Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Türk İş Hukukunda Asgari Süreli İş Sözleşmesi

Türk İş Hukukunda Asgari Süreli İş SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
210
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-563-1

35,00 TL


Özel hukuk sözleşmelerine hakim olan sözleşme serbestisi ilkesi gereği, tarafların diledikleri şekilde iş sözleşmesi tesis edebilmesi mümkündür. Bu sözleşmelerin geçerliliği ise kanunun emredici hükümlerine, ahlaka aykırı ve konularının imkansız olmamasına bağlıdır. Sözleşme serbestisi iş hukukunda da kural olarak geçerlidir. Bu bağlamda 4857 sayılı İş Kanununun 9. maddesinde tarafların Kanun hükümlerine bağlı kalmak şartıyla istedikleri türde sözleşme kurabileceklerini düzenlemiş ve bazı sözleşme türlerine örnek olarak yer vermiştir. Mevzuatımızda açıkça düzenlenmemekle birlikte sözleşme serbestisi kapsamında düzenlenmesi mümkün olan sözleşmelerden biri de asgari süreli iş sözleşmesidir. Asgari süreli iş sözleşmelerinin varlığı öğreti ve yargı kararlarında kabul edilmiş fakat tabi olacağı yasal esasların kanun koyucu tarafından hüküm altına alınmaması bu sözleşmenin hukuki niteliğini ve sonuçlarını tartışmalı hale getirmiştir. Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada asgari süreli iş sözleşmesinin hukuki niteliği, kuruluşu ve sona ermesine ilişkin hususlar sözleşme türünün kendi dinamikleri çerçevesinde öğreti ve yargı kararları ışığında incelenmeye çalışılmış, hukuki sorunlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)


 


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM 


Genel Olarak İş Sözleşmesi 


§1. İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 


I. Terminoloji


II. İş Sözleşmesinin Tanımı


III. İş Sözleşmesinin Unsurları


A. Genel Olarak


B. Bir İşin Görülmesi


C. İşin Ücret Karşılığında Görülmesi


D. İşin Bağımlılık İlişkisine Dayanması


IV. İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliği


A. Özel Hukuk Sözleşmesi Olması


B. İşçinin Kişiliğine Bağlı Olması


C. Karşılıklı Borç Yüklemesi


D. Devamlı Bir Sözleşme Olması


§2. BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ


I. Genel Olarak


II. Tanım


III. Objektif Nedenler


A. İşin Belirli Süreli Olması


B. Belli Bir İşin Tamamlanması Amacı


C. Belirli Bir Olgunun Ortaya Çıkması


IV. Sözleşme Süresinin Belirlenmesi


V. Zincirleme İş Sözleşmeleri


VI. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Şekil 


VII. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri Arasındaki Ayrımcılık Yasağı ve Ayrımın Sınırları


 


İKİNCİ BÖLÜM 


Asgari Süreli İş Sözleşmesi Kavramı ve Kurulması 


§3. ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI


I. Genel Olarak


II. Asgari Süreli İş Sözleşmesinin Bazı İş Sözleşmesi Türleriyle Karşılaştırılması


A. Asgari ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımı


B. Asgari ve Belirli Süreli İş Sözleşmesi Ayrımı


C. Asgari ve Azami Süreli İş Sözleşmesi Ayrımı


D. Asgari Süre ve Deneme Süresi Ayrımı


§4. ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI


I. Genel Olarak


II. Asgari Süreli İş Sözleşmesinde Şekil


A. Genel Olarak Şekil Serbestisi İlkesi ve İstisnaları


1. Kanundan Doğan Şekil Zorunluluğu ve Hukuki Niteliği


2. Sözleşmenin Taraflarınca Öngörülen Şekil Şartı (İradi Şekil) ve Hukuki Niteliği


B. Asgari Süreli İş Sözleşmesinin Kurulmasında Şekil Şartı


1. Kanuni Şekil


2. İradi Şekil


III. Asgari Süreli İş Sözleşmesinde Sürelendirme


A. Sürenin Belirlenmesi


B. Asgari Sürede Değişiklik Yapılması


C. Asgari Sürenin Sınırları


§5. KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ


I. Genel Olarak


II. 854 Sayılı Deniz İş Kanunu Gereğince Gemiadamları İle Yapılan İş Sözleşmeleri


A. Genel Olarak


B. Sözleşmenin Şekli


C. Sözleşme Türleri


III. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa Tabi Çalışanlarla Yapılan İş Sözleşmeleri


A. Kanunun Kapsamı


B. Kanun Kapsamında Yapılan İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Türü


1. Öğreti Görüşü


2. Yargıtay'ın Yaklaşımı


a. 2015 Öncesi Dönem


b. 2015 Sonrası Dönem


3. Görüşümüz


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Asgari Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Hukuki Sonuçları 


§6. ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞINDA SONA ERME HALLERİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


I. Ölüm


A. İşçinin Ölümü


B. İşverenin Ölümü


II. Tarafların Anlaşması (İkale/Bozma Sözleşmesi)


§7. ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİHLE SONA ERMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


I. Haklı Nedenle (Bildirimsiz/Derhal) Fesih Hakkı


II. Haklı Nedenle Feshin Hukuki Sonuçları


§8. ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN ASGARİ SÜRE İÇİNDE HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN FESHİ


I. Genel Olarak


II. Asgari Süre İçinde Belirli Süreli İş Sözleşmelerine İlişkin Hükümlerin Uygulanması Halinde


A. İşveren Tarafından Fesih


B. İşçi Tarafından Fesih


III. Asgari Süre İçinde Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerine İlişkin Hükümlerin Uygulanması Halinde


IV. Görüşümüz


A. İşveren Tarafından Yapılan Haksız Feshin Sonuçları 


1. İş Güvencesi Kapsamında Yer Alma


2. Bakiye Süre Ücreti


3. Haksız Fesih Tazminatı


4. Kıdem Tazminatı


5. İhbar Tazminatı


B. İşçi Tarafından Yapılan Haksız Feshin Sonuçları


1. İşverenin Zararının İşçi Tarafından Tazmini


2. Yeni İşverenin Sorumluluğu


3. Kıdem Tazminatı


4. İhbar Tazminatı


§9. ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASGARİ SÜRE İÇİNDE FESHEDİLMESİNİN YAPTIRIMI OLARAK CEZAİ ŞART


I. Genel Olarak


II. Asgari Süre İçinde Haksız Feshin Karşılığı Olarak Cezai Şart


III. Eğitim Karşılığı Olarak Cezai Şart 


SONUÇ 


KAYNAKÇA