Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (110)      Mayıs (92)      Nisan (92)      Mart (138)

Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından Hasta Hakları

Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından Hasta HaklarıSayfa Sayısı
:  
320
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5448-2

49,90 TL

KİTAP HAKKINDA
Bu kitapta, hasta haklarının gelişimi ve gelişim nedenleri ile ilgili bilgilerin yanında gelişimde önemli etkiye sahip olan uluslararası hasta hakları belgeleri ve içeriklerine yer verilmiştir. Hasta haklarının Türkiye'deki gelişimi de incelenmiş, mevzuatta yer verilen hasta hakları sayılmış ve bu haklar ile ilgili bilgi sunulmuştur.

Ülkemiz gündeminde önemli bir yer tutan; aydınlatılmış onam, tedaviyi reddetme, onuru ile ölme, sağlık hizmetlerinden yararlanma, özel hayata saygı, şikayet ve tazminat hakları ile insan üzerinde araştırmada hasta haklarının ülkemizdeki yasal temelleri ve kapsamı ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bu hakların ülkemizdeki kapsamı, uluslararası belgelerdeki kapsamları ile karşılaştırılmıştır. Kitapta hasta haklarının kapsamı ile ilgili yalın bilgilerin yanında, hakların sınırları ve kapsamı ile ilgili tartışmalar, tıp etiği, tıp hukuku ve yargı kararları çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda okuyucunun her hakkın ülkemiz mevzuatındaki ve uluslararası belgelerdeki kapsamı hakkında bilgi edinmesi, fiili ve olası hak ihlallerini fark edebilmesi, hakların düzenlenme şekli nedeniyle getirdiği etik ve yasal sorunlara duyarlılık göstermesi, amaçlanmıştır.

Hasta haklarının insan haklarının sağlık alanındaki yansıması olması nedeniyle kitabın içeriği hasta hakları ile ilgili tüm paydaşların (hastalar, hukukçular, sağlık çalışanları, sağlık çalışanı adayları, konu ile ilgili akademik çalışma yürütenler, sağlık yöneticileri gibi) yararlanacağı şekilde yazılmıştır.

Konu Başlıkları
    Aydınlatılmış Onam Hakkı
    Tedaviyi Reddetme Hakkı
    Onuru ile Ölme Hakkı
    Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
    Özel Hayata Saygı Hakkı
    Tıp Etiği
    Şikayet ve Tazminat Hakkı
    Sağlık Personelini ve Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
    Kişisel Verilere ve Kayıtlara Erişim Hakkı
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Teşekkür  11
Özgeçmiş  13
Kısaltmalar  25
GİRİŞ  27
1. BÖLÜM:
HASTA HAKLARININ GELİŞİMİ VE SAĞLIK HAKKI
GİRİŞ  33
1. GELİŞİM  34
2. SAĞLIK HAKKI  40
2.1. Sağlık Hakkı Yaşam Hakkı İlişkisi  42
2.2. Sağlık Hakkının Devletlere Getirdiği Yükümlülükler  48
2. BÖLÜM:
HASTA HAKLARI VE ULUSLARARASI BELGELER
GİRİŞ  51
1. LİZBON HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ  52
1.1. Nitelikli Sağlık Bakımı Hakkı  54
1.2. Seçim Yapma Özgürlüğü  55
1.3. Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı  56
1.4. Bilinci Kapalı Hasta  56
1.5. Yasal Olarak Yeterliliği Bulunmayan Hasta  57
1.6. Hastanın İsteğine Karşın Yapılan Girişimler  57
1.7. Bilgilenme Hakkı  58
1.8. Gizlilik Hakkı  58
1.9. Sağlık Eğitimi Hakkı  59
1.10. Onurunu Koruma Hakkı  59
1.11. Dini Destek Hakkı  60
2. AVRUPA’DA HASTA HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BİLDİRGESİ  60
2.1. SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN HAKLARI VE DEĞERLERİ  61
2.2. Bilgilendirme  61
2.3. Onam  63
2.4. Mahremiyet ve Özel Hayat  64
2.5. Bakım ve Tedavi  66
2.6. Başvuru  67
3. BİYOETİK SÖZLEŞMESİ  68
3.1. Sözleşme’nin Amacı  70
3.2. İnsanın Önceliği  71
3.3. Sağlık Hizmetlerinden Adil Şekilde Yararlanma  71
3.4. Meslekî Standartlar  72
3.5. Onam  72
3.6. Akıl Hastalığı Olan Kişilerin Korunması  73
3.7. Acil Durum  74
3.8. Önceden Açıklanmış İstek  74
3.9. Onam İle İlgili Diğer Maddeler  74
3.10. Özel Hayat ve Bilgilendirilme Hakkı.  75
3.11. Üzerinde Araştırma Yapılan Kişilerin Korunması  75
4. AVRUPA HASTA HAKLARI ŞARTI  78
4.1. Hastanın 14 Hakkı  81
4.2. Koruyucu Tedbirlerin Alınması Hakkı  83
4.3. Erişim Hakkı  84
4.4. Bilgi Hakkı  84
4.5. Onam Hakkı  85
4.6. Özgür Seçim Hakkı  86
4.7. Özel Yaşam ve Gizlilik Hakkı  87
4.8. Hastaların Vaktine Saygı  87
4.9. Kalite Standartları Hakkı  88
4.10. Güvenlik Hakkı  88
4.11. Yenilik Hakkı  89
4.12. Gereksiz Ağrı ve Sıkıntıdan Sakınma Hakkı  89
4.13. Kişisel Tedavi Hakkı  89
4.14. Şikâyet Hakkı  90
4.15. Tazminat  90
3. BÖLÜM:
TÜRKİYE’DE HASTA HAKLARI
Giriş  91
1. 1961 ANAYASASI’NA KADAR OLAN YASAL DÜZENLEMELERDE HASTA HAKLARI  91
1.1. Tababet ve Şuabat–ı Sanatlarının Tarz–ı İcrasına Dair Kanun  92
1.2. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  93
1.3. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi  94
1.4. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun  98
2. 1961 ANAYASASI VE SONRAKİ YASAL DÜZENLEMELERDE HASTA HAKLARI  99
2.1. Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun  99
3. 1982 ANAYASASI VE SONRAKİ DÜZENLEMELERDE HASTA HAKLARI  100
3.1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  101
3.2. Nüfus Planlaması Hakkında Kanun  102
3.3. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu  103
4. HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ  103
4.1. Dayanak ve Amaç  104
4.2. Kapsam  105
4.3. Tanımlar  105
4.3.1. HHY’de Hasta Tanımı  105
4.3.2. HHY’de Hasta Haklarının Tanımı  106
4.3.3. HHY’de Sağlık Kurumu ve Personeli Tanımları  106
4.3.4. Temel İlkeler  107
4. BÖLÜM:
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKI
Giriş  111
1. Sağlık Hizmetlerinden Adalete ve Hakkaniyete Uygun Yararlanma  111
2. Hizmet Konusunda Bilgi İsteme Hakkı  112
3. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı  115
4. Sağlık Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı  116
5. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı  121
6. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Alma Hakkı  122
7. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Edilememesi  123
8. Tıbbi Özenle Hizmet Alma Hakkı  124
5. BÖLÜM:
HASTANIN AYDINLATILMA VE
ONAM VERME HAKKI
Giriş  135
1. AYDINLATILMIŞ ONAMIN TIP ETİĞİ VE HUKUKU AÇISINDAN TAŞIDIĞI ÖNEM  137
2. TÜRKİYE’DE AYDINLATILMIŞ ONAM İLE İLGİLİ HUKUKİ DURUM  140
3. HASTANIN TIBBİ GİRİŞİME ONAM VEREBİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR  146
3.1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak  147
3.1.1. Biyolojik Öğe  148
3.1.2. Yaş Küçüklüğü  149
3.1.3. Akıl Hastalığı  149
3.1.4. Akıl Zayıflığı  150
3.1.5. Sarhoşluk  150
3.2. Ergin (Reşit) Olmak  151
3.3. Kısıtlı Olmamak  152
3.4. Hastanın Aydınlatılması  154
3.4.1. Aydınlatmanın İçeriği  154
3.4.1.1. Tanı ve Tedavi Hakkında Bilgilendirme  157
3.4.1.2. Risk Aydınlatması  158
3.4.2. Aydınlatma Kapsamının Genişlemesi  160
3.4.3. Kapsamın Daralması veya Aydınlatmanın Hiç Yapılmaması  161
3.4.3.1. Hastanın Serbest İradesi ile Aydınlatılmak İstememesi  162
3.4.3.2. Hastanın Uygulanması Düşünülen Tıbbi Girişim Hakkında Bilgi Sahibi Olması  164
3.4.3.3. Acil Haller  165
3.4.3.4. Aydınlatmanın Hasta İçin Öneminin Kalmaması  166
3.4.3.5. Tedavi Ayrıcalığı  167
3.4.4. Aydınlatmanın Verilme Tarzı  169
3.4.5. Aydınlatma Kime Yapılmalıdır?  170
3.4.6. Bilgilendirme Kim Tarafından Yapılmalıdır?  172
3.4.7. Aydınlatmada Şekil  173
3.4.8. Bilgilendirme Ne Zaman Yapılmalıdır?  177
4. ÇOCUK ADINA TIBBİ GİRİŞİMLERE KARAR VERİLMESİNDE ETİK VE YASAL TARTIŞMALAR  178
4.1. Ayırt Etme Gücü Bulunmayan Çocuklar Adına Tıbbi Girişime Karar Verilmesi  180
4.2. Ayırt Etme Gücü Bulunan Çocuklardan Tıbbi Girişimler İçin Aydınlatılmış Onam Alınması  181
6. BÖLÜM:
HASTANIN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI
Giriş  187
1. TEDAVİYİ REDDETME HAKKI VE ETİK TARTIŞMALAR  188
2. KARAR VERME YETERLİLİĞİ OLAN HASTANIN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI VE TÜRK HUKUKU  190
2.1. Anayasa ve Karar Verme Yeterliliği Olan Hastanın Tedaviyi Reddetme Hakkı  191
2.2. Özel Hukuk ve Karar Verme Yeterliliği Olan Hastanın Tedaviyi Reddetme Hakkı  193
2.3. Ceza Hukuku ve Karar Verme Yeterliliği Olan Hastanın Tedaviyi Reddetme Hakkı  196
2.3.1. Tedaviyi Ret Hakkı ve Yaşam Hakkından Vazgeçmeye Onam Vermek  196
2.3.2. Tedaviyi Ret Hakkı ve Zorunluluk Hali  198
2.3.3. Hekimin Tıbbi Uygulama Gerçekleştirme Yükümlülüğü ve Tedaviyi Ret Hakkı  200
3. HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ VE TEDAVİYİ RET HAKKININ SINIRLARI  201
7. BÖLÜM:
ONURU İLE ÖLME HAKKI
Giriş  211
1. ÖLÜMÜN TANIMI  213
2. ONURU İLE ÖLME HAKKI BAĞLAMINDA ÖTANAZİ  216
3. ONURU İLE ÖLME HAKKI  218
3.1. Gerçeği Bilme ve Gizlilik Hakkı  220
3.2. Yaşamının Son Döneminde Olan Hastanın Tedaviyi Reddetme ve Karara Katılma Hakkı  222
3.3. Ölmekte Olan Hastanın Tıbbi Deneme ve Uygulamalara Katılmama Hakkı Vardır  224
3.4. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı  226
3.5. Diğer Haklar  227
8. BÖLÜM:
HASTANIN ÖZEL HAYATINA SAYGI HAKKI
Giriş  229
1. ÖZEL HAYAT KAVRAMI  230
1.1. Özel Hayatın Sınırları  230
2. ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI VE ULUSLARASI BELGELER  232
3. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI  236
3.1. T.C. 1982 Anayasası’nda Özel Hayata Saygı Hakkı  236
3.2. Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Kapsamında Özel Hayata Saygı Hakkı  237
3.3. Türk Ceza Kanunu ve Özel Hayata Saygı Hakkı  238
3.4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  239
4. SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI  241
4.1. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde Özel Hayata Saygı Hakkının Kapsamı  244
4.2. Sağlık Hizmetlerinde Özel Hayata Saygı Hakkının İnsan Hakları ve Tıp Etiği Açısından Önemi  247
4.3. Sağlık Hizmetlerinde Özel Hayata Saygı Hakkının Temel Sorunları  250
4.4. Hastalara Ait Bilgilerin Gizliliği ve Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Karşılaşılan Etik ve Yasal Sorunlar  252
4.4.1. Sağlık Hizmetlerinde Meslek Sırrı ve Karşılaşılan Etik/Yasal Sorunlar  252
4.4.1.1. Sağlık Hizmetlerinde Meslek Sırrı Yükümlüğü Olan Kişiler  254
4.4.1.2. Sağlık Hizmetlerinde Meslek Sırrının Sınırları ve Karşılaşılan Etik /Yasal Sorunlar  255
4.4.2. Türk Hukukunda Sağlık Hizmetlerinde Meslek Sırrı  258
4.4.2.1. Bir Kanun Hükmünü Yerine Getirme  259
4.4.2.1.1. Bulaşıcı Hastalıklarda Bildirim  259
4.4.2.1.2. Suçun Bildirimi  262
4.4.2.2. Yetkili Makamın Emrini Yerine Getirme  263
4.4.2.3. Tanıklıktan Çekinme  263
4.4.2.4. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  265
4.4.2.5. Hastanın Rızası  266
4.5. Sağlık Hizmetlerinde Arşiv / Kayıtların Gizliliğinde Karşılaşılan Etik ve Yasal Sorunlar  267
4.5.1. Türk Hukukunda Durum  272
4.6. Hastaların Beden Mahremiyeti ve Sağlık Hizmetlerinde Etik / Yasal Sorunlar  274
4.6.1. Sağlık Eğitimi Sürecinde Beden Mahremiyeti  276
9. BÖLÜM:
ŞİKÂYET HAKKI
GİRİŞ  281
1. SORUMLULUK VE HUKUKİ KORUNMA YOLLARI  284
1.1. Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına Dair Yönerge (2003)  286
1.2. Hasta Hakları Uygulama Yönergesi (2005)  290
1.3. HHY 2014 Değişikliği ve 2014 Genelgesi  293
1.3.1. Hasta Hakları Kurulları  293
1.3.2. Karar ve Karara İtiraz  296
1.3.3. Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü  297
1.3.4. Hasta Hakları Birimi  298
Kaynaklar  301
Kavram Dizini  317