Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Ticaret Hukuku Bilgisi

Ticaret Hukuku BilgisiSayfa Sayısı
:  
292
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-975-543-153-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

basım ve dağıtım konusunda emeği geçen Mimoza Limited Şirketine, dizgi ve baskı işlemlerini titizlikle takip ederek zahmetimizi üstlenen Ramazan Tartan \′a ve dağıtıcı yayınevlerine şükranlarımızı arzetmek istiyoruz.


Doç. Dr. İbrahim ARSLAN

Dr. Aytekin ÇELİK
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ

KISALTMALAR CETVELİ.


BİRİNCİ BÖLÜM

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU


§1-TİCARÎ İŞLETME 3
I-GENEL AÇIKLAMA 3
II-TİCARÎ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE 5
III-TİCARÎ İŞLETMEYE İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER 6
A-Ticarî işletmenin Devri 6
B-Ticarî işletmenin Rehni 8
1- Genel Açıklama 8
2- Rehnin Tarafları 8
3- Rehnin Kuruluşu 9
4- Rehnin Kapsamı 9
5- Rehnin Hükümleri 10
6- Rehnin Sona Ermesi 11
§2-TİCARÎ İŞ 11
I-GENEL AÇIKLAMA 11
A-Ticaret Kanununda Düzenlenmiş işler 11
B- Bir Ticarî İşletmeyle ilgili Olan Muamele, Fiil ve işler 11
II-TİCARÎ İŞ KARİNESİ 12
III- BİR TARAF İÇİN TİCARÎ İŞ NİTELİĞİNE HAİZ OLAN
SÖZLEŞMELER (YAYMA KRİTERİ) 12
IV-BİR İŞİN TİCARÎ OLMASININ SONUÇLARI 13
A-Teselsül Karinesi 13
B-Ticarî işlerde Faiz 14
C-Ticarî işlerde Zamanaşımı 14
§3-TİCARÎ HÜKÜMLER 15
§4-TİCARÎ YARGI 15
I-MUTLAK TİCARÎ DAVALAR 16
II-NİSPİ TİCARÎ DAVALAR 17
III-BİR TİCARÎ İŞLETMEYLE İLGİLİ OLAN BAZI DAVALAR 18
IV-TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER 18
§5-TACİR 19I-GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI 19
A- Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Şartları 19
B- Gerçek Kişi Tacirlerde Tacir Sıfatının Kazanılması ve
Kaybedilmesi 21
II-TÜZEL KİŞİLERİN TACİR SIFATI 21
A-Ticaret Şirketleri 21
B- Gayesine Varmak için Ticarî işletme işleten Dernek ve Vakıflar 21
C- Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Teşekkül ve Müesseseler
ve Tacir Olabilme Şartları 22
III-TACİR GİBİ SORUMLU OLANLAR 22
IV-TACİR SIFATININ SONUÇLARİ 23
A- Tacirin Kendi Sıfatına Bağlı Olarak Tabi Olduğu Hükümler 23
1- iflâsa Tabi Olma 23
2- Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 23
3- işletmesini Ticaret Siciline Kaydettirme 23
4-Ticarî Defterler Tutma 23
5-Ticaretve Sanayi Odalarına Kaydolma 23
6- Basiretli Bir işadamı Gibi Hareket Etme 23
7- Ticarî Örf ve Adetlere Tabi Olma 24
8- Ticarî iş Karinesi 24
9- Ücret ve Faiz isteme 24
10- Ücret ve Cezaların indirilmesini İsteyememe 25
B- Her iki Tarafı Da Tacir Olan Ticarî işlere Uygulanacak Hükümler 25
1- Kanunî ihtar ve ihbar Şekillerine Uyma 25
2- Fatura Verme ve Faturaya itiraz 25
3- Teyit Mektubu ve Teyit Mektubuna itiraz 26
4-Ticarî Defterlerle ispatlama 27
5- ihtilafların Ticarî Dava Konusu Olması 27
6- Satış ve Trampalarda Özel Hükümlere Tabi Olma 27
a- Kısmî icra 27
b- Alacaklının Temerrüdü 27
c- Satılan Malın Ayıplı Olması 28
7- Hapis Hakkının Kullanılması Konusunda Özel
Hükümlere Tabi Olma 28
V-ESNAF 28
§6-TİCARET SİCİLİ 29
§7-TİCARET UNVANI 30
I-TİCARET UNVANININ YAPISI 31
II- TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI 32
A- Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı 32
B-Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı 32
1- Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı 32
a-Kollektif ve Komandit Şirketler 33

b- Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler 33
2- DiğerTüzel Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı 34
3- Donatma iştirakinin Ticaret Unvanı 34
4- Şubelerin Ticaret Unvanı 34
5- Adi Şirketlerin Ticaret Unvanı 34
III-TİCARET UNVANININ DEVAMLILIĞI 35
IV-TİCARET UNVANININ KORUNMASI 35
V-İŞLETME ADI 36
§8-MARKA 37
I-MARKANIN TANIMI 37
II-MARKA TÜRLERİ 38
III-MARKANIN TESCİLİ 39
A- Marka Olarak Tescil Edilemeyecek işaretler 39
1- Mutlak Red Nedenleri 39
2- Nisbi Red Nedenleri 40
B-Tescil Başvurusu ve Başvuruya itiraz 41
C-Tescil 42
IV- MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER 43
V-MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 44
VI-MARKANIN SONA ERMESİ 44
VII- MARKA HAKKININ KORUNMASI 45
§9-HAKSIZ REKABET 46
I- HAKSIZ REKABETİN TANIMI VE UNSURLARI 46
II- HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI 48
A- Hukukî Sorumluluk 48
B- Cezaî Sorumluluk 50
§10- REKABET SINIRLAMALARI HUKUKU 50
I-GENEL AÇIKLAMA 50
II-YASAKLANAN FAALİYETLER 51
A- Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler 51
B- Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 51
C- Birleşme ve Devralmalar 51
III- REKABET KURULU\\\′NUN İNCELEME VE ARAŞTIRMA USULÜ 52
§11-TİCARÎ DEFTERLER 53
I-TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER 54
A- Gerçek Kişi Tacirler Bakımından 54
B- Tüzel Kişi Tacirler Bakımından 54
C- Tüzel Kişiliği Bulunmayan Ticarî işletmeler Bakımından 55
II- DEFTERLERİN TUTULMASI USULÜ 55
III- DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI 55
IV-DEFTERLERİN İNCELENMESİ 56

V-TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU 56
A-Aleyhe Delil Olma 56
B- Lehe Delil Olma 57
§12-CARİ HESAP 58
I- CARİ HESABIN KAPSAMI 58
II-ANLAŞMA SÜRESİ VE HESAP DEVRESİ 59
ili- CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 60
IV-BAKİYENİN HACZİ 60
V- CARİ HESABIN SONA ERMESİ 61
§13-TACİR YARDIMCILAR! 63
I- BAĞLI TACİR YARDIMCILARI 64
A- Ticarî mümessil 64
1-Temsil Yetkisi 65
2- Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 66
3- Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 67
B-Ticarî Vekil 67
C- Seyyar Tüccar Memuru 68
il-BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 69
A-Ticaret işleri Tellalı 69
B-Acente 70
C- Komisyoncu 71
D- Taşıma işleri Komisyoncusu 72


İKİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETLER HUKUKU


§ 14- ŞİRKET KAVRAMI 75
I- GENEL AÇIKLAMA 75
II- ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN TANİMİ VE UNSURLARI 75
A- Şahıs (Kişi) Unsuru 75
B- Sözleşme Unsuru 76
C- Sermaye Unsuru 76
D- Müşterek Amaç Unsuru 77
E- Affectio Societatis Unsuru 77
§15-ŞİRKETLERİN TASNİFİ 78
I- Tüzel Kişiliğin Bulunup Bulunmamasına Göre Şirketler 78
II- Şahıs Şirketleri - Sermaye Şirketleri 79
A- Şahıs Şirketlerinin Özellikleri 79
B- Sermaye Şirketlerinin Özellikleri 80
III- Sermaye Yapılarına Göre Şirketler 81
A- Esas (Sabit) Sermayeli Şirketler 81
B- Değişir Sermayeli Şirketler 82
C-Kayıtlı Sermayeli Şirketler 82
IV- Şirketin Üçüncü Kişilere Borcu Sebebiyle Ortakların
Sorumluluğuna Göre Şirketler 83
A- Doğrudan Doğruya - Dolaylı Sorumluluk 83
B- Sınırlı - Sınırsız Sorumluluk 84
C-Adi-Müteselsil Sorumluluk 85
V- Değerlendirme 85
§16-ADİ ŞİRKET 86
I-GENEL AÇIKLAMA 86
A-Tanım 86
B-Gizli (Hususi) Şirket 87
C- Uygulanacak Hükümler 88
D-Adi Şirketin Kuruluşu 89
II-ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 89
A- Genel Açıklama 89
B-Adi Şirkette iç ilişki 90
1- Sermaye Koyma (Taahhüt Etme) Borcu 90
2- Kâra Katılma ve Zararı Paylaşma 92
3-Şirketin Yönetimi 92
a- Yönetim Yetkisinin Kapsamı 93
aa-Olağan işler 93
bb- Olağanüstü işler 94
b- Yöneticilerin Hak ve Yükümlülükleri 94
4- Şirketin Denetimi 95
5- Rekabet Yasağı 96
6-Ortaklar Arasında Değişiklik 96
C-Adi Şirkette Dış ilişki 97
1- Şirketin Temsili 97
2- Ortakların Sorumluluğu 98
III-ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ 98
A- Kendiliğinden {ipsojure) Sona Erme Sebepleri 98
1- Müşterek Amacın Elde Edilmesi veya Elde
Edilmesinin imkânsız Hale Gelmesi (BK. m. 535/1) 98
2- Ortaklardan Birinin Ölümü (BK. m. 535/2) 99
3- Ortağın Tasfiye Payının Haczi, Ortağın iflâsı veya
Kısıtlanması (BK. m. 535/3) 99
4- Sözleşmede Belirlenen Sürenin Dolması
(BK. m. 535/5) 100
B- iradî Sona Erme Sebepleri 100
1- Ortak veya Ortakların iradesiyle 100
2- Hakimin (Mahkemenin) iradesiyle 101
IV-ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ 101
V-ZAMANAŞIMI 103


§17-TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER 104
I-GENEL AÇIKLAMA 104
il-TİCARET ŞİRKETLERİNİN EHLİYETİ 104
III-TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE BORCU VE SONUÇLARI 104
IV- TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ VE TİP
DEĞİŞTİRMESİ 106
A-Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi 106
B- Ticaret Şirketlerinin Tip Değiştirmesi 108
§18-KOLLEKTİF ŞİRKET 109
I-GENEL AÇIKLAMA 109
II- KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 110
A- Sözleşmenin Hazırlanması 110
B- Sözleşmedeki imzaların Tasdiki 111
C- Sözleşmenin Tescili ve ilanı 112
III-KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 112
A- Kollektif Şirkette iç ilişki 112
1- Sermaye Koyma Borcu 112
2- Kâra Katılma ve Zararı Paylaşma 113
3- Koilektif Şirketin Yönetimi 113
4- Koilektif Şirketin Denetimi 114
5-Kollektif Şirkette Rekabet Yasağı 115
B- Kollektif Şirkette Dış ilişki 116
1-Kollektif Şirketin Temsili 116
2- Kollektif Şirkette Sorumluluk 117
C- Kollektif Şirket Ortakları Arasındaki Değişiklikler 118
1- Yeni bir ortağın girmesi 119
2- Ortağın şirketten çıkması 119
3- Ortağın şirketten çıkarılması 119
IV-KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ 120
A- Kendiliğinden Sona Erme (infisah) Sebepleri 120
1- Şirket Amacının Gerçekleşmesi 120
2- Şirket Amacının Gerçekleşmesinin imkânsız Hale Gelmesi 120
3- Ortaklardan Birinin Ölümü 120
4- Ortaklardan Birinin iflâsı 121
5- Ortaklardan Birinin Kısıtlanması 121
6- Sözleşmede Belirlenen Sürenin Dolması 121
.7- Kollektif Şirketin iflâsı 121
8- Şirket Sermayesinin Üçte ikisinin Kaybedilmesi 122
B- iradî Sona Erme (Fesih) Sebepleri 122
1- Ortakların iradesiyle 122
2- Ortağın Şahsî Alacaklısının Talebi Üzerine 122
3- Hakimin (Mahkemenin) iradesiyle 123
V- KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ 123

§19-ADİ KOMANDİT ŞİRKET 125
I- GENEL AÇIKLAMA 125
A- Komandite Ortak 126
B- Komanditer Ortak 126
II-ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ 126
A-Adi Komandit Şirkette iç İlişki 127
B- Adi Komandit Şirkette Dış ilişki 128
C- Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 128
III- ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ ve TASFİYESİ 129
§20-ANONİM ŞİRKETLER 129
I-ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 129
A- Anonim Şirketin Unsurları 130
1- Ticaret Unvanı 130
2- Sermaye ve Özellikleri 130
a- Muayyen (Belirli) Sermaye 130
b- Paylara Bölünmüş Sermaye 131
3- Tüzel Kişiliğin Bulunması 132
4- Şirketin Bütün Malvarlığı ile Sorumlu Olması 132
5- Ortakların Sınırlı Sorumlu Olması 133
6- Her Türlü iktisadî Amaç ve Konuda Faaliyet
Gösterebilme 133
B- Anonim Şirketlerin Tasnifi 134
II-ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU 135
A- Kuruluş Yöntemleri ve Aşamaları 136
1-Ani Kuruluş işlemleri ve Aşamaları 136
a- Esas Sözleşmenin Hazırlanması 136
b- Kurucu imzalarının Noter Tarafından Onaylanması 139
c- Bakanlık izni 139
d- Ticaret Siciline Tescil ve ilan Edilmesi 140
2- Tedricî Kuruluş işlemleri ve Aşamaları 140
a- Esas Sözleşmenin Hazırlanması 140
aa-Ani Kuruluşla Ortak Olan Hususlar 141
bb-Ani Kuruluştan Farklı Olan Hususlar 141
b-Kurucu imzalarının Noter Tarafından Onaylanması 142
c- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin Alınması 142
d- Halka Müracaat Edilmesi 142
e- Kuruluş Genel Kurulunun Yapılması 143
f- Ticaret Siciline Tescil ve ilan Edilmesi 143
B- Kuruluştan Önce Yapılan işlemler 143
C- Kuruluş işlemlerinde Eksiklik Bulunması 144
D- Şirketin Kurulamaması 145
E- Kuruluştaki Şekli işlemlerden Kaçınma 145
1- Payın Devri ve Halka Arzı 145

2- Kuruluştan Sonra Devralma 145
F- KURULUŞTAN DOĞAN SORUMLULUK 146
1- Hukukî Sorumluluk 146
2- Cezai Sorumluluk 146
3- ilk Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilk Denetçilerin
Sorumluluğu 147
■ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI 147
A- Genel Açıklama 147
B- Yönetim Kurulu 148
1- Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri 148
a- Şirket işlerinin Yürütülmesi 150
b-Ortaklarla Şirket Arasındaki ilişkilerin Düzenlenmesi 150
c- Temsil Yetkisi ve Görevi 151
2- Yönetim Kurulu Kararlarının Oluşumu 151
a- Yönetim Kurulunu Toplantıya Davet Yetkisi ve Usulü 152
b- Özel Komisyonlar Kurulması 152
c-Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı 153
d- Yönetim Kurulu Toplantısına Katılma Yetkisi Olanlar 153
e- Oylamanın Şekli 154
f- Yönetim Kurulu Kararlarının Geçerliliği,
Hükümsüzlüğü ve iptali 154
3- Yönetim Yetkisinin Bölünmesi ve Bırakılması 155
a- Yönetim Yetkisinin Bölünmesi 155
b- Yönetim Yetkisinin Bırakılması 156
4- Temsil Yetkisinin Kullanılması 156
a- Birlikte Temsil 156
b- Temsil Yetkisinin Bölünmesi ve Bırakılması 157
aa-Temsil Yetkisinin Bölünmesi 157
bb-Temsil Yetkisinin Bırakılması 157
5- Yönetim Kurulu Üyeliği 158
a- Yönetim Kurulu Üyeliğinin Şartları 158
aa-Pay Sahibi Olmak 158
bb- Gerçek Kişi Olmak 158
cc- Fiil Ehliyetine Sahip Olmak 158
dd- Seçilme Engellerinin Bulunmaması 158
ee- Tescil ve ilan 159
b- Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması 159
aa- Genel Kurul Tarafından Seçilmesi 159
bb- Esas Sözleşme ile Atanması 159
cc- Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Temsilci Atanması 160
dd- Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmesi 160
c- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri 161
d- Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları 161
aa- idarî Nitelikli Haklar 161

bb- Malî Nitelikli Haklar 162
aaa- Huzur Hakkı 162
bbb-Ücret 162
ccc- Kazanç Payı 162
ddd- ikramiye .\\\′....163
e- Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri 163
aa- Yönetim Faaliyetlerine Katılma ve inceleme
(Gözetim) Yükümlülüğü 163
bb-Özen Borcu 163
cc-Sadakat Borcu 163
dd- Görüşmelere Katılma Yasağı 164
ee- Şirketle işlem Yapma Yasağı 164
ff- Rekabet Yasağı 164
f- Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 165
aa- Genel Açıklama 165
bb- Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun
Nitelikleri 166
cc- Sorumluluğu Gerektiren işlemler 167
aaa- Müteselsil Sorumluluğu Gerektiren işlemler 167
bbb- Münferit Sorumluluğu Gerektiren işlemler 167
dd- Sorumluluğun Sona Ermesi 168
ee- Sorumluluk Davasının Özellikleri 169
aaa- Davacı Sıfatı 169
bbb- Davada Şirketin Temsili 170
ff- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin Kamu
Borçlarından Sorumluluğu 170
g- Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 171
C- Genel Kurul 171
1-Genel Kurulun Yetkileri 172
2-Genel Kurul Toplantıları 174
a- Olağan Genel Kurul Toplantısı 174
b- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 176
c- Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Yetkisi 177
aa- Yönetim Kurulu 177
bb- Denetçiler 177
cc-Azınlık 177
dd- Tasfiye Memurları 178
d- Genel Kurulu Toplantıya Çağırmanın Usulü 178
aa- Çağrılı Genel Kurul 179
bb- Çağrısız Genel Kurul 179
e- Genel Kurul Toplantılarının Yapılması 180
aa- Genel Kurul Toplantısına Katılma Yetkisi Olanlar 180
bb- Genel Kurul Toplantı Nisabı 181
aaa- Basit (Adi) Nisap 183

bbb-Ağırlaştırılmış (Mevsuf) Nisap 183
cc- Genel Kurul Toplantısının Yürütülmesi 185
dd- Genel Kurul Karar Nisabı 185
3- Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü 186
a- Hükümsüzlük Halleri 186
aa- Yokluk 186
bb- Butlan 187
cc- iptal 187
b- iptal Sebepleri 187
aa- Kanuna Aykırılık 188
bb- Esas Sözleşmeye Aykırılık 188
cc- Afakî (Objektif) iyiniyet Kurallarına Aykırılık 188
c- iptal Davası Açma Yetkisini Haiz Olanlar 189
aa- Ortaklar 189
bb-Yönetim Kurulu ıgo
cc- Yönetim Kurulu Üyeleri 190
dd- Denetçiler ıg-|
d- Davalı Şirketin Temsil Edilmesi 191
e- Yetkili ve Görevli Mahkeme 191
f- Dava Açma Süresi 191
g- Teminat ıgı
h- Tazminat ıg2
ı- iptal Davasının Hükmü ig2
D- Denetçiler 192
1- Genel Açıklama 192
2- iç Denetim 193
a- Denetçilerin Seçimi ve Nitelikleri 193
aa- Denetçilerin Seçimi 193
aaa- Esas Sözleşmeyle 193
bbb- Genel Kurul Kararıyla 193
ccc- Denetçiler Tarafından 194
ddd- Mahkeme Tarafından 194
bb- Denetçilerin Nitelikleri ıg4
b- Denetim Organının Yetki ve Görevleri 195
c- Denetçilerin Sorumluluğu 195
d- Denetçi Sıfatının Sona Ermesi 195
3- Dış Denetim -jg6
E-Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi 197
1- Genel Açıklama 197
2- Genel Anlamda Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi 197
3- Esas Sermayenin Artırılması 198
a- Sermaye Artırımının Türleri 198
aa- Yeni Sermaye Taahhüt Etmek Suretiyle Sermaye
Artırımı 198

bb- Şirket Varlıklarının ve Araçlarının Sermayeye
Dönüştürülmesi Suretiyle Sermaye Artırımı 199
cc- Mevcut Payların itibari Değerlerinin Yükseltilmesi
Suretiyle Sermaye Artırımı 199
b- Kayıtlı Sermaye Sistemini Benimseyen Anonim
Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararıyla Sermaye Artırımı 200
4- Esas Sermayenin Azaltılması 200
IV-ANONİM ŞİRKETTE PAY KAVRAMI 202
A- Genel Açıklama 202
B- Pay Çeşitlerinin Açıklanması 202
1- Çıplak Pay 202
2- Hisse Senedine Bağlanmış Pay 203
a- Hisse Senetlerinin Çıkarılması 203
b- Hisse Senetlerinin Türleri 203
aa- Hamiline Yazılı Hisse Senetleri 203
bb- Nama Yazılı Hisse Senetleri 204
aaa- Gerçek (Sınırlamasız) Nama Yazılı Hisse
Senetleri 204
bbb- Bağlı Nama Yazılı Hisse Senetleri 204
3- imtiyazlı Pay 205
4- Oydan Yoksun Pay 205
C- Anonim Şirket Ortaklarının (Pay Sahiplerinin) Haklan ve
Borçları 206
V-ANONİM ŞİRKETİN SONA ERME SEBEPLERİ 206
A-Genel Açıklama 206
B- infisah Sebepleri 207
C- Fesih Sebepleri 208
1- Mahkeme Kararını Gerektiren Fesih Sebepleri 208
2- Genei Kurul Kararını Gerektiren Fesih Sebepleri 208
VI-ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ 208
§21- PAYLI (SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ) KOMANDİT ŞİRKET 210
I- PAYLI KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 210
A- Sermayenin Paylara Bölünmesi 210
B-Ticaret Unvanı Kullanılması 210
C- iki Ayrı Grup Ortak Bulunması 210
D-Tüzel Kişiliği Bulunması 211
II- PAYLI KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ 211
A-İç ilişki 211
B-Dış ilişki 212
III- PAYLI KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ ve TASFİYESİ 212
§22-LİMİTED ŞİRKETLER 213
I-GENEL AÇIKLAMA 213
II-LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 214

A-Ticaret Unvanı 214
B- Esas Sermaye 214
C- Ortakların Sınırlı Sorumluluğu 214
D- Konu ve Maksat 215
E-Tüzel Kişilik 215
ııı- LİMİTEO ŞİRKETİN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ 215
A- Limited Şirketin Kuruluşu 215
B- Limited Şirketin işleyişi 216
1-Ortaklar Genel Kurulu 216
a- Genel Kurulda Karar Nisabı 218
aa- Mutlak Çoğunluk Kuralı 218
bb- Ağırlaştırılmış Nisap Aranan Haller 218
cc- Oybirliği Aranan Haller 218
b- Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği 219
2- Müdürlük 219
3- Denetleme 220
ıv- LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 221


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU§23- KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI 225
§24- ÇEŞİTLİ AÇILARDAN KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ 226
I- SEBEBE BAĞLI OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 226
II- KURUCU VEYA AÇIKLAYICI OLMALARINA GÖRE KIYMETLİ
EVRAK 227
III- SENET İÇERİSİNDE BULUNAN HAK YÖNÜNDEN KIYMETLİ
EVRAK 227
IV- YATIRIM AMACI TAŞIYIP TAŞIMAMALARINA GÖRE KIYMETLİ
EVRAK 229
V- KAMU GÜVENLİĞİNİN OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ
EVRAK 230
VI- DEVİR ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN KIYMETLİ EVRAK 231
A- Nama Yazılı Senetler 232
1- Nama Yazılı Senetlerin Devri 232
2- Nama Yazılı Senetlerin Defiler 233
3- Eksik Nama Yazılı Senetler 233
B- Emre Yazılı Senetler 233
1- Emre Yazılı Senetlerin Devri 234
2- Emre Yazılı Senetlerde Borçlunun Def ileri 234
a- Geçersizlik Def ileri (Senedin Hükümsüzlüğüne ilişkin
Defiler) 235

aa- Ticaret Kanunu\\\′nda Yer Alan iradeye ilişkin
Geçersizlik Def ileri 235
bb- Kambiyo Sözleşmesinin Bulunmadığı Defisi 236
cc- isnat Def\\\′ileri 236
b- Senet Metninden Anlaşılan Defiler 237
c- Kıymetli Evraka Özgü Olmayan Devirlerde Söz
Konusu Olan Defiler 237
d-Şahsi Defiler 238
C- Hamiline Yazılı Senetler 238
1- Hamiline Yazılı Senetlerin Devri 239
2- Hamiline Yazılı Senetlerde Defiler 239
§25-TAHVİL (NAMA, EMRE VE HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN NEVİ
DEĞİŞTİRMESİ) 239
§26-İBRAZ VE TEŞHİS SENETLERİ 240
§27- KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ 241
I- NAMA VE HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ 242
II- EMRE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ 243
§28-KAMBİYO SENETLERİ 243
I- KAMBİYO SENETLERİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR 244
A- Kambiyo Sözleşmesi 244
B- Kambiyo Taahhüdü 244
C- Kambiyo Ehliyeti 244
D- imzaların Bağımsızlığı (istiklali) ilkesi 245
E-Hatır Senedi 246
II-POLİÇE 246
A- Poliçenin Şekil Şartları 246
1- Zorunlu Şekil Şartları 246
a- Poliçe Kelimesi 246
b- Belirli Bir Meblağın Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Emri 246
c- Muhatabın Adı ve Soyadı 247
d-Vade 247
e-Ödeme Yeri 248
f-Lehdar 248
g- Keşide Tarihi 248
h- Keşide Yeri 248
ı- Keşidecinin imzası 249
2- ihtiyari Kayıtlar 249
3- Poliçe Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 249
a- Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 249
b- Poliçeyi Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 250
B- Açık Poliçe ve Eksik Poliçe 250
C- Poliçede Nüsha ve Suretler 250
D- Senet Metninde Değişiklikler 251

E- Poliçede Kabul 251
1- Kabul için ibrazın Mümkün Olmadığı Haller 253
2- Kabul için ibrazın Zorunlu Olduğu Haller 253
F- ikametgahlı ve Adresli Poliçe 253
G- Poliçenin Cirosu 254
1- Cironun Fonksiyonları 254
2- Şekil Açısından Ciro Çeşitleri 255
3- Konusu Bakımından Ciro Çeşitleri 255
4- Ciro Zinciri 256
H-Aval 257
I- Poliçede Ödeme 259
i- Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Müracaat
Haklarının Kullanılması 260
1- Poliçenin Borçluları 260
2- Kabul Etmemeden Dolayı Sorumluluk 261
3- Ödememeden Dolayı Sorumluluk 261
4- Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı 262
5- Retret 262
6- Müracaat Hakkının Doğumu için Gerekli Olan Şartlar 262
7- Kabul Etmeme Protestosu 263
8- Ödememe Protestosu 264
9- Protestodan Muafiyet Halleri 266

10- ihbar 266
11- Müracaat Haklarının Düşmesi 267
12-Araya Girme 268
J- Zamanaşımı 270
K- Sebepsiz Zenginleşme 271
L- Karşılığın Devri 272
M- Emre Yazılı Havale 273
III-BONO 273
A-Bononun Zorunlu Şekil Şartlan 273
B- Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri 274
C- Emre Yazılı Ödeme Vaadi 275
IV-ÇEK 275
A- Çekin Şekil Şartları 276
B- Çeklerde Nüsha ve Suretler 278
C-Çeklerde Ciro 278
D- ibraz Süreleri 279
E- Çek Düzenlenebilmesi için Gerekli Olan Şartlar 280
F-Çekte Ödeme 281
G- Çek Türleri 281
1- Çizgili Çek 281
2- Nakden Ödenmesi Yasaklanan Çek (Mahsup Çeki) 282
3- Banka Çeki 282
H- Çekten Cayma
I- Çekte Müracaat Hakları (Ödememe)..
1- Ödenmeme Durumunun Tespiti...
2- Müracaat Hakkının Kapsamı
i-Zamanaşımı
J-Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek
K-Karşılıksız Çek
1- Unsurları
2- Bankanın Sorumluluğu
3- Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu.


FAYDALANILAN KAYNAKLAR