Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (92)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları

Türk İş Hukukunda İşe İade DavalarıSayfa Sayısı
:  
1174
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-464-340-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ 15.3.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4773 sayılı Yasayla, 1475 sayılı İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tabi çalışanlara belirli koşullara bağlı da olsa iş güvencesi getirilmiştir. 10.6.2003 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu ile yenilenen iş güvencesi hükümleri iki yıldan beri iş mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla şekillenmiştir. Alman Federal Mahkemesi\′nin örnek kararlarına ve Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin konuyla ilgili tüm kararlarına yer verilen sistematik içerikli bir kitap gereksinimi bizi bu çalışmaya yöneltmiştir. Öte yandan okuyucunun gösterdiği ilgi ve istek sonucu Yetkin Yayınevi yetkililerinin arzusu bu kolektif eserin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kitabın ilk baskısı yoğun talep üzerine kısa sürede tükenmiştir. İş Hukuku Mevzuatımızda yeni bir Müessese olan iş güvencesi yargı kararlan ve öğretinin katkıları ile gittikçe olgunlaşmaktadır, ikinci baskıda Yargıtay\′ın en son kararları ile konuya ilişkin öğretinin eleştiri ve görüşlerine de mümkün mertebe yer verilmiştir. 4857 sayılı İş Kanununun 18-21. maddeleri arasında düzenlenen iş güvencesi hükümleri iş sözleşmesinin fesih bildiriminden itibaren bir aylık dava açmaya yönelik hak düşürücü süre, işe iade davalarının hemen açılıp seri yargılama usulü ile kısa sürede sonuçlandırılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle insan kaynakları yöneticileri, avukat ve yargıçlar işe iade davaları konusunda bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili bilimsel toplantı ve yayınlanan eserlerden yararlanılarak dört yıllık mesleki deneyim ve gözlemlerimizi ortaya koyduğumuz bu eserde, girişten sonra birinci bölümde, iş sözleşmesinin feshi, ikinci bölümde, iş güvencesinden yararlanma koşulları, üçüncü bölümde, işe iade davası ve tahkim usulüyle uyuşmazlıkların çözümü açıklanmıştır. Kitabın dördüncü bölümünde ise, işe iade davasının sonuçları icra aşaması da dahil olmak üzere incelenmiştir. Bu arada sendikal nedenle fesih, kötüniyetli fesih ve eşit davranma ilkesine aykırı fesihlerin bir arada olması durumunda iş güvencesi hükümleri ile ilişkiler de ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kitabın son bölümünde ise mahkeme ve Yargıtay kararları özetleriyle birlikte konusuna göre tasnif edilerek okuyucunun yararlanmasına sunulmuştur. Ayrıca ilgili mevzuata da yer verilmiştir. İÇİNDEKİLER Önsöz 7 İçindekiler ,: 9 Kısaltmalar 15 Kaynakça 17 GİRİŞ 23 BİRİNCİ BÖLÜM İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ I- 158 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ 31 1) Genel Olarak 31 2) Sözleşmenin Kapsamı 32 3) İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Geçerli Nedenler 32 4) Özellikle Geçerli Kabul Edilmeyen Fesih Nedenleri 33 5) Son Vermede Uygulanacak Usul 34 6) Son Vermeye Karşı İtiraz Usulü 34 7) Son Vermede Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı 36 8) Son Vermede Kıdem Tazminatı ve Gelirinin Korunmasına İlişkin Diğer Yöntemler 36 9) Ekonomik, Teknolojik, Yapısal veya Benzer Nedenlerle Son Verme Hakkında Ek Hükümler 36 II- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENCE ÖNELLİ FESHİ 37 I-Genel Olarak 37 2- Fesih Bildirimi ve İhbar Önelli Fesih 39 3- Fesih Bildiriminin Hüküm Doğurması 41 4- Bildirimli Fesihte Kötüniyet Tazminatı 43 5- İş Güvencesi Hükümleri ve Kötüniyet Tazminatı 46 6- Kötüniyet Tazminatı ve Sendikal Tazminat İlişkisi 50 7- İş Güvencesi Hükümleri Uygulamasında Cezai Şart Sorunu 53 8- Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Tazminatı 56 a) Genel olarak 56 b) Eşit Davranma İlkesine Aykırılığın Yaptırımı 59 c) İspat Yükü 60 d) Diğer Tazminatlarla İlişkisi 61 III- İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ GEÇERLİ NEDENLE FESHİ 64 1- Geçerli Neden Kavramı 64 2- Geçersiz Fesih Nedenleri 66 3- Geçerli Fesih Nedenleri 70 a) Genel Olarak 70 b) İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler 73 aa) Verimlilik 73 bb) PerfoKmans Değerlendirme 74 c) İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler 79 d) İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler... 83 aa) Kavram 83 bb) İşletme İçi Nedenler 84 cc) İşletme Dışı Nedenler 87 dd) İşveren Kararları 88 aaa) İfayı Kabul Engellerine Dayanan Bağlı İşveren Kararı 89 bbb) Kurucu İşveren Kararı 90 ccc) Türk Hukukunda İşveren Kararlarının Denetimi 91 ddd) İşletme Gereği ve İşverenin Uygulayabileceği Bazı Yapılanmalar 94 4- Feshin Son Çare Olması İlkesi 97 5- İş Sözleşmesi Feshedilecek İşçilerin Seçimi 102 6- Fesih hakkının Uygun Süre İçinde Kullanılması 104 7- Fesih Bildiriminde Şekil ve Usul 106 a) Fesih Bildiriminin Yapılma Usulü 106 b) Savunma alınması 109 7. İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gereğinden Kaynaklanan Bazı Geçerli Fesih Nedenleri 111 a) Alt işveren Uygulaması 111 b) İş Sözleşmesinin Askıya Alınması-Ücretsiz İzin Uygulaması 116 c) Yeniden Yapılanma 119 d) İşyerinin Kapatılması veya Faaliyetin Durdurulması 122 e) Emekliliğe Hak Kazanmış Olma ve/veya Belli Bir Yaş Sınırına Ulaşma 123 IV- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE SÖZLEŞMENİN FESHİ... 125 V- TOPLU İŞÇİ ÇİKARMA 132 a) Genel Olarak 132 b) Toplu İşçi Çıkarma Sayılacak Durumlar 133 c) Bildirim Yükümlülüğü ve İşyeri Sendika Temsilcileriyle Görüşme 134 d) Fesih Bildirimlerinin Hüküm doğurması ve İşe iade davası 135 e) Yeniden İşe Alma Yükümlülüğü 137 VI- İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ ÖNELSİZ FESİH HALLERİ 138 1- Genel Olarak 138 2- Sağlık Sebepleri 140 3- Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 142 a) Genel Olarak 142 b) İşçinin İşvereni Yanıltması 144 c) Şeref ve Namusa Dokunacak Söz Davranışlar 145 d) İşçinin Yaşayış Tarzının Uygun Olmaması,.\" 145 e) İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması, Cinsel Tacizi ve Sarhoşluğu 145 f) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları 147 g) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması 149 h) Devamsızlık 151 i) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması 154 j) İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek 155 4- Zorlayıcı Sebeple Fesih 156 5- İşverene Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller 157 İKİNCİ BÖLÜM İŞ GÜVENCESİ 1- GENEL OLARAK 159 II- İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 164 1- İş Kanununa Göre İşçi veya Basın İş Kanunu Kapsamında Gazeteci ya da İşyeri Sendika Temsilcisi Olma 164 a) İş Kanunu Kapsamında İşçi Olma 134 b) Basın İş Kanunu Kapsamında Gazeteci 180 c) İşyeri Sendika Temsilcilerinin Durumu 186 2- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalıştırılma Koşulu 186 a) İş Sözleşmesinin Kurulması 186 b) Belirsiz-Belirli Süreli İş Sözleşmesi 188 3- İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi Koşulu 195 4- Çalışan İşçi Sayısı 197 a) İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı 197 b) İşletmeye Bağlı Aynı İşkolunda En Az Otuz İşçi Çalışması 199 5- İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması Koşulu 202 a) Genel Olarak 202 b) Kıdeme Esas Sürenin Hesabı 203 c) Bir İşyerinde veya Aynı İşverenin Değişik İşyerlerinde Çalışma 209 6- İşveren Vekili Olmama Koşulu 210 a) Genel olarak 210 b) İşveren Vekilinin Tanımı 211 c) İşveren Vekilinin Özellikleri 213 aa) İşyerinde İşveren Adına Hareket Etmek 213 bb) İşin ve İşyerinin Yönetiminde Görev Almak 214 cc) Aynı Kişide İşçilikle İşveren Vekilliği Sıfatının Birleşmesi 216 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞE İADE DAVALARI I- GENEL OLARAK 219 a) Davanın Niteliği 220 b) Terditli Dava ve Objektif Dava Birleşmesi 223 II- FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ 226 1- İtiraz Makamı 232 2- Başvuru Süresi 233 3- İşe İade Dava Dilekçesinin İçeriği 236 a) Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler 236 b) Talebe Bağlılık İlkesi Yönünden Dava Dilekçesi 237 4- Dava Harç Miktarı ve Oranlan 238 5- İşe İade Davasının Tarafları 239 6- İşe İade Davasının İncelenmesi 239 a) Genel Olarak 239 b) Delillerin Değerlendirilmesi ve İspat Yükü 241 aa) Davayı Etkileyecek Uyuşmazlık Konusunun Gösterilmesi 241 bb) İspat Külfeti 241 cc) Delillerin Değerlendirilmesi 242 c) Mahkemenin Verebileceği Kararlar 244 aa) Genel Olarak 244 bb) Davanın Reddi Kararı 245 cc) Davanın Kabulü Kararı 245 dd) Davanın Konusuz Kalması 246 7- İşe İade Kararının Temyiz İncelemesi 249 III- İŞÇİNİN ÖZEL HAKEME BAŞVURMASI 252 1-Genel Olarak 252 2-Tahkim Sözleşmesi \′. 254 a) İş Sözleşmesi Yapılırken veya Devamı Sırasında Tahkim Şartının Kararlaştırılması 256 b) İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Yapılan Tahkim Sözleşmesi 258 2- Tahkim Sözleşmesinin Şekli ve Konusu 258 a) Tahkim Sözleşmesinin Şekli 258 b) Tahkim Sözleşmesinin Konusu 260 3- Hakemlerin Seçimi 261 a) Sözleşmede İsmen Gösterilmesi 261 b) Tarafların Sonradan Hakem Seçmeleri 262 c) Hakemlerin Mahkeme Tarafından Seçimi 263 4- Hakemlerin Görevden Ayrılması ve Reddi * 263 a) Hakemlerin Görevden Ayrılması 263 b) Hakemlerin Reddi 264 5- Hakemlerin Ücreti 265 6- Hakem Yargılaması 268 a) Yargılama Yöntemi 268 b) Hakemlere Dava Açılması 269 c) Hakemlerin Karar Verme Süresi 270 7- Özel Hakem Kararı 271 a) Hakem Kararının Niteliği 271 b) Hakem Kararının İçeriği 274 8- Hakem Kararlarına Karşı Yasa Yolları 277 a) Genel Olarak 277 b) Temyiz Yolu 278 aa) Hakem Kararlarının Doğrudan Doğruya Temyizi 278 bb) Hakem Kararlarının Dolaylı Yoldan Temyizi 284 c) Karar Düzeltilmesi 285 d) Yargılamanın Yenilenmesi Yolu 286 aa) Genel Olarak 286 bb) Yargılamanın Yenilenmesi Usulü 287 cc) Yargılamanın Yenilenmesi Koşulları 288 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI I- GENEL OLARAK 289 II- İŞÇİNİN İŞVERENE BAŞVURMASI 290 III- İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMASI 297 IV- İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAMASI 302 V- İŞE BAŞLATILMAMA HALİNDE ÖDENMESİ GEREKEN TAZMİNAT 306 VI- İŞÇİNİN ÇALIŞTIRILMADIĞI SÜRE ÜCRETİ VE DİĞER HAKLAR ...308 VII - İŞE BAŞLATMA HALİNDE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ MAHSUBU VE İADESİ 312 VIII- İŞE BAŞLATMAMANIN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINA ETKİSİ 313 IX- FAİZ VE ZAMANAŞIMI 315 X- İCRA İLE İLGİLİ TEMEL SORUNLAR 316 1. İşe İade Kararı Bakımından 316 2. İşe Başlatmama Tazminatı Bakımından 317 3. İşçinin Çalıştırılmadığı En Çok Dört Aylık Ücret ve Diğer Haklar Bakımından 318 İLGİLİ KARARLAR 1- İŞ SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ 321 2- DAVA AÇMA SÜRESİ 336 3- ALTI AYLIK KIDEM 359 4- İŞYERİNDEKİ İŞÇİ SAYISI 375 5- BELİRLİ-BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 393 6- İŞVEREN VEKİLİ 422 7- İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ 431 8- FESİH BİLDİRİMİ VE ŞEKLİ 444 9- SAVUNMA ALINMASI 495 10- GEÇERLİ VEYA GEÇERSİZ FESİH NEDENLERİ 517 11- DEĞİŞİKLİK FESHİ 807 12- KÖTÜNİYET TAZMİNATI-SENDİKAL TAZMİNAT 825 13- TOPLU İŞÇİ ÇİKARMA 846 14- İŞE İADE DAVASINDA ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN 850 15- TAZMİNAT VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ 895 16- İŞE BAŞLATMA YA DA BAŞLATMAMA 991 17- İŞE İADE DAVASI VE İHBAR-KIDEM TAZMİNATI 1008 18- İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA 1024 19- ÖZEL HAKEM 1081 20- İCRA İLE İLGİLİ KARARLAR 1123 4857 SAYILI İŞ KANUNU 1127 KAVRAM FİHRİSTİ 1173