Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Türk Hukukunda İhalelere Katılma Yasağı

Türk Hukukunda İhalelere Katılma YasağıSayfa Sayısı
:  
382
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-568-6

64,81 TL

 

Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama konusu idare hukuku yazınında bugüne değin farklı yönleri ile pek çok akademik

çalışmaya konu kılınmıştır. Bu çalışmada ise,"İhalelere Katılma Yasağı" başlığı altında yalnızca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

kapsamındaki idari yaptırım mahiyetindeki yasaklama kararı değil, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı

Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan ihale ve akdedilen ihale sözleşmelerinde vuku bulan ihale düzenine aykırılık

hallerine hukuk düzeninde bağlanan idari ve cezai mahiyetteki tedbir ve yaptırımlar ile hakkında kamu davası açılanların özel

hukuki durumu bütüncül bir yaklaşımla incelenmektedir. Çalışmada ayrıca ihalelere katılma yasaklarına ilişkin pozitif

hukukumuzdaki düzenlemelerin iktisadi, mali ve uluslararası arka planı ve gelişim perspektifi ile birlikte uygulamadaki güncel

sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Avukat Dr. Kerem Canbazoğlu 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. 2005 yılında Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini Sayın Prof.

Dr. Metin Günday danışmanlığında 2008 yılında yazdığı "Kamu İhalelerinde Zorunlu İdari Başvuru ve Denetim Yolları" konulu

tezinin kabulü ile tamamlamış, akabinde aynı anabilim dalında 2017 yılında "İhalelere Katılma Yasağı" konulu tezi ile doktora

derecesini almıştır. Yazarın imar ve vergi hukuku alanında hakemli makaleleri bulunmaktadır. Yazar, 2006 yılından beri

Ankara Barosu'na kayıtlı serbest avukatlık mesleğini icra etmekte, yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki danışmanlık ve

avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu çalışmalarında başta maden, enerji, ihale, rekabet, imar, kültür ve tabiat varlıkları, bilgi

teknolojisi ve iletişim, çevre mevzuatından doğan uyuşmazlıklar ile kamu malları, tahsis, idari sözleşmeler, idari yaptırımlar

ve idarenin sorumluluğuna ilişkin hukuki meselelere yoğunlaşmıştır. (ARKA KAPAKTAN)

TAKDİM ..............................................................................................................VII
ÖNSÖZ .................................................................................................................. IX
İÇİNDEKİLER .................................................................................................... XI
K ISA LTM A LA R..............................................................................................XXI
GİRİŞ.........................................................................................................................1
I. GENEL OLARAK İHALE KAVRAMI VE İHALELERE
KATILMA YASAĞI ......................................................................................1
1. İhale Kavramı.............................................................................................1
2. İhalelere Katılma Yasağı ..........................................................................7
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME PLANI ..10
BİRİNCİ BÖLÜM
İHALELERDE YOLSUZLUKLA MÜCADELE
VE İHALELERE KATILMA YASAĞI
I. İHALELERDE EKONOMİK BÜYÜKLÜK........................................15
II. İHALELERE İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER .. 22
III. TERMİNOLOJİ ...........................................................................................43
IV. ÜLKEMİZDE İHALELERE KATILMA YASAĞINA
İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHÇESİ VE GELİŞİM
ÇİZGİSİ ......................................................................................................... 50
İÇİNDEKİLERXII
V. İHALELERE KATILMA YASAKLARININ HUKUKİ
MAHİYETİ, ANAYASAL DAYANAĞI VE ANAYASA
M AHK  EMESİ  K  A R  A R  LA R  I .................................................................55
1. İhalelere Katılma Yasaklarının Hukuki Mahiyeti ve
Anayasal Dayanağı..................................................................................55
2. Anayasa Mahkemesi’nin 14. 01. 2010 Tarih ve E:2007/68,
K:2010/2 Sayılı Kararı .......................................................................... 64
3. Anayasa Mahkemesi’nin 28. 01. 2016 Tarih ve E:2014/92,
K:2016/6 Sayılı Kararı ...........................................................................75
İKİNCİ BÖLÜM
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA
İHALE DÜZENİNİ KORUMAK ÜZERE
ÖNGÖRÜLEN İDARİ TEDBİRLER VE
İHALELERE KATILMA YASAĞI
I. GENEL OLARAK ...................................................................................... 77
II. 4734 SAYILI KANUN’UN KAPSAMINDAKİ İDARELER .........79
III. 4734 SAYILI KANUN’DAN İSTİSNA EDİLEN İŞLER VE
BUNLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER......................................... 92
IV. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA İHALE
DÜZENİNE AYKIRILIKLARI ÖNLEMEK ÜZERE
ÖNGÖRÜLEN İDARİ TEDBİRLER ....................................................98
1. İhale Dışı Bırakılma  (md. 10/4)....................................................... 100
A. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme
tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini
askıya alan istekliler ...................................................................... 103
a. İflas eden istekli...................................................................... 104
b. Tasfiye halinde olan istekli................................................... 106
c. İşleri mahkeme tarafından yürütülen istekli ................... 106
d. Konkordato ilân eden istekli................................................ 108
e. İşlerini askıya alan istekli.......................................................110XIII
B. İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen,
alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi
altında bulunan istekli...................................................................111
a. İflası ilan edilen istekli  ..........................................................111
b. Zorunlu tasfiye kararı verilen istekli.................................. 113
c. Alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme
idaresi altında bulunan istekli...............................................114
C. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan istekli .............116
D. Kesinleşmiş vergi borcu olan istekli...........................................119
E. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki
faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen istekli 121
F. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan
idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına
aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat
edilen istekli.................................................................................... 123
G. İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda
tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan istekli.......126
H. 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde belirtilen
bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya
sahte belge verdiği tespit edilen istekli ..................................... 127
I. 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre ihaleye
katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan istekli....... 128
J. 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen
yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen
istekli ................................................................................................ 129
2. Yasak fiil ve davranışları tespit edilen yüklenicinin
aynı idare tarafından yasaklama kararının yürürlüğe
gireceği tarihe kadar yapılacak sonraki ihalelere iştirak
ettirilmemesi (4734, md. 58/3; 4735, md. 26/3) .......................... 129
V. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NDA İHALELERE
KATILMA YASAĞI ................................................................................. 130
1. Genel Olarak.......................................................................................... 130XIV
2. 4734 Sayılı Kanun’un 17’nci Maddesinde Yer Alan Yasak
Fiil ve Davranışlar ................................................................................ 131
A. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama,
anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla
ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna
teşebbüs etmek. (17/1-a)  ............................................................. 131
B. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek,
isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik
etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek
davranışlarda bulunmak (17/1-b)  ............................................. 143
C. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak
veya bunlara teşebbüs etmek. (17/1-c)...................................... 151
D. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir
istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan
veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla
teklif vermek. (17/1-d).................................................................. 159
3. 4734 sayılı Kanun’un 17/e maddesi atfıyla, 11. maddesi
uyarınca ihaleye katılamayacak olanların, doğrudan veya
dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları
adına hiçbir şekilde ihaleye katılmasının, yasaklama
işlemine dayanak oluşu. ...................................................................... 166
A. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince
geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme
kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış
olanlar ile 12. 4. 1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya
örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da
yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme
suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. (md. 11/1-a) ............ 173
B. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler (md.
11/1-b).............................................................................................. 182
C. İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu
yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler (md. 11/1-c)............ 183
D. İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her
türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, XV
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar (md.
11/1-d).............................................................................................. 184
E. (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve
üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri (md.
11/1-e) .............................................................................................. 185
F. (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile
şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına
sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) (md. 11/1-f)....... 186
G. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan
yükleniciler (md. 11/2) ................................................................ 187
H. İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile
ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek,
birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak
oldukları şirketler (md. 11/3) ..................................................... 188
4. Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında
usulüne göre sözleşme yapmamak (md. 58/1)............................... 190
5. Bilgi ve belgeleri açıklama yasağını ihlal eden danışmanlık
hizmeti sunucusunun yasaklanması (md. 61) ............................... 197
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ
KANUNU’NDA İHALELERE KATILMA
YASAĞI
I. GENEL OLARAK .................................................................................... 199
II. 4735 SAYILI KANUN’UN KAPSAMI ..............................................203
III. 4735 SAYILI KANUNUNDA İHALELERE KATILMA
YASAĞI ........................................................................................................208
IV. 4735 SAYILI KANUNDA İHALELERE KATILMA
YASAĞININ DAYANAĞI (HUKUKİ SEBEBİ).............................. 212XVI
1. 4735 sayılı Kanun’un 26’ncı Maddesi Uyarınca
Sözleşmenin Uygulanması Sırasındaki Yasak Fiil Ve
Davranışlar Nedeniyle Yasaklama.................................................... 212
A. Sözleşmenin uygulanması sırasında hile, vaat, tehdit,
nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet
suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere
fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. (md. 25/1-
(a))......................................................................................................214
B. Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Sahte Belge
Düzenlemek, Kullanmak veya Bunlara Teşebbüs
Etmek. (md. 25/1-(b)) .................................................................. 215
C. Sözleşme Konusu İşin Yapılması veya Teslimi Sırasında
Hileli Malzeme, Araç veya Usuller Kullanmak, Fen ve
Sanat Kurallarına Aykırı, Eksik, Hatalı veya Kusurlu
İmalat Yapmak. (md. 25/1-(c))....................................................216
D. Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek
(md. 25/1-(d)) ................................................................................ 219
E. Bilgi ve Deneyimini İdarenin Zararına Kullanmak veya
29’uncu Madde Hükümlerine Aykırı Hareket Etmek
(md. 25/1-(e)) .................................................................................222
F. Mücbir Sebepler Dışında, İhale Dokümanı ve Sözleşme
Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine
Getirmemek (md. 25/1-(f)) ........................................................224
G. Sözleşmenin 16’ncı Madde Hükmüne Aykırı Olarak
Devredilmesi veya Devir Alınması (md. 25/1-(g))............... 239
2. 4735 Sayılı Kanun’un 22’nci Maddesinin Son Fıkrası
Delaletiyle Sözleşmenin Feshinin Ardından Yasaklama ............ 241
A. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi Hali (md. 19) .............243
B. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi Hali (md. 20) .....................245
C. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil ve Davranışlar
Nedeniyle Fesih (md. 21) ............................................................248XVII
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NDA
İHALE DÜZENİNİ KORUMAK ÜZERE
ÖNGÖRÜLEN İDARİ TEDBİRLER VE
İHALELERE KATILMA YASAĞI
I. GENEL OLARAK .................................................................................... 253
II. DİK’NUNDA İHALE DÜZENİNE AYKIRILIKLARA
KARŞI UYGULANAN İDARİ TEDBİRLER.................................. 258
1. İhaleye Katılamayacak Olanlar (md. 6).......................................... 258
2. 83’üncü Maddede Belirtilen Fiil ve Davranışlarda
Bulundukları Anlaşılanların Bu Fiil ve Davranışlar İhale
Safhasında Vaki Olmuşsa İdarelerce O İhaleye İştirak
Ettirilmemesi (md. 84/1) ................................................................... 262
III. 2886 SAYILI KANUNDA İHALELERE KATILMAKTAN
YASAKLAMA YAPTIRIMI UYGULANMASINI
GER EKTİR EN  DURUMLA R..............................................................264
1. İdari yaptırım mahiyetindeki yasaklama işlemlerinin
nedenleri.................................................................................................264
A. Yasak fiil ve davranışlar nedeniyle yasaklama (md. 83) .......264
a. İhale İşlemlerinin Hazırlanması, Yürütülmesi ve
Sonuçlandırılması Sırasında Ortaya Çıkan Yasak
Fiil ve Davranışlar ..................................................................266
aa. Hile, Desise, Vait, Tehdit, Nüfuz Kullanma ve Çıkar
Sağlama Suretiyle veya Başka Yollarla İhaleye İlişkin
İşlemlere Fesat Karıştırmak veya Buna Teşebbüs
Etmek (md. 83/1-a) .........................................................268
bb. Açık Teklif ve Pazarlık Usulü İle Yapılan İhalelerde
İsteklileri Tereddüde Düşürecek veya Rağbeti Kıracak
Söz Söylemek ve İstekliler Arasında Anlaşmaya
Çağrıyı İmza Edecek İşaret ve Davranışlarda
Bulunmak veya İhalenin Doğruluğunu Bozacak
Biçimde Görüşme ve Tartışma Yapmak (md. 83/1-
b).......................................................................................... 271XVIII
cc. İhale İşlemlerinde Sahte Belge veya Sahte Teminat
Kullanmak veya Kullanmaya Teşebbüs Etmek ........ 273
b. Sözleşme Sürecinde Ortaya Çıkan Yasak Fiil ve
Davranışlar............................................................................... 278
aa. Taahhüdünü Kötüniyetle Yerine Getirmeme........... 278
bb. Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verecek
İşler Yapmak...................................................................... 279
cc. İşin Yapımı veya Teslimi Sırasında Hileli Malzeme,
Araç veya Usuller Kullanmak .......................................286
B. DİK’nda Yer Alan Diğer İdari Yasaklama Nedenleri
(md. 84/3) .......................................................................................288
a. Üzerine İhale Yapıldığı Halde Usulüne Göre
Sözleşme Yapmamak..............................................................290
b. Sözleşme Yapıldıktan Sonra Taahhüdünden
Vazgeçmek................................................................................ 293
c. Mücbir Sebepler Dışında Taahhüdünü Sözleşme
ve Şartname Hükümlerine Uygun Olarak Yerine
Getirmemek (md. 62)............................................................ 295
BEŞİNCİ BÖLÜM
YASAKLILIK İŞLEMİNİN TESİS EDİLMESİ,
GÜVENLİK TEDBİRİ MAHİYETİNDE
YASAKLAMA, HAKKINDA KAMU DAVASI
AÇILANLARIN DURUMU
I. YASAKLAMA İŞLEMİNİN KİMLİĞİ.............................................. 297
II. YASAKLAMA İŞLEMİNİN YÖNTEMİ...........................................299
III. YASAKLAMA İŞLEMİNİN KAPSAMI............................................ 305
1. Yasaklama İşleminin Uygulama Süresi........................................... 305
2. Yasaklılığın Kişi Bakımından Kapsamı..........................................308
3. Yasaklılığın Mevzuat Bakımından Kapsamı ..................................311
IV. YASAKLAMA İŞLEMİNİN YARGISAL DENETİMİ.................. 312XIX
V. İDARENİN HUKUKA AYKIRI YASAKLILIK KARARI
NEDENİYLE TAZMİN SORUMLULUĞU .....................................317
VI. HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILANLARIN DURUMU...... 322
1. 4734 sayılı Kanun’un 59’uncu Maddesinin İkinci
Fıkrasındaki Durum............................................................................ 323
2. 2886 Sayılı Kanun Kapsamına Giren İşlerden Dolayı
Haklarında (Mülga) 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
342’nci Maddesi İle Son Soruşturmanın Açılmasına Karar
Verilen Müteahhitlere Yargılama Sonuna Kadar Hiçbir
Surette Yeni İş Verilmemesi (Md. 85/2) ......................................... 333
VII.CEZA MAHKEMESİ’NCE GÜVENLİK TEDBİRİ
MAHİYETİNDE SÜRELİ VE SÜREKLİ YASAKLAMA ........... 337
1. 2886 sayılı Kanun’un 85’inci Maddesi Uyarınca Ceza
Mahkemesince Süreli Yasaklama ve Tekerrür Halinde
Herhangi Bir Ad Altında Müteahhitlik Yapamama ..................... 337
A. 2886 sayılı Kanun’un 85’inci Maddesi Uyarınca Ceza
Mahkemesince Süreli Yasaklama .............................................. 338
B. Rüşvet Verme, Memurun Resmi Evrakta Sahteciliği
ve Memur Olmayan Kişinin Özel Evrakta Sahteciliği
Suçlarından Tekerrür Hükümleri Uyarınca
Mahkûmiyet Halinde Herhangi Bir Ad Altında
Müteahhitlik Yapamama .............................................................340
a. Mesleği İcradan Men .............................................................343
b. Herhangi Bir Ad Altında Müteahhitlik Yapamama .......346
2. 4734 sayılı Kanun’un 59’uncu Maddesi Uyarınca Ceza
Mahkemesince Süreli ve Sürekli Yasaklama..................................349
3. 4735 sayılı Kanun’un 27’nci Maddesi Uyarınca Ceza
Mahkemesince Geçici ve Sürekli Yasaklama................................. 350
SONUÇ................................................................................................................ 353
KAYNAKÇA ......................................................................................................369