Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (24)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Türkiyede Milletlerarası Tahkim

Türkiyede Milletlerarası TahkimSayfa Sayısı
:  
345
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-975-464-532-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...2. BASKIYA ÖNSÖZ İlk baskısını 2007 yılında yayınladığım bu kitabın kısa sürede satılıp tükenmesi üzerine 2. baskısını hazırlayarak ilgili çevrelerin istifadesine sunmak fırsatı doğdu. Bu baskıda ilk baskının hazırlandığı tarihten itibaren kitapta işlenen konularda yapılan yayınlarla, kazaî içtihatlardaki değişiklik ve yenilikler ve mevzuat değişiklikleri nazara alınmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca ilk baskıda yer almayan Milletlerarası Tahkimde Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri, Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Millî ve Milletlerarası Hakem Kararlarının Türkiye′de İcrası ve 10 Haziran 1958 tarihli New York Sözleşmesine göre Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi ile bunun Türkiye′deki uygulamasına dair açıklamalar kitaba ilâve olunmuştur. Ancak aynı zamanda bir ders kitabı olarak kullanılan kitabın hacminin sınırlı tutulmasına gayret edilmiş ve daha geniş inceleme ve araştırma yapmak isteyenler için çeşitli konulardaki makale ve tebliğlerime ve özel literatüre atıfta bulunulmuştur. Bu kitabın tamamını bilgisayarda dizen ve mizanpajını yapan değerli öğrencim Av. Faik Çalışan′a burada teşekkürlerimi bildirmeyi borç sayarım. Kavaklıdere 2010 Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ GİRİŞ Bu eserin konusu Türkiye′de 21 Temmuz 2001 tarih ve 4686 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiş olan Milletlerarası Tahkim düzenlemesinin açıklanması ve değerlendirilmesidir. Tahkim literatüründe bir yandan yerli veya i ç tahkimin (l′arbitrage interne) diğer yandan mili î (l′arbitrage national) tahkimin karşıtı olarak kullanılan "milletlerarası tahkim" çok farklı manalarda anlaşılmaktadır′. Milletlerarası tahkim yeni Fransız Usûl Kanununun 1492. m.sinde olduğu gibi, bazı devletlerin kanunlarında tarif edilmiştir. Keza 21 Nisan 1961 tarihli Milletlerarası Ticarî Tahkim Hakkında Avrupa Sözleşmesinin 1. m.sinde olduğu gibi, Milletlerarası Sözleşmelerde yer alan milletlerarası tahkim tarifleri de vardır2. Buna mukabil kanunî olmayan yalnız akademik ağırlık taşıyan bazı milletlerarası tahkim tarifleri de mevcuttur. Tanınmış bazı tahkim yazarları milletlerarası tahkim kavramını, tahkim anlaşmasının veya uyuşmazlığın zuhuruna sebebiyet veren asıl borç sözleşmesinin bir veya daha fazla unsurundan hareketle tarif etmeye teşebbüs etmişlerdir. Böylece tarifte esas alınan unsur veya unsurlara göre doğrudan doğruya iktisadî veya coğrafî milletlerarası tahkim konsep siy onları ve bunun karşısında hukukî konsepsiyonlar olarak tavsif edilebilecek farklı milletlerarası tahkim anla-yışları ortaya çıkmıştır. Bundan başka sırf şekli bazı kriterlerden hareketle yapılan milletlerarası tahkim tarifleri ile esasa mütedair kriterlerden hareketle yapılan milletlerarası tahkim tarifleri de mevcuttur3. Nihayet milletlerarası tahkimin teorik mülâhazalardan ziyade pratik bazı ihtiyaçların karşılanması için teşkil edilmiş bir kavram olduğu görüşü de savunulmuştur4. Milletlerarası Ticaret Odası, milletlerarası tahkimi, "milletlerarası karakterdeki iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile halli" (settlement by arbitration of business disputes of an international character) olarak tarif etmektedir. Milletlerarası Ticaret Odasının yayınladığı "International Solution to International Business Disputes-ICC Arbitration, Stockholm 1977, Publication No:301" adlı dokümanda bu tarif, "Uyuşmazlık milletlerarası nitelikte olmalı ve bir iş ilişkisi (business dispute) nden neşet etmiş bulunmalıdır. Tahkimin milletlerarası tabiatı, tarafların farklı taabiyette bulunmalarının zorunlu olduğu manasında anlaşılamaz. Bununla beraber aynı devletin taabiyetinde bulunan iki kişi arasında farklı bir devlet ülkesinde icra edilecek bir iş için veya bir devletle yabancı bir şirketin şubesi arasında âkit devletin ülkesinde iş görmek amacı ile akdedilen bir sözleşme, konusu itibariyle millî hudutlar dışına taşmış sayılır. Milletlerarası Ticaret Odası tahkiminden çok farklı karakterdeki uyuşmazlıkların hallinde faydalanılabilir. Bu tahkim, kelimenin dar manası ile, iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklara hasredilmiş değildir. Gelişme ve yatırım amacıyla yapılan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar da bu tahkime konu teşkil edebilir." denilmek suretiyle vuzuha kavuşturulmuştur . Bu suretle Milletlerarası Ticaret Odası, tahkimin milletlerarası vasfını, tahkim yolu ile çözülecek uyuşmazlığın mahiyetinden hareketle tayin etmekte ve tahkimin, milletlerarası karakter taşıyan iş ilişkilerinden veya gelişme ve yatırım amacı ile yapılan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara taallûk ettiği nispette milletlerarası sayılacağı sonucuna vasıl olmaktadır. Milletlerarası tahkim kavramının muhtevasının isabetli ve tutarlı bir şekilde tespiti için bazı ayırımlar yapmak gerekir6. Halledilmesi için tahkim yoluna başvurulan uyuşmazlık -niza- ile tahkim farklı hususlardır; tıpkı uyuşmazlığın kaynaklandığı maddî hukıık-borçlar hukuku sözleşmesi ile tahkim anlaşması (agreement to arbitrate-Schiedsvereinbarung) gibi. Tahkimin niteliğini tayin ederken tahkim yolu ile halledilecek uyuşmazlığın değil, bizatihi tahkimin özelliklerinden hareket etmek gerekir. Bir tahkimin milletlerarası karakter taşıdığı, ancak tahkim prosedürünün yabancı bir hukuk nizamı ile ilişkili olduğunu gösteren bazı unsurlar içermesi halinde söylenebilir . Ancak bu suretle tahkimin vasfı, bizzat tahkimin özelliklerinden ve unsurlarından hareketle tayin edilmiş olur. Taraflar arasındaki asıl borç ilişkisi, maddî hukuka taallûk etmekle tahkime yabancıdır8. İÇİNDEKİLER 2. BASKIYA ÖNSÖZ IX ÖNSÖZ XI İÇİNDEKİLER XIII LİTERATÜR LİSTESİ XXVII KISALTMALAR XXXVII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BOLUM TÜRK HUKUKUNDA MİLLETLERARASI TAHKİMİN DÜZENLENMESİ I. 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCEKİ SAFHA 5 II. 4686 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE BAŞLAYAN SAFHA 11 İKİNCİ BÖLÜM MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE CEREYAN EDEN TAHKİM I. KANUNUN AMACI ve UYGULAMA ALANI 13 A) Kanunun Amacı 13 B) Kanunun Uygulama Alanı 15 1- Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar 16 a-) Genel olarak 18 b-) Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya da iş yerlerinin 19 (aa) Ayrı devletlerde bulunması 19 (bb) Tahkim yerinden başka bir devlette bulunması 20 (cc) Asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir kısmının ifa edileceği yerden veya uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu yerden başka bir devlette bulunması 21 c-) Yabancı sermaye getirilmiş veya yabancı sermaye sağlanması amacı ile kredi ve/veya teminat sözleşmeleri yapılmasının gerekmiş olması 23 d-) Asıl sözleşme veya hukukî ilişkinin bir ülkeden diğerine sermaye veya mal geçişini gerçekleştirmesi 26 e-) Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerinin uygulanmasının taraflarca veya hakemlerce seçilmiş olması 27 f-) Tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da Milletlerarası Tahkim Kanununun bazı hükümlerinin uygulanacağı haller 28 II. KANUNUN UYGULAMA ALANI DIŞINDA KALAN UYUŞMAZLIKLAR 29 A) Türkiye′de Bulunan Taşınmaz Mallar Üzerindeki Aynî Haklara İlişkin Uyuşmazlıklar 29 B) İki Tarafın İradesine Tabi Olmayan Uyuşmazlıklar 30 C) Saklı Tutulan Hükümler 31 III. MİLLETLERARARASI TAHKİM KANUNUNUN ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANMASI 32 IV. TAHKİMDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 35 V. TAHKİM ANLAŞMASI 36 VI. TAHKİM YERİ 40 VII. TAHKİM DİLİ 41 VIII. GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRLERİ 42 A) Genel Olarak 42 B) Mahkemeden Geçici Hukukî Koruma Tedbirlerine Karar Vermesini İstemenin Tahkim Anlaşmasına Aykırılık Teşkil Etmeyecek Olması 44 C) Hakemlerin Geçici Hukukî Koruma Tedbirlerine Karar Vermesinin Şartlan 45 1- Tarafların hakemlerce geçici hukukî koruma tedbirlerine hükmolunamayacağını kararlaştırmamış olmaları 46 2- Hakem kurulunun teşekkül etmiş olması 46 3- Geçici hukukî koruma tedbirlerinin taraflardan birince istenmiş olması 47 4- Geçici hukukî koruma tedbirlerine hükmolunmasının güvence verilmesine bağlı kılınması 47 D) Hakemler Tarafından Verilemeyecek Geçici Hukukî Koruma Tedbiri Kararları 48 E) Hakemlerin Verdiği İhtiyatî Tedbir Kararının Taraflardan Birince Yerine Getirilmemesi 48 F) İhtiyatî Tedbir veya İhtiyatî Haciz Kararının Değiştirilmesi Kaldırılması veya Kendiliğinden Sona Ermesi 50 1 - İhtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararının değiştirilmesi veya kaldırılması 50 2- İhtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararının kendiliğinden kalkması 51 a-) Hakem kararının icra edilebilir hale gelmesi ile 51 (aa) İptal davasının reddine ilişkin kararının kesinleşmesinden sonra 51 (bb) İptal davası açmak için öngörülen sürenin geçmesi veya tarafların iptal davası açmaktan feragat etmeleri ile 52 b-) Davanın hakem kurulu tarafından reddedilmesi ile 52 IX. HAKEM KURULUNUN TEŞKİLİ 52 A) Hakemlerin Sayısı 52 B) Hakemlerin Seçimi 53 1- Tek hakem seçimi 53 2- Üç veya daha fazla hakem seçimi 53 C) Hakem Seçimi Usûlüne Riayetsizlik 54 D) Hakemlerim Bağımsız ve Tarafsız Olmaları 55 E) Hakemlerin Reddi 60 1- Red sebepleri 60 2- Red usûlü 60 F) Hakemlerin İstinkâfı ve Azli 61 X. TAHKİME MÜRACAAT ve DAVANIN AÇILMIŞ SAYILACAĞI TARİH 63 A) Tahkime Müracaat 63 B) Tahkim Davasının Açılmış Sayılacağı Tarih 64 XI. TAHKİM SÜRESİ 65 A) Tahkim Süresinin Tayini 66 1- Tarafların anlaşması ile 66 2- Kanunla 66 B) Tahkim Süresinin İşlemeye Başlayacağı Tarih 69 C) Tahkim Süresinin Uzatılması 70 D) Tahkim Süresinin Uzatılması Talebinin Reddi 72 XII. HAKEMDE DAVANIN AÇILMASI 73 A) Dava Dilekçesi 73 B) Cevap Dilekçesi 74 C) Hakemin Yetkisine İtiraz 75 1- İtirazın mahkemece halli 75 2- İtirazın hakem kurulunca halli 76 3- Tahkim şartının istiklâli 76 4- İtirazın ne zaman ileri sürülebileceği 78 5- İtirazın ne şekilde inceleneceği 79 6- İtirazın kabulünün veya reddinin sonuçlan 79 D) Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması 81 E) Görev Belgesi 82 1- Tarifi ve faydaları 82 2- Görev belgesine dercedilecek hususlar 84 3- Görev belgesinin düzenlenmesi 85 XIII. TAHKİM YARGILAMASI 87 A) Yargılamanın Evrak Üzerinden Yürütülmesi veya Duruşma Yapılması 87 B) Delillerin Toplanması 89 C) Bilirkişi İncelemesi 91 D) Keşif İcrası 94 XIV. UYUŞMAZLIĞIN ESASINA UYGULANACAK HUKUK 95 XV. YARGILAMA USÛLÜNE UYGULANACAK HUKUK 101 XVI. TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ 103 A) Davacının Davasını Geri Alması 104 B) Tarafların Anlaşması 105 C) Yargılamanın Sürdürülmesinin Gereksiz veya İmkânsız Olması 107 D) Tahkim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Talebin Reddi 107 E) Taraflarca Kararlaştırılmış Olmasına Rağmen Hakem Kurulunun Oy Birliği İle Karar Vermemesi 108 F) Taraf Olma Niteliğinin Kaybı 108 G) Tahkim Giderleri İçin Avans Yatırılmaması 109 XVII. HAKEM KARARI 110 A) Kararın Şekli j j ] B) Kararın İçeriği j ] j 1 - Tarafların ve varsa temsilcileri ile vekillerinin adları ve soyadları ile unvanları ve adresleri \\2 2- Kararın dayandığı hukukî sebepler ve gerekçesi ile tazminata ilişkin istemlerde hükmedilen tazminatın miktarı j j2 a-) Kararın gerekçesi \ \2 b-) Hükmolunan tazminat miktarı 115 c-) Tahkim yeri j 15 d-) Kararın tarihi 116 e-) Kararı veren hakem veya hakemlerin adı soyadı ve varsa karşı oyları ] 15 f-) Karara karşı iptal davası açılabileceği hususu 119 3- Kararın ne şekilde alınmış olduğu 119 4- Kararın taraflara bildirilmesi ve mahkemeye tevdii 121 5- Kararın düzeltilmesi yorumu ve tamamlanması ] 22 XVHI.HAKEM KARARINA KARŞI MÜRACAAT YOLLARI 124 A) İptal Yolu 124 B) İptal Sebepleri 129 1- İptal talebinde bulunan tarafça mevcudiyetleri ispatlanacak iptal sebepleri 130 a-) Taraflardan birinin ehliyetsiz veya tahkim anlaşmasının geçersiz olması 130 (aa) Tahkim anlaşmasının taraflarından birinin ehliyetsiz olması 130 (bb) Tahkim anlaşmasının tarafların anlaşmayı tabi kıldıkları hukuka veya böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk hukukuna göre geçersiz olması 132 b-) Hakem seçiminin tarafların anlaşmasına veya kanuna aykırı olması 133 c-) Hakem kararının tahkim süresi içerisinde verilmemiş olması 134 d-) Hakemin hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna karar vermesi 135 e-) Hakemin yetkilerini aşması veya taleplerin tamamı hakkında karar vermemesi 135 f-) Tahkim yargılamasının usûlüne uygun olarak yürütülmemesi ve bu durumun kararın esasına etkili olması 137 g-) Taraflara eşit davranılması ilkesinin gözetilmemesi 140 2- Mahkeme tarafından res′en nazara alınacak iptal sebepleri 142 a-) Hakem kararına konu teşkil eden uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmaması 143 b-) Hakem kararının kamu düzenine aykırı olması 145 C) İptal Davası 148 1- Açılacağı mahkeme 148 2- Dava açma süresi 148 D) İptal Davası Açma Hakkından Feragat 149 1- Genel olarak 149 2- Feragatin şartları 151 a-) Genel olarak 151 b-) Yerleşim yerleri veya olağan oturma yerleri Türkiye dışında bulunan taraflar arasında 152 E) İptal Talebinin İncelenmesi 154 F) İptal Davası Sonucunda Verilen Karara Karşı Müracaat (Temyiz İncelemesi) 155 G) İptal Talebinin Kabulünün ve Reddinin Sonuçları 156 XIX. TAHKİM GİDERLERİ 158 A) Tahkim Giderlerinin Müfredatı 159 1- Hakem ücretleri ile hakemlerin seyahat giderleri ve yaptıkları diğer harcamalar 159 2- Hakem tarafından atanan bilirkişilere ve yardımına başvurulan diğer kimselere ödenen ücretler ve keşif giderleri 166 3- Şahitlerin seyahat giderleri ve yaptıkları diğer masraflar 167 4- Vekâlet ücreti 167 5- Milletlerarası Tahkim Kanununa göre mahkemelere yapılacak başvurularda alınan yargı harçları 168 6- Bildirim (Tebligat) masrafları 168 B) Tahkim Giderlerine Kimin Katlanacağı 169 C) Tahkim Giderleri İçin Avans Yatırılması 170 D) Tahkim Giderlerinin Hakem Kararında Gösterilmesi 171 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAKEM KARARLARININ İCRASI I. MİLLÎ HAKEM KARARI 174 II. MİLLÎ HAKEM KARARLARININ İCRASI 178 A) Verilen Bir Hakem Kararına Karşı Süresinde Temyiz Yoluna Başvurulmaması 178 B) Süresi İçerisinde Temyiz Edilen Bir Kararın Yargıtayca Tasdik Olunması 181 C) Milletlerarası Tahkim Kanununa Göre Verilen Kararlarının İcrası 182 III. YABANCI HAKEM KARARI 182 IV. YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ 183 A) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Hakkında Kanuna Göre Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 185 1- Türkiye′de tanınması ve tenfizi istenebilecek yabancı hakem kararlan 185 2- Tenfiz usûlü 187 a-) Yetkili mahkeme 187 b-) Mahkemeye sunulacak belgeler 187 c-) Uygulanacak muhakeme usûlü 188 3- Tenfiz Engelleri 189 a-) Mahkemenin res′en nazara alacağı red sebepleri 189 (aa) Hakem kararına konu olan uyuşmazlığın Türk kanunlarına göre tahkim yolu ile çözümünün mümkün olmaması 189 (bb) Hakem kararının genel ahlâka veya kamu düzenine aykırı olması 190 b-) Aleyhine tenfiz talebinde bulunulan tarafça mevcudiyetleri iddia ve ispat edilmesi gereken red sebepleri 192 (aa) Tahkim anlaşmasının yokluğu 192 (bb) Yargılama usûlünün aslî prensiplerine riayetsizlik 193 (cc) Hakemlerin seçiminin veya uyguladıkları usûlün tarafların anlaşmasına aykırı olması 194 (dd)Tahkim anlaşmasının dışında kalan veya anlaşmanın sınırlarını aşan bir konuda karar verilmiş olması 194 (ee) Hakem kararının kesinleşmemiş yahut icra kabiliyeti veya bağlayıcılık kazanmamış veyahut iptal edilmiş olması 195 V. NEW YORK SÖZLEŞMESİNE GÖRE YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ 197 A) New York Sözleşmesinin Uygulama Alanı 197 1- Yabancı hakem kararı 199 2- Tanınması ve tenfizi istenen devlette millî sayılmayan hakem kararları 202 3- Sözleşmeye konabilecek ihtirazî kayıtlar 205 a-) Karşılıklılık kaydı 206 b-) Ticarî uyuşmazlıklar kaydı 209 B) Sözleşmeye Göre Tanıma ve Tenfizin Şartları 211 1- Taraflar arasında yazılı bir tahkim anlaşmasının akdedilmiş olması 211 2- Hakem kararının taraflar için bağlayıcı olması 215 C) Sözleşmeye Göre Tanınma ve Tenfiz Usûlü 218 1-Prensip 218 2- Yetkili mahkeme 218 3- Mahkemeye sunulacak belgeler 219 a-) Hakem kararının usûlüne göre tasdik edilmiş aslı yahut aslına uygunluğu tasdik edilmiş sureti 219 b-) Kararın dayandığı tahkim anlaşmasının aslı veya usûlü dairesinde tasdik edilmiş bir sureti 220 4- Uygulanacak muhakeme usûlü 220 D) Tenfiz Talebinin Kabulüne veya Reddine Karar Verilmesinin Sonucu 221 E) Tanınma ve Tenfiz Talebinin Reddini Gerektiren Sebepler (Tenfiz Engelleri) 222 1- Mahkemenin res′en nazara alacağı red sebepleri 223 a-) Uyuşmazlık konusunun tenfiz isteğinin öne sürüldüğü memleket kanununa göre hakemlik yolu ile halle elverişli olmaması 224 b-) Hakem kararının tanınması veya icrasının talep edildiği memleketin kamu düzeni kaidelerine aykırı olması 228 2- Aleyhine tenfiz talebinde bulunulan tarafça mevcudiyetleri iddia ve ispat edilecek red sebepleri 233 a-) Tahkim anlaşması taraflarının ehliyetsizliği veya tahkim anlaşmasının hükümsüzlüğü 233 b-) Aleyhine tenfiz istenenin tahkimden haberdar edilmemiş olması veya iddia ve müdafaa vasıtalarını ikame etmek imkânından mahrum bırakılması 237 c-) Hakem kararının tahkim anlaşmasına konu teşkil eden uyuşmazlığa ilişkin olmaması veya tahkim anlaşmasının kapsamını aşan hükümler içermesi 238 d-) Hakem kurulunun teşekkülünün veya tahkim usûlünün tarafların anlaşmasına veya anlaşma olmayan hallerde hakemliğin cereyan ettiği yer kanunu hükümlerine aykırı olması 241 e-) Hakem kararının taraflar için bağlayıcı olmaması veya yetkili bir makam tarafından iptal edilmiş yahut icrasının geri bırakılmış bulunması 243 F) İki veya Çok Taraflı Sözleşmelerin Hükümlerinin Mahfuz Olması 247 EKLER EK I. HUKUK USÛLÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN TAHKİME İLİŞKİN SEKİZİNCİ BAB′I HÜKÜMLERİ 251 EK II. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 255 EK III. DANIŞTAY KANUNU VE İDARÎ YARGILAMA USÛLÜ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 257 EK IV. KAMU HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İMTİYAZ EKV. EK VI. EK VII. EK VIII EK IX. ŞARTLAŞMA VE SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM YOLUNA BAŞVURULMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELERE DAİR KANUN 259 MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU 263 MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ YÖNETMELİĞİ 285 MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 287 MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ 289 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USÛL HUKUKU HAKKINDA KANUNUN YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASINI DÜZENLEYEN 60-63. MADDELERİ 293 EK X/A YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ İÇİN 10 HAZİRAN 1958 TARİHLİ NEW YORK SÖZLEŞMESİ 297 EK X/B CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS 305 EK XI. YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ HAKKINDAKİ NEW YORK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 313 EKXII/A 21 NİSAN 1961 TARİHLİ MİLLETLERARASI TİCARÎ HAKEMLİĞE İLİŞKİN CENEVRE (AVRUPA) SÖZLEŞMESİ 315 EK XII/B EUROPEAN CONVENTION ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 327 KAVRAM LİSTESİ 339