Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Türk Anayasa Hukukunda Toplanma Hürriyeti

Türk Anayasa Hukukunda Toplanma HürriyetiSayfa Sayısı
:  
208
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1998
ISBN NO
:  
975-376-129-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Toplanma hürriyeti, çoğulcu demokrasilerin siyasî, sosyal ve kültürel hayatının aslî unsurunu teşkil etmektedir. Kamu oyunun harekete geçirilmesinde, fikir ve eğilimlerin açığa vurulmasında, ortak menfaatlerin korunmasında kullanılan kolay, ucuz, pratik, etkili bir baskı ve ifade aracıdır. Bu hürriyet, tartışmanın ocağı ve yuvası olması nedeniyle hür ve açık toplum düzenlerinde anlamını bulabilir ve işlevini görebilir. Bu yüzden "düşük yoğunluklu demokrasilerde bu hürriyetin kullanımına ilişkin pek çok sorunla karşılaşılmaktadır. Toplanma hürriyeti adeta bu ülkelerde kolluk güçleri ile topluluğun arbedesi olarak görülmektedir. Bu durumun, hukukî ve hukuk-ötesi alanlara ilişkin birçok sebebinin olduğu kuşkusuzdur. Toplanma hürriyetini anayasa hukuku açısından ele alan bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı′na sunulup, 19.06.1996 tarihinde savunularak oy birliği ile kabul edilen doktora tezidir. Tezin bütünü içerisinde fazla bir anlam ifade etmeyecek bir-iki hususun dışında tezde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş, kabul edildiği şekliyle yayınlanması yolu seçilmiştir. Çalışmada toplanma hürriyeti, 1982 Anayasası′nın 34. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde incelenmiştir. Şu var ki konu yalnızca Türk Hukuk Mevzuatı, Doktrini ve Jurisprudansı bakımından işlenmemiş, karşılaştırmalı hukuktan da geniş ölçüde yararlanılarak bu alandaki sorunlara çözümler bulunmaya çalışılmıştır. Tezin yöneticiliğini üstlenerek yaklaşık beş yıllık süreç içerisinde yakın ilgilerini esirgemeyen hocam Doç. Dr. Burhan KUZU′ya, jürimde bulunmalarından onur duyduğum hocalarım Prof. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU, Prof. Dr. Süheyl BATUM, Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Cemal B. AKAL′a değerli görüş ve eleştirilerinden dolayı içten teşekkürlerimi sunarım. Sıkıntı ve streslerime sabır, anlayış ve fedakarlıkla karşılık veren eşim Hülya′ya ve çocuklarım Alperenile Elifnur′a bir kez daha minnet hislerimi ifade etmek isterim. Kaynak tedarikinde yardımlarını gördüğüm Mme De Tarragon′a da ayrıca teşekkürü bir borç bilirim. Ömer ANAYURT BOLU 1996 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III KISALTMALAR .....XIII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLANMA HÜRRİYETİNİN GENEL TEORİSİ BİRİNCİ KISIM TEMEL KAVRAMLAR, TOPLANMA HÜRRİYETİNİN TARİHÇESİ VE ULUSLARARASI BELGELERE GEÇİŞİ I- TOPLANMA KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARDAN AYIRIMI 7 A-TOPLANMA KAVRAMI 7 B- TOPLANMANIN UNSURLARI 10 1. Teşkilâtlı Bir Topluluk Unsuru 10 2. Geçicilik Unsuru 13 3. Amaç Unsuru 14 C-TOPLANMALARIN BENZER TOPLAŞMA HALLERİNDEN AYİRİMİ 16 1. Derneklerden Ayırımı 16 2. Gösteri ve Yürüyüşlerden Farkı 17 3. Eğitici ve Eğlendirici Toplantılardan Fan\ı 20 4. Dilekçelerden Farkı 23 5. Medeni İtaatsizlik Eylemlerinden Farkı 23 VII II- TOPLANMA TÜRLERİ 26 A-GENEL - ÖZEL TOPLANMA AYIRIMI 26 1. Ayırımın önemi. 26 2. Ayırımda Kullanılan Kriterler 27 a) Toplantının Yapıldığı Yer Kriteri 27 b) Katılanların Sayısı Kriteri 29 c) Kişisel Davet Kriteri 29 B- AÇIK - KAPALI YER TOPLANMALARI 33 1. Kapalı Yer Toplanmaları 34 2. Açık Hava Toplanmaları ... 36 C- DAR ANLAMDA - GENİŞ ANLAMDA TOPLANMA AYIRIMI 37 7. Genel Olarak 37 2. Geniş Anlamda Toplanmalar. 38 a) Tüzel Kişilerin özel Kanunları ve Tüzükleri Uyarınca Yapacağı Toplanmalar 40 b) Geleneksel Toplanmalar 41 c) Bilimsel, Kültürel, Ekonomik, Sportif, Amaçlı Toplanmalar 43 d) Devlet Ricalinin Halk ile Yapacakları Sohbet Toplanmaları 44 e) Dinî Toplanmalar 45 f) Seçim Toplanmaları 47 III- TOPLANMA HÜRRİYETİNİN TARİHÇESİ VE ULUSLARARASI BELGELERE GEÇİŞİ 49 A-TARİHÇESİ 49 B- ULUSLARARASI BELGE VE SÖZLEŞMELERDE TOPLANMA HÜRRİYETİ 54 1. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinde 54 2. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve İkiz Sözleşmelerde 55 3. Avrupa İnsan Hakları ve Temel Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinde 57 4. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartında 53 5. Amerika İnsan Hakları Sözleşmesinde 60 6. Paris Şartında 60 C. ULUSAL METİNLERDE TOPLANMA HÜRRİYETİ 61 VIII İKİNCİ KISIM TOPLANMA HÜRRİYETİNİN HAK VE HÜRRİYETLER İÇİNDEKİ YERİ VE DÜZENLENMESİ Sayfa I-HAK VE HÜRRİYETLERİN TASNİFİ VE TOPLANMA HÜRRİYETİNİN YERİ 65 A- HAK VE HÜRRİYETLERİN BÜTÜNSELLİĞİ İLKESİ 65 B-BELLİ BAŞLI TASNİF ŞEKİLLERİ 68 1. Tarihî Gelişim Açısından Hak ve Hürriyetlerin Tasnifi 68 2. Hak ve Hürriyetlerin Konularına Göre Tasnifi 72 3. Kullanım Şekillerine Göre Hak ve Hürriyetlerin Tasnifi. 73 C- TOPLANMA HÜRRİYETİNİN TASNİF ŞEKİLLERİNDEKİ YERİ 75 II- TOPLANMA HÜRRİYETİNİN ÇAĞDAŞ DEMOKRASİLERDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 77 III- TOPLANMA HÜRRİYETİNİN BAZI HÜRRİYETLERLE DOĞRUDAN İLİŞKİSİ 81 A- DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ İLE İLİŞKİSİ 81 B- SİYASİ KATILMA HAKKI İLE İLİŞKİSİ 84 C- KOLEKTİF HAKLARLA İLİŞKİSİ 85 IV- HAK VE HÜRRİYETLERİN DÜZENLENMESİ REJİMLERİ VE TOPLANMA HÜRRİYETİ 86 A-DÜZENLEME KAVRAMI 86 B- DÜZENLEME YÖNTEMLERİ VE TOPLANMA HÜRRİYETİ 88 1. Bastına Rejim ve Toplanma Hürriyeti 88 2. Önleyici Rejim ve Toplanma Hürriyeti 90 3. Önceden Bildirim Rejimi ve Toplanma Hürriyeti 92 IX İKİNCİ BÖLÜM TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA TOPLANMA HÜRRİYETİ REJİMİ BİRİNCİ KISIM TARİHÎ GELİŞİMİ I-GENEL OLARAK 99 I- OSMANLI - TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİNDE TOPLANMA HÜRRİYETİ 101 A- 1876 KANUN-Î ESASİSİNDE 101 B- 1909 DEĞİŞİKLİKLERİNDE 103 C-1921 TEŞKİLÂT-I ESASİYE KANUNUNDA 106 D- 1924 ANAYASASINDA 106 E-1961 ANAYASASI DÖNEMİ VE 171 SAYILI KANUN 111 İKİNCİ KISIM 1982 ANAYASASI VE 2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNDA TOPLANMA HÜRRİYETİ . TOPLANMA HÜRRİYETİNİN KULLANIM ESASLARI 114 A- SİLAHSIZ VE SALDIRISIZ OLMASI 114 B-ÖNCEDEN BİLDİRİM ESASI 115 1. Bildirimde Bulunması Gereken Kayıtlar 119 2. Bildirimin Veriliş Yeri ve Zamanı 122 3. Bildirim Üzerinde İdarenin Yetki ve Yükümlülüğü 125 C- DÜZENLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ 127 1. Düzenleme Kurulunun Oluşumu 127 2. Düzenleme Kurulunun Görev ve Sorumlulukları 130 D- HÜKÜMET KOMİSERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 131 Sayfa II- TOPLANMA HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI !.... 132 A- GENEL OLARAK 132 B- TOPLANMA HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASINA ÖZEL ÖNEMİ 134 C- TOPLANMA HÜRRİYETİNİN SINIRLARI 137 1. Yer Yönünden Sınırlar 137 a) Genel Yollarda ,145 b) Hizmet Malları ve Eklentilerinde 145 c) Park ve Bahçelerde 147 d) Şehirlerarası Karayollarında 147 2. Konu Yönünden Sınırlar 148 3. Zaman Yönünden Sınırlar 149 4. Şahıs Yönünden Sınırlar. 150 a) Yabancılar Bakımından 150 b) Tüzel Kişiler Bakımından 151 c) Belli Görevleri İcra Edenler Bakımından 156 5. Kullanılacak Araçlar Yönünden Sınırlar 158 ÜÇÜNCÜ KISIM TOPLANMA HÜRRİYETİNİN KORUNMASI I- SINIRLAMALARA KARŞI ANAYASAL GÜVENCELER 161 A- SINIRLAMANIN KANUNîLİĞI İLKESİ 161 B- SINIRLAMADA SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ 165 II- İDARÎ YETKİLERE KARŞI KORUNMASI 167 A- İDARENİN YETKİLERİ 168 1. Erteleme Yetkisi 168 a) Düzenleme Kurulunun isteğine Göre Erteleme 169 b) Toplanmaların Güvenliğini Sağlayamama Nedeniyle Bazılarının Ertelenmesi 170 XI Sayfa c) Doğrudan Kamu Düzeni Gerekleriyle Toplanmaların Ertelenmesi 172 2. Yasaklama Yetkisi 173 3. Dağıtma Yetkisi 179 B- İDARÎ KARARLARA KARŞI YARGI YOLU 183 III- KANUNÎ VE İDARÎ TASARRUFLARIN SINIRI OLARAK ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ ...186 A- ÖLÇÜLÜLÜK KAVRAMI 186 B- İLKENİN HUKUKÎ TEMELİ 187 C- TÜRK HUKUKUNDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ 188 D- TOPLANMA HÜRRİYETİ VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ 190 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 193 KAYNAKÇA 200