Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (178)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Türk Yabancılar Hukuku

Türk Yabancılar HukukuSayfa Sayısı
:  
334
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-796-340-6

50,00 TL ( KDV Dahil )


İçindekiler


Yabancı Kavramı


Yabancılar Hukukunun Niteliği


Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi


Yabancılar Hukukunun Kaynakları


I. Bölüm


Yabancılara Tanınacak Haklar Konusunda Kabul Edilen Esaslar


Karşılaştırmalı Hukukta Kabul Edilen Esaslar


Tanınan Hakların Tedbir Amaçlı Kısıtlanması (Mukabelei Bilmisil-Karşı İşlem Yapma)


Türk Hukukunda Yabancılara Tanınan


Hakların Kapsamı


II. Bölüm


Ülkeye Giriş Ve Ülkeden Çıkış


Yabancıların Ülkeye Girişi


Türk Vatandaşlarının Ülkeden Çıkışı


III. Bölüm


Yabancıların Ülkede İkamet Ve Seyahatleri


İkamet İzni (Tezkeresi) Alma Zorunluluğu


İkamet İzninden Muafiyet


İkamet İzni Müracaatları


İkamet İzninin Uzatılması


Özel Kanunlarda Yer Alan Sınırlama Ve Yasaklamalar


İkamet İzni Türleri


IV. Bölüm


Yabancıların Kişi Dokunulmazlığı


Sınır Dışı Etme


Suçluların İadesi


V. Bölüm


Uluslararası Koruma


Kavramsal Boyut


Uluslararası Korumanın Kapsam Ve Uygulama Alanı


Geçici Korumanın Kapsam Ve Uygulama Alanı 


VI. Bölüm


Basın-Yayın Özgürlüğü


Basın Özgürlüğü


Matbaa Kurma Özgürlüğü


Radyo-Televizyon Kurma Özgürlüğü


VII. Bölüm


Örgütlenme Özgürlüğü


Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı


Dernek Kurma Ve Derneğe Üye Olma Hakkı


Vakıf Kurma Özgürlüğü


Sendikal Hak Ve Özgürlükler


VIII. Bölüm


Yabancıların Eğitim - Öğretim Özgürlüğü


Türk Okullarında Eğitim Ve Öğretim


Yabancıların Öğretim Özgürlüğü


IX. Bölüm


Yabancıların Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Hakları


Yabancıların Çalışma Hakları


Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları


X. Bölüm


Yabancıların Mülkiyet Ve Miras Hakları


Yabancıların Menkul Mallar Üzerindeki Mülkiyet Ve Miras Hakkı


Yabancıların Gayrimenkul Mallar Üzerindeki Mülkiyet Ve Miras Hakları


XI. Bölüm


Yabancıların Hak Arama Hürriyeti


Genel Çerçeve


Dava Hakkı-Teminat Yükümü


XII. Bölüm


Siyasal Hak Ve Özgürlükler


Kamu Hizmetlerine Girme


Vatan Hizmeti (Yurt Savunmasına Katılma)


Dilekçe Hakkı


Kaynakça


 


Önsöz


 


Yaşadığımız çağda, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, insanların da uluslararası alanda her geçen gün artan oranda hareketliliği gözlemlenmektedir. Vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları ülkeden diğer ülkelere giden kişilerin, bulundukları ülkede, yabancı sıfatı ile hangi hak ve mükellefiyetlerle karşılaşacakları bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.


Yabancılar hukuku, vatandaşlık bağı ile bağlı olunan ülkeden, diğer ülkeye giden kişilerin, bu ülkedeki hukukî durumunu inceleme konusu yapan hukuk dalıdır. Ülkesel egemenliğinin bir sonucu olarak devletler, ülkelerine hangi yabancıları kabul edeceklerini ve bunlara hangi tür hak tanıyacaklarını düzenleme serbestisine sahiptirler. Ancak günümüzde, devletlerin bir kısım haklar bakımından egemenlikten doğan yetkilerine, insan hakları ile ilgili olarak uluslararası alanda yapılmış antlaşmalarla sınırlamalar getirildiği görülmektedir.


Türkiye, bir taraftan vatandaşlarının yabancı ülkelere göç etmesi, diğer taraftan, özellikle son yıllarda, bulunduğumuz coğrafî bölgede yaşanılan olaylara bağlı olarak yoğun bir şekilde göç dalgası ile karşılaşması sebebi ile yabancılar hukukunun önem arz ettiği ülkelerden birisi hâline gelmiştir.


Kitabın ikinci baskısından sonra, 16 Nisan 2016 tarihinde yapılan ve sistem değişikliği sonucunu doğuran Anayasa değişikliği, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Sistem değişikliği, yabancılar hukuku bağlamında birçok kanunu da etkilemiştir. Özellikle yabancılar hukuku alanında ele alınan kanunlarda karar makamında değişiklikler olmuştur. Ancak kanunlarda yapılan değişiklikler, ikincil mevzuata henüz yansımamıştır. Bu sebeple Kanunlar ile Yönetmelikler arasında karar makamı bağlamında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Yönetmelikler kanunlara aykırı olmayacağı için, karar makamındaki değişiklikler, kanunlara uygun olarak kaleme alınmış ve fakat karışıklığa mahal vermemek için, yönetmeliklerde yer alan karar makamı ile ilgili hükümler de parantez içinde verilmiştir.


Kitabın hazırlanması aşamasında tashihlerin yapılmasında büyük emeği geçen kürsü arkadaşım Doç. Dr. Musa AYGÜL’e, Dr. Öğr. Üyesi Alper Çağrı YILMAZ’a ve araştırma görevlisi arkadaşlarım Dr. Lale AYHAN’a, Işınsu HAMŞİOĞLU’na, Ömür KARAAĞAÇ’a, M. Alper ENER’e, ve Vildan SEZİŞLİ’ye yapmış oldukları titiz çalışma sebebi ile teşekkür ediyorum.


Kitabın dizgi ve baskısının hazırlanmasında emeği geçen SAVAŞ


Yayınevi çalışanlarına teşekkür ediyorum.


Kitabın, öğrencilere ve uygulayıcıya faydalı olması dileğiyle.


Prof. Dr. Vahit DOĞAN


 


15.10.2018 Emek-Ankara