Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa

Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfaSayfa Sayısı
:  
201
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-975-464-587-3

45,00 TLÖNSÖZ Türk borçlar hukukunda göre kötü ifa, 1985 yılının mart ayında belirli sayıda teksir edilmiş metin şeklinde doçentlik tezi olarak sunulmuştu. Jüri üyeleri tarafından kabul edilen bu çalışma, aradan yirmi beş sene geçtikten sonra kitap olarak yayınlanmaktadır. Bunun sebeplerini burada açıklamanın herhangi bir faydasının olmayacağı kanaatindeyim. İsviçre-Türk hukukunda 1985 yılından günümüze kadar bu konuyla ilgili yayın ve gelişmeler oldu. Ancak, birkaç küçük değişiklikler dışında tez, ilk hali ile yayma sunuldu. Kitapta yer alan Alman Medenî Kanunu (BGB) ilgili açıklamalar 1 Ocak 2002 değişikliğinden önceki metinlere göre yapılmıştır; kanunun sisteminde yapılan değişiklikler çok kısa olarak ifade edilmiştir. Türk hukukunda bu konuda yazılmış başka bir monografi bulunmamaktadır. İsviçre Hukukunda da, Neuenschwanderin kötü ifa isimli 1972 tarihli ve 105 sayfalık doktora tezinden başka bir eser yayınlanmamıştır. Bunun sebebini, konunun son derecede belirsiz ve güç olmasında aramak gerekir. Bu küçük kitabın hazırlanması için o zamanki ölçülere göre iki tez; şimdiki ölçülere göre dört tez yazılacak efor sarfedilmiştir. Böyle bir konuda doçentlik tezi yazmaya karar verdikten sonra, kendimi bir nevi anaforun içinde buldum ve inanılmaz güçlükle karşılaştım. Söylendiğine göre, insanın kaderini, onun açık ve gizli talepleri oluşturur; gizli talep istidat diliyle yapılan bir taleptir. Bu bakımdan çekilen sıkıntıları kendimde aramış bulunmaktayım. Bu kitabı yayınlayan ve yayınını teşvik eden Yetkin Yayınevi sahipleri Ziya Gülkök, Muharrem Başer beyefendilere ve dizgi işini büyük bir özenle gerçekleştiren Nilüfer Aydın Erdoğan′a teşekkür borçluyum. Ankara, 23 Aralık 2010 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 29 § 1. BORÇ İLİŞKİSİ VE BU İLİŞKİDEN DOĞAN YÜKÜMLER 29 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI 29 II. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLERİN TASNİFİ 31 A. Genel Olarak 31 B. Edim Yükümü 33 1. Kavram 33 2. Çeşitleri 34 a) Aslî edim yükümü-yan edim yükümü ayırımı 34 aa) Aslî edim yükümü 34 bb) Yan edim yükümü 35 b) Birinci derecede-ikinci derecede edim yükümü ayrımı 37 C. Yan Yükümler 39 1. Genel Olarak 39 2. Çeşitleri 42 a) Aslî edimden bağımsız olarak dava edilebilmeleri açısından yan yükümler 42 aa) Bağımlı yan yükümler 42 bb) Bağımsız yan yükümler 43 b) Muhtevalarına göre çeşitli yan yükümler 43 aa) Borç konusuna ilişkin özen ve muhafaza yükümü 43 bb) Açıklama yapma ve ihbar yükümleri 44 aaa) Açıklama yapma yükümü 44 bbb) İhbar yükümü 46 cc) Bilgi ve hesap verme yükümü 47 dd) Sağlama yükümü 47 ee) İşbirliği yapma yükümü 48 D. Koruma Yükümleri 49 1. Genel Olarak 49 2. Terim Sorunu 50 3. Hukukî temeli 52 a) Culpain contrahendo çerçevesinde koruma yükümleri ....52 b) Akitten doğan borç ilişkisi çerçevesinde koruma yükümleri 53 aa) Birlik teorisi 54 bb) Dönüşme Teorisi 56 c) Alman Mendi Kanununda (BGB) 2002 yılında gerçekleşen değişiklikler 58 §2. EDİM 59 I. KAVRAM 59 II. EDİM FİİLİ (LEİSTUNGSHANDLUNG) VE EDİM SONUCU (LEİSTUNGSERFOLG) AYIRIMI 61 III. EDİM ÇEŞİTLERİ 63 1. Olumlu (yapma) edimleri 63 2. Olumsuz edimler 64 a) Yapmama edimleri (Unterlassung) 64 aa) Bağımsız yapmama edimi 64 bb) Bağımlı yapmama edimleri 65 b) Katlanma edimleri (Duldung) 66 BİRİNCİ BÖLÜM AKDİN İHLÂLİ HALLERİ ve KÖTÜ İFA § 3. AKDİN İHLÂLİ HALLERİ (KATEGORİLERİ) 67 I. BORÇLAR KANUNUNUN SİSTEMATİĞİ VE 96. MADDESİNİN ÖNEMİ 67 II. BORÇLUNUN SORUMLU OLDUĞU SONRAKİ İMKÂNSIZLIK 69 1. Başlangıçtaki imkânsızlık-sonraki imkânsızlık 69 2. Objektif imkânsızlık-subjektif imkânsızlık 70 a) Objektif imkânsızlık 70 b) Sübjektif imkânsızlık 71 III. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 72 IV. GEREĞİ GİBİ İFA ETMEME 73 1. Geniş anlamda gereği gibi ifa etmeme 74 2. Dar anlamda gereği gibi ifa etmeme 75 V. AKDİN MÜSBET İHLÂLİ 76 1. Alman hukukunda Mevcut Durum 76 a) Kavramın ortaya çıkışı 76 b) Yargı kararlannda Durum 79 c) Doktrinde durum 82 aa) Kanunda boşluk bulunmadığı görüşünde olanlar 82 bb) Stoll′un görüşü 86 aaa) Edim menfaatinin akamete uğratılması 87 bbb) Edim menfaatinin ihlali 87 ccc) Edim menfaatinin tehlikeye düşürülmesi 88 cc) Hâkim fikre göre akdin müsbet ihlalinin hukuki temeli....89 d) Akdin müsbet ihlalinin çeşitli şekilleri (tasnifi) 90 aa) Kötü İfa (veya kötü edim) (Schlechtlieferung öder Schlechtleistung) 92 bb) Diğer yükümlerin ihlali 97 aaa) Edime sadakat yükümünün ihlali 97 bbb) Yan edim veya yan yükümlerin ihlali 98 ccc) Koruma Yükümlerinin İhlali 98 cc) Alacaklının bir külfeti yerine getirmemesi 98 2. Alman Medeni Kanununda 2002 Yılında Yapılan Değişiklikler..98 3. İsviçre- Türk hukuku açısından akdin müsbet ihlali 99 § 4. KÖTÜ İFA 106 İKİNCİ BOLUM KÖTÜ İFADAN DOĞAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI § 5. KÖTÜ İFADA BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLERİN İHLALİ I. EDİM YÜKÜMÜNÜN İHLALİ (AYIPLI İFA) 111 1. Ayıplı ifa kavramı 112 2. Ayıba karşı tekeffül borcunun hukukî niteliği 113 a) Satım akdi 113 aa) Çeşit Satımı 113 bb) Parça satımı 114 b) Kira akdi 117 c) İstisna Akdi 117 II. YAN YÜKÜMLERİN İHLÂLİ 118 1. Borç konusunu özenle koruma ve muhafaza yükümünün (obhutspflichten) ihlâli 118 2. Açıklama yapma ve ihbar yükümlerinin ihlali 119 3. İşbirliği yapma yükümünün (Mitwirkungspwlichten) İhlali 120 4. Sağlama Yükümünün İhlali 121 III. KORUMA YÜKÜMLERİNİN İHLALİ 121 1. Alman Hukukunda Durum 121 2. Fransız Hukukunda Durum 128 3. İsviçre-Türk Hukukunda Koruma yükümleri 131 a) Doktrinde durum 131 aa) Genel olarak 131 bb) Yeni görüş ve eğilimler 136 b) Yargı İçtihatlarında Durum 138 aa) Şahıs varlıklarına ilişkin koruma yükümleri 138 aaa) Hizmet Akdi 138 bbb) Misafir Kabul Sözleşmesi .....143 ccc) Seyir (gösteri) sözleşmesi 144 ddd) Yolcu Taşıma Sözleşmesi 148 bb) Mal varlıklarına ilişkin koruma yükümleri 149 cc) Genel Değerlendirme 153 § 6. KÖTÜ İFADAN DOĞAN ZARAR 156 I. GENEL OLARAK ZARAR KAVRAMI 156 II. MADDİ ZARAR 157 1. Tanım... 157 2. Çeşitleri 159 a) Fiili zarar ve yoksun kılınan kâr 160 aa) Fiili zarar 160 bb) Yoksun kalman kâr 160 b) Şahsa ilişkin zarar-Şeye ilişkin zarar-Diğer zarar 161 aa) Şahsa ilişkin (cismanî) zarar 161 bb) Şeye ilişkin zarar 162 cc) Diğer zararlar 162 c) Müsbet zarar-menfi zarar 162 aa) Müsbet zarar 162 aaa) Fiilî zarar 163 bbb) Yoksun kalınan kâr 164 bb) Menfi zarar 165 d) Doğrudan doğruya zarar-dolaylı zarar 165 aa) Genel olarak 165 bb) BK. m. 205/11 ve IH′e göre tazmini gereken zararlar 168 aaa) BK. m. 205/11 gereğince tazmin edilecek doğrudan doğruya zarar 171 bbb) BK m. 205/III gereğince tazmini gereken dolaylı zararlar (diğer zararlar) 173 e) Koruma menfaatinin ihlâlinden doğan zarar 174 § 7. AKDİ KUSUR YE UYGUN İLLİYET BAĞI 176 I. AKDİ KUSUR 176 1. Kavram 176 2. Türleri 177 3. Kusurun Derecesi 179 4. Kusurun İsbatı 180 v 5. Kanundan Doğan Kusursuz Sorumluluk Halleri 181 II. İLLİYET BAĞI 182 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KÖTÜ İFANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI § 8. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ 185 I. MADDİ TAZMİNAT TALEBİ 185 1) Genel olarak 185 a) Tazminatın kapsamı (belirlenmesi) 186 b) Üçüncü Şahsın Tazminat Talebi 187 aa) Yardımcıdan(destekten) yoksun kalanın zararının tazmini 188 bb) Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme 189 2- Ayıba karşı Tekeffülden Doğan Haklar 191 a) Genel olarak 191 b) Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinin BK m. 96 ile İlişkisi ....192 II. MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ 194 § 9. AKİDDEN DÖNME, FESHİ İHBAR VE ZAMANAŞIMI 195 I. AKİTTEN DÖNME VE FESHİ İHBAR 195 II. ZAMANAŞIMI 197 SONUÇ 201