Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (148)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

TTK ve CMR'ye Göre Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıma ve Teslim Engelleri

TTK ve CMR'ye Göre Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıma ve Teslim EngelleriSayfa Sayısı
:  
214
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5533-5

57,90 TL

KİTAP HAKKINDA

Karayolu taşımacılığı bugünün koşullarında ülke sınırlarını aşarak birden fazla ülke sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu durum da karayolu taşımacılığının belirli bir düzen içerisinde yürütülmesini gerekli kılmaktadır.
Karayoluyla milletlerarası eşya taşımacılığının şartlarını düzenleyen "Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı Hakkında Konvansiyon (CMR)", eşyanın karayoluyla milletlerarası arenada taşınması esnasında sözleşme taraflarının yükümlülüklerinin tespitinde uygulanmaktadır. Ancak, CMR Konvansiyonunda taşıma sözleşmesi ile ilgili her konunun düzenlememesi, Konvansiyonda yer almayan hususların milli hukuk çerçevesinde ele alınmasını gerekmektedir. Karayolu taşımacılığı Türk hukukunda KTK, TTK hükümleri kapsamında düzenlenmiştir. Ayrıca Türkiye, 1995 senesinde CMR Konvansiyonunu onaylamış ve bu tarihten itibaren CMR, Anayasa md. 90 gereğince, bir kanun hükmü olarak Türk hukukunda uygulama alanı bulmuştur.
Türkiye, CMR Konvansiyonunu sadece onaylamakla kalmamış, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Dördüncü Kitabında Taşıma İşleri kısmında yer alan eşya taşımacılığına ilişkin hükümler, CMR Konvansiyonu hükümleri ile uyumlu olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ışığında kaleme alınan eser, karayoluyla eşya taşımacılığı esnasında karşılaşılması muhtemel taşıma ve teslim engellerinde, sözleşme taraf ve ilgili kişilerinin yerine getirmesi gerekli olan yükümlülükler ile olayın çözümünde başvurabilecekleri yöntemleri inceleme konusu edinmektedir.
Konu Başlıkları
Taşıma Sözleşmesi
Karayolu Taşımacılığı
Sorumluluk Kavramı
CMR'ye Göre Taşıma ve Teslim Engelleri

TTK'ya Göre Taşıma ve Teslim Engelleri
Teslimde Ödeme Kaydı
Eksik Teslim

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
Birinci Bölüm
TAŞIMA FAALİYETİ VE KARAYOLU TAŞIMACILIĞI
1.1. GENEL OLARAK TAŞIMA FAALİYETİ  17
1.2. TAŞIMA SÖZLEŞMESİ  18
1.2.1. Taşıma Sözleşmesinin Unsurları  19
1.2.1.1. Taahhüt Unsuru  19
1.2.1.2. Ücret Unsuru  21
1.2.2. Taşıma Sözleşmesinin Konusu  25
1.2.3. Taşıma Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  26
1.2.4. Taşıma Sözleşmesinin Tarafları ve İlgili Kişiler  29
1.2.4.1. Gönderen  29
1.2.4.2. Taşıyıcı  31
1.2.4.3. Gönderilen  33
1.2.4.4. Yükleten  35
1.2.4.5. Taşıma İşleri Organizatörleri  36
1.3. KARAYOLU TAŞIMACILIĞI  38
1.3.1. Türk Hukukunda Karayolu Taşımacılığı  40
1.3.1.1. Karayolu Taşıma Kanunu Kapsamında Karayolu Taşımacılığı  42
1.3.1.2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Taşıma İşleri  43
1.3.2. Karayoluyla Milletlerarası Taşımaya İlişkin CMR Konvansiyonu  44
1.3.2.1. CMR Konvansiyonunun Uygulama Alanı  47
1.3.2.2. CMR Konvansiyonunun Uygulanma Şartları  49
1.3.2.2.1. Taşıma Faaliyeti Ücret Karşılığında Bir Sözleşme Çerçevesinde Gerçekleştirilmelidir  50
1.3.2.2.2. Taşımanın Konusu Eşya Olmalıdır  51
1.3.2.2.3. Taşıma Belirli Tür Araçlarla Karayolunda Gerçekleştirilmelidir  52
1.3.2.2.4. Eşyanın Taşıyıcıya Teslim Edildiği Yer ile Gönderilene Teslim Edileceği Yerden En Az Biri CMR’ye Taraf İki Ayrı Devlet Sınırları İçinde Bulunmalıdır  54
1.4. TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE TESLİM ŞEKİLLERİNİN ÖNEMİ VE TAŞIMA SÖZLEŞMELERİYLE İLİŞKİSİ  56
1.4.1. Genel Olarak  56
1.4.2. Genel Olarak Teslim Şekilleri  57
1.4.3. Teslim Şekillerinin Taşıma Sözleşmeleriyle İlişkisi  62
1.5. 1980 MİLLETLERARASI TAŞINIR MAL SATIMLARINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (CISG)  64
İkinci Bölüm
TAŞIMA VE TESLİM ENGELLERİ
2.1. TAŞIMA VE TESLİM ENGELLERİNDE TAŞIYICININ SORUMLULUĞU  67
2.1.1. Sorumluluk Kavramı  67
2.1.2. Taşıyıcının Sorumluluğu ve Hukuki Niteliği  72
2.1.2.1. CMR’ye Göre Taşıyıcının Sorumluluğu  74
2.1.2.2. TTK’ya Göre Taşıyıcının Sorumluluğu  80
2.2. TAŞIMA VE TESLİM ENGELLERİ  84
2.2.1. Teslim Kavramı  84
2.2.1.1. Teslim Alma  88
2.2.1.2. Teslim Etme  92
2.2.2. Genel Olarak Taşıma ve Teslim Engelleri  96
2.2.2.1. İmkânsızlık  97
2.2.2.2. Mücbir Sebep  101
2.2.2.3. Beklenmeyen Hal  107
2.2.2.4. Aşırı İfa Güçlüğü  110
2.2.2.5. Temerrüt  113
2.2.2.6. Kötü İfa  115
Üçüncü Bölüm
TTK VE CMR’YE GÖRE TAŞIMA – TESLİM ENGELLERİ VE SONUÇLARI
3.1. CMR’YE GÖRE TAŞIMA VE TESLİM ENGELLERİ  117
3.1.1. CMR’ye Göre Taşıma Engelleri  117
3.1.1.1. Taşıyıcının Yükümlülükleri  122
3.1.1.1.1. Taşıyıcının Talimat Talebi  123
3.1.1.1.2. Taşıyıcının Talimat Alamaması  131
3.1.2. CMR’ye Göre Teslim Engelleri  134
3.1.2.1. Taşıyıcının Yükümlülükleri  138
3.1.2.1.1. Taşıyıcının Talimat Talebi  140
3.1.2.1.2. Taşıyıcının Talimat Alamaması  144
3.2. TTK’YA GÖRE TAŞIMA – TESLİM ENGELLERİ VE TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  144
3.3. TAŞIMA VE TESLİM ENGELLERİ KARŞISINDA TAŞIYICININ BAŞVURABİLECEĞİ TEDBİRLER  148
3.3.1. Taşıyıcının Malları Boşaltması  148
3.3.2. Taşıyıcının Malları Satması  152
3.4. TALİMATLARA İLİŞKİN MASRAFLAR  154
3.5. TESLİMDE ÖDEME KAYDI  157
3.6. EKSİK TESLİM  166
3.6.1. Eksik Teslimde Taşıyıcının CMR’ye Göre Sorumluluğu  168
3.6.2. Eksik Teslimde Taşıyıcının TTK’ya Göre Sorumluluğu  179
Sonuç  189
Kaynakça  195
Kavramlar Dizini  211