Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (148)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Türk Medeni Hukuku ve Türk Borçlar Hukuku Mevzuatı / TÜRK MEDENİ KANUNU - TÜRK BORÇLAR KANUNU ve DİĞER MEVZUAT

Türk Medeni Hukuku ve Türk Borçlar Hukuku Mevzuatı / TÜRK MEDENİ KANUNU - TÜRK BORÇLAR KANUNU ve DİĞER MEVZUATSayfa Sayısı
:  
2162
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-333-118-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ONİKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ 

Önceki basılarda ifade ettiğimiz gibi "Türk Medeni Hukuku ve Borçlar Hu­kuku Mevzuatı: Türk Medeni Kanunu-Türk Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat" adı altında hazırladığımız bu çalışmanın yenilenmiş onikinci baskısında, çalış­mamızla ilgili tüm mevzuat gelişimleri ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları taranmış ve bu hususun çalışmaya yansıtılması için tüm çabalar gösterilmiştir. Yine medeni hukuk ve borçlar hukuku mevzuatı çerçevesinde verilen Anayasa Mahkemesi kararlarının da, çalışmaya yansıtılması çabası içinde olunmuştur.

 

Bu baskıda da, çalışmanın dört cilt (dört bölüm) olarak sunulması esası mu­hafaza edilmiştir: Şöyle ki: Birinci Cilt'te, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili Mevzuat'a; İkin­ci Cilt'te, 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulanması Hakkında Kanuna; Üçüncü Cilt'te, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat'a ve Dördüncü Cilt'te ise, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürür­lü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna yerverilmiştir.

Bu baskıda da, Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu maddeleri, al­tında yer alan -ilk ciltte altı, ikinci ciltte iki, üçüncü ciltte altı ve dördüncü ciltte iki ayrı not şeklinde- açıklamalı ve tüm değişiklikler işlenmiş olarak verilmiştir; 1 Temmuz 2012'de yürülüğe girmiş olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu açısın­dan 818 sayılı Borçlar Kanunu ile irtibatlandırma çalışmaları da yapılmıştır. Bu açıklamaları burada tekrarlamak gerekirse; verilen bilgilerin:

 1. SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNU: t Madde gerekçeleri. % İs­
  viçre Medeni Kanunu, Alman Medeni Kanunu ve Fransız Medeni Ka­
  nunu atıfları. Ss Medeni Kanunun maddelerine atıflar.
  atıfları. 5 Yürürlükten kalkan -743 sayılı- Türk Kanunu Medenisinin
  ilgili maddeleri ve metni - çeşitli notlar ve açıklamalar. ® İlgili Yargıtay
  içtihadı birleştirme kararları - çeşitli notlar ve açıklamalar.
 2. SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE
  UYGULANMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN: 1 Madde gerekçeleri.

g Yürürlükten kalkan -864 sayılı- Türk Kanunu Medenisinin Sureti Mer'iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri ve metni - çeşitli notlar ve açıklamalar.

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU: 1 Madde gerekçeleri, g İsviçre Borçlar Kanunu, Alman Medeni Kanunu ve Fransız Medeni Ka­nunu atıfları. 3 Türk Borçlar Kanununun diğer maddelerine atıflar, fi İlgili mevzuat atıfları. I 818 sayılı - Borçlar Kanununun ilgili maddeleri ve metni - çeşitli notlar ve açıklamalar. S İlgili Yargıtay içtihadı birleştir­me kararları - çeşitli notlar ve açıklamalar.

6101 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN: 1 Madde gerekçeleri. 2 Çe­
şitli notlar ve açıklamalar,  şeklinde olduğu görülecektir.

 

Ancak belirtilmelidir ki verilen bu bilgiler arasında İsviçre Medeni Kanunu, Alman Medeni Kanunu ve Fransız Medeni Kanunu ile ilgili atıflarda ilk metinler esas tutulmuştur; sadece İsviçre Borçlar Kanunu ile ilgili atıflarda bu kanunda gerçekleştirilen değişikliklere temas etme imkanı bulunabil-miştir. Kanun metinleri, Resmi Ceride (sonradan Resmi Gazete), Düstur, T.B.M.M. Kavanin Mecmuası gibi tüm resmi yayınlar ile çeşitli özel yayınlar karşılaştırılmak suretiyle, en doğru şekli bulunarak işlenmiştir. Yine 4721 sayılı Türk Medeni Ka­nunu hükümlerinin anlaşılmasında yararlı olacağı ve medeni hukuk alanındaki ge­lişmeleri izleme imkânı vereceği düşüncesi ile, yürürlükten kalkan -743 sayılı- Türk Kanunu Medenisinin maddeleri metnine de, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun sistematiği içinde ilgili madde altında not olarak yer verilmiştir. Zaten 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi, 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uy­gulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri gereği olarak, ülkemizde, 31.12.2001 ve öncesi medeni hukuk ilişkilerini düzenleyen kanun olarak, 1.1.2002 ve sonrasında da uzun yıllar uygulama alanı bulacaktır. Aynı şekilde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin anlaşılmasında yararlı olacağı ve borçlar hukuku alanın­daki gelişmeleri izleme imkânı vereceği düşüncesi ile, 1 Temmuz 2012 öncesinde yürürlükten kalkmış olan -818 sayılı- Borçlar Kanununun maddeleri metnine de, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun sistematiği içinde ilgili madde altında not olarak yer verilmiştir. Zaten 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri gereği ola­rak, ülkemizde, 30.06.2012 ve öncesi borçlar hukuku ilişkilerini düzenleyen kanun olarak, 1.7.2012 ve sonrasında da uzun yıllar uygulama alanı bulacaktır.


Aynı şekilde, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu ile ilgili mevzuat, bu kanunların sistematiğine uygun şekilde, bu kanunlarla ayrılmasını sağlayacak dizgi ve düzen içinde verilmiştir. Bu çalışmanın, bu son şekliyle, kullanılma ko­laylığı içinde tam bilgi veren bir eser olduğu gözlemlenebilecektir. Tapu K., Ka­dastro K., Kat Mülkiyeti K., Tapu Sicili T, Nüfus Hizmetleri K., Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında K., Organ ve Doku Nakli Hakkında K., Dernekler K., Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, 5737 sayılı Vakıflar K., Vakıflar Tüzüğü, Evlendirme Y, Karayol­ları Trafik K. (ilgili hükümler) ve Güvence Hesabı Y., Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüzlerin Önlenmesi K., 29 Mayıs 2014 ve sonrasında yürürlüğe girecek olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında K., Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri K., Fikir ve Sanat Eserleri K., Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Hakkında K., Noterlik K. (ilgili hükümler), Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 'Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kamın, Çocuk Koruma Kanunu, Ticari İşletme Reh-ni K., gibi medeni hukuk ve borçlar hukuku uygulamasında temel nitelikte olan tüm mevzuat, çalışmada metin olarak verilmiş bulunmaktadır. Mevzuat gelişimi olarak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu, Vakıf­lar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu değişiklikleri gibi gerçekleşen tüm mevzuat değişiklikleri işlenmiş; yine Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Dernekler K. gibi bazı kanunların, yönetmelik, tebliğ gibi uygulanması açısından önemli alt mevzuatının da gösterilmesi çabasına girilmiştir. Son baskıdan bu yana mevzuatımıza dahil olan Çocuk Koruma K. ve Elektronik İmza K. gibi yeni yasa metinlerine de yer verilmiştir. Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu bakımından ha­zırlanmış olan ayrıntılı fihrist ile kavram arama indeksi de muhafaza edilmiştir.

  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu açısından yürürlükten kalkan -743 sayılı-Türk Kanunu Medenisi ile kolaylıkla karşılaştırma yapma ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerinden hareketle 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi maddelerini bulmada veya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinden ha­reketle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu maddelerini bulmada kolaylık sağlamak üzere, eserimizin sonuna, Türk Medeni Kanunu ile Türk Kanunu Medenisi mad­delerinin karşılaştırmalı listesi verilmiş; ayrıca sayfa üst başlıklarında da, her iki kanun maddelerini bulmada kolaylık sağlamak amacıyla, o sayfada metni verilen her iki kanunun madde numaralarına da yer verilmiştir. Aynı uygulama, 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile yürürlükten kalkan 864 sayılı Türk Kanunu Medenisinin Suret-i Mer'iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanun bakımından da benimsenmiştir. Yine çalışmada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun genel gerekçesi tam metin olarak -hem Hükümet gerekçesi ve hem de TBMM Adalet Komisyonu gerekçesi olarak- ve­rilmiş; aynı uygulama, 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uy­gulama Şekli Hakkında Kanun bakımından da gerçekleştirilmiştir. Hukukumuz bakımından, Türk Medeni Kanunu ile Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un önemini ortaya koyma bakımından bu kanunların Tasan aşamasında kamuoyuna sunulmasına ilişkin yayında (TC. Adalet Bakanlığı/Türk Medeni Kanunu Tasarısı ve Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı, Ankara 1999) yeralan "Önsöz" ile "Sunuş" yazılan da, gerekçeleri takiben alınmış bulunmaktadır.  

6098 sayılı Türk BorçlarKanunu açısından, 01.07.2012 öncesinde yürürlük­ten kalkmış olan -818 sayılı- Türk Borçlar Kanunu ile kolaylıkla karşılaştırma yapma ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerinden hareketle 818 sayı­lı Borçlar Kanunu maddelerini bulmada veya 818 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerinden hareketle 6098 sayılı Türk BorçlarKanunu maddelerini bulmada kolaylık sağlamak üzere, eserimizin sonuna, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 818 sayılı Borçlar Kanunu maddelerinin karşılaştırmalı listesi verilmiş; ayrıca sayfa üst başlıklarında da, her iki kanun maddelerini bulmada kolaylık sağlamak amacıyla, o sayfada metni verilen her iki kanunun madde numaralarına da yer verilmiştir. Yine çalışmada, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun genel gerekçesi tam metin olarak -hem Hükümet gerekçesi ve hem de TBMM Adalet Komisyonu gerekçesi olarak- verilmiş; aynı uygulama, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun bakımından da gerçekleştiril­miştir. Hukukumuz bakımından, Türk Borçlar Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu­nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un önemini ortaya koyma bakımından bu kanunların Tasan aşamasında kamuoyuna sunulmasına ilişkin yayınlarda (TC. Adalet Bakanlığı/Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Ankara 2005) yeralan "Önsöz" ile "Sunuş" yazıları da, gerekçeleri takiben alınmış bulunmak­tadır.   Yine belirtilmelidir ki 5728 s.lı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çe­şitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 8 Şubat 2008 günlü Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 580 madde ve 3 geçici maddeden oluşan bu Kanun ile getirilmiş tüm değişiklikler, işbu çalışmanın ilgili yerlerine titizlikle işlenmiştir. Aynı şekilde, yeni kanunlar olarak, 6111 sayılı Kanun üe 6217 sayılı Kanun da, çalışmamızın ilgili yerlerine işlenmiştir.  

Çalışmamızın, önceki basılarda olduğu gibi, hukuk uygulama ve öğretiminin ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanmış olma özelliği titizlikle korunmuştur.

  Çalışmamızın bu baskısının da tüm Türk Hukukçularına yararlı olması­nı temenni ederken; bu baskıyı da gerçekleştiren Beta Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.nin sayın yöneticilerine, baskı ve dizgi faaliyetlerini titiz ve dikkatli şekilde yürüten mensuplarına olan teşekkürlerimi burada ayrıca ifade etmek isterim.  

Esentepe/ İstanbul, 15 Mart 2014

Prof .Dr. Cevdet YAVUZ

(12.Baskı'yı Hazırlayanlar Adına)    

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ....................................................................................................... III-VII

İÇİNDEKİLER..................................................................................... IX-LXXXI

TÜRK MEDENİ KANUNU İLE İLGİLİ MEVZUAT............................... LXXXI

TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ MEVZUAT.......................... LXXXII

KISALTMALAR....................................................................... LXXXIII-LXXXV

BİRİNCİ CİLT TÜRK MEDENİ KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

Genel Gerekçe (1) (Hükümet Gerekçesi)................................................. 3-44

Genel Gerekçe (2) (TBMM Adalet Komisyonu)..................................... 45-50

"Önsöz" ve "Sunuş" ................................................................................ 51-56

BAŞLANGIÇ

A.   HUKUKUN UYGULANMASI VE KAYNAKLARI (m.1)................ 57-58

B.    HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI: I. Dürüst davranma (m.2)

- II. İyiniyet (m.3) - III. Hakimin takdir yetkisi (m.4)........................... 58-60

C.   GENEL NİTELİKLİ HÜKÜMLER (m.5)................................................. 61

D.   İSPAT KURALLARI: I. İspat yükü (m.6)- II. Resmi belgelerle

ispat (m. 7)............................................................................................. 61-63 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU

HAKKINDA KANUN................................................................................. 64-84

BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU

BİRİNCİ KISIM: GERÇEK KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİLİK

A. GENEL OLARAK: I Hak ehliyeti (m.8) /II. Fiil ehliyeti / 1.Kapsa-mı (m.9)/2. Koşulları- a. Genel olarak (m.10) -b. Erginlik (m.11) -c. Ergin kılınma (m.12) -d. Ayırt etme gücü (m.13)/III. Fiil ehli­yetsizliği: 1- Genel olarak (m.14)-2. Ayırt etme gücünün bulun­maması (m.15)-3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar


 (m.16)/IV. Hısımlık: 1. Kan hısımlığı (m.17)- 2.Kayın hısımlığı
(m.18)/V. Yerleşim yeri: 1.Tanım (m.19) -2. Yerleşim yerinin de­
ğiştirilmesi ve oturma yeri (m.20)- 3. Yasal yerleşim yeri (m.21)-
4. Kurumlarda bulunma (m.22)............................................................... 85-93

B.    KİŞİLİĞİN KORUNMASI: I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı
(m.23)/II. Saldırıya karşı: 1. İlke (m.24) -2. Davalar (m.25)/ III.
Ad üzerindeki hak: 1. Adına korunması(m. 26) - 2. Adın
değiştirilmesi (m.27)............................................................................. 93-102

ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN.................................................................................. 95-98

C.   KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONU: I. Doğum ve ölüm(m.28)/II.
Sağ olmanın ve ölümün ispatı: 1 .İspat yükü (m.29)-2.İspat araçları:
a. Genel olarak(m.30)- b. Ölüm karinesi (m.31)/ III. Gaiplik kararı:
1. Genel olarak (m.32)- 2. Yargılama usulü (m.33)-3. İstemin

düşmesi (m.34)- 4. Hükmü (35).......................................................... 102-106

İKİNCİ BÖLÜM: KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

A.   GENEL OLARAK: I.Sicil (m.36)/II.Görevliler
(m.37)/III.Sorumluluk(m.38)/IV.Düzeltme: 1. Genel olarak
(m.39)-2.Cinsiyet değişikliğinde (m.40).............................................. 106-109

B.    DOĞUM KÜTÜĞÜ: I. Bildirme (m. 41)/II. Doğum kütüğünde
değişiklikler(m.42)...................................................................................... 110

C.   ÖLÜM KÜTÜĞÜ:I. Ölümün bildirilmesi (m.43)/-II.Cesedi bulu­
namayan kişi (m.44)- III.Gaiplik kararı (m.45)/IV. Değişikliklerin
kütüğe geçirilmesi (m.46)..................................................................... 110-112 NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU......................................................... 113-147

İKİNCİ KISIM: TÜZEL KİŞİLER BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

A.   TÜZEL KİŞİLİK (m.47)..................................................................... 148-150

B.    HAK EHLİYETİ (m.48)............................................................................ 150

C.   FİİL EHLİYETİ:I-Koşulu(m.49)/II.Kullanılması (m.50).................... 150-152

D.   YERLEŞİM YERİ (m.51).......................................................................... 152

E.    KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:I.Sınırlı devam etme(m.52)/II. Malvarlığının
tasfiyesi m.(53)/ III. Malvarlığının özgülenmesi (m.54)...................... 152-154

E    SAKLI HÜKÜMLER (m.55)............................................................. 154-155


İKİNCİ BÖLÜM: DERNEKLER

A KURULUŞU: I. Tanımı(m.56)/II.Dernek kurma hakkı(m.57)/
III. Tüzük (m.58)/IV.Tüzel kişiliğin kazanılması: 1.Kazanma anı
(m.59)-2.İnceleme (m.60)-3.Dernek tüzüğünün ilanı(m.61)-4. İlk
genel kurul toplantısı(m.62)................................................................ 155-159

B.    ÜYELİK: I. Kazanılması:1.Kural (m.63)-2.Koşulları (m.64)/ II.
Sona ermesi: 1.Kendiliğinden(m.65)-2.Çıkma ile (m.66)-3.Çıka­
rılma   ile(m.67)/III.Kapsamı:1-Üyelerin  hakları:a.Eşitlik  ilkesi
(m.68)-b.Oy hakkı (m.69)-2.Üyelerin yükümlülükleri: a.

Ödenti verme borcu(m.70)-b.Diğer yükümlülükler(m.71).................. 159-163

C.   ORGANLAR: I. Genel olarak (m.72)/II.Genel Kurul: 1.Niteliği
ve oluşumu (m.73)-2.Toplanması: a. Olağan toplantı (m.74)-b.
Olağanüstü toplantı (m.75)-c. Toplantısız veya çağrısız alınan
kararlar (m.76)-3.Toplantıya çağrı (m.77)-4.Toplantı yeri ve top­
lantı yeter sayısı (m.78)-5. Toplantı usulü (m.79)-6. Genel Kuru­
lun görev ve yetkileri (m.80)-7.Genel Kurul kararları:a. Karar
yeter sayısı (m.81)-b. Oy hakkından yoksunluk (82)- c. Kararın
iptali (m.83)/III. Yönetim Kurulu: 1.Oluşumu (m.84)-
2.Görevleri(m.85)/IV. Denetim Kurulu (m.86)................................... 163-170

D.   SONA ERME:I. Kendiliğinden (m.87)/II.Genel Kurul kararı ile
(m.88)/III. Mahkeme kararı ile (m.89)................................................. 170-171

E.    DERNEKLERİN FAALİYETLERİ: I.Genel olarak(m.90)/II. Ulus­
lararası faaliyet: 1.Faaliyet serbestliği(m.91)- 2.Yabancı
dernekler(m.92)/III.Yabancıların dernek kurma hakkı(m.93)............... 171-173

E    DERNEKLERİN ÖRGÜTLENMESİ: I. Şube açmaları: 1.
Kuruluşu(m.94)-2. Şubenin organları ve uygulanacak
hükümler(m.95)/II. Üst kuruluşlar kurmaları: 1.Federasyon
(m.96)-2.Konfederasyon(m.97)-3.Ortak hükümler (m.98)................. 174-176

G.   DERNEK GELİRLERİ (m.99)................................................................. 176

H. SAKLI HÜKÜMLER (m. 100).................................................................. 176 DERNEKLER KANUNU.............................................................................. 177-195 ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN KURULMASI
HAKKINDA KANUN.................................................................................... 196-197 DERNEK ve VAKIFLARIN KAMU KURUM ve KURULUŞLARI ile
İLİŞKİSİNE DAİR KANUN.......................................................................... 198-200


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: VAKIFLAR

A.   KURULUŞU: I. Tanımı (m.101)/II. Kuruluş şekli (m.102) /III.Temyiz
ve iptal (m.103)/IV.Tescil ve ilan(104)/V. Mal ve hakların

kazanılması ve sorumluluk (m.105).................................................... 201-205

B.    VAKIF SENEDİ: I.İçeriği (m.106)/II.Noksanlıklar (m.107)............... 205-207

C.   MİRASÇILARIN VE ALACAKLILARIN DAVA HAKKI (m. 108).... 207

D.   VAKFIN ÖRGÜTÜ: I. Genel olarak (m.109) /II. Çalıştırılanlara

ve işçilere yardım vakfı (m. 110)......................................................... 207-209

E.   DENETİM (m.1 11).................................................................................. 209

E    YÖNETİMİN, AMACIN VE MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ: I. Yö­
netimin değiştirilmesi (m. 112) / II. Amacın ve malların
değiştirilmesi (m.113).......................................................................... 210-211

G.   YILLIK RAPOR (m.114).................................................................. 211-212

H. FAALİYETTEN GEÇİCİ ALIKOYMA (m.115)..................................... 212

İ.    VAKFIN SONA ERMESİ (m. 116)................................................... 212-213 J.    DİĞER HÜKÜMLER (m.1 17)................................................................ 213

VAKIFLAR KANUNU............................................................................. 214-254

TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN
VAKIFLAR HAKKINDA TÜZÜK
.......................................................... 255-257

 

 

İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU BİRİNCİ KISIM: EVLİLİK HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM: EVLENME BİRİNCİ AYIRIM: NİŞANLILIK

A.   NİŞANLANMA (m. 118)......................................................................... 259

B.    NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ: I. Dava hakkının bulunmaması
(m.119) / II. Nişanın bozulmasının sonuçları: 1.Maddi tazminat
(m.120)-2.Manevi tazminat (m.121)/ III. Hediyelerin geri

verilmesi (m.122)/ IV.Zamanaşımı (m.123)........................................ 260-263

İKİNCİ AYIRIM:EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ

A. EHLİYETİN KOŞULLARI: I.Yaş (m.124)/II. Ayırt etme gücü
(m.125)/III. Yasal temsilcinin izni:1. Küçükler hakkında (m.126)-
2. Kısıtlılar hakkında (m.127)- 3. Mahkemeye başvurma (m.128)..... 263-265


B.   EVLENME ENGELLERİ:I. Hısımlık (m. 129) / II. Önceki evlilik: 1.
Sona erdiğinin ispatı: a. Genel olarak (m.130)-b. Gaiplik duru­
munda (m.131)-2. Kadın için bekleme süresi (m.132)/ III. Akıl
hastalığı (m.133).................................................................................. 266-269

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

A.   BAŞVURU: I. Başvuru makamı (m.134)/II. Şekli (m.135) /III.Bel-
geler (m.136)/IV. Başvurunun incelenmesi (m.137)

/V. Redde itiraz ve yargılama usulü(m.138)........................................ 269-272

B.    EVLENME   TÖRENİ  VE   TESCİL:   I.   Koşulları:   1.   Evlenme
izni(m.139)- 2.  Evlenmenin yapılamaması (m.140)/II.Yapılışı:
1.Tören yeri (m.141)-2.Törenin şekli (m.142)-3. Aile cüzdanı ve

dini tören (m.143)............................................................................... 272-274 C.   YÖNETMELİK (m. 144).......................................................................... 275 EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ................................................................ 276-305

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: BATIL OLAN EVLENMELER

A.   MUTLAK BUTLAN: I. Sebepleri (m.145)/II. Dava açma görevi
ve hakkı (m.146)/III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması
(m.147)................................................................................................ 306-308

B.    NİSBİ BUTLAN:I. Eşlerin dava hakkı: 1.Ayırt etme gücünden ge­
çici yoksunluk (m.148)- 2.Yanılma (m. 149)-3.Aldatma (m.150)-4.
Korkutma (m.151)-5.Hak düşürücü süre (m.152)/II. Yasal
temsilcinin dava hakkı (m.153)............................................................ 308-310

C.   BUTLANI GEREKTİRMEYEN SEBEPLER: I. Bekleme süresine
uymama (m.154)/II. Şekil kurallarına uymama (m.155)...................... 311-312

D.   BUTLAN KARARI: I. Genel olarak (m.156)/II.Sonuçları:

1.Çocuklar yönünden (m.157)-2. Eşler yönünden (m.158)................ 312-313

E.    MİRASÇILARIN DAVA HAKKI (m.159)............................................. 313

E    YETKİ VE YARGILAMA USULÜ (m.160).......................................... 314

İKİNCİ BÖLÜM: BOŞANMA

A. BOŞANMA SEBEPLERİ: I.Zina (m.161)/ II. Hayata kast, pek kötü

veya onur kırıcı davranış (m.162)/ III. Suç işleme ve haysiyetsiz

hayat sürme (m.163)/IV.Terk (m.164)/ V.Akıl hastalığı

(m.165)/VI. Evlilik birliğinin sarsılması (m.166)................................ 314-320

B.    DAVA: I. Konusu (m.167)/II. Yetki (m.168)/III. Geçici
önlemler(m.169).................................................................................. 320-321


C.   KARAR:   I.  Boşanma  veya  ayrılık  (m.170)/II.   Ayrılık  süresi
(m.171)/ III. Ayrılık süresinin bitimi (m.172)/IV. Boşanan kadı­
nın kişisel durumu (m.173)/V. Boşanmada tazminat ve nafaka: 1.
Maddi ve manevi tazminat (m.174)-2. Yoksulluk nafakası (m.1 75)-
3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi (m.176)-4.Yetki (m.1 77)-
5.Zamanaşımı (m.178)/ VI. Mal rejiminin tasfiyesi: 1. Boşanma
halinde   (m.1 79)-2.Ayrılık   halinde   (m.180)/VII.Miras   hakları
(m.181)/ VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları:
1.Hakimin takdir yetkisi(m.182)-2.Durumun değişmesi (m.183)....... 321-330

D.   BOŞANMADA YARGILAMA USULÜ (m.184)........................... 330-331

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

A.   HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:I. Genel olarak (m.185)/ II.
Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma

(m.186)/III. Kadının soyadı (m. 187).................................................. 331-333

B.    BİRLİĞİN TEMSİLİ: I. Eşlerin temsil yetkisi (m.188)/II. Sorumlu­
luk (m.1 89)/ III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması
(190)/IV.Temsil yetkisinin geri verilmesi (m.191).............................. 333-336

C.   EŞLERİN MESLEK VE İŞİ (m.192)........................................................ 336

D.   EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ: I.Genel olarak(m.193)/ II.Aile

konutu (m. 194).................................................................................. 337-338

E.   BİRLİĞİN KORUNMASI: I.Genel olarak(m.195)/II. Eşler birlikte
yaşarken (m.196)/III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi (m.197)/
IV. Borçlulara ait önlemler (m.198)/V.Tasarruf yetkisinin sınır­
lanması (m.199)/ VI.Durumun değişmesi
m.200)/VII.Yetki(m.201)..................................................................... 338-359 AİLENİN KORUNMASI ve KADINA KARŞI ŞİDDETİN

ÖNLENMESİNE DAİR KANUN.......................................................... 343-356

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV ve YARGILAMA
USULLERİNE DAİR KANUN............................................................... 357-361

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ BİRİNCİ AYIRIM: GENEL HÜKÜMLER

A.  YASAL MAL REJİMİ (m.202)................................................................ 363

B.   MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ: I. Sözleşmenin içeriği (203)/ II.

Sözleşme ehliyeti (m.204)/ III. Sözleşmenin şekli (m.205)................ 363-365 C.   OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ: I. Eşlerden birinin istemi ile:
1.Karar (m.206)- 2. Yetki (m.207)- 3.Mal ayrılığına geçişten dönme (m.208)/II. Cebri icra halinde: l.İflasta (m.209)-

2. Hacizde (m.210)-

3.Eski rejime dönme (m.211)

III. Önceki rejimin tasfiyesi (m. 212)................................................................................ 365-369

D.   ALACAKLILARIN KORUNMASI (m.213)......................................... 369 E.    MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA YETKİ (m.214)...... 370 E    BİR EŞİN MALLARININ DİĞERİ TARAFINDAN YÖNETİMİ (m.215).. 371

G.   ENVANTER (m.216)............................................................................... 371 H. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR(m.217)....................................... 371-372

İKİNCİ AYIRIM: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA

A.   MÜLKİYET: I.Kapsamı (m.218) /II. Edinilmiş mallar (m.219)/
III. Kişisel mallar: 1.Kanuna göre (m.220) -2. Sözleşmeye göre
(m.221)/IV. İspat (m.222)................................................................... 372-375 B.    YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF (m.223)................ 375-376 C.   ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK (m.224)....................... 376

D.   MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE: I. Sona erme
anı (m.225)/ II. Malların geri alınması ve borçlar: 1. Genel ola­
rak (m.226)-2. Değer artış payı (m.227) / III. Eşlerin paylarının
hesaplanması: 1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrıl­
ması (m.228)- 2. Eklenecek değerler (m.229) - 3. Kişisel mallar
ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme (m.230)- 4. Artık
değer (m.231) / IV. Değerin belirlenmesi: 1. Sürüm değeri (m.
232)- 2.Gelir değeri: a. Genel olarak (m.233) - b. Özel haller (m.
234) -3.Değerlendirme anı (m.235)/ V. Artık değere katılma: 1.
Kanuna göre (m.236)-2. Sözleşmeye göre: a.Genel olarak (m.
237)- b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında
(m.238)/ VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi:
1. Ödeme ve ertelenmesi (m.239)- 2. Aile konutu ve ev eşyası

(m.240) -3. Üçüncü kişilere karşı dava (m.241).................................. 376-387

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: MAL AYRILIĞI A.   YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF (m.242)................ 387-388 B.    DİĞER HÜKÜMLER (m.243) ................................................................ 388

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI A.  YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF: I. Genel olarak

(m.244)/ II. İspat (m.245)......................................................................... 389


B.    BORÇLARDAN SORUMLULUK (m.246)............................................ 389

C.   MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE: I. Sona erme anı
(m.247)/ II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi: 1.
Genel olarak (m.248)-2. Katkıdan doğan hak (m.249) / III. Aileye
özgülenen mallar: 1. Kural (m.250)-2. Paylaşmaya aykırı davra­
nışlar (m.251)- 3. Paylaştırma isteminin reddi (m.252)-4. Paylaş­
tırma yöntemi (m.253)/ IV. Aile konutu ve ev eşyası: İptal

veya boşanma halinde (m.254)-2. Ölüm halinde (m.255).................... 390-396

BEŞİNCİ AYIRIM: MAL ORTAKLIĞI

A.   MÜLKİYET: I. Kapsamı (m.256)/ II. Ortaklık malları: 1. Genel
mal ortaklığı (m.257)- 2. Sınırlı mal ortaklığı: a. Edinilmiş mallar­
da ortaklık (m.258)- b. Diğer mal ortaklıkları (m.259)/ III.

Kişisel mallar (m.260) / IV. İspat (m.261).......................................... 397-400

B.    YÖNETİM VE TASARRUF: I. Ortaklık mallarında: 1. Olağan yö­
netim (m.262)- 2. Olağanüstü yönetim (m.263)- 3. Ortaklık mal­
ları ile meslek veya sanat icrası (m.264)- 4. Mirasın kabulü veya
reddi (m.265)-5. Sorumluluk ve yönetim giderleri

(m.266)/II. Kişisel mallar (m.267)....................................................... 400-403

C.   ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK:I. Ortaklık borçları
(m.268)/II. Kişisel borçlar (m.269)...................................................... 403-405

D.   EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR (m.270)............................................ 405

E.    MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE: I. Sona erme anı
(m.271)/ II. Kişisel mala ekleme (m.272)/ III. Kişisel mal ile or­
taklık malı arasındaki denkleştirme (m.273)/IV.Değer artış payı
(274)/V. Değer belirlenmesi (m.275)/VI. Paylaşma: 1. Ölüm veya
diğer bir mal rejiminin kabulü halinde (m.276) - 2. Diğer hallerde
(m.277)/ VII. Paylaşma usulü: 1. Kişisel mallar (m.278)-2. Aile
konutu ve ev eşyası (m.279)- 3. Diğer malvarlığı değerleri

(m.280)-4. Diğer paylaşma kuralları (m.281)...................................... 406-414

İKİNCİ KISIM: HISIMLIK

BİRİNCİ BÖLÜM: SOYBAĞININ KURULMASI

BİRİNCİ AYIRIM: GENEL HÜKÜMLER

A.   GENEL OLARAK SOYBAĞININ KURULMASI (m.282)............. 415-416

B.    DAVADA YETKİ VE YARGILAMA USULÜ: I. Yetki (m.283)/ II.
Yargılama usulü (m.284)...................................................................... 416-417

İKİNCİ AYIRIM: KOCANIN BABALIĞI A.   BABALIK KARİNESİ (m.285)......................................................... 417-419

B.    SOYBAĞININ REDDİ:I. Dava hakkı (m.286)/II. İspat: 1. Evlilik
içinde ana rahmine düşme (m.287)- 2. Evlenmeden önce veya
ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşme (m.288)/III. Hak
düşürücü süreler (m.289)..................................................................... 419-422 C.   KARİNELERİN ÇAKIŞMASI (m.290)............................................. 422-423 D.   DİĞER İLGİLİLERİN DAVA HAKKI (m.291)............................... 423-424 E.    SONRADAN EVLENME: I. Koşulu (m.292)/ II. Bildirim

(m.293)/III. İtiraz ve iptal (m.294)..................................................... 424-426

ÜÇÜNCÜ AYIRIM: TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ

A.   TANIMA:I. Koşulları ve şekli (m.295)/II.Bildirim (m.296)/ III. İptal
davası: 1. Tanıyanın dava hakkı (m.297)-2.İlgililerin dava hakkı:
a. Genel olarak(m.298)- b. İspat yükü (m.299)-3.Hak düşürücü

süreler (m.300).................................................................................... 426-430 B.    BABALIK HÜKMÜ: I. Dava hakkı (m.301)/II. Karine (m.302)/III.

Hak düşürücü süreler(m.303)/IV. Ananın mali hakları(m.304)........... 430-435

DÖRDÜNCÜ AYIRIM: EVLAT EDİNME

A.   KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ: I. Genel koşulları (m.305)
/ II. Birlikte evlat edinme (m.306) / III. Tek başına evlat edinme
(m.307) / IV.Küçüğün rızası ve yaşı (m.308) /V.Ana ve babanın
rızası: 1.Şekil (m.309)-2.Zaman (m.310)-3.Rızanın aranmaması:
a.Koşulları(m.311)-b. Karar (m.312)................................................... 436-440 B.    ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİ(m.313). 440-441 C.   HÜKÜMLERİ (m.314)...................................................................... 441-443 D.   ŞEKİL VE USUL:I. Genel olarak (m.315)/II.Araştırma (m.316)........ 443-444

E.    EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI: I. Sebepleri: 1.Rızanın
bulunmaması (m.317)-2.Diğer noksanlıklar (m.318)/II.Hak
düşürücü süre (m.319)......................................................................... 444-445 E    EVLATLIK İŞLEMLERİNDE ARACILIK (m.320)......................... 445-446

BEŞİNCİ AYIRIM: SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ A.   SOYADI (m.321)................................................................................ 446-447 B.    KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER (m.322)........................................ 447


C.   ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ: I. Ana ve baba ile: 1. Kural (m.323)-

2. Sınırları(m.324)/II.Üçüncü kişiler ile (325)/III.Yetki (m.326)......... 447-449

D.   ÇOCUKLARIN     BAKIM     VE     EĞİTİM     GİDERLERİNİ
KARŞILAMA:I.   Kapsamı   (m.327)/   II.   Süresi   (m.328)/III.
Dava hakkı (m.329)/ IV. Nafaka miktarının takdiri (m.330)/
V. Durumun değişmesi (m.331)/VI. Geçici önlemler: 1. Genel
olarak (m.332)-2.Babalığın tespitinden önce (m.333)/VII.

Güvence verilmesi (m.334)................................................................. 449-453

ALTINCI AYIRIM: VELAYET

A.   GENEL OLARAK: I. Koşullar (m.335)/II. Ana ve baba evli
ise(m.336) /III. Ana ve baba evli değilse (m.337)/IV. Üvey

çocuklar (m.338)................................................................................. 453-455

B.    VELAYETİN   KAPSAMI:I.   Genel   olarak   (m.339)/II.   Eğitim
(m.340)/III. Dini eğitim (m.341)/ IV. Çocuğun temsil edilmesi
(m.342)/V. Çocuğun fiil ehliyeti (m.343)/VI. Çocuğun aileyi temsil
etmesi (m.344)/VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukuki
işlemler (m.345)................................................................................... 455-459

C.   ÇOCUĞUN KORUNMASI:I. Koruma önlemleri (m.346)/II. Ço­
cukların yerleştirilmesi (m.347)/ III. Velayetin kaldırılması: 1.
Genel olarak (m.348)-2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi
halinde (m.349)- 3. Velayetin kaldırılması halinde ana ve babanın
yükümlülükleri (m.350)/IV. Durumun değişmesi (m.351).................. 459-483

ÇOCUK KORUMA KANUNU.................................................................. 460-479

YEDİNCİ AYIRIM: ÇOCUK MALLARI

A.   YÖNETİM: I. Genel olarak (m.352)/II. Evlilik sona erince(m.353).... 483-484

B.    KULLANMA HAKKI (m.354)..........................................