Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (81)      Ekim (223)      Eylül (284)      Ağustos (63)

Türk Ceza Kanununda Zimmet Suçu

Türk Ceza Kanununda Zimmet SuçuSayfa Sayısı
:  
159
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-051-2

27,00 TL

Giriş
2000 yılı sonrası Avrupa Birliği\\\\\\\′ne üyelik sürecini hızlandırmak adına Kanun Koyucumuz, birçok yeni kanuni düzenlemelerin altına imza atmıştır. 5237 sayılı Kanun da bunlardan bir tanesidir. Gerek yürürlüğe girmeden önce gerek yürürlüğe girdikten sonra birçok tartışmaların merkezinde bulunan bu kanun, bünyesinde birçok ek¬siklikler barındırsa da, 765 sayılı Kanuna göre daha modern ve kanun yapım tekniklerine daha uygun bir yapıya sahip olduğu görüşünü taşımaktayız. İşte zimmet suçu da YTCK ile yeni bir kimliğe ve siste¬matiğe kavuşmuş, uygulama alanı daha da genişlemiş bir suç tipi olarak söz konusu Kanunda yerini almıştır.


Biz de bu çalışmamızda suç tipinin önemine binaen suçun unsur¬larını, ilgili yargı kararlarını, uygulamada karşılaşılabilecek örnek problemleri, hangi hallerde zimmet suçunun oluşup-oluşmayacağını, bu suçu kimlerin işleyebileceğini, kovuşturma usulünü, suçun düzen¬lemesiyle ilgili negatif ve pozitif şahsi görüşlerimizi ve doktrindeki görüşleri ele alarak açıklamalar yapmaya çalıştık.


Ayrıca uygulamada sıkça karşılaşılan ve diğer suç tipleri karışma olasılığı yüksek olan bu suçun, örnekler üzerinden derinlemesine incelenmesinde büyük bir yarar olduğunu düşündüğümüzden ça¬lışmamızda ilgi çekici örnekler vermeye çalıştık.


Zimmet suç tipinin incelemesine geçmeden önce çalışmamızın hazırlanış ve anlaşılırlığma ilişkin olarak bilgi vermek istiyoruz. Zimmet suçuna ilişkin olarak yazılan birçok eser olsa da, çalışmamı¬zın çözümsüz bırakılan noktalara alternatif görüşler getirmesi, bün¬yesinde spesifik örnekler barındırması ve bilişim yoluyla işlenen zimmet suçuna değinmesi nedeniyle özgün bir çalışma olduğu düşüncesini taşımaktayız.

Çalışma konumuzun kapsamının genişliği nedeniyle diğer kay¬naklarda üzerinde çokça durulan konular yerine tartışılmamış alanlar üzerinde durmaya özen gösterdik. Ayrıca Yargıtay kararlarına hem metin içerisinde hem de dipnotlarda yer vererek, gerek okuma kolay¬lığı gerekse konuyla ilgili kısımda görüş bildirmek açısından daha fazla verimli bir yapı oluşturmaya çalıştık. Yine dipnotlarda internet kaynağının ulaşılabileceği web adresini parantez içinde vererek dip¬nottaki bilgiler ile karışmasını engellemek istedik.


Konu ana başlığımızın \\\\\\\"Türk Ceza Kanununda Zimmet Suçu\\\\\\\" olması nedeniyle çalışmamızda geçen zimmet ifadesinden, Türk Ceza Kanununun 247.maddesinde yer alan zimmet suçu anlaşılmalıdır. Zimmet suçunun eski TCK\\\\\\\′da yani 765 sayılı Kanundaki yer alan hali ile 5237 sayılı TCK kanunundaki farkları belirtmek için bazı yerlerde ETCK ve YTCK kısaltmaları kullanılmıştır. Kullanılan bu ifadeler yazım ve okunuş açısından kolaylık sağlamak gayesiyle yapılmıştır. Sadece TCK kısaltması kullanılan yerlerde ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu anlaşılmalıdır.


Bunun dışında atıf usulü ile ilgili olarak genel uygulamanın aksine dipnotlarda yazara yapılan ilk atıfta soyaddan hemen sonra virgül koymak yerine yazarın tam isminden sonra virgül koymayı uy¬gun gördük. Çünkü her soyaddan sonra koyulan virgül, eser sahibi¬nin birden çok olduğu durumlarda karışıklığa yol açmaktadır. Bunun yerine birden fazla yazarlı eserlerde yazarlar arasına \\\\\\\"-\\\\\\\" işareti koy¬mak suretiyle ayrım yapılmıştır. Ayrıca atıf yapılan Yargıtay kararları dipnotta gösterilirken, tarihten sonra verilen ilk sayı esas numarası, ikinci sayı ise karar numarasıdır.


Bazı eserlerin eski ve yeni baskıları arasındaki gerek görüş farklı¬lıkları gerekse ETCK dönemindeki baskıları ile YTCK dönemindeki baskıları arasında büyük farklar bulunduğundan birden çok baskısına atıf yapılmıştır. Bir yazarın aynı ismi taşıyan birden fazla eseri varsa ya da aynı isimli eserin birden fazla baskısı yapılmışsa, karışık¬lığa mahal vermemek adına, eserin kaçıncı baskısı olduğu dipnotlarda parantez içindeki eserin adının veya kısaltmasının yanında sayı ile gösterilmiştir. Ör: HAKERİ, GH(7).Türk Ceza Kanunundaki zimmet suçu, çalışmamızda da önemle vurgulandığı gibi tüm toplumu ilgilendiren bir suç tipidir. Bu suçu işleyebilecek kişilerin sadece kamu görevlisi olmaları da bu suç tipi¬nin önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bu nedenledir ki zimmet suçunun incelenebilmesi için kamu görevlisi kavramına derinlemesine nüfuz etmek gerekmektedir. Zimmet suçunun, maddi unsuruna dahil kamu görevliliği kavramının 5237 sayılı kanundaki önemine ve konunun genişliğine binaen aşağıda Genel Bilgiler bölümünde kapsamlıca ele alınacaktır.


Giriş için sonsöz olarak; uğraşıda bulunduğumuz çalışmanın Türk Ceza Hukukuna ufak bir katkısı olursa bundan çok büyük sevinç duyacağımızı belirtmek isteriz.

Sunuş
Akademik çalışma zannedildiği kadar kolay ve basit bir faaliyet değildir. Akademik çalışmanın ürünü olan bilimsel bir eser ortaya koymak da zor ve uzun çalışmanın ürünüdür. Okuyucuya sunulan her bir eserde belirli bir emek vardır fakat eser sahibinin çalışma disiplini, mesleğine atfettiği önem ve etik değerlere bağlılığı eserinin bilimsel değerini de doğrudan etkileyen bir faktördür. Özellikle son dönemlerde başkaca bilim insanlarının görüş ve değerlendirmeleri¬nin derlenmesi ve naklinden ibaret olan ya da yabancı birkaç eserin tercümelerinin harmanlanarak sunulduğu eserlerin varlığı ülkemizin bilimsel ürün ve üretim seviyesini olumsuz yönde etkilemektedir. Üzülerek görüyoruz ki ülkemizdeki değerlendirmelerde sayısal anlamda eser çokluğu esas alınmakta içerik ise göz ardı edilmekte ya da gerektiği şekilde değerlendirilmemektedir. Bu yaklaşım sonucunda da ülkemiz kendine has ve başkaca ülkelerin de incelemek, değerlendirmek ve örnek almak zorunda kalacağı bir teori geliştirememektedir. Bu sancılı durum sosyal bilimler alanında daha bariz bir şekilde görülmektedir. Tabii ki bu sözlerimizden değerli birçok eseri ayrık tutuyorum.


Lisansüstü çalışmalarda tez olarak sunulan birçok eser yazarın kendine ait bir değerlendirme ve görüşü olmaksızın hazırlanmak-ta;ismi tez olan çalışmalarda tez olarak nitelendirilebilecek bir görüş ortaya konulamamaktadır. Genel durum bu olmasına karşın özgün fikir ve görüş geliştirebilen sayıları az da olsa genç akademisyenlerin varlığı ülkemizin bilimsel geleceği açısından umut aşılamaktadır. Eserin yazan Sayın Halid Özkan\\\\\\\′ı kolaycılığı seçmeyen, çalışma di¬siplinine sahip, kendine has görüşler ortaya koyabilen genç bir meslektaşım olarak tanıdım. Bilimsel yeterliliğinin yanında kişiliği, saygı¬sı, vefalı ve kadirşinas yapısı onu daha özel kılmakta. Bu nedenle eserin temelini teşkil eden lisansüstü çalışmanın danışmanı olmanın da haklı mutluluğunu yaşadığımı belirtmek isterim.


Eserin Türk hukuk bilimine ve okuyuculara katlı sağlayacağı inancıyla yazarı tebrik ediyor, başarılı ve özgün çalışmalarının devamını diliyorum.

Doç. Dr. İbrahim DÜLGER

Önsöz ve Teşekkür
Bu eser, şu anda farklı Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde görev yapan değerli öğretim üyeleri Prof.Dr. Hakan HAKERİ, Doç.Dr. İbrahim DÜLGER ve Yrd. Doç.Dr. Onursal CİN\\\\\\\′in üyesi olduğu jüri tarafından 29.07.2009 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği ile başarılı bulunarak kabul edilmiş yüksek lisans tezimin, savunma jürimde yer alan değerli hocalarımın görüş ve eleştirileri çerçevesinde düzeltilerek, geliştirilmiş halidir. Tezimin hazırlanış tarihi üzerinden 3 yıl geçmesi nedeniyle atıf yapmış olduğum eserlerin güncel basılarına atıf yapılarak ve mevzuattaki değişiklikler naza¬ra alarak güncellemeler yapılmış ve son hali verilmiştir. Şayet çalışmamızda bir kusur söz konusu ise bu eksiklik bana aittir.


Bu çalışma sadece kendi emeklerimle oluşmamıştır. Bu nedenle teşekkür etmem gereken birçok kişi bulunmaktadır.


Akademik hayata başladığım ilk günden beri yol göstericiliğiyle bana her zaman destek olan, kendisinden hem akademik hem kişisel olarak her yönüyle ilham aldığım çok çok kıymetli hocam Prof Dr. Hakan HAKERİ\\\\\\\′ye,


Bir hocadan öte, bana abilik yapan ve Ceza Hukuku Özel Hü-kümler\\\\\\\′e ilişkin değerli fikirlerinden her zaman istifade ettiğim, yüksek lisans tez danışmanım gönül insanı hocam Doç.Dr.İbrahim DÜLGER\\\\\\\′e;


Ceza muhakemesine ilişkin konularda görüşlerine başvurduğum hocam Yrd.Doç.Dr. Onursal CİN\\\\\\\′e;


Bana hayatımın her anında gerek maddi gerek manevi yönden destek olan canımdan öte sevdiklerim annem Sümeyra ÖZKAN, babam Doç.Dr. Ümit ÖZKAN ve kardeşim Asım ÖZKAN\\\\\\\′a;Tanıştığımız günden bu yana hayatıma mutluluk katan biricik karım Emine ÖZKAN\\\\\\\′a;


ve tez çalışmamın kitap olarak basımını sağlayan başta Hakan KARAASLAN olmak üzere tüm ADALET YAYINEVİ çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.


Türk doktrini için bir boşluğu doldurması için emek harcadığımız bu çalışmanın tüm hukuk camiasına faydalı olması dileklerimle...

Halid ÖZKAN
Konya, 2012
İÇİNDEKİLERBİRİNCİ BÖLÜM


GENEL BİLGİLER


1. 1. -KAMUSAL FAALİYET VE KAMU GÖREVLİSİ-5
1. 1. 1. -Genel Olarak-5
1. 1. 2. -Kamu İdaresi-7
1. 1. 3. -Kamusal Faaliyet-10
1. 1. 3. 1. -Kamu Görevi-11
1. 1. 3. 2. -Kamu Hizmeti-14
1. 1. 3. 3. -Kamusal Faaliyet Kavramına İlişkin Sonuç-18
1. 1. 4. -Kamu Görevlisi-19
1. 1. 4. 1. -Genel Olarak-19
1. 1. 4. 2. -Kamu Görevlisi Kavramı-21
1. 1. 4. 3. -ETCK (765 Sayılı Kanun)’da ki Memur, Kamu Hizmetlisi ve Kamu Görevlisi Belirsizliği-23
1. 1. 4. 4. -YTCK (5237 Sayılı Kanun)’da Kamu Görevlisi-24İKİNCİ BÖLÜMTÜRK CEZA KANUNUNDA ZİMMET SUÇU


2. 1. -GENEL OLARAK-29
2. 1. 1. -Kavram-31
2. 2. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-31
2. 3. -SUÇUN UNSURLARI-35
2. 3. 1. -Maddi Unsur-35
2. 3. 1. 1. -Suçun Konusu-35
2. 3. 1. 1. 1. -Suça Konu -Malın- Niteliği ve Kapsamı-36
2. 3. 1. 1. 1. 1. -Taşınmaz Mal-41
2. 3. 1. 1. 1. 2. -Sanal Mal-42
2. 3. 1. 1. 2. -Malın Aidiyeti-43
2. 3. 1. 1. 3. -Malın Suça Konu Olabilmesi İçin Sahip Olması Gereken Nitelikler-46
2. 3. 1. 1. 3. 1. -Malın Zilyetliğinin Görev Dolayısıyla Devredilmiş Olması-46
2. 3. 1. 1. 3. 2. -Kamu Görevlisinin Malı Koruma ve Gözetimle Yükümlü Olması-50
2. 3. 1. 1. 4. -Kamuya Ait Elektronik Cihazların İçindeki Mallar ve Malların Zilyetliğinin Teslim Anı Sorunu-52
2. 3. 1. 2. -Fiil Netice-53
2. 3. 1. 2. 1. -Zimmete Geçirme-54
2. 3. 1. 2. 2. -Zimmet Suçunun Neticesi Hareketten Ayrılabilen Suç Olması-59
2. 3. 1. 3. -Suçun Tamamlanma Anı ve Zarar Sorunu-60
2. 3. 1. 4. -Fail ve Mağdur-62
2. 3. 1. 4. 1. -Fail-62
2. 3. 1. 4. 2. -Mağdur-66
2. 3. 2. -Manevi Unsur-67
2. 3. 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-73
2. 3. 3. 1. -Ceza Hukukunda Önemsiz Hareketler ve Müsamaha Edilen Zimmet (Göz ardı Edilen Zimmet)-73
2. 3. 4. -Kusurluluk-76
2. 3. 4. 1. -Kusurluluğu Etkileyen (Kaldıran veya Azaltan) Haller-77
2. 3. 4. 1. 1. -Zorunluluk Hali-77
2. 3. 4. 1. 2. -Hata-79
2. 3. 4. 1. 2. 1. -Hukuki Hata-80
2. 3. 4. 1. 2. 2. -Fiili Hata-83
2. 3. 4. 1. 2. 2. 1. -Fiili Hata - Kast İlişkisi-84
2. 3. 4. 1. 2. 2. 2. -Fiili Hatanın Türleri-85
2. 3. 4. 1. 2. 2. 2. 1. Suç Tipindeki Unsurlarda Hata-85
2. 3. 4. 1. 2. 2. 2. 2. Nitelikli Hallerde Hata-86
2. 3. 4. 1. 2. 2. 2. 3. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenlerde Hata-88
2. 4. -SUÇA VE CEZAYA ETKİ EDEN SEBEPLER VE ETKİN PİŞMANLIK-91
2. 4. 1. -Ağırlatıcı Sebepler-91
2. 4. 2. Hafifletici Sebepler-97
2. 4. 2. 1. -Kullanma Zimmeti (TCK m. 247/3)-97
2. 4. 2. 2. -Malın Değerinin Azlığı-98
2. 4. 3. -Etkin Pişmanlık-100
2. 4. 3. 1. -Soruşturma Başlamadan Önce-101
2. 4. 3. 2. -Kovuşturma Başlamadan Önce-103
2. 4. 3. 3. -Hükümden Önce-104
2. 5. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-105
2. 5. 1. -Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme-105
2. 5. 2. -İştirak-109
2. 5. 2. 1. -İştirak Halinde İşlenen Zimmet Suçunda Gönüllü Vazgeçme-115
2. 5. 3. -İçtima-116
2. 5. 3. 1. -Genel Olarak-116
2. 5. 3. 2. -Bilişim Yoluyla İşlenen Zimmet Suçunda İçtima Sorunu-120
2. 6. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ MAHKEME-122
2. 7. -YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI-133
2. 7. 1. -Yaptırım-133
2. 7. 2. -Zamanaşımı-136
2. 8. -ZİMMET SUÇUNUN DİĞER SUÇLARLA İLİŞKİSİ-137
2. 8. 1. -Zimmet ve Güveni Kötüye Kullanma-137
2. 8. 2. -Zimmet ve Görevi Kötüye Kullanma-138
2. 8. 3. -Zimmet Hırsızlık ve Yağma-140
2. 8. 4. -Zimmet ve Dolandırıcılık-141
2. 8. 5. -Zimmet ve Resmî Belgede Sahtecilik-142

SONUÇ-145

KAYNAKÇA-149