Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Türk - Alman Hukuk Sempozyumu Teori ve Uygulama Açısından İşletmelerde Hukuk Kurallarına Uygun Hareket Etme COMPLIANCE Tartışmaları ( Deutsch - Türkisches Rechtssymposium )

Türk - Alman Hukuk Sempozyumu Teori ve Uygulama Açısından İşletmelerde Hukuk Kurallarına Uygun Hareket Etme COMPLIANCE Tartışmaları ( Deutsch - Türkisches Rechtssymposium )Sayfa Sayısı
:  
164
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-177-9

48,60 TL

ÖNSÖZ

Slıze-n&e ştftefteraılyunyesmâe, çalışanlardan kaynaManan kural ihlâlleri, ticari hayatın işleyişi bakımından ciddi zararlar ve tehlikeler oluşturabilmektedir. Söz gelimi şirket adının ekonomik bir suça karıştığı düşüncesinin kamuoyunda yayılması, özellikle şirketlerin ticari itibarını zedelemektedir. Bu durum da bilhassa borsada işlem gören şirketler bakımından olumsuz etkilere yol açıcı nitelikte olmaktadır. Dolayısıyla ekonomik düzende ciddi olumsuz etkiler doğurmakta ve toplumsal düzene zarar vermektedir. Artan ekonomik suçluluk sonucunda büyük şirketlerin önemli ticari kayıplara uğraması ve ekonomik düzenin zarar görmesi compliancc kavramının doğmasına neden olan etkenlerin başında gelmektedir. Şirketler bakımından bu tür zararları ve riskleri asgarî düzeye indirmek için, yeni sistemlerin geliştirilmesi veya mevcut yapıların revize edilmesi yoluna gitme ihtiyacı doğmuştur.

Compliance hem kelime hem de hukuksal kavram olarak Amerikandan dünya hukuk terminolojisine ve literatürüne geçmiştir. Global terminolojik bütünlük bakımından Türkçede de doğrudan "compliance" teriminin kullanılması yerinde olacaktır. Compliance kelimesinin Anglo-Amerikan hukuk terminolojisinde "kurallara uygunluk", "usulü dairesinde olma", "belirli düzenlemelere uygunluk" gibi anlamlan bulunmaktadır. Compliance′ın kavram olarak tam neyi ifade ettiği konusunda ise, gerek kavramın orijini olan Anglo-Amerikan doktrininde ve gerekse bu konuda pekçok monografîk eseri bünyesinde barındıran Alman hukuk literatüründe fikir birliği mevcut değildir. Bununla birlikte complieance kavramının iki temel durumu ifade ettiği genel olarak kabul edilmektedir. Buna göre compliance bir yandan işletmenin (şirketin), işletme organlarının ve tüm işletme çalışanlarının hukuk kurallarına (yasal düzenlemelere, etik kurallara ve işletme içi düzenlemelere) uygun hareket etmesi anlamına gelirken, diğer yandan ise compliance bu kurallara uyulmasını sağlamaya yarayan işletmesel yapılanma ve organizasyon faaliyetleri anlamına gelmektedir. Bu yapılanma ve organizasyanu gerçekleştirmek, başka bir anlatımla compliance sistemini kurmak ve uygulamak, şirketlerde idare organlarının görev alanına dahil olan işlerdendir.

Compliance hukuku, yolsuzluk, kartel ihlalleri, rüşvet ve usulsüzlük skandalları ile birlikte ilk olarak ABD′de ele alınmaya başlamıştır. Bu hukuk dalının dayandığı ana düşünce, şirket içerisinde denetim ve gözetim yapılmasının sağlanması ve meydana gelen ihlâllerin aydınlığa kavuşturulması ve yaptırıma bağlanması suretiyle kanun ihlâllerine karşı önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Bu doğrultuda compliance hukukunun amacı genel olarak, hukuksal düzenlemelere riayet edilmesini, şirketlere özgü tedbirler ve usuller (yapılanmalar) aracılığıyla şirket düzeyinde güvence altına almak olduğu söylenebilir.

Mevcut gelişmeler ışığında compliance kavramı günümüzde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle Kıta Avrupası hukukunda süratle


gelişmekte olan bu kavram, Türk hukuku açısından da oldukça yeni bir konudur. Özellikle yabancı sermayeli şirketler ile, hisse senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde, compliance departmanı veya görevlilerine sıkça rastlanmaya başlanmıştır. Compliance kavramı ceza ve ticaret hukuku (şirketler, banka ve sernaye piyasası hukuku) başta olmak üzere, iş hukuku, vergi hukuku, rekabet hukuku, sosyal sigortalar hukuku, çevre ve ürün sorumluluğu hukuku gibi birçok hukuk dalı perspektifinden ele alınmayı gerektirmektedir. Ülkemiz açısından oldukça yeni olan compliance kavramının anlaşılması, kavrama yönelik ayrıntılı bilimsel tartışmalara ve değerlendirmelere yer vermek amacıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 01.07.2011 tarihinde "Türk Alman Hukuk Sempozyumu - Deutsch Türkisches Rechtssymposium: Teori ve Uygulama Açısından Şirketlerin Kurallara Uyması (Compliance) Tartışmaları" ("Wissenschaftliche und praktische Aspekte der Compliance-Diskussion") isimli sempozyum düzenlenmiştir. Compliance sempozyumununda konular şirketler ve ceza hukuku perspektifinden ağırlıklı olarak ele alınmıştır:

Bahsi geçen toplantıda compliance kavramı, Türk ve Alman hukuku karşılaştırmalı olarak ticaret hukuku kapsamında şirketler hukukuna etkisi ve bu bağlamda compliance kavramının anonim şirketler hukukundaki anlamı ve sorumluluk sistemine etkisi ele alınmıştır. Bu noktada anonim şirketler hukukundaki karşılığına yönelik açıklamalarda ve yapısal tespitlerde bulunulmuştur. Bunun yanı sıra ticari yaşamdan compliance uygulamalarına da yer verilmiştir. Ticari şirketlerin, rekabet koşullarına karşılık vermek için yöntemler belirlerken, bir yandan da hukuka riayeti sağlamak, diğer bir deyişle mevzuat hükümleri, sektörel kurallar ve etik prensiplere uygun hareket edilmesini sağlamak için özdenetim kuralları geliştirmesinin önemine işaret edilmiştir.

Ceza hukuku boyutuna ilişkin olarak ise ceza hukuku ve compliance kavramı arasındaki bağlantı irdelenmiştir. Bu çerçevede compliance kavramı, ceza hukukunun en temel prensiplerinden biri olan "kusursuz sorumluluk olmaz" ilkesi doğrultusunda ele alınmıştır. Bu doğrultuda başkasının fiilinden dolayı cezai sorumluluğun ortaya çıkıp çıkmayacağı tartışılmıştır. Bunun yanı sıra ceza sorumluluğu noktasında şirket içerisindeki veya şirket çalışanlarından kaynaklanan kural ihlâlleri neler olabileceği irdelenmiştir. Bu bağlamda failin kişisel ceza sorumluluğunun yanı sıra şirket tüzel kişiliği ve şirket yöneticileri bakımından da sonuçlar analiz edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu ihlallerden dolayı şirket yöneticilerine ceza verilmesi, şirket tüzel kişiliği hakkında idarî yaptırım veya güvenlik tedbirleri uygulanması değerlendirilmiştir.

Ele alınan bu hususlar sonucunda compliance programının temel amacı, en başta rüşvet, karapara aklama, terörizmin finansmanı, vergi kaçakçılığı, kartel ihlaleri, içerden bilgi
sızdırma, çevre suçları ve ticarî sırların ifşa edilmesi gibi suçlar olmak üzere, suçların önlenmesi ve böylece de kamuoyunda şirketin imajının zedelenmesinin önüne geçmek olarak sıralanmıştır. Bu kavramın bilhassa çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, ayrımcılık vb. durumların önüne geçilmesi suretiyle dünya çapında insan haklarının korunması amacına da önemli katkıları olduğu ortaya konulmuştur. Bu bağlamda compliance kavramının insan hakları ile ilişkisinin öneminin ele alınması için AİHM kararlarına, bilhassa adil yargılanma hakkı ve kişinin kendisini ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunma yasağına değinilmiştir.
Compliance kavramı, Türk hukukunda oldukça yeni bir kavram olmasına rağmen, ülkemizde hızlı bir şekilde önem kazanmaya başlamıştır. Her ne kadar bu kavram, prensip olarak geçerli olan hukuku oluşturan tüm kurallara uygun hareket etmek anlamına gelse de, bu alana ilişkin olarak Türkiye′nin de taraf olduğu Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlemelere de uygun hareket etmek anlamına geldiği aşikardır. Türkiye′nin de bu uluslararası sözleşmelere taraf olduğu göz önüne alındığında şirket içerisindeki veya şirket çalışanlarından kaynaklanan kural ihlâllerinin denetlenmesinin ve yaptırım altına alınmasının önemi ortadadır. Bu çerçevede mevcut veya müstakbel düzenlemelere ışık tutacak konuların ele alındığı "Türk Alman Hukuk Sempozyumu - Deutsch Türkisches Rechtssymposium: Teori ve Uygulama Açısından Şirketlerin Kurallara Uyması (Compliance) Tartışmaları" isimli sempozyum tebliğlerinin, kitap haline getirilerek, bilim adamlarının ve uygulamacıların istifadesine sunulması hedeflenmiştir.

Bu amacın gerçekleştirilmesine yurtdışından sempozyuma tebliğleri ile katkı sağlayan değerli meslektaşlarımıza, Türkiye′den iştirak eden değerli konuşmacılara, oturum başkanlarına ve sempozyuma mali destek sağlayan Yüksel Karkm Küçük Avukatlık Ortaklığına can-ı gönülden teşekkür ederim. Ayrıca sempozyum kitabının dizgi ve formatmı titizlikle ve profesyonelce gerçekleştiren, Augsburg Hukuk Fakültesi Türk Hukuku Araştırma Enstitüsü asistanı Kadir Barış′a ve bu kitabı herhangi bir ücret talep etmeksizin basımını kabul eden Adalet Yayınevi sahibi Hakan Karaaslan′a ve yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Tebliğler sıkça rastlanılan tercüme hatalarından kaçınmak ve anlam kaymalarının önüne geçilmesi maksadıyla, sunuldukları dilde basılmıştır. Kitabın Türk Hukuk Bilim Camiasına ve uygulamasına faydalı olması dileğiyle!

Prof. Dr. Adem SÖZÜER

İÇİNDEKİLER/INHALTS VE RZEICHNIS

Conıpliance-System in der Aktıengesellschaft
I. Einleitung 2
II. Gesteigerte Haftungsrisiken für Aktıengesellschaft und deren Leistungsorgane 3
III. Compliance relevante Haftungs- und Schadensrisiken 5
IV. Corporate Compliance-System 7
1. Allgemeines 7
2. Elemente des Compliance-Systems 8
a) Compliance-Organisation (Aufgabenzuweisung) 8
b) Verhaltenskodex 8
c) Bestandsaufnahme der gesamten Rechtsrisiken 10
d) Mission Statement (Firmenphilosophie; Führungsgrundsâtze;
Untemehmensleitbild) 11
e) Kommunikation 12
f) Dokumentation 12
g) Schulung der Führungskrâfte und Mitarbeiter 13
h) Überwachung und Kontrolle der Einhaltung von Compliance Mafinahmen
(Whistlcblower-Hotlines) 14
V. Organisationsmodellc fur Compliance-Systeme in der Aktiengesellschaft 14
1. Delegation der Compliance-Aufgabe 14
a) Allgemeines 14
b) Horizontale Delegation der Compliance-Aufgabe (Aufgabenaufteilung) 15
c) Vertikale Delegation der Compliance-Aufgabe 17
2. Ausgcstaltung der Compliance Modelle in der Aktiengesellschaft 19
a) Chief-Compliance-Officer 19
b) Dezentrale Compliance Beauftragte 20
c) Compliance-Committee 21

Yard. Doç. Dr. Ali Paslı
,,Compliance" Kavramının Anonim Ortaklıklar Hukukundaki Anlamı ve Sorumluluk Sistemine Etkisi
I. Giriş 22
II. Compliance′m Terimsel Karşılığı 23
III. Compliance′m Gelişimi 26
IV. Önleyici Hukuk Kavramı 26
V. Compliance Araçları 28
1. Corporate Compliance Program/Principles (=CCP) 28
a) Anlamı 28
b) Çeşitleri 29
aa) Şirket içi işleyilşte yasal kurallara uyum var mıdır? 29
bb) Şirketin üçüncü kişilerle ilişkilerini karşılayan dış âlemde yani
şirketin; alacaklılar, işçiler, müşteriler, yasal kurumlar/otoriteler ile
girdiği hukuki ilişkilerdeki konumu nedir? Bu ilişkilerde, şirket
hukuka uygun davranıyor mu? 30
c) Sorumluluk 32
2. Compliance Offıcer (=CO) 35
a) İşlevi ve Hukuki Niteliği 35
b) Sorumluluk 38

Av. Gökhan Gökçe
Ticari Yaşamda Compliance Uygulamaları
I. Compliance Kavramı 42
II. Uluslararası Düzenlemeler 43
1. Uluslararası Sözleşmeler 43
2. FCPA (Foreign Corrupt Practices) 43
3. Anti-Bribery Act 44
III. Yerel Mevzuat 45
IV. Ticari Şirketlerin Uygulamaları 47
V. Compliance Uygulamaları Sektör Örneği 48
VI. Sonuç 49

Prof. Dr. Thomas Rotsch Criminal Compliance
I. Einleitung 50
II. Criminal Compliance 52
1. Gegenstand der Criminal Compliance 52
a) Die derzeitige Situation 52
b) Abgrenzung zur Criminal Compliance im engeren Sinne 53
2. Spezifische Probleme von Criminal Compliance 54
a) Wissenschaftliche Grundfragen der Criminal Compliance 54
b) Praktische Fragen der Criminal Compliance 56
III. Zusammenfassung und Ausblick 58

Rechtsanwalt Dr. OHver Sahan Strafrecht und Compliance in der Praxis
I. Einleitung 60
II. Begriffsbestimmung 60
III. Compliance und Korruption 61
IV. Korruptionsbekâmpfung im Unternehmen 65
V. Die Vorzüge eines proaktiven Ansatzes 67
VI. Orientierung an der staatsanvvaltlichen Praxis 70
VII. Zusammenfassung 72

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. Kangal
Türk Ceza Hukuku Açısından Compliance
I. Compliance Kavramı 73
II. Ceza ve Kabahatlar Hukukunda Compliance Programının Dikkate Alınması 80
1. Bireysel Sorumluluk Bakımından Compliance Programının Önemi 80
a) Şirkete Karşı İşlenen Suçlar 80
b) Şirkete Karşı İşlenen Suçlar 81
2. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu Bakımından Compliance Programının Önemi 82
III. Compliance Görevlisinin Ceza Sorumluluğu 83

Prof. Dr. Katharina Beckemper
Strafrechtliche Verantwortlichkeit für Straftaten anderer? Compliance-Officer im Fokus der Wissenschaft Der
I. Einleitung
II. Begriffsbestimmung ,,Compliance Officer"
III. Kernaussage des Urteils
IV. Garantenstellung (,,Ob")
1. Strafrechtliche Funktionslehre
2. Strafrechtliche Geschâftsherrenhaftung
3. Compliance-Organisation (Aufgabenzuweisung).
4. Pflichtenübertragüng - abgeleitete Garantenstellung des CO 94
V. Von der Garantenstellung zu den Garantenpflichten (,,Wie") 95
1. Implikationen tür Handlungspflichten des CO 95
2. Aufklârungspflichten 95
3. Informationspflichten 95
4. Grenzen der Handlungspflichten 96
VI. Fazit 97

Prof. Dr. Dennis Bock
Organisations- und AufsichtsmaBnahmen hinreichender
Criminal Compliance
I. Einleitung 98
II. §§ 130 0WİG und i) 831 BGB 99
III. Rechtlich gebotene Aufsicht als Summe aller möglichen, erforderlichen und
zumutbaren MaBnahmen, die Wahrscheinliclıkeit, dass Mitarbeiter Straftaten
begehen, zu senken 100
1. Aufsicht 100
2. Hinreichend 100
IV. Die einzelnen MaBnahmen anı Beispiel der Personalführung bei Arbeitsteilung und
Delegation 101
1. Ausvvahl 101
2. Instruktion 101
3. Kontrolle 102
4. Sanktionierung 103
V. Zusammenfassung und Ausblick 104

Ass. Prof. Pınar Ölçer
Compliance and the privilege against self-incrimination in ECHR law
I. Introduction 107
II. The Expanded Right to a Fair Trial 107
III. Positioning Compliance vis-â-vis The Privilege Against Self-incrimination in Art. 6
ECHR 113
1. Compliance in the most general sense, where it should not be understood as
′compliance′ 114
2. Compliance obligations in the fıeld of regulatory law 115
3. Compliance duties inrelationto thirdparties 118
4. (More traditional forms of) Self-reporting Compliance duties 120
5. (Modern) Self-reporting Compliance duties 122
IV. The privilege against self-incrimination and the right to remain silent, in realtion to
self-reporting compliance duties 129
1. The ECrtHR protective framework 129
2. The general scope oft he privilege against self-incrimination and the right to
remain silent 131
3. Absolute or relative rights, types of evidence 133
4. Incriminatory or exculpatory information (or evidence) 145
5. Incriminatory or exculpatory information (or evidence) 147
6. Justifiable restrictions in the form of the public interest or the nature and/or
gravity of the offence, decviant protection in light of the nature of procedures 157
V. The privilege against self-incrimination and the right to remain silent in relation to
modern compliance systems: aggravated issues 162
Compliance-System in der Aktiengesellschaft

Doç. Dr. Erhan Temel*, Augsburg
Inhaltsübersicht
I. Einleitung
II. Gesteigerte Haftungsrisiken für Aktiengesellschaft und deren Leistungsorgane
III. Compliance relevante Haftungs- und Schadensrisiken
IV. Corporate Compliance-System
1. Allgemeines 7
2. Elemente des Compliance-Systems 8
a) Compliance-Organisation (Aufgabenzuvveisung) 8
b) Verhaltenskodex 8
c) Bestandsaufnahme der gesamten Rechtsrisiken 10
d) Mission Statement (Fırmenphilosophie; Führungsgrundsâtze; Unternehmensleitbild) 11
e) Kommunikation 12
f) Dokumentation 12
g) Schıılung der Führungskrâfte und Mitarbeiter 13
h) Überwachung und Kontrolle der Einhaltung von Compliance MaBnahmen (Whistleblower-
Hotlines) 14
V. Organisationsmodelle für Compliance-Systeme in der Aktiengesellschaft 14
1. Delcgation der Compliance-Aufgabe 14
a) Allgemeines 14
b) Horizontale Delegation der Compliance-Aufgabe (Aufgabenaufteilung) 15
c)Vertikale Delegation der Compliance-Aufgabe 17
2. Ausgestaltung der Compliance Modelle in der Aktiengesellschaft 19
a) Chief-Compliance-Officer 19
b) Dezentrale Compliance Beauftragte 20
e) Compliance-Committee 21