Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat

Türk Ticaret Kanunu ve İlgili MevzuatSayfa Sayısı
:  
966
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-543-032-4

48,75 TL

 • Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve
  Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • Markaların Korunması Hakkında KHK
 • Rekabet Kanunu
 • Çek Kanunu
 • Ticari İşletme Rehni Kanunu
 • Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (İlgili Maddeler)
 • İlgili Yönetmelik ve Tebliğler
 • 6102 Sayılı Yeni TTK İle 6762 Sayılı Eski TTK Karşılaştırmalı Tablo

ÖNSÖZ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 13.01.2011 'de Türkiye Büyük Mil­let Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 14.02.201 'de Resmi Gazete'de ya­yınlanmıştır. Kanun, Ticaret Hukuku alanında önemli ve kapsamlı yenilik­ler getirmiştir. Kanun, daha yürürlüğe girmeden kamuoyundan gelen tep­kiler ve yapılan eleştiriler doğrultusunda (30.06.2012'de) Resmi Gaze­te'de yayınlanan 6335 sayılı Kanunla önemli değişikliklere uğramıştır.

Bu arada, Kanunun değişik hükümlerinde sözü edilen yönetmelik ve tebliğler de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Artık bundan sonra Kanunun tüm hükümleriyle uygulanması ve varsa eksikliklerinin görülerek gideril­mesi beklenilmelidir.

Bu eser, hem 6102 sayılı Ticaret Kanunu ile ilgili değişiklikleri hem ilgili yönetmelik ve tebliğleri hem de eski Ticaret Kanunu ile karşılaştırma tablolarını içermektedir. Bu haliyle okuyuculara, mevzuatın kullanımında önemli kolaylıklar sağlayacağını umuyoruz. Bu vesile ile bu eserin tüm okuyuculara yararlı olmasını diliyor ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Meram, 2013


 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ..................................................................................................... iii

KISALTMALAR CETVELİ................................................................... vii

TÜRK TİCARET KANUNU................................................................... 1

BİRİNCİ KİTAP: Ticari İşletme............................................................... 7

İKİNCİ KİTAP: Ticaret Şirketleri........................................................... 45

ÜÇÜNCÜ KİTAP: Kıymetli Evrak...................................................... 203

DÖRDÜNCÜ KİTAP: Taşıma İşleri.................................................... 253

BEŞİNCİ KİTAP: Deniz Ticareti.......................................................... 279

ALTINCI KİTAP: Sigorta Hukuku....................................................... 415

SON HÜKÜMLER............................................................................... 447

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE

UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN.................................... 463

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME........................................... 483

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN....................... 513

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU............................................... 541

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN....... 549

ÇEK KANUNU.................................................................................... 553

SERMAYE PİYASASI KANUNU...................................................... 567

TÜRK BORÇLAR KANUNU (İlgili Hükümler)................................. 671

TÜRK TİCARET KANUNU'NA İLİŞKİN

YÖNETMELİKLER............................................................................. 695

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA

YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK.... 697

ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK............................................................. 703

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE

TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK............................................................ 711

  anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının
usul ve esasları ile bu toplantılarda
bulunacak gümrük ve ticaret bakanlığı
temsilcileri hakkında yönetmelik......................... 719

bağımsız denetim yönetmeliği................................ 761

ticaret sicili yönetmeliği........................................ 793

sermaye şirketlerinin açacakları

internet sitelerine dair yönetmelik...................... 875

türk ticaret kanunu'na ilişkin tebliğler.............. 887

kâr payı avansı dağıtımı hakkında tebliğ............. 889

halka açık olmayan anonim şirketlerin
genel kurullarında birikimli oy kullanımına
ilişkin esaslar hakkında tebliğ.............................. 895

anonim şirketlerin genel kurullarında
uygulanacak elektronik genel kurul sistemi
hakkında tebliğ....................................................... 899

ticaret şirketlerinde anonim şirket

genel kurulları dışında elektronik ortamda

yapılacak kurullar hakkında tebliğ.................... 903

halka açık olmayan şirketlerde kayıtlı

sermaye sistemine ilişkin esaslar

hakkında tebliğ....................................................... 911

şirketlerde yapı değişikliği ve ayni sermaye

konulmasında siciller arası işbirliğine

ilişkin tebliğ............................................................. 917

anonim ve Limited şirketlerin sermayelerini yeni
asgari tutarlara yükseltmelerine ve kuruluşu
ve esas sözleşme değişikliği izne tabi anonim
şirketlerin belirlenmesine ilişkin tebliğ............... 921

ticari defterlere ilişkin tebliğ............................... 925

münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen
tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile
kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili
kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ................... 937

6102 sayılı yeni ttk ile 6762 sayılı eski ttk
karşılaştırmalı tablo............................................. 945