Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Türk Borçlar Hukukunda Takas

Türk Borçlar Hukukunda TakasSayfa Sayısı
:  
235
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-975-464-578-1

40,00 TLİkinci Baskıya Önsöz Bu kitabın ilk baskısı Aralık 1993 tarihinde yapılmıştı. Bir müddet sonra mevcudu tükenen Takas kitabında, kısmen düzeltme ve ilaveler yapılmak suretiyle, ikinci baskının yapılmasına karar verilmiştir. Bu vesile ile, destek ve teşviklerini esirgemeyen Yetkin yayınevi sahipleri Ziya Gülkök ve Muharrem Başer beyefendilerle yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim. Ankara 7.12.2010 Prof. Dr. Fahrettin Aral İÇİNDEKİLER GİRİŞ 21 § 1. TAKAS KAVRAMI, BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI VE ÇEŞİTLERİ 21 I. KAVRAM 21 II. BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI 23 1. Mahsup (Anrechnung; l′imputation) 23 2. Hapis Hakkı (Zürückbehaltungs-oder Retentionsrecht) 25 3. Kendi borcu üzerinde rehin hakkı (Pfandrecht an eigener Schuld; pignus debiti) 26 III. TAKASIN FAYDALARI 26 IV. ÇEŞİTLERİ 28 1. Kanunî takas 28 2. Sözleşmeye dayanan takas (takas sözleşmesi) 28 a) Genel olarak 28 b) Muhtevası 29 c) Şekli 31 d) Hukukî sonuçlarını doğurduğu an 31 e) Hukukî niteliği 32 § 2. TAKASIN HUKUKÎ NİTELİĞİ 33 I. TAKAS BEYANININ BORÇLU SIFATIYLA YAPILDIĞI GÖRÜŞÜ 34 1. Takas farazi bir ödemedir 34 2. Takas bir seçimlik yetkidir (Facultas alternativa) 35 3. Takas bir ifa ikamesidir 35 II. TAKAS BEYANININ ALACAKLI SIFATIYLA YAPILDIĞI GÖRÜŞÜ 35 1. Takas özel bir cebrî icra veya paraya çevirme şeklidir 36 2. Takas kendi borcu üzerinde bir rehin hakkıdır 36 III. KARMA TEORİ (KOMBİNATİONSTHEORİE) 37 1. Takas bir havaledir 38 2. Takas kendisine özgü (sui generis) bir borcu sona erdiren işlemdir 38 I. BÖLÜM TAKAS YETKİSİNİN ŞARTLARI § 3. TAKASIN OLUMLU ŞARTLARI 41 I. TAKAS EDİLECEK ALACAKLARIN KARŞILIKLI OLMASI 42 1. Genel olarak 42 2. Şartlan 43 a) Takas alacağının takas edene ait olması 44 b) Takas beyan edilen tarafın takas alacağının borçlusu olması ...46 c) Takas beyan edilen tarafın esas alacağın alacaklısı olması 48 d) Takas edenin esas alacağın borçlusu olması 50 3. Karşılıklılık şartının istisnaları 50 a) Temlik edilen alacağın borçlusunun takas yetkisi (BK. m. 167) 50 b) BK m. 109/b.l ve MK m. 799′un uygulandığı haller 54 II. TARAFLARIN EDİMLERİNİN KONUSUNUN AYNI CİNSTEN OLMASI 56 1. Genel Olarak 56 2. Borçlanılan edimlerin çeşitlerine göre aynı cinsten olma şartı 60 a) Edim konusunun para olması halinde aynı cinsten olma şartı 60 b) Konusu para olmayan edimlerde aynı cinsten olma şartı 64 3. Aynı cinsten olma şartının zaman yönünden istisnası 65 III. TAKAS ALACAĞININ MUACCEL, ESAS ALACAĞIN İFA EDİLEBİLİR OLMASI 65 1. Genel olarak 65 2. Takas alacağının muaccel olması 66 3. Takas alacağının muaccel olması şartının istisnaları 72 a) BK m. 167/11 hükmü 72 b) BKm. 121 veİİKm. 195/1, c.l hükümleri 79 4. Esas alacağın ifa edilebilir olması 79 IV. TAKAS ALACAĞININ DAVA EDİLEBİLİR BİR ALACAK OLMASI 81 1. Kural 81 2. İstisna (BK m. 118/111) 86 a) Genel olarak 86 b) Özel durumlar 89 § 4. TAKAS YETKİSİNİN OLUMLU ŞARTLARINA DAHİL OLMAYAN HUSUSLAR 96 I. TAKAS EDİLECEK ALACAKLAR ARASINDA BİR İRTİBATIN BULUNMASI 96 II. MİKTAR İTİBARİYLE EŞİTLİK 96 III. BORÇLULARIN BORÇLARINI İFA GÜCÜNE SAHİP OLMASI (ERBRİNGLİCHKEİT) 97 IV. ALACAĞIN İHTİLAFSIZ OLMASI (LİQUİDİTÂT) 97 § 5. TAKASIN OLUMSUZ ŞARTLARI 102 I. TAKASIN SÖZLEŞMEYLE ENGELLENMİŞ OLMAMASI 102 1. Genel olarak 102 2. Takastan feragat sözleşmesinin kurulması 103 3. Takastan feragat sözleşmesinin kapsamı 107 4. Takastan feragatin sonuçlan 109 II. KANUN TAKAS YETKİSİNİ ORTADAN KALDIRMIŞ OLMAMALIDIR (BK M. 123) 109 1. Tevdi edilmiş bîr şeyi geri verme veya değerini tazmin etme borcu (BK m. 123/b. 1) 111 2. Haksız olarak alınmış veya hile ile ah kon muş bulunan bir şeyi geri verme veya bunların değerini tazmin etme borcu (BKm. 123/b.l) 115 a) Haksız olarak alman bir şeyin iadesi veya değerini tazmin borcu 116 b) Hile ile alıkonmuş bir şeyi iade veya değerini tazmin borcu 117 3. Özel niteliği itibariyle fiilen alacaklıya ödenmesi gereken borçlar (BK m. 123/b. 2) 119 4. Devlet, Vilayet ve köyler lehine kamu hukukundan doğan borçlar (BK m. 123/b 3) 122 5. Avukatların Vekalet Ücreti 123 II. BÖLÜM BORÇLAR KANUNUN TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN HUSUSLAR § 6. KEFALET HALİNDE TAKAS (BK M. 119) 127 I. GENEL OLARAK 127 II. BK M. 119 İLE M. 497 ARASINDAKİ İLİŞKİ 128 1. BK m. 119 gereğince sahip olduğu def ii hakkını bilerek kullanmayan kefil, asıl borçluya rücü edebilir mî ? 130 2. Asıl borçlunun takas yetkisinden feragat etmesi halinde, kefil BK m. 119′a dayanan defi hakkım kullanabilir mi? 131 III. BK M. 119′UN UYGULANMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR....133 1. Kefalet ilişkisinin bulunması 133 2. Alacaklının kefilden ifa talebinde bulunabilmesi 135 3. Asıl borçlunun takas yetkisine sahip olması BK m. 119′un uygulanabilmesi için, asıl borçlunun alacaklı karşısında takas yetkisine sahip olması gerekir 135 IV. BK M. 119′UN KEFİLE TANIDIĞI HAKKIN NİTELİĞİ VE BUNUN KULLANILMASININ SONUÇLARI 138 V. BK M. 119UN KIYAS YOLUYLA UYGULANABİLECEĞİ HALLER 139 VI. KEFİL/ASIL BORÇLU/ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİDE TAKAS 140 1. Asıl borçlu-alacaklı ilişkisinde takas 140 2. Kefil-alacaklı ilişkisinde takas 140 3. Kefil-Asıl borçlu ilişkisinde takas 141 § 7. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YARARINA SÖZLEŞMEDE TAKAS 142 I. GENEL OLARAK 142 II. BKM. 120NİN UYGULANMA ŞARTLARI 143 1. Vaadedenin tam üçüncü şahıs yararına sözleşmeden doğan bir borcunun bulunması 143 2. Tam üçüncü şahıs yararına sözleşmede vaadedenin vaad ettirme karşı bir alacağının bulunması 144 3. Üçüncü şahsın kendisine tanınan alacak hakkını kullanmak istediğini vaadedene (borçluya) bildirmiş olması (BKm. lll/III) 145 III. BKm. 120′NİN UYGULANMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI 146 IV. BK m. 120′NİN KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR ....147 § 8. BORÇLUNUN İFLÂSI HALİNDE TAKAS 148 I. GENEL OLARAK 148 II. İFLÂSTA TAKAS EDİLEBİLECEK BORÇ VE ALACAKLAR VE BUNLARA UYGULANACAK HÜKÜMLER 150 III. İFLÂSTA TAKAS YETKİSİNE SAHİP OLANLAR 153 1) Müflisin alacaklıları 153 2) İflâs İdaresi 154 IV. İFLÂS ALACAKLISININ TAKAS YETKİSİNİN ŞARTLARI 155 1. Müsbet Şartlar 155 a) Karşılıklılık Şartı 155 b) Takas edilecek alacakların konularının aynı cinsten olması şartı 156 c) Takas alacağının muaccel olması şartı 159 d) Esas alacağın ifa edilebilir olması şartı 161 e) Takas alacağının dava edilebilir olması şartı 162 2. Takas yetkisinin olumsuz şartları 163 a) BK m. 123′e göre takas edilemeyecek borçlar 163 aa) BK m. 123′de kullanılan anlamda alacaklının iflâs etmesi 164 bb) BK m. 123′de kullanılan anlamda borçlunun iflâs etmesi 164 b) İİK m. 200′e göre takas yapılamayacak haller 164 aa) Müflisin borçlusunun iflâs açıldıktan sonra müflisin alacaklısı olması (İİK m. 200/11, b. 1) 165 bb) Müflisin alacaklısının, iflâs açıldıktan sonra müflisin veya iflâs masasının borçlusu olması (İİK m. 200/11, b, 2) 166 cc) Alacaklının alacağının hâmile yazılı bir senede dayanması (İİK m. 200/11, b. 3) 168 dd) Anonim, limitet ve kooperatif şirketlerin iflâsı halinde esas sözleşme gereğince verilmesi gereken hisse senedi bedellerinin ödenmemiş kısımları ile konması taahhüt edilen ve fakat konmamış sermayeler (İİK m. 200/III) .168 V. İFLÂSTA TAKAS YETKİSİNİN KULLANILMASI 169 VI. TAKASIN İPTALİ (TAKASA İTİRAZ) (İİK M. 201) 171 1. Alacak, iflâs açılmadan önce kazanılmalıdır 172 2. Müflisin borçlusu, alacağı kazandığı anda müflisin aciz halinde olduğunu (pasiflerinin aktiflerinden fazla olduğunu) bildirmelidir 172 3. Müflisin borçlusu, alacağı, müflisin aciz halini ve onun muhtemel iflâsını gözönünde tutarak, kendisine veya üçüncü şahsa masa aleyhine zararına takas yoluyla bir menfaat sağlamak kasdıyla kazanmalıdır 173 III. BÖLÜM (TAKAS BEYANI) VE TAKASIN HÜKMÜ § 9. TAKAS YETKİSİNİN KULLANILMASI (TAKAS BEYANI) 175 I. GENEL OLARAK 175 II. TAKAS BEYANININ HUKUKİ NİTELİĞİ 176 III. TAKAS BEYANININ ÖZELLİKLERİ 178 1. Takas beyanı ancak bir defa yapılabilir 178 2. Takas beyanının yapılması herhangi bîr zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tâbi değildir 178 3. Takas beyanı şarta bağlanamaz 179 4. Takas beyanı vâdeye bağlanamaz 182 5. Takas beyanı geri alınamaz (unwiderruflich) 182 6. Takas beyan etme yetkisi (hakkı) başkalarına devredilemez 183 IV. TAKAS BEYANININ ŞEKLİ 183 V. TAKAS BEYANIN MUHTEVASI 185 VI. TAKAS BEYANININ ŞARTLARI 189 1 - Takas edenin, takas beyanının karşı tarafa vardığı anda takas yetkisine sahip olması gerekir 189 2- Takas beyanında bulunan fiil ehliyetine sahip olmalıdır 190 3- Takas beyanında bulunanın tasarruf yetkisinin bulunması gerekir 192 VII. TAKAS BEYAN EDENİN BEYANIN GEÇERSİZLİĞİNİ İLERİ SÜRMESİ 193 § 10. TAKASIN HUKUKİ SONUÇLARI (HÜKMÜ) 195 I. GENEL OLARAK 195 II. TAKAS EDİLEN ALACAKLARIN SONA ERMESİ 195 III. TAKASTA KARŞILIKLI ALACAKLARIN SONA ERDİĞİ ZAMAN VE BUNUN SONUÇLARI 197 1. Alacakların sona erdiği zaman (takasın geriye etkisi) 197 2. Takas beyanının geriye etkisinin sonuçlan 200 § 11. TAKASIN DAVADA İLERİ SÜRÜLMESİ 203 I. GENEL OLARAK 203 II. MAHKEME DIŞINDA YAPILMIŞ BÎR TAKASIN SONRADAN AÇILAN BİR DAVADA İLERÎ SÜRÜLMESİ 204 III. DAVA ESNASINDA TAKAS BEYAN EDİLMESİ 211 1. Hukukî Niteliği 211 a) Medenî (veya maddî) hukuka ilişkin görüşü 211 b) Usul İşlemi görüşü 213 2. Şekli 217 a) Genel Olarak 217 b) Takas savunmasında bulunmak suretiyle 218 c) Karşılık dava açmak suretiyle 219 IV. TERDİTLI TAKAS BEYANI 219 1. Genel olarak 219 2. Terditli takas beyanının yargılamada ele alınması 221 a) Davanın reddi teorisi (Klageabweisungstheorie) 221 b) Delil ikamesi teorisi (Beweiserhebungstheorie) 222 KAYNAKÇA 223