Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (42)      Kasım (138)      Ekim (55)      Eylül (218)

Türk Anayasa Hukuku

Türk Anayasa HukukuSayfa Sayısı
:  
1359
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-327-807-8

140,00 TLARKA KAPAKTAN: Bilindiği gibi 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla Anayasamızda çok önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler sonucu mevcut Türk anayasa hukuku kitapları işe yaramaz hâle geldi. Julius Hermann von Kirchmann’ın “kanun koyucunun üç yeni kelimesi koca kütüphanelerin okkalık kâğıt haline gelmesine yeter” sözünün doğruluğuna geçen Türkiye’de hep birlikte şahit olduk. Maalesef bizim Türk Anayasa Hukuku isimli kitabımız da “okkalık kağıt” hâline geldi. Bu nedenle kitabımızın yeni baskısını hazırlamak zorunda kaldık. 


Türk Anayasa Hukuku başlığını taşıyan 1360 sayfa uzunluğunda olan bu kitap, ilk baskısı 2000 yılında yapılmış 1072 sayfa uzunluğunda, ikinci baskısı Temmuz 2018’de yapılmış 1274 sayfa uzunluğunda olan aynı isimli kitabımın güncellenmiş, düzeltilmiş ve genişletilmiş yeni baskısıdır. Kitabın devletin temel organlarına ilişkin bütün bölümlerinde önemli ölçüde değişiklik yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı, yürütme organının düzenleyici işlemleri ve olağanüstü yönetim usûlleri bölümleri ise baştan sona yeniden yazılmıştır. 


Elinizde tuttuğunuz bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırmacılara, öğretim üyelerine ve uygulayıcılara yönelik, Fransızların “traité” dedikleri türden bir “inceleme kitabı”dır. Bu kitap, bu hâliyle, şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı Türk anayasa hukuku kitabıdır. Türk anayasa hukukunun bütün konuları, sistematik ve ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. 


2017 Anayasa değişikliklerini, bu değişikliklerin kabul edildiği dönemde şiddetle eleştirmiştim. Daha sonra iki ayrı kitapta topladığım makalelerle, günü gününe söz konusu değişikliklerin tehlikelerini göstermeye çalışmıştım. Ancak şiddetle eleştirdiğim bu Anayasa değişikliklerinin artık tamamı yürürlüğe girdi ve ben de bu değişikliklere göre kitabımı güncelleştirmek zorunda kaldım. Bu işi severek yapmadığımı söylemem şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak bu değişiklikleri incelemek zorundaydım. Zira yürürlükteki anayasa normlarını beğense de, beğenmese de incelemek her anayasa hukukçusunun görevi. Sevmediğimiz şeylerin de nasıl oluştuklarını ve nasıl çalıştıklarını bilmek gerekir. Anayasa değişiklikleri yürürlüğe girdi. Artık bunlara kızmak yerine bunların kurduğu sistemin nasıl işlediğini anlamamız gerekir. Nasıl onkologlar tümörleri sevmeseler de onları incelemek zorundaysalar, biz de bu Anayasa değişiklikleriyle kurulan yeni sistemi sevmesek de incelemek zorundayız.


Bu kitapta anayasa hukukunun genel esasları konuları değil, münhasıran Türk anayasa hukuku konuları incelenmektedir. Anayasa hukukunun genel esasları konularını 2011 yılında yayınlanmış iki ciltlik Anayasa Hukukunun Genel Teorisi (Bursa, Ekin, 2011) isimli kitabımda incelemiştim. Genel esaslar konuları için adı geçen kitaba bakılabilir. K.G. 


Bölüm 1


TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN


BİLGİ KAYNAKLARI


I. Mevzuat 


II. İçtihat 


III. Bilimsel Eserler 


IV. İnternet Kaynakları 


V. Kaynak Tarama


Bölüm 2


OSMANLI ANAYASAL GELİŞMEL ERİ


I. Sened-i İttifak (1808


II. Tanzimat Fermanı: Gülhane Hatt-ı Hümayunu (1839) 


III. Islahat Fermanı (1856) 


IV. Kanun-u Esasî (1876


V. 1909 Kanun-u Esasî Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet) 


VI. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Hakkında Bir Genel Değerlendirme


Bölüm 3


1921 TEŞKİLÂT-I ESASÎYE KANUNU


I. Olaylar 


II. Hazırlanışı


III. Hukukî Niteliği 


IV. 1876 Kanun-u Esasîsinin Yürürlüğü Sorunu 


V. 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun Üstünlüğü ve Katılığı Sorunu


VI. “Türk Devleti” mi, “Türkiye Devleti” mi? 


VII. Millî Egemenlik İlkesi 


VIII. Hükûmet Sistemi: Meclis Hükûmeti


IX. Devlet Başkanlığının Yokluğu


X. İcra Vekilleri Heyetinin Meclis Tarafından Seçilmesi 


XI. Milletlerarası Andlaşma Yapma Yetkisi


XII. Yargı Organının Durumu 


XIII. Yerinden Yönetim


XIV. Saltanatın Kaldırılması 


XV. Birinci Meclisin Sonu


XVI. Cumhuriyetin İlânı 


XVII. Hilâfetin Kaldırılması


Bölüm 4


1924 TEŞKİLÂT-I ESASÎYE KANUNU


I. Hazırlanışı


II. Anayasanın Üstünlüğü


III. Anayasanın Katılığı


IV. 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun Anayasal Niteliği


V. Genel Hükümler


VI. Yasama: TBMM


VII. Yürütme


VIII. Hükûmet Sistemi: Kuvvetler Birliği ve Görevler Ayrılığı Sistemi 


IX. Yargı 


X. Temel Hak ve Hürriyetler 


XI. Çok Partili Döneme Geçiş 


XII. 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun Demokrasi Anlayışı


XIII. “1945 Anayasası


XIV. 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununda Yapılan Değişikliklerin Listesi 


Bölüm 5


1961 ANAYASASI


I. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi 


II. Yeni Anayasanın Hazırlanması 


III. 1961 Anayasasının İçeriği 


IV. 1961 Anayasasının Uygulanması 


Bölüm 6


1982 ANAYASASININ HAZIRLANMASI


VE GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİKL İKL ER


I. 12 Eylül Askerî Müdahalesi 


II. Anayasa Düzeni Hakkında Kanun


IV. 1961 ve 1982 Anayasalarının Hazırlanışları Bakımından Karşılaştırılması 


V. 1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri 


V. 1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler 


Bölüm 7


TEMEL İ LKELER


I. Cumhuriyetçilik İlkesi 


II. Üniter Devlet ilkesi 


III. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi 


IV. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet


V. Demokratik Devlet İlkesi


VI. Lâik Devlet ilkesi


VII. Sosyal Devlet İlkesi 


VIII. Hukuk Devleti


IX. Toplumun Huzuru, Millî Dayanışma ve Adalet İlkeleri 


X. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkeler 


XI. Millî Egemenlik İlkesi


XII. Eşitlik İlkesi 


XIII. Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü


XIV. Devletin Resmî Dili, Bayrağı, Millî Marşı, Başkenti (m.3)


XV. Devletin Temel Amaç ve Görevleri (m.5)


XVI. Değiştirilebilecek ve Değiştirilemeyecek İlkeler (m.4)


XVII. Atatürk İlke ve İnkılâpları Üzerine Bir Not 


XVII. Temel İlkeler Hakkında Genel Bir Değerlendirme


Bölüm 8


TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER


I. Kavramlar 


II. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması 


III. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Konusundaki Temel Yaklaşımı 


IV. Temel Hak ve Hürriyetlerin Süjeleri 


V. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması 


VI. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlılığı ve Sınırlanması 


VII. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi 


VIII. Olağanüstü Hâllerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması (Temel Hak ve


Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması) 


X. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasında Sistemler 


IX. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması


Bölüm 9


SİYASÎ PARTİL ER


I. Genel Olarak 


II. Siyasî Partilerin Hukukî Niteliği 


III. Siyasî Partilerin Kurulması ve Parti Üyeliği 


IV. Siyasî Partilerin Finansmanı ve Malî Denetim


V. Siyasî Partilere İlişkin Yasaklar ve Sınırlamalar 


VI. Siyasî Partilerin Kapatılması 


VII. Siyasî Partilere İhtar 


VIII. Devlet Yardımından Yoksun Bıraktırma Davası 


VIII. Partilerin Kapatılmasında AİHM’nin Denetimi


İÇİNDEKİLER XXIII


Bölüm 10


TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİ


I. Ön Bilgiler 


II. Milletvekili Seçilme Yeterliliği 


III. Seçimlerin Başlangıcı ve Seçim Takvimi 


IV. Seçimlerin Geriye Bırakılması


V. Ara Seçimler


VI. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi: Yüksek Seçim Kurulu


VII. Seçmen Olabilmenin Şartları (Seçme Yeterliliği) 


VIII. Seçim İlkeleri


IX. Seçim Çevreleri 


X. Adaylık


XI. Siyasî Partilerin Seçime Katılması 


XII. Seçim İttifakları


XIII. Seçim Sistemi 


XIV. Seçim Kanunlarının Uygulanma Tarihi 


XV. Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler


Bölüm 11


TBMM ÜYELERİNİN HUKUKÎ STATÜSÜ


I. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması 


II. Milletvekilliğinin Sona Ermesi: Seçimlerle


III. Milletvekilliğinin Düşmesi 


IV. Milletin Temsili İlkesi


V. Andiçme


VI. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler


VII. Yasama Sorumsuzluğu


VIII. Yasama Dokunulmazlığı


IX. Milletvekillerinin Malî Statüsü


Bölüm 12


TBMM'NİN İÇ YAPISI VE ÇALIŞMA DÜZ ENİ


I. İçtüzük


II. TBMM'nin iç Yapısı


III. TBMM'nin Çalışma Düzeni


Bölüm 13


YASAMA FONKSİYONU, YASAMA YETKİSİ


VE YASAMA İŞLEML ERİ


I. Yasama Fonksiyonu


II. Yasama Yetkisi 


III. Yasama İşlemleri: Parlâmento Kararı ve Kanun 


IV. Parlâmento Kararları 


V. Kanun


Bölüm 14


TBMM'NİN GÖREV VE YETKİL ERİ


I. Kanun Koymak 


II. Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları Denetlemek


III. Bütçe ve Kesinhesap Kanun Tekliflerini Görüşmek ve Kabul Etmek 


IV. Para Basılmasına Karar Vermek 


V. Savaş İlânına Karar Vermek, Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına, Türk Silahlı


VI. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak


VII. Genel ve Özel Af İlânına Karar Vermek 


VII. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Diğer Görev ve Yetkileri


IX. Anayasada Belirtilenler Dışında Türkiye Büyük Millet Meclisine Kanunla Başka Görev


ve Yetki Verilebilir mi


Bölüm 15


YÜRÜTME


I. Yürütmeyi Hangi Hukuk Dalı İnceler? Anayasa Hukuku-İdare Hukuku Ayrımı


II. Yürütme Organı 


III. Yürütme Fonksiyonu


IV. 1982 Anayasasının Kurduğu Hükûmet Sisteminin Niteliği 


V. 1982 Anayasasında yürütme Organının Güçlendirilmesi Eğilimi


EK: 9 Temmuz 2018’den Önceki Sistemde Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı ve


Bakanlar Kurulu (Tarihsel Bilgi) 


I. Cumhurbaşkanı 


II. Bakanlar Kurulu (Başbakan ve Bakanlar


Bö lüm 16


CUMHUR BAŞ KA NI


I. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığını Düzenleyen Mevzuat: Yürürlüğe Giriş ve Uyum


Sorunları


II. Cumhurbaşkanının Seçimi 


III. Cumhurbaşkanının Görev Süresi


IV. Cumhurbaşkanına Vekâlet


V. Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı 


VI. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 


VII. Cumhurbaşkanının İşlemleri 


VIII. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu


IX. Cumhurbaşkanlığı İdarî Teşkilatı


X. Cumhurbaşkanı Yardımcıları 


XI. Bakanlar 


XII. Devlet Denetleme Kurulu


XIII. Millî Güvenlik ve Ulusal Savunma (Millî Güvenlik Kurulu ve Türk Silahlı Kuvvetleri)


Bölüm 17


YÜRÜTME ORGANININ


DÜZ ENL EYİCİ İŞLEMLERİ


I. Genel Olarak Yürütme İşlemleri


II. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi


III. Yürütme Organının Düzenleme Alanı


IV. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem) 


V. Olağanüstü Hâllerde Çıkarılacak Kanun Hükmünde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri


VI. Yönetmelikler


VII. Yürütme Organının Diğer Düzenleyici İşlemleri: “Adsız Düzenleyici İşlemler


VIII. Eski Dönemden Kalan Düzenleyici İşlemler


IX. Yürütmenin Organının Düzenleyici İşlemleri Arasında Hiyerarşi Sorunu


Bölüm 18


OLAĞANÜSTÜ HÂL YÖNETİM USÛLÜ


I. Olağanüstü Hâl İlân Kararı


II. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları


III. Olağanüstü Hâlin Uygulanması 


IV. Olağanüstü Hâlin Sona Ermesi 


V. Seferberlik ve Savaş Hâlleri


IV. Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlünde Yargısal Denetim


Bölüm 19


Y A R G I


I. Yargı Organı ve Yargı Fonksiyonu Kavramları


II. Türkiye’de Yargı Kolları 


III. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler


IV. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu 


V. Bir Örnek: Yüksek Yargıya Egemen Olma Aracı Olarak Yüksek Mahkemelerin Üye


Sayılarıyla Oynanması 


Bölüm 20


ANAYASA YARGISI


I. Genel Olarak 


II. Anayasa Yargısının Türkiye’de Tarihsel Gelişimi


III. Anayasa Mahkemesini Düzenleyen Mevzuat


IV. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu (Üyeler


V. Anayasa Mahkemesinin görev ve Yetkileri


VI. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Norm ve İŞlemler 


VII. Anayasa Mahkemesinin Denetimine tâbi Olmayan Norm ve İşlemler 


VIII. Denetiminin Ölçüsü: anayasa


IX. Anayasa Mahkemesinin Denetiminin Kapsamı 


X. Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim Yolları) 


XI. Anayasa Mahkemesinin İç Yapısı


XII. Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usûlü (Soyut ve Somut Norm


Denetiminde) 


XIII. Anayasa Mahkemesi Kararları (Norm Denetimi Kararları


XIV. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı 


XV. Anayasa Mahkemesi “Yokluk” Kararı Verebilir mi


XVI. Anayasa Mahkemesi “Yorumlu Ret Kararı” Verebilir mi


XVIII. Anayasa Yargısında “İhmal” Sorunu Veya Anayasa Hükümleri Doğrudan Doğruya


Uygulanabilir mi? 


XIX. Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol Açacak Biçimde Hüküm


Tesis Etme Yasağı


XX. Yargılamanın Yenilenmesi


Bölüm 21


ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ


I. Teklif 


II. Görüşme 


III. Karar 


IV. Onay 


V. Anayasa Değişikliği Sürecinde Cumhurbaşkanının Yetkileri


VI. Anayasa Değişikliği Kanunlarının Cumhurbaşkanı Tarafından Halkoylamasına


Sunulması


VII. Halkoylamasıyla Kabul Edilen Anayasa Değişikliği Kanunlarıyla İlgili Bazı Sorunlar 


VIII. Anayasanın Değiştirilemeyecek Hükümleri 


IX. Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi Sorunu


X. Halkoylamasına Sunulmak Üzere Resmî Gazetede Yayımlanan Bir Anayasa


Değişikliği Kanununa Karşı Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açılabilir mi?