Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (46)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Tıp Etiği Ve Mahremiyet Hakkı

Tıp Etiği Ve Mahremiyet HakkıSayfa Sayısı
:  
270
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-975-6207-89-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ Özel hayat kavramının tanımlanması, sınırlarının belirlenmesi güç bir konudur. Bireyin, diğer bireylerle paylaştığı ya da paylaşmak istediği hayat alanı ile kişinin bağımsız bırakılmasını, gizli kalmasını, dokunulmaz/ulaşılmaz olmasını istediği hayat alam, bireyin özel hayatını oluşturmaktadır. Bireyin özel hayatının korunmasında \\\"özel hayalın gizliliği hakkı \\\" önemlidir. Bu hak kişinin özel yaşamına yönelebilecek tüm etkilerin engellenmesini talep hakkını içerir. Uluslararası sözleşmelerde ve ulusal mevzuatta kişilerin bu haklan korunmuştur. İnsan haklarının sağlık hizmetlerindeki yansıması olan hasta hakları arasında hastanın özel hayatının gizliliğine saygı hakkına önemle yer verilmiştir. Kişinin \\\"özel hayatının gizliliği hakkı\\\" sağlık hizmetlerinde mahremiyet hakkı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Kesin bir tanımı bulunmamakla beraber mahremiyet, bireyin beden ve zihinsel bütünlüğüne ulaşılmasına bir sınır koyması şeklinde tanımlanabilir. Mahremiyet hakkı daha çok bireyin korumak, saklamak ve kontrol etmek istediği duygulan, düşünceleri ve beden bütünlüğü ile ilgili bir haktır. Sağlık hizmetlerinde mahremiyet hakkı daha çok bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlandıkları süreçte özel aile yaşamlarının gizliliği, sağlık durumları ile ilgili bilgi ve belgelerin gizliliği, sırlarının açıklanmaması, bedenleri ve fiziksel özellikleri ileilgili bilgilerin gizliliği gibi konuları içermektedir. Kişiler sağlık hizmetlerinden yararlandıkları (başvuru, tetkikler, yatış, taburcu edilme, takip edilme, uygulanan klinik girişimler, konsültasyon) süreçte ve sonrasında sağlık hizmeti veren kişi veya birimlere özel hayatları konusunda bilgiler vermektedir. Bu bilgilerin verilmesi sağlık hizmeti sürecinin gerektirdiği bir zorunluluktan kaynaklanabilir. Aynı zamanda bu bilgiler hastanın kendi iradesi ile de verilebilmektedir. Kişinin özel hayatın gizliliği hakkı gereği, kişiye ait bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması gerekir. Sağlık hizmetini veren kuram ya da kişilerin bu konuda gerekli tedbirleri alma zorunluluğu vardır. Sağlık hizmetlerinde mahremiyet hakkının insan hakları açısından taşıdığı önem yanında, hizmeti verenler ile sağlık hizmetini alan kişiler arasındaki karşılıklı güvenin sağlanmasında önemli bir işlevi vardır. Bu bağlamda hastaya kendini güvende hissedebileceği koşulların sağlanması ile daha iyi bir sağlık hizmeti için gerekli olan doğru bilgileri vermesi açısından da önemlidir. Bu nedenle de mahremiyet hakkı sağlık hukukunun ve tıp etiğinin önemli konuları arasında yer alır. Mahremiyet hakkının kapsamı, sınırları, hasta ve toplum açısından önemi, birey ve toplum yararı arasındaki dengenin sağlanması gibi konularda tıp etiği açısından önemli tartışmaları gündeme getirmektedir. Teknolojideki gelişmeler bireyin özel hayatına müdahaleyi kolaylaştırdıkça kişilerin mahremiyet hakkının korunması talebi artmakta ve farklılaşmaktadır. Teknolojideki gelişmeler sağlık hizmetlerini de etkilemekte ve yeni uygulamaları gündeme getirmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin mahremiyet hakkının sağlanmasında tıp etiği ve sağlık hukuku açısından yeni tartışmalara neden olmaktadır. Bu çerçevede sağlık hizmetlerinde özel hayatın gizliliği hakkının yasal ve etik boyutlarının tartışılması ve konu ile ilgili önerilerin oluşturulması, bu hakkın sağlanması ve korunması açısından önem taşımaktadır. Tıp etiğinin temel ilkelerinin, tıbbi deontolojinin, ulusal ve ulus-lararası düzenlemelerin önemle yer verdiği mahremiyet hakkı, sağlık hizmetlerinin sunulmasında insanlara/hastaya tanınmış vazgeçilemez bir haktır. Sağlık hizmetlerinden yararlanan bireylerin bu süreçte insan haklarına uygun koşullarda hizmet almaları gerekmektedir. Mahremiyet hakkı, sağlık hukukunun ve tıp etiğinin önemli konulan arasında yer almaktadır. Bu kitapta mahremiyet hakkının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Mevzuatı içerisindeki kapsamı, sınırları, konuları tıp etiği açısından değerlendirilmiş ve bu çerçevede önerilere yer verilmiştir. Kitapta sağlık hizmetlerinde mahremiyet hakkının sorunları ve i-çeriği konusunda tartışmalara yer verilmiştir. Bu hakkın gelişen teknolojiye bağlı olarak sağlanmasındaki güçlükler ile toplum ve bireyin yararlarının çatıştığı dummlarda birey hakkının sınırlanmasındaki uygulamalar tıp etiği ve insan haklan açısından değerlendirilmiştir. Türk Yasal Düzenlemelerinde yer alan ve sağlık hizmetlerinde mahremiyet hakkının sağlanması konusundaki hükümler yanında bu hakka engel olabilecek içeriğe sahip hükümler de incelenmiş ve tıp etiği açısından değerlendirmeler yapılmıştır. Sağlık hizmetlerinde mahremiyet hakkı \\\"hastaya ait bilgilerin gizli tutulması\\\" ve \\\"beden mahremiyetine saygı gösterilmesi\\\" ana başlıkları altında tartışılmıştır. Hastalara ait bilgilerin gizliliğinin sağlanmasında, daha çok sağlık çalışanlarına bireysel sorumluluklar yükleyen meslek sırrı ile daha çok kurum veya kuruluşlara yükümlülük yükleyen arşivlerin ve kayıtların gizliliği konulan incelenmiştir. Bu başlıklar ile ilgili olan yasal düzenlemeler ile bu yasal düzenlemelerde yer alan hükümler tıp etiği açısından tartışılmıştır. Sağlık hizmetlerinde beden mahremiyeti başlığı altında bireyin aydınlatılmış onamı olmadan bireye gerçekleştirilen tedavi amaçlı tıbbi girişimler (zorunlu tedavi, zorunlu muayene, zorunlu testler vb.), ile tedavi amacı taşımayan tıbbi girişimler (adli beden muayenesi, biyolojik örnek alma gibi), hastaların eğitime katılması/katılmaması, hastanın bedensel özelliklerinin eğitim ya da bilimsel amaçlı kullanılması gibi konular ile ilgili etik ve yasal tartışmalara yer verilmiştir. Kitapta sağlık hizmetlerinde özel hayatın gizliliği hakkının önemine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bu hakkm sağlık hizmetlerinde vazgeçilmez olduğu vurgulanmıştır. Bu çerçevede kitapta bu hakkın sağlık hizmetlerinde hangi konuları içerebileceği ve bu konular ile ilgili Türk Hukuk Sistemi\\\′ndeki hükümler belirlenmeğe çalışılmıştır. Bu kapsamda oluştumlan sistematiğin sağlık hizmetlerinde özel hayatın kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından yararlı olacağı umudundayım, 08.10.2007 Gürkan SERT Kadıköy İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR PROF. DR. ŞEFİK GÖRKEY\\\′İN SUNUMU GİRİŞ I. BOLUM TIP HUKUKU ve SAĞLIK HİZMETLERİ I. YAŞAMA HAKKI VE SAĞLIK HAKKI A. ULUSLARARASI BELGELERDE SAĞLIK HAKKI. B. T. C. ANAYASASI\\\′NDA SAĞLIK HAKKI II. SAĞLIK HİZMETLERİ III. SAĞLIK MEVZUATI VE SAĞLIK/TIP HUKUKU A. TÜRKİYEDE TIP HUKUKUNUN KAYNAKLARI . . 1. Anayasa 2. Uluslararası Sözleşmeler 3. Özel Hukuk. 4. Ceza Hukuku 5. Türk Hukuk Doktrini. II. BOLUM ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUK SİSTEMİ I. ÖZEL HAYAT KAVRAMI VE KAPSAMI 35 A. ÖZEL HAYATIN SINIRLARI 38 B. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKI 40 C. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKININ HAKLAR İÇİNDEKİ YERİ 42 II. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKININ KORUDUĞU HUKUKİ DEĞERLER 43 III. ULUSLARARASİ İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNDE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKI 45 A. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 46 B. İNSAN HAKLARİ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA AVRUPA SÖZLEŞMESİ 48 1. İHAS\\\′ın Özel I iayatm Gizliliği Hakkı Çerçevesinde Koruduğu Alan 52 a. Bireysel veya Özel Alan 53 b. Kimlik Hakkı 53 c. Ruhsal ve Fiziksel Bütünlük 55 d. Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanılması 57 C. BİYOTİP SÖZLEŞMESİ VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKI 59 III. TÜRK HUKUK SİSTEMİ\\\′NDE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKI 61 A. ANAYASA 61 1. 1982 Anayasası\\\′na Kadarki Türk Anayasalarında Özel Hayatın Gizliliği Hakkı 62 2. 1982 Anayasası\\\′nda Öze! Hayatın Gizliliği Hakkı 63 a. 1982 Anayasası\\\′nda Özel Hayatın Gizliliğinin Kapsamı ve Sınırlaması 65 B. MEDENİ KANUN VE BORÇLAR KANUNU 68 1. Medeni Kanunda Sınırlama Nedenleri 71 C. CEZA YASASI 73 1. Türk Ceza Yasası/1926 73 2. Yeni Türk Ceza Yasası/2004 74 3. Türk Ceza Hukuku\\\′nda Hukuka Uygunluk Halleri 78 D. SAĞLIK MEVZUATINDA HASTAYA AİT BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ III. BÖLÜM SAĞLİK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA ÖZEL HAYATİN GİZLİLİĞİ HAKKININ (MAHREMİYET HAKKİ) KAPSAMI I. SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA ÖZEL 1İAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKI 81 A. ESKİ HEKİM ANTLARINDA MAHREMİYET KAVRAMİ ... 83 B. SAĞLIK HİZMETİ SÜRECİNDE MAHREMİYET HAKKININ TEMEL SORUNLARI 86 C. SAĞLIK HİZMETLERİNDE MAHREMİYET HAKKININ ÖNEM! 90 1. Tıp Etiği Açısından 91 2. İnsan Hakları Açısından 94 D. SAĞLIK HİZMETLERİNDE MAHREMİYET HAKKININ KAPSAMI 95 1. Uluslararası Hasta Haklan Bıldırgelcri\\\′nin Mahremiyet Hakkı ile İlgili Kapsamı 96 2. Türkiye Hasta Haklan Yönetmeliği\\\′nde Mahremiyet I lakkının Kapsamı 98 IV. BÖLÜM HASTALARA AİT BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA KARŞILAŞILAN ETİK VE YASAL SORUNLAR I. SAĞLİK HİZMETLERİNDE MESLEK SIRRI VE KARŞILAŞILAN ETİK/YASAL SORUNLAR 104 A. SAĞLİK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA MESLEK SIRRI KAVRAMI 106 1. Sağlık Hizmetlerinde Meslek Sırrı ve Önemi 108 2. Sağlık Hizmetlerinde Meslek Sırrının Özellikleri 108 3. Sağlık Hizmetlerinde Meslek Sırrı Yükümlüğü Olan Kişiler 112 4. Sağlık Hizmetlerinde Meslek Sırrının Sınırları ve Karşılaşılan Etik/Yasal Sorunlar 116 B. TÜRK HUKUKU\\\′NDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA MESLEK SIRRI 120 1. Türk Ceza Hukukunda Meslek Sırrının Açıklanmasının Sınırları 125 a. Kanun Hükmünü Yerine Getirme 126 aa. Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi ve Türkiye\\\′de Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi 126 bb. Bulaşıcı Hastalıkların Bildiriminde Etik ve Yasal Soranlar 131 cc. Hastadan Başkasının Bilgilendirilmesi 133 dd. Sağlık Raporları 137 ee. Bilirkişi Raporları 138 ff. İşverene Verilecek Sağhk Raporları gg. Evlenme Muayenesi Raporları hh. Doğum, Ölüm, Kürtaj Olaylarının Bildirimi ıı. Suçun Bildirimi aaa. Uyuşturucu Kullanımında Bildirim Yükümü .... bbb. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ccc. Çocuk ve Yaşlıların İstismarı ddd. Aile İçi Şiddet Olguları eee. Yetkili Makamın Emrini Yerine Getirme ve Tanıklıktan Çekinme b. Meşru Müdafaa aa. Şiddet Uygulama Olasılığı Olan Psikiyatri Hastalan . bb.. Sürücüler Iztırar Hali Hastanın Onamı II. SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARŞİV/KAYITLARIN GİZLİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN ETİK VE YASAL SORUNLAR HASTA KAYITLARININ PAYLAŞIMINDA ETİK VE YASAL SORUNLAR 1. Hasta Kayıtlarının Sigorta Şirketi veya İşveren ile Paylaşılması 2. Hasta Kayıtlarının Yargıya Sunulması 3. Hasta Kayıtlarının Paylaşımı Konusunda Hastaya Bilgi Verilmesi B HASTA KAYITLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA ARŞİVLENMESİ C. TIBBİ KAYITLARA ULAŞABİLME VE KAYITLARIN MÜLKİYETİ 1. Türk Hukuku\\\′nda Durum V. BÖLÜM HASTALARIN BEDEN MAHREMİYETİ ve SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA ETİ k YASAL SORUNLAR I. TARİHÇE 189 A. OSMANULAR\\\′DA SAĞLIK HİZMETLERİNDE BEDEN MAHREMİYETİ 195 II. ZORUNLU GİRİŞİMLER VE AYDINLATILMIŞ ONAM 197 III. TÜRK HUKUKUNDA AYDINLATILMIŞ ONAM VE ZORUNLU GİRİŞİMLER 199 A. TEDAVİ AMACI TAŞIYAN ZORUNLU GİRİŞİMLER 20! 1. Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede Zorunlu Müdahaleler. ... 201 2. Uyuşturucu Bağımlılığında Zorunlu Girişimler 202 3. Fuhuş Suçlarında Zorunlu Girişimler 203 4. Evlenme Muayeneleri ve Zorunlu Girişimler 204 B. TEDAVİ AMAÇLI OLMAYAN ZORUNLU GİRİŞİMLER 207 1. Adlı Beden (Vücut) Muayenesi ve Testler 208 a. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu\\\′ndan Önce Türk Hukuku\\\′nda Beden Muayenesi 210 b. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu\\\′ndan Sonra Beden Muayenesi 213 aa. Şüpheli, Sanık veya Diğer Kişilerin Onanı Vermemesi 216 bb. Şüpheli. Sanık veya Diğer Kişilerin Sağlığına Zarar Vermeme 218 cc. Beden Muayenesinin Sadece Hekim Tarafından Gerçekleştirilebilmesi 219 c. Yargı Makamı Kararı 220 IV. SAĞLIK EĞİTİMİ SÜRECİNDE BEDEN MAHREMİYETİ 221 A. SAĞLIK EĞİTİMİNDE HASTANIN EĞİTİME KATILMASI VE BEDEN MAHREMİYETİ 223 B. EĞİTİM MATERYALİ KULLANIMINDA BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA BEDEN MAHREMİYETİ 227 V. KAMUNUN DİKKATİNİ ÇEKEN KİŞİLERİN SAĞLIK BİLGİLERİ VE BEDEN MAHREMİYETİ 227 SONUÇ EK: 1 Sağlık Çalışanları İçin Sağlık Hizmetinde Gizliliğe ve Mahremiyete İlişkin Avrupa Rehber Kuralları KAYNAKLAR DİZİN