Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (148)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Türk İflas Hukuku

Türk İflas Hukuku

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
1838
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975924727-5

400,00 TLÖNSÖZ Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya ve İngiltere başta olmak üzere, bir çok Avrupa ülkesinde, özel hukukun çeşitli dallanna giren alanlara ilişkin şerhlerin ve sistematik açıklama kitaplarının çoğunluğu, bilimsel yönteme, zengin tecrü¬beye, derin değerlendirme gücüne sahip avukatlar tarafından yazılmaktadır. İngiltere\′de ise uygulamalı konuların ilgili çevrelerce genel kabul gören başvu¬ru eserlerini \" barrister\"lerin yazması köklü bir gelenektir. On yıllardan beri ya¬yınlanan, bazıları bir yüzyılı aşan geçmişe sahip bulunan, güvenilir, sağlam bilgiye dayalı ve okuyucusu \"uzman\" olan bu saygın eserleri yeni basılara ha¬zırlayan bilimsel takımların içinde muhakkak akademik niteliklere ve yönteme sahip avukatlar yer alır. Sözü edilen avukatların, Türkiye\′deki gerçek örneklerinden biri de Sümer Altay\′dır. Altay\′m \"Konkordato Hukuku, İstanbul 1993\" adlı kitabı yu¬karıda açıklanan özelliklerin tamamını içeren, kapsamındaki bütün sorunları bilgi kullanarak çözen, hukuku geliştiren, uygulamayı teoriye ve öğretiye daya¬narak açıklayan bir eserdir. Zaten ilgili bütün çevrelerde de böyle karşılanmış ve değerlendirilmiştir. Yazar bu defa \"Türk İflâs Hukuku\" ile gene uzman okuyucuyu ve araştırı¬cıyı bilgilendirip bir çok sorunda tatmin edici çözümlerle aydınlatıyor. Bu ikin¬ci eser Türk İflâs Hukuku\′nun yerleşik ve menfaatler dengesini adalete göre ko¬ruyan evrensel kurallarının, sıradışı bir Bankalar Kanunu dogmatiğinin yeni menfaat merkezleri kuran \"banka alacağı\" kavramıyla tanımlandığı bir döneme rastlıyor. Bu tanımın düşünce sistemini idealist kalıplar içinde düşünme gelene¬ğine göre yetişmiş hukukçuların anlayışlarına uyarlamak güçtür. Altay, katkılı bir tarzda, Türk banka hukukunun bu kendine özgü iflâs hukuku cephesini ol¬ması gerektiği tarzda ve adaletten ödün vermeden değerlendirip açıklıyor. Ger¬çekten, Bankalar Kanunu\′nun ilgili maddeleri, evrensel ve bilimsel temellere oturan Türk İflâs Hukuku\′nu, sadece, yönetim kurulu üyeleri başta olmak üze¬re, bir kısım yöneticilerin ve paysahipleriyle bankanın iflâsına ilişkin hükümle¬riyle etkilemekle kalmamış, iflâsa eşit, ancak iflâs tasfiyesi olmaksızın sürdürü¬len \"Fondaki banka\" konumu ve bu konumun temeline yerleştirilmiş \"banka alacağı\" anlayışıyla onu başka bir yatakta akmaya zorlamıştır. V Türk iflâs Hukuku\′nu moda terimi ile \"by-pass\" eden bir diğer gelişme de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun\′un, gene Ban¬kalar Kanunu\′nun tepkiye dayalı dogmatiği aracıyla çok genişleyen uygulama alanı ve bünyeye yabancı dinamiğidir. Anılan kanuna kanunkoyucu tarafından dışardan takılan bu dinamik, batan ancak ölgün hayatını Fonda devam ettirme sürecine giren bir bankanın tüm ilişkilerinde İcra ve iflâs Kanunu\′nun artık uy¬gulanmamasına sebep olmuştur. Altay Türk iflâs Hukuku\′nu, bu \"by-pass\"a rağmen açıklarken gene hukuk adına yorumlarda bulunuyor. Altay\′ın bu kitabı Postacıoğlu, Kuru ve Üstündağ gibi, hukukumuzda iz bı¬rakmış, kurucu ustaların hukukumuza armağan ettikleri mirası da, büyük bir de¬ğerbilirlikle kullanıyor ve onların getirdikleri bilimsel üslubunu zevk verici bir Türkçe ile ve yeni yaklaşımlarla devam ettiriyor. \"Türk İflâs Hukuku\" zengin bir bibliografyayı kullanmıştır. Ayrıca eser bir çok Yargıtay kararının değerlendirilmesi ile örülmüştür. Kararlara kitabın so¬nunda da yer verilmiştir. Çalışmanın özellikle düşünülerek kurulan şeklî yapısı, günümüz iflâs hukukunun yeni boyutlannı sorgulayan eleştirili bakışı, yüzlerce uygulama sorununa eğilen kapsamlı, özlü içeriği ve özgün değerlendirmeleri, bilim ve uygulama çevrelerinin gereksinimlerine yeni yaklaşım ve anlayışlarla cevap verecektir. Ünal TEKİNALP Fenerbahçe, Kasım 2003 VI SUNUŞ Avukatlık hayatımın ilk yıllarında iflâs hukukuna ilişkin uygulama, bana epeyce karışık ve anlaşılması güç görünmüştü. Mesleğimin ilerleyen yıllarında bu zorluğun, çeşitli maddî hukuk sorunlarının, iflâs hukuku kalıbı içinde uygu¬lama yaşamına yansımasından kaynaklandığını farkettim. Bu tespit, maddî hu¬kuka olan özel sevgi ve merakım dolayısıyla beni iflâs hukuku ile daha yoğun bir biçimde uğraşmaya sevk etmiştir. Ancak, iflâs hukuku hakkında bir kitap yazmak için uzun bir hazırlık sürecine ihtiyacım olduğunun bilincindeydim. Konkordato Hukuku kitabımın hazırlanması sırasında iflâs hukukuyla ilgili bil¬gi ve deneyimimi artırmaya gayret ettim. Konkordato kitabının yayınlanmasın¬dan sonra, 1993 yılı sonunda iflâs Hukuku kitabını yazmak için çalışmalara baş¬ladım. Bu kitapta, teori ve pratik arasındaki zorunlu ilişkiyi tesisi etmeyi ve if¬lâs hukukunun; evrensel hukuk ilkelerine dayalı yapısının yanısıra, Cumhuri¬yetten itibaren gelişen bilimsel ve yargısal içtihatlarla ulusal karakter kazanmış bir hukuk dalı niteliğine kavuştuğunu, elimden geldiğince yansıtmayı amaçla¬dım. Meslekî çalışmalarım arasında sürdürdüğüm Türk îflâs Hukuku adlı kita¬bın hazırlanmasına yönelen çalışmalarımı 2003 yılı sonunda sonuçlandırmayı bana lütfeden yüce Yaradan\′a şükrediyorum. Türk İflas Hukuku kitabı dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, iflâs hukukunun genel ilkeleri ile iflâs prosedürüne genel bakışı; ikinci bölüm, iflâs yollarını; üçüncü bölüm, iflâsın hukukî ve cezaî sonuçlarını ve nihayet dördün¬cü bölüm, iflâsın idare ve tasfiyesi prosedürünü kapsamakta ve anılan dört bö¬lüm, 47 paragrafı içermektedir. Paragraflar sistematik metotla hazırlanan metin¬lerden oluşmaktadır. Her paragrafın -bazen bölümlerin- altlarına, söz konusu paragrafın kapsadığı konularla ilgili Yargıtay kararlan özetlenerek yerleştiril¬miştir. Sistematik bölümde Türk doktrininden yararlanıldığı gibi, sevgili oğlum S. Anlam ALTAY\′ın Almanca çevirileri sayesinde İsviçre İflâs Hukuku\′na ilişkin öğreti ve mahkeme içtihatlarının geniş bir kapsamda kitaba yansıması gerçek¬leşmiştir. Kitapta teori-uygulama bütünlüğünün oluşturulmasına özen gösteril¬miştir. Bu bağlamda, yaklaşık 1400 adet Yargıtay karan analiz edilerek, yorum¬lanmış ve oluşturulan özetler, içtihatlann üzerine özel karar numaralan (ÖKN) verilerek konulmuştur. Sistematik biçimde hazırlanan bölümlerin dokusunu et- VII kilememesi için içtihatların paragrafların veya bazen bölümlerin altına konul¬ması uygun görülmüştür. Sistematik metinden, içtihatların yer aldığı bölümlere yollama yapılmak ve uygulamaya ilişkin tespit ve görüşler, bilimsel esasın ışı¬ğında değerlendirilmek suretiyle, teori-uygulama bütünlüğünün gerçekleştiril¬mesine gayret edilmiştir. Kitabımı bilge kişiliğini yansıtan zarif önsözüyle taçlandıran, büyük hukuk bilgini, eşsiz ve erdemli insan, değerli hocam Sayın Prof. Dr. Ünal TEKINALP\′e minnet ve şükranlarım sonsuzdur. Kendileri yüksek bilim ve erdemleriyle, seçkin bir model şahsiyettir. Değerli hocamın öğrencisi olmayı, hayatımın en onurlu ve mutlu mazhariyeti olarak telâkki ediyorum. Kitabımın yazılması için huzurlu bir ortam yaratan ve manevî desteğini iç¬tenlikle ortaya koyan sevgili eşim Av. Ümran ALTAY\′a gönülden teşekkür edi¬yorum. Galatasaray Üniversitesi Kara Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Araştır¬ma Görevlisi, sevgili oğlum Sıtkı Anlam ALTAY; Almanca metinleri Türkçe\′ye çevirerek, hukukî çözümlemeleriyle birlikte kitabıma yansıtmıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Araştırma Görev¬lisi sevgili oğlum Sabah ALTAY, Almanca kaynakların çevirilerinin bir kısmını yapmanın yanısıra \"İflâsın Sözleşmelere Etkisi\" paragrafını yoğun bir çalışma sonucunda bizzat kaleme almıştır. Sevgili kızım Av. Nihan ALTAY da \"Hileli ve Taksiratlı iflâs\" ile ilgili Yargıtay kararlarını analiz ederek, özetlemiştir. Bu üç sevgili evlâdıma içten sevgi ve şükranlarımı sunuyor; kendilerine onurlu, mutlu ve saygın başarılarla değerlenen anlamlı bir gelecek diliyorum. Bu kitabın oluşmasında; saygın ve özgün, aynı zamanda yoğun ve sürekli emekleriyle en büyük katkı ve payın sahipleri; aziz genç dostlarım, mesaî arka-daşlanmdır. Onlar, bu kitabın aslî ve gerçek sahipleridir. Bu nedenle, cefakâr ve özverili katkıları dolayısıyla, büro arkadaşlarım Sayın Av. Seyrani HANÇER, Sayın Av. Özgür Fırat YAMAN, Sayın Av. Abdullah Nuri SERHATLI, Sayın Stj. Av. Bilal KÜÇÜKŞENGÜN, asistanım Sayın Şerife ÖZTÜRK ve emektar dostum Sayın İbrahim TAŞTEKNE\′ye gönülden şükranlarımı sunuyorum. Nihayet, hukukî eserlerin yayınlanmasında fevkalâde aktif ve titiz çalışma¬larıyla büyük bir performans gösteren ve bu eserin basımını ince bir özenle, ba¬şarılı bir biçimde gerçekleştiren Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.\′nin seçkin yöneticisi Sayın Vedat CARBAŞ\′a, Dizgi ve Tasarımını üstün bir titizlikle hazırlayan Graf Dizgievi Sahibi Sayın Sami ABBAS\′a teşek¬kür borçluyum. Av. Sümer ALTAY Nişantaşı 2003 VIII İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Ünal TEKİNALP\′in Önsözü V Sunuş VII Kısaltma Cetveli XXV Kaynakça XXVII BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL İLKELER § 1. İFLÂS KAVRAMI 1 I. İFLÂS KOLLEKTİF BİR TASFİYE ŞEKLİDİR 1 II. İFLÂSIN KÖKENİ VE HUKUKÃ� NİTELİĞİ 5 A. İFLÂSIN TARİHİ KÖKENİ 5 B. İFLÂSIN HUKUKÃ� NİTELİĞİ 6 III. İFLÂS SEBEBİ 8 A. ŞEKLİ İFLÂS SEBEBİ 8 B. MADDİ İFLÂS SEBEBİ 9 IV. İFLÂSIN DİĞER TAKİP TÜRLERİ Ã�LE KARŞILAŞTIRILMASI 11 A. İFLÂSIN HACİZLE KARŞILAŞTIRILMASI 11 B. İFLASIN REHİN YOLUYLA TAKİPLE KARŞILAŞTIRILMASI 16 V İFLASA KONU TEŞKİL EDEN ALACAKLAR 18 A. PARA ALACAKLARI İÇİN İFLAS İSTENMESİ 18 B. TEMİNAT ALACAKLARI 19 VI. ALACAĞIN REHİNLE KARŞILANMASI 21 VII. TAHKİM ŞARTININ İFLÂSA ENGEL OLUP OLMADIĞI 26 VIII İFLÂSIN MADDİ HUKUKA ETKİSİ 26 IX. İFLÂSIN MEDENÃ� USÛL VE BlREL İCRA HUKUKUNA ETKİSİ 27 X. İFLASIN CEZAİ SONUÇLARI 27 XI. İFLASIN MAHKEME KARARIYLA AÇILMASI 28 XII. § 2. İFLÂSA TABİ ŞAHISLAR 29 I. GERÇEK KIŞI TACİRLER 30 A. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI 30 IX 1. Gelir Sağlama Amacı 30 2. Devamlılık 31 3. Bağımsızlık 31 4. Esnaf Faaliyeti Sınırlarını Aşmak 31 B. TİCARİ İŞLETME ÇEŞİTLERİ 32 1. Ticarethane 32 2. Fabrika 33 3. Ticarî Şekilde İşletilen Diğer Müesseseler 33 C. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISI 34 D. GERÇEK KİŞİ TACİR 35 II. TÜZEL KİŞİ TACİRLER 37 A. TİCARET ŞİRKETLERİ 37 B. TİCARİ İŞLETME İŞLETEN DERNEKLER 38 C. KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN KURULAN TEŞEKKÜL VE MÜESSESELER 39 III. TTK UYARINCA TACİR SAYILANLAR 39 IV. TACİR OLMADIKLARI HÂLDE TACİRLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLERE TÂBİ TUTULANLAR 40 A. TACİR GİBİ SORUMLU OLANLAR 40 B. DONATMA İŞTİRAKİ 40 V. ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ GEREĞİ TACİR OLMADIKLARI HALDE İFLÂSA TÂBİ OLANLAR 41 A. TİCARETİ TERK EDENLER 41 B. KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET ORTAKLARININ İFLÂSI... 44 C. BANKA YÖNETİCİLERİNİN İFLÂSI 44 D. TEREKENİN İFLÂSI 45 § 3. İFLÂSIN ORGANİZASYONU 47 I. İCRA DAİRESİ 47 II. İCRA TETKİK MERCİİ 49 III. TİCARET MAHKEMESİ 49 IV YARGITAY 51 V. İFLAS DAİRESİ VE DİĞER DENETİM ORGANLARI 52 § 4. İFLÂS PROSEDÜRÜNE GENEL BAKIŞ 55 I. İFLÂS DAVALARI HAKKINDA GENEL BlLGİ A. TAKİBE DAYALI İFLÂS DAVALARI 55 X B. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS 57 II. İFLÂS TASFİYE PROSEDÜRÜ 58 § 5. MİLLETLERARASI HUKUKTA İFLAS 67 § 5 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 71 Ã�KÃ�NCİ BÖLÜM İFLÂS YOLLARI BİRİNCİ AYRIM § 6. YETKİ 75 I. İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ 76 A. MUAMELE MERKEZİ KAVRAMI 76 B. YETKİ SÖZLEŞMESİ 77 C. İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ 79 II. MAHKEMENİN YETKİSİ 80 III. İFLÂS DAİRESİNİN YETKİSİ 83 § 6 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 85 İKİNCİ AYRIM TAKİBE DAYALI İFLAS YOLU § 7. ADİ İFLÂS YOLU 113 I. TAKİP TALEBİ 114 II. ÖDEME EMRİ 117 III. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 119 A. tTİRAZ PROSEDÜRÜ VE HUKUKÃ� SONUÇLARI 119 B. İTİRAZIN İÇERİĞİ 121 C. BORÇLUNUN İTİRAZININ ANCAK İFLÂS DAVASINDA TİCARET MAHKEMESİNDE KALDIRILABİLECEĞİ 122 D. BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE KISMÃ� İTİRAZI 122 IV. GECİKMİŞ İTİRAZ 122 V ŞİKAYET 124 VI. İFLÂS DAVASI 125 A. TAKİBE DAYALI İFLÂS DAVASINA HAKİM ORTAK İLKELER.... 125 XI - 1. Davanın Açılması 125 a. Davanın Niteliği 126 b. Taraflar 126 c. Harç ve Vekâlet Ücreti 127 d. Yetkili Mahkemede Dava Açılması 127 e. Dava Süresi 127 2. Yargılama Usûlü 128 3. İflâsa Tâbi Kişilerin Mahkemece Re\′sen Araştırılması 129 4. Tetkik Merciindeki Şikayetin Bekletici Sorun Yapılmaması 129 5. Talebin Geri Alınması 129 6. Dosyanın İşlemden Kaldırılması 129 7. Feragat 130 8. Kabul 131 9. iflâs Kararının Derdest Davaya Etkisi 131 lO.İlân 132 a. Kesinleşmiş Takibe Dayalı İflâs Talebinin ilânı 132 b. İtirazın Kaldırılması Temeline Dayalı İflâs Davalarında ilân.... 134 11.Müdahale 135 12. Muhafaza Tedbirleri 138 13. İflâs Avansı 140 14. Depo Kararı 141 15. Konkordato Mühletinin iflâs Kararına Etkisi 141 16. Konkordatonun Onanmasına ilişkin Yargılamanın Devam Ettiği Sırada iflâs Kararı Verilememesi 142 17. Kamu Alacakları için iflâs Davası Açılması 160 B. BORÇLUNUN ÖDEME EMRtNE ITlRAZI HÂLİNDE AÇILAN İFLÂS DAVASI 161 1. Genel Bilgi 161 2. Yargılama Usûlü Ve Tahkikat 163 3. iflâs Davasının Reddi 169 4. İtirazın Kaldırılması ve İlân 169 5. Depo Kararı 170 C. BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMEMESİ DURUMUNA İLİŞKİN İFLÂS DAVASI 173 1. Genel Bilgiler 173 2. Tensip Ve İflâs Talebinin İlânı 174 3. Gecikmiş İtiraz 174 4. Yargılama Ve Tahkikat 175 5. Davanın Reddi 175 6. Depo Karan 175 7. Menfi Tesbit Davası 175 8. İstirdat Davası 176 D. BORÇLUNUN ÖDEME EMRlNE KISMİ İTİRAZI HALİNDE AÇILAN İFLÂS DAVASI 177 E. IIK m. 45\′in İFLÂS YOLUYLA TAKİBE VE İFLÂS DAVASINA ETKİSİ 178 VII. İFLÂS DAVASINA İLİŞKİN KARARLAR 179 A. İFLÂS KARARI 179 B. DAVANIN REDDİ HAKKINDAKİ KARAR 182 VIII KANUN YOLLARI 184 A. İFLÂS KARARININ TEMYİZİ VE KARAR DÜZELTME 184 B. İFLAS DAVASININ REDDİ KARARININ TEMYİZİ KARAR DÜZELTME 187 § 7 VE § 8 İLE İLGlLÃ� İÇTİHATLAR 191 § 8. KAMBİYO SENETLERİNE DAYANAN İFLÂS YOLU 423 I. TAKİP TALEBİ 425 II. ÖDEME EMRİ :.. 426 III. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ VE ŞİKAYET 427 IV. İFLÂS DAVASI 429 A. TAKİBE DAYALI İFLÂS DAVASINA HAKlM ORTAK İLKELER ... 429 1. Davanın Açılması 429 2. Yargılama Usûlü 430 3. iflâsa Tâbi Kişilerin Mahkemece Re\′sen Araştırılması 430 4. Talebin Geri Alınması 430 5. Dosyanın İşlemden Kaldırılması -Giriş Yazılacak 430 6. Feragat 430 7. Kabul 430 8. İflâs Kararının Derdest Davaya Etkisi 430 9. İlân 431 a. Kesinleşmiş Takibe Dayalı İflâs Talebinin İlâm 431 b. İtirazın Kaldırılması Temeline Dayalı İflâs Davalarında İlân.... 431 10. Müdahale 431 11. Muhafaza Tedbirleri 431 12. İflâs Avansı 431 XIII -• 13. Depo Kararı 431 14. Konkordato Mühletinin iflâs Kararına Etkisi 431 B. BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE İTİRAZI HALİNDE AÇILAN İFLÂS DAVASI 432 C. BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMEMESİ DURUMUNA İLİŞKİN tFLÂS DAVASI 438 1. Menfi Tesbit Davası 440 2. istirdat Davası 440 D. BORÇLUNUN ÖDEME EMRÃ�NE KISMI İTİRAZI HALİNDE AÇILAN İFLÂS DAVASI 440 E. KAMBİYO SENEDİNDE BİRDEN FAZLA BORÇLUNUN BULUNMASI 440 VII. İFLÂS DAVASINA İLİŞKİN KARARLAR 442 A. İFLÂS KARARI HALİNDE AÇILAN İFLÂS DAVASI 442 B. DAVANIN REDDİ KARARI 443 VIII KANUN YOLLARI 443 A. TEMYİZ HALİNDE AÇILAN İFLÂS DAVASI 443 1. İflâs Kararının Temyizi 443 2. İflâs Davasının Reddi Kararının Temyizi 443 B. KARAR DÜZELTME HALİNDE AÇILAN İFLÂS DAVASI 443 § 9. İFLÂS YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 445 § 9 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 447 ÜÇÜNCÜ AYRIM DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS DAVALARI § 10. GENEL BİLGİLER 465 § 11. ALACAKLININ TALEBİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS 467 I. BORÇLUNUN İKAMETGAHININ MALÛM OLMAMASI 467 II. BORÇLUNUN TAAHHÜTLERİNDEN KURTULMAK AMACI İLE KAÇMASI 468 III. BORÇLUNUN ALACAKLILARININ HAKLARINI İHLÂL EDEN HİLELİ İŞLEMLERDE BULUNMASI VEYA BUNLARA TEŞEBBÜS ETMESİ 469 IV. BORÇLUNUN HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİP SIRASINDA MALLARINI GİZLEMESİ 470 XIV V. BORÇLUNUN ÖDEMELERİNİ TATİL ETMESİ 471 VI. İLAMLI TAKİPTE BORÇLUYA İCRA EMRİNİN GÖNDERİLMESİNE RAĞMEN BORCUN ÖDENMEMESİ 473 VII. KONKORDATONUN REDDÃ�, MÜHLETİN KALDIRILMASI VE KONKORDATONUN FESHÃ� HÂLLERİNDE AÇILACAK İFLÂS DAVASI 474 VIII. KOLLEKTIF ŞİRKET ORTAKLARININ İFLÂSI 476 IX. ALACAKLININ TALEBİ İLE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLÂSI... 476 X. ALACAKLININ TALEBİ İLE İFLÂS DAVALARINDA YARGILAMA USÛLÜ 477 § 12. BORÇLUNUN TALEBİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS 478 I. BORÇLUNUN AClZ SEBEBİNE DAYALI İFLÂS TALEBİ 478 A. İHTİYARİ İFLÂS TALEBİ 478 B. MECBURÃ� İFLAS TALEBİ 484 C. BORÇLUNUN TALEBİNE DAYALI DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS DAVALARINDA YARGILAMA USÛLÜ 484 § 13. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLÂSI VE İFLÂSIN ERTELENMESİ.. 487 I. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLÂSI 487 II. İFLÂSIN ERTELENMESİ 490 § 14. BANKALARIN İFLÂSI 497 § 15. BANKA YÖNETİCİLERİNİN VE BANKANIN HÂKİM ORTAKLARININ ŞAHSİ İFLASI 505 § 16. SERMAYE PİYASASI KANUNU m. 46/h HÜKMÜNE DAYALI ARACI KURUMLARIN İFLÂSI 517 § 17. TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ 519 § 10-§ 17. İLGİLİ İÇTİHATLAR 521 DÖRDÜNCÜ AYIRIM § 18. İFLÂSIN KALDIRILMASI 623 I. İFLÂSIN KALDIRILMASININ KOŞULLARI 624 A. BÜTÜN BORÇLARIN ÖDENMESİ 624 B. ALACAKLILARIN TALEPLERİNİ GERİ ALMALARI.... 624 C. KONKORDATONUN KESİNLEŞMESİ 624 - II. İZLENECEK USUL 626 III. HÜKÜMLERİ 628 IV. § 18 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 631 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İFLÂSIN SONUÇLARI BİRİNCİ AYIRIM İFLÂSIN HUKUKÃ� SONUÇLARI BİRİNCİ ALT AYIRIM İFLÂSIN MÜFLİSİN MALLARI İLE İLGİLİ HUKUKÃ� SONUÇLARI § 19. İFLÂS MASASI 649 I. MASA BORCU VE İFLÂS ALACAĞI KAVRAMLARI 653 A. KAVRAM HALİNDE AÇILAN İFLÂS DAVASI 653 B. MASA BORCU- İFLAS ALACAĞI ÇEKİŞMESİNİN ÇÖZÜMÜ... 655 II. MASAYA GİRECEK MALLAR 657 A. REHİN VE HACİZ İLE YÜKLÜ OLMAYAN MALLAR 657 B. REHİNLİ MALLAR 659 1. Müflisin Malı Üzerindeki Rehinler 659 2. Üçüncü Şahıslara Ait Rehinler 663 3. Müflisin Üçüncü Şahsın Borcu İçin Verdiği Rehinler 664 C. İHTİYATEN VE İCRAEN HACZEDİLEN MALLAR 665 D. İFLASTA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 668 1. Genel Bilgiler 668 2. İptal Davasına Konu Oluşturan Tasarruflar 674 a. İvazsız Tasarruflar Nedeniyle İptal 674 b. Aciz Halindeki Borçlunun Bazı Alacaklıları Kayırıcı Nitelikteki İşlemlerinin İptali 678 c. Alacaklıları Zarara Sokmak Kastıyla Yapılan Tasarrufî İşlemler 3. Yargılama Usulü 683 4. iptalin Hükmü 684 5. Hak Düşürücü Süre 685 III. MASADAN ÇIKARILABİLECEK MALLAR 685 XVI A. BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN MÜFLİSE VERİLMİŞ EMRE VEYA HAMİLİNE YAZILI SENETLER 685 B. BAŞKASINA AİT MALIN SATIŞ BEDELİ 687 C. SATICININ GERİ ALMA HAKKI 688 § 19 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 691 § 20. MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI 771 I. TASARRUF YETKİSİ KAVRAMI 771 II. MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN KURALIN YASADA ÖNGÖRÜLEN İSTİSNALARI 776 A. MÜFLİSİN BİR BONO VEYA POLİÇE BEDELİNİ ÖDEMESİ 776 B. MÜFLİSE İFLASIN İLÂNINDAN ÖNCE İYİ NİYETLE YAPILAN ÖDEMELER 778 C. EMTİAYI TEMSİL EDEN SENETLERE MÜSTENİDEN İYİ NİYETLE VUKU BULAN İKTİSAP 780 III. TAKİPLERİN DURMASI VE DÜŞMESİ 780 IV. İFLÂSIN HUKUK DAVALARINA ETKİSİ 784 § 20 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 797 İKİNCİ ALT AYIRIM İFLÂSIN ALACAKLILARIN HAKLARINA ETKlSİ § 21. ALACAKLARIN MUACCEL HALE GELMESİ 871 § 21. İLGİLİ İÇTİHATLAR 875 § 22. İFLÂSTA FAİZ 941 I. ADI ALACAKLAR HAKKINDA 941 II. REHİNLİ ALACAKLAR HAKKINDA 942 III. KAMU ALACAKLARI YÖNÜNDEN FAİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ 948 IV. SSK PRİMLERİNE İLİŞKİN GECİKME ZAMMI HAKKINDA 949 V. § 22 İLE İLGlLl İÇTİHATLAR 951 § 23. ŞARTA BAĞLI ALACAKLAR 1019 § 23 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1021 § 24. MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLAR 1033 § 24 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1035 § 25. İFLÂSIN KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARA ETKİSİ 1045 XVII § 25 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1049 § 26. İFLÂSIN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ 1057 I. GENEL AÇIKLAMALAR 1057 II. İFLÂSIN BAZI SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKÃ�Sİ 1064 A. İFLÂSIN AÇILMASIYLA SONA EREN SÖZLEŞMELER 1064 1. Bağışlama Sözleşmesi 1064 2. Hasılat Kirası Sözleşmesi 1065 3. Vekâlet Sözleşmesi 1066 4. Finansal Kiralama Sözleşmesi 1069 a. Kiracının iflâsı 1070 b. Kiralayanın iflâsı 1071 5. iflâsla Sona Eren Diğer Sözleşmeler 1074 B. İFLÂSIN AÇILMASIYLA SONA ERMEYEN SÖZLEŞMELER.... 1075 1. Satım Sözleşmesi 1075 a. Satıcının iflâsı 1076 b. Alıcının iflâsı 1078 2. Âdi Kira Sözleşmesi 1081 a. Kiracının iflâsı 1081 b. Kiralayanın iflâsı 1084 3. İstisna Sözleşmesi 1088 a. Müteahhidin iflâsı 1088 b. tş Sahibinin İflâsı 1090 4. Ödünç (Karz) Sözleşmesi 1092 a. Ödünç Alanın iflâsı 1092 b. Ödünç Verenin İflâsı 1094 5. Kefalet Sözleşmesi 1096 a. Borçlunun İflâsı 1096 b. Kefilin İflâsı 1098 § 26 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1099 § 27. İFLÂSTA TAKAS 1129 I. TAKAS KAVRAMI 1129 II. TAKASIN İFLÂS PROSEDÜRÜNDEKl İŞLEVİ 1129 III. TAKASIN İLERİ SÜRÜLMESİNE İLİŞKİN PROSEDÜR 1131 IV. TAKASIN CAİZ OLMADIĞI DURUMLAR 1132 V TAKASA KARŞI DÂVA 1133 § 27 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1135 XVIII § 28. BİRLİKTE BORÇLULARIN AYNI ZAMANDA İFLÂSI 1143 I. GENEL OLARAK 1143 II. BORCUN KISMEN ÖDENMESİ 1145 III. KOLLEKTÃ�F ŞlRKETlNVE ORTAKLARININ BİRLİKTE İFLÂSI.... 1146 § IV. 28 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1151 § 29. İFLÂSTA SIRALAR 1161 § 29 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1167 İKİNCİ AYIRIM İFLÂSIN KAMU HUKUKUNA ETKİSİ § 30. İFLÂS SUÇLARI VE İFLÂSIN KAMU HAKLARINA ETKİSİ 1209 I. İFLAS SUÇLARI 1209 A. TAKSİRATLI İFLÂS 1210 B. HlLELl İFLÂS 1211 II. İFLASIN KAMU HAKLARINA ETKİLERİ 1213 A. ADI İFLASTA 1213 B. TAKSİRATLI İFLASTA 1213 C. HİLELİ İFLASTA 1213 III. İTİBARIN İADESİ 1214 A. KAVRAM 1214 B. ADI MÜFLİSİN İTİBARININ İADESİ 1215 C. TAKSİRATLI MÜFLİSİN İTİBARININ İADESİ 1215 D. HİLELİ MÜFLİSİN İTİBARININ İADESİ 1215 § 30 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1217 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İFLÂSIN TASFİYESİ BİRİNCİ AYIRIM MASA TEŞKİLİ VE TASFİYE ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ BİRİNCİ ALT AYIRIM MASANIN TEŞKİLİ § 31. TASFİYENİN BAŞLAMASI 1241 XIX - i. İFLÂS KARARİNİN İFLÂS DAİRESİNE BİLDİRİLMESİ VE İLÂNL... İ 241 II. DEFTER TANZİMİ 1243 A. İFLAS ZABIT DEFTERÃ� 1243 B. MEVCUDAT DEFTERİ 1245 C. VESAİK (BELGELER) DOSYASI 1245 § 32. MASA MALLARININ TESBÃ�TÃ� VE MUHAFAZASI 1247 I. FİİLÃ� ( SOMUT ) ANLAMDA MASA TEŞKİLİ 1247 II. MASA KAPSAMINA GlREN MALLARIN DEĞERLERİNİN TAKDİRİ. 1252 III. TUTULAN MAL DEFTERİNİN MÜFLİS TARAFINDAN TANINMASI... 1253 iv. MÜFLİSİN TİCARÃ� DEFTERLERİ ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI 1253 V. MUHAFAZA TEDBİRLERİ 1254 § 32 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1259 İKİNCİ ALT AYIRIM TASFİYE ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNÜN KARARI § 33. TASFİYENİN TATİLİ 1262 § 33 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1267 İKİNCİ AYIRIM ÂDİ TASFİYE PROSEDÜRÜ VE İFLÂSIN İDARESİ BİRİNCİ ALT AYIRIM ÂDİ TASFİYE PROSEDÜRÜ § 34. BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI ÖNCESİNDEKİ İŞLEMLER 1271 I. GENEL OLARAK 1271 II. İLÂN VE İÇERİĞİ 1273 A. ALACAK KAYITLARI 1273 B. İSTİHKAK İDDİA EDENLERİN BAŞVURULARI 1275 XX 1. Mülkiyet Hakkına ilişkin istihkak iddialar 1276 2. Sınırlı Aynî Haklar Ve Şerhlere ilişkin İstihkak iddiaları 1276 c. MÜFLİSE BORÇLU OLANLARİN BİR AY İÇİNDE BORÇLARINI İFLÂS MAKAMLARINA BİLDÃ�RÃ�LMESl ZORUNLULUĞU 1277 D. MÜFLİSİN MALLARINI ELLERİNDE BULUNDURANLAR 1277 E. TOPLANTININ YAPILACAĞI YER VE ZAMANIN İLANDA GÖSTERİLMESİ 1278 § 34 Ã�LE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1281 İKİNCİ ALT AYIRIM ÂDİ TASFİYEDE İFLÂSIN İDARESİ § 35. BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI 1283 I. BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ AMAÇ VE İŞLEVİ 1283 II. BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 1286 A. İFLÂS BÜROSUNUN OLUŞTURULMASI 1286 B. NİSAP 1290 1. Toplantı Nisabı 1290 a. Nisabın oluşması 1290 b. Nisabın oluşmaması 1291 2. Karar Nisabı 1291 a. iflâs idare memuru adaylarının seçimi bakımından 1291 b. Diğer kararlar bakımından gerçekleşmesi gereken nisap 1292 c. Karar Nisabının Oluşmaması 1292 C. TOPLANTIDA ALINACAK KARARLAR 1293 III. BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA KARŞI ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ 1294 § 35 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1299 § 36. İFLÂS İDARESİ 1301 I. KAVRAM 1301 II. İFLÂS İDARESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 1302 III. İFLÂS İDARESİNİN SEÇİMİ 1302 IV. İFLAS İDARESİNİN HUKUKÃ� STATÜSÜ 1305 V. § 36 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1315 XXI -. § 37. İFLÂSTA İSTİHKAK DAVALARI 1365 I. GENEL BİLGİLER 1365 II. TETKİK MERCİİNDE AÇILACAK İSTİHKAK DÂVALARININ KONUSU 1368 III. İSTİHKAK PROSEDÜRÜNÜN İŞLETİLMESİ 1369 § 37 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1379 § 38. MASA ALACAKLARININ TAHSİLİ VE ACELE SATIŞLAR 1397 I. ACİL TAKİP VE DAVALAR 1397 II. ACELE SATIŞLAR 1398 III. § 38 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1401 § 39. SIRA CETVELİ 1403 I. GENEL KAVRAM 1403 II. ALACAKLILARIN İNCELENMESİ AŞAMASI 1406 III. SIRA CETVELİNİN KAPSAMI VE HUKUKİ SONUÇLARI 1409 IV. SIRA CETVELİNİN İPTALİNE YÖNELİK ŞİKAYET PROSEDÜRÜ 1416 V. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVALARI 1418 A. HUKUKİ NİTELİK 1418 B. KAYIT KABUL VE KAYIT TERKİN DAVALARININ ORTAK İLKELERİ 1420 C. MASAYA KARŞI AÇILAN SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVALARI 1422 D. BAŞKASININ ALACAĞINA VE SIRASINA YÖNELÃ�K SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI 1424 E. KAMU ALACAKLARI YÖNÜNDEN SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVALARI 1427 F. SIRA CETVELİNİN KESİNLEŞMESİ 1428 § 39 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1429 § 40. ALACAKLARIN GEÇ BİLDİRİLMESİ 1629 § 40 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1633 § 41. İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI 1637 § 41 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1641 XXII UÇUNCU AYIRIM ÂDİ TASFİYE USÛLÜNE GÖRE İFLÂSIN TASFİYESİ § 42. PARAYA ÇEVİRME 1639 I. KAVRAM 1649 II. PARAYA ÇEVİRME İŞLEMLERİ 1652 III. TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI 1654 A. ACELE VE ÖNCELİKLİ SATIŞLAR 1655 1. Rehinli Malların Satışı 1655 2. Fabrika, imalathane Ve Üretime Yönelik Yerlerin Satışları 1659 B. İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ KARARI İLE YAPILACAK SATIŞLAR 1662 1. Açık Arttırma Suretiyle Satış 1662 2. Pazarlıkla Satış 1678 IV. MENKUL MALLARIN SATIŞI 1683 A. AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ 1683 B. PAZARLIKLA SATIŞ 1687 PARAYA ÇEVRİLMESİ 1687 A. İŞTİRAK HALİNDEKİ MÜLKİYET VE MÜŞTEREK MÜLKİYET HİSSESİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 1687 B. İNTİFA HAKKININ SATIŞI 1688 C. MÜFLİSE AİT TİCARET ŞİRKETLERİ NEZDLNDEKL HİSSELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ 1688 1. KollektifVe Komandit Şirketler 1688 2. Limited Şirketler 1689 3. Kooperatifler 1690 4. Anonim Ve Paylı Komandit Şirketler 1690 5. Adi Ortaklık 1691 D. FİKRÃ� VE SINAÃ� HAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 1691 VI. ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 1692 A. ÇEKİŞMESİZ ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 1692 B. ÇEKİŞMELİ HAKLARA İLİŞKİN TAKlP YETKİSİNİN DEVRİ... 1693 1. Kavram 1693 XXIII ■- 2. Davanın Niteliği 1694 3. Birden Çok Kişiye Temlik 1694 4. Devrin Konusu 1695 5. Temellüke Yetkili Olanlar 1695 6. Müflisin Takip Hakkı 1696 7. Devralanın iflası 1697 8. Dava Açma Süresi 1697 9. Hesap Verme 1697 10. iflasın Kaldırılması 1697 11. Masanın Sulh Akdetmesi 1698 § 42 Ã�LE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1701 § 43. İFLÂSTA PAYLAŞTIRMA 1745 I. KAVRAM 1745 II. KESİN PAY CETVELİ VE SON HESAP 1749 III. İFLASTAN SONRA İŞLEYEN FAİZLERİN ÖDENMESİ YÖNÜNDEN EK PAY CETVELİ DÜZENLENMESİ 1751 IV GEÇİCİ PAY CETVELİ 1752 § 43 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1755 § 44. ACİZ BELGESİ 1787 § 44 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1793 § 45. MASAYA YAZDIRILMAMIŞ ALACAKLAR 1795 § 46. İFLÂSIN KAPATILMASI VE İFLÂSTAN SONRA MAL BULUNMASI 1797 I. İFLASIN KAPATILMASI 1797 II. İFLASIN KAPATILMASINDAN SONRA MASAYA AlT MAL BULUNMASI 1801 § 46 İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 1805 DÖRDÜNCÜ AYIRIM § 47 BASİT TASFİYE USULÜ 1809 Madde Fihristi 1813 Kavram Fihristi 1822 -■