aa--Güvenlik Standardı-157
• bb--Satıcının Yükümlülüğü-159
• c--Yetkili Mercilerin Müdahale Yetkisi-159
• d--CE İşaretinin Korunması-160
• e--Yönetmeliğe Göre ÜTMUKun Sorumluluk Üzerindeki Etkisi-161
• f--Haksız Fiile Göre Sorumluluk-162
• aa--Genel Olarak Üreticinin Dolaşım Yükümlülükleri-162
• bb--Ürünlerin Toplatılması Yükümlülüğü-163
• cc--Üretici Sayılanlar ve Dağıtıcıların Sorumluluğu-165
• 3. -Haksız Fiil Esasına Dayanan Güvenlik Beklentileri-165
• a--Ürünün Tabiatından Kaynaklanan Beklenti-165
• b--Bilim ve Tekniğin Düzeyine Bağlı Beklenti-166
• c--Ürünün Fiyatına Göre Beklenti-166
• d--Bölgesel Farklara Bağlı Beklenti-167
• e--Nimet Külfet Dengesine Göre Beklenti-167
• IV--AYIP ÇEŞİTLERİ-168
• A--Tasarım Ayıpları-168
• B--Talimat Ayıpları-168
• C--Yapım Ayıpları-171
• D--Fabrikasyon Ayıpları-172
• VI--BİR AYIP OLARAK ÜRÜNÜN ETKİSİZLİĞİ-173
• VII- İYİLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNÜN PİYASAYA SÜRÜLMESİ-173
• VIII- AYIP OLARAK NİTELENDİRİLEMEYEN DURUMLAR-173

• . . 10. -ZARAR KAVRAMI-174


• I--TANIM-175
• II--TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI-176
• A--Ölüm ve Cismani Zarar Durumlarında Tazminatın Kapsamı-176
• 1. -Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı-177
• a--Mirasçıların Tazmin Hakkı-177
• b--Defin Masrafları-177
• c--Dolaylı Zarar Görenler-178
• aa--Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Ortaya Çıkan Zarar-178
• bb--Kaçırılan Fırsatlar -Entgangene Dienste--178
• 2. -Cismani Zararlarda Tazminatın Kapsamı-179
• a--Genel Olarak-179
• b--Cismani Zararlar-180
• aa--Tedavi Masrafları-180
• bb--Kazanç Kaybı Zararları-180
• B--Ayıplı Ürün Dışındaki Eşya-181
• 1. -Sorumluluğun Ayıplı Ürün Dışındaki Diğer Mallarla Sınırlı Olması-182
• 2. -Sorumluluğun Özel Tüketim veya Kullanıma Tabi Olan ve Zarargörenin Şahsen Kullandığı Eşya ile Sınırlı Olması-185
• C--Manevi Zararların Tazmini-188

• . . 11. -ÜRÜN AYIBI İLE HUKUKÇA KORUNAN DEĞERLERİN İHLALİ NEDENLERİNİN BAĞLANTISI-189


• I--UYGUN İLLİYET BAĞI-189
• II--SONUÇ BAĞININ SINIRLANDIRILMAMASI -BEGRENZUNG DER ERFOLGSZURECHNUNG--189
• A--Uygunluk Kavramı Aracılığıyla Sınırlandırılması-189
• B--Koruma Amacına İlişkin Görüşler-189

• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


• SORUMLULUĞUN HÜKÜMLERİ

• . . 12. -ÜRETİCİNİN KURTULUŞ KANITLARI-193


• I--GENEL OLARAK-193
• II--ÜRÜNÜN ÜRETİCİ TARAFINDAN PİYASAYA SÜRÜLMEMESİ-193
• A--Kanundaki Şartlara Uygun Olmak-193
• B--Piyasaya Sürülme-194
• 1. -Piyasaya Sürülme Anı-194
• a--Genel Olarak-194
• b--Kullanılmış Ürünlerin Tekrar Piyasaya Sürülmesi-196
• c--Sağlayıcının Sorumluluğunun Doğması-196
• 2. -Bir Ürünün Satışına Karar Verilmesinden Önceki Malzeme Denetlenmesi ve Kalite Kontrolü-196
• 3. -Kendi Bireysel Kullanımı İçin Ürün Üretilmesi-197
• 4. -Ürün Olarak Piyasaya Sürülme-197
• III--AYIBIN ÜRÜNÜN PİYASAYA SÜRÜLMESİNDEN SONRA OLUŞMASI-198
• A--Genel Olarak-198
• B--Sonradan Ortaya Çıkan Ayıplar-199
• 1. -Piyasaya Sürmeye İlişkin Tüm Unsurların Tamamlanmasından Sonra Ortaya Çıkan Ayıp-200
• 2. -Sınırlı Kullanım Süresine Sahip Ürünler-200
• IV--TİCARİ AMAÇ VEYA MESLEKİ FAALİYET DIŞINDA YAPILAN ÜRETİM YA DA MESLEKİ FAALİYET DIŞINDA YAPILAN SATIŞ-201
• A--Hukuk Politikası Görüşleri-201
• B--Sorumluluktan Kurtulmanın Koşulları-201
• 1. -Satış veya Ticari Amaç Dışındaki Üretim-201
• 2. -Mesleki Bir Faaliyet Çerçevesinde Olmayan Satış veya Üretim-204
• V--KANUNUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN AYIP-204
• VI--ÜRÜNÜN PİYASAYA SÜRÜLDÜĞÜ ESNADA BİLİM VE TEKNİĞİN AYIBI TESPİT EDEMEMESİ-206
• A--Gelişim Tehlikesi Dolayısıyla Sorumluluktan Kurtulma-206
• B--Bilim ve Tekniğin Durumunun Yorumlanması-208
• VII- PARÇA ÜRÜNÜN VEYA HAMMADDENİN NİHAİ ÜRÜNÜ OLUŞTURACAK ŞEKİLDE KULLANILMASI YAHUT NİHAİ ÜRÜN ÜRETİCİSİNİN TALİMATI SONUCU AYIBIN ORTAYA ÇIKMASI-210
• A--Genel Olarak-210
• B--Alternatif Hükümler-210
• 1. -Nihai Ürünün Oluşturulması Sırasında Ortaya Çıkan Ayıp-210
• 2. -Parça Ürün Üreticisinin Talimatı Sonucu Ortaya Çıkan Ayıp-211

• . . 13. -SORUMLULUĞUN MALİ SINIRLARI-212


• I--ÜST SINIR-212
• A--Sınırın Geçerlilik Alanı-212
• B--Üst Sınırın Hesaplanmasında Gözetilen Faktörler-213
• C--Birden Fazla Zarar Gören Arasında Tazminatın Hesaplanması-213
• 1. -Ana Kural-213
• 2. -Hesaplama Formülü-214
• 3. -Hesabın Zorlukları-214
• D--Üst Sınırı Aşan Zararlarda Tazmin-215
• II--ALT SINIR -MADDİ ZARARA KATLANMA--215

• . . 14. -ÜRETİCİNİN KULLANABİLECEĞİ SAVUNMALAR-216


• I--SORUMLULUĞUN AZALTILMASI-216
• II--ZARARIN MEYDANA GELMESİNDE ZARAR GÖRENİN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ORTAK KUSURU-216
• A--Tanım-216
• B--Zarar Görenin Kusuru-217
• C--Üçüncü Kişinin Kusuru-218
• III--ZARARIN AZALTILMAMASI VEYA ORTADAN KALDIRILMAMASINDA MÜTERAFİK KUSUR-219
• A--Genel Olarak-219
• B--Üçüncü Kişinin Fiilinden Dolayı Zararın Ortak Şekilde Doğması-220
• 1. -Ortak Sorumlunun Sorumluluğa Etkisi-220
• 2. -Üretici ile Üçüncü Kişi Arasındaki Rücu İlişkisi-221

• . . 15. -BİRDEN FAZLA KİŞİNİN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ-221


• I--MÜTESELSİL SORUMLULUK-221
• II--TAZMİN YÜKÜMLÜLERİ ARASINDAKİ RÜCU İLİŞKİSİ-221
• A--Genel Olarak-221
• B--Yerli ve Yabancı Müteselsil Borçlular Arasındaki Rücu İlişkisi-223
• III--ÜRETİCİNİN VE YETKİLİ OLAN İŞLETMECİLERİN SORUMLULUKLARI ARASINDA SINIRLAMA-223

• . . 16. -ÜRÜN SORUMLULUĞUNDA USUL HUKUKU HÜKÜMLERİ-224
I--İSPAT YÜKÜ HÜKÜMLERİ-224
• A--Zarar Görenin İspat Yükü-225
• 1. -Zarar Görenin İspatlaması Gereken Hususlar-225
• a--Zararın İspatı-225
• b--Ayıbın İspatı-226
• c--İlliyet Bağının İspatı-228
• d--Sağlanan Parçanın Yapıma İlişkin Kullanımındaki Tehlikeler İçin Sağlayıcının Bilgisinin ve/veya Öngörebilmesinin İspatı-229
• e--Ürün Ayıbının Gen Teknolojisine Dayandığı ve Gen Teknolojisi Kullanılarak Değiştirilen Organizmaları İçeren veya Onlardan Oluşan Zararın İspatı-229
• 2. -Zarar Gören İçin İspat Yükünün Hafifletilmesi-229
• B--Üreticinin İspat Yükümlülüğü-230
• 1. -Genel Olarak-230
• 2. -Ayıbın Ürün Piyasaya Sürüldüğünde Mevcut Olmadığına Dair Sorumluluktan Kurtulma İmkanına İlişkin İspatın İstisnası-231
• II--UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ-233
• A--Tüketici Sorunları Hakem Heyeti-233
• 1. -Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin Üyeleri-234
• a--Üyelerin Nasıl Seçileceği-234
• b--Üyelerin Görev Süresi-235
• 2. -Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine Başvurma Zorunluluğu-235
• a--Genel Olarak-235
• b--Başvuru-235
• 3. -Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararları-236
• a--Karar Süresi-236
• b--Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararlarının Bağlayıcılığı-237
• c--Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararlarının Delil Niteliği-238
• 4. -Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin Görev Sınırı-239
• a--Parasal Sınır-239
• b--Konuya İlişkin Sınır-239
• 5. -Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin Yetki Alanı-239
• B--Tüketici Mahkemeleri-240
• 1. -Görev Alanı-240
• 2. -Taraflar-241
• a--Davacı-241
• b--Davalı-245
• c--Grup Davası-245
• aa- Tarihçe-246
• bb- Tanım-246
• cc- Faydaları-247
• dd- Sakıncaları-247
• ee- Şartları-248
• ff- Türk Hukuku-249
• 3. -Yargılama Giderleri-250
• 4. -Tüketici Mahkemelerinin Yetkisi-250
• 5. -Yargılama Usulü-251
• 6. -Tüketici Mahkemelerinin Kararları-252
• a--Genel Olarak-252
• b--Kesin Hüküm-252
• aa--Tüketicilerin Bireysel Olarak Açtığı Dava-252
• bb--Tüketici Örgütlerinin Açtığı Dava-253
• C--Yargı Hakkı-254
• 1. -Genel Olarak-254
• 2. -İçinde Yabancı Unsur Bulunan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk-255
• 3. -Koruyucu Bağlama Kuralları-256
• 4. -Uygulanacak Hukukun Kapsamı-257

• . . 17. -ZAMANAŞIMI-257


• I--ZAMANAŞIMI SÜRESİ-257
• A--Genel Olarak-257
• B--Zamanaşımı Süresinin Başlaması-259
• 1. -Zararın, Ürün Ayıbının ve Tazmin Yükümlüsü Kişinin Öğrenilmesi ya da Kusurlu Olarak Öğrenilmemesi -Kusurlu Bilgisizlik--259
• 2. -Birden Fazla Tazmin Yükümlüsü Hakkında Zamanaşımının Başlaması-260
• II--ZAMANAŞIMININ DURMASI VE KESİLMESİ-260
• A--Zamanaşımının Durması-260
• B--Zamanaşımının Kesilmesi-261
• III--DAVA HAKKININ DÜŞMESİ-262

• . . 18. -SORUMLULUĞUN SÖZLEŞME İLE KALDIRILAMAMASI-264


• I--ÜRETİCİNİN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KALDIRILAMAMASI İLKESİ-264
• II--SÖZLEŞME SERBESTİSİNİN SINIRLANMASININ KAPSAMI-264
• A--Zarar Görenin Üreticiye Karşı Olan Taleplerinin Sınırlanması-264
• B--Yönetmelikten Doğan Taleplerin Sınırlanması-265
• C--Zarar Ortaya Çıktıktan Sonraki Sınırlama-265
• III--SORUMSUZLUK KAYDININ KISMİ ANLAŞMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-266

• . . 19. -ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN DİĞER SORUMLULUK HALLERİ İLE İLİŞKİSİ-267


• I--GENEL OLARAK-267
• II--TALEPLERİN YARIŞMASI-267
• A--Temel İlke-267
• B--Yarışan Taleplerin İleri Sürülmesi-267
• 1. -Zamanaşımı Açısından-267
• 2. -Yarışan Taleplerin Ortadan Kalkması veya Sona Ermesi-268
• 3. -Yarışan Taleplerin İleri Sürülmesi Konusunda Yargı Uygulamasının Geliştirdiği İspat Kolaylıklarının Korunmaya Devam Edilmesi-268
• III--YÖNETMELİKTEKİ DÜZENLEMENİN YARIŞAN TALEPLERE ETKİSİ-269
• A--Yönetmelikten Doğan Değerlendirmelerin Diğer Sorumluluk Taleplerine Taşınması-269
• B--Yönetmelikteki Hükümlerin BK m. 41 Bağlamında Koruma Normu Açısından Değerlendirilmesi-269

• . . 20. -ÜRÜN SORUMLULUĞU SİGORTASI-270


• I--TANIM-270
• II--ÜRÜN SORUMLULUĞU SİGORTASININ FAYDALARI-270
• III--HUKUKİ NİTELİĞİ-271
• IV--ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI-271
• V--ÜRÜN SORUMLULUĞU RİZİKOSU-272
• A--Tanım-272
• B--Özellikleri-272
• VI--ÜRÜN SORUMLULUĞU TEMİNATININ İSTİSNALARI-272

• SONUÇ-273

• BİBLİYOGRAFYA-277


• ÖZET-291

• SUMMARY-295