Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (42)      Kasım (138)      Ekim (55)      Eylül (218)

Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu

Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
367
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-5593-25-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ Bilindiği gibi, bireysel ve toplumsal yaşamımızda, sağlık ve tıp hizmetlerine duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Yakın zamanlara kadar sadece hekimler tarafından münferiden ya da grup halinde yürütülen sağlık ve tıp hizmetleri, artık günümüzde hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri yanında, bünyesinde farklı uzmanlık alanlarından (biyotıp, genetik, nükleer fizik, tıp mühendisliği, tıp hukuku ve hastane işletmeciliği gibi) meslek adamlarının da yer aldıkları karmaşık bir kurumsal organizasyon bütünlüğü ve koordineli bir çalışma düzeni içerisinde sunulmaktadır. Modern toplumlarda kurumsallaşan sağlık ve tıp hizmetleri, münferit ya da grup (toplu) muayenehaneler dışında, çoğu kez hastane tipi organizasyonlar aracılığıyla yürütülmektedir. Dolayısıyla, çeşitli bilim dalları arasında disiplinler-arası ve/veya çok disiplinli (interdisiplinerlmultidisipliner) bir biçimde ortaya çıkan bu karşılıklı ve yoğun etkileşim sürecinde, hasta - hekim - hastane -sigortacı dörtgeninde yaşanan hukuksal ilişkilere bağlı sorumluluk ve tazminat hukuku sorunları da her geçen gün artan düzeyde yaşanmaktadır. İşte, bir hastane organizasyonu sürecinde yaşanan bu karmaşık ve içice görünümlü sorumluluk ve tazminat hukuku sorunları, sağlık ve tıp hukuku üst alanı altında yer alan ve ′Hastane (Sorumluluk) Hukuku′ alt dalında toplanan teknik, yönetsel ve hukuksal nitelikli bir dizi kurallar bütününe başvurulmak suretiyle çözümlenmeye çalışılmaktadır. Toplumun her kesiminde yer alan bireyler, yaşamlarının herhangi bir döneminde çeşitli türden sağlık ve hastalık sorunlarıyla ilgili olarak, önleyi-ci-koruyucu, tedavi veya rehabilite edici amaçlarla, hekim ve/veya hastanelere yönelmekte; dolayısıyla, hastanelerin, ayakta ya da yatarak sundukları bir dizi sağlık bakım ve tıbbî tedavi hizmetlerinden yararlanmak zorunda kalmaktadır. Bu noktada, hastanelerdeki sağlık ve tıp hizmet sunumlarının kalite düzeyi ve hizmet kalitesi güvencelerini belirleyen bir dizi ulusal ve uluslararası kurallarla birlikte standart ölçütlerin nelerden ibaret olduğunun saptanması, hem modern hastane işletmeciliği ve hastane sorumluluk hukuku hem de tıbbî sorumluluk temelinde, hasta ve hekim arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların dengeli, kararlı ve tutarlı hukuksal çözümlere kavuşturulabilmesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle, hastane organizasyonu temelinde olmak üzere, hastanelerdeki hukuksal sorumluluk düzeni ile ilgili hukuksal kuralların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu bakımdan, kurumsal ve organize sağlık hizmeti veren alanlarla ilgili olarak kamu hastaneleri - özel hastaneler arasında hukuksal bir ayrım yapılmakta; bu suretle, gerek hastanelerde çalışan personelin gerekse hastane işletmeciliği yapan gerçek ya da tüzel kişilerin (kısaca, hastane işletmecisinin) kurumsal sorumlulukları ayrıca ele alınıp, incelenmektedir. Bu çalışmada, özeilikJe hastane işletmeleri arasında yapay bir ayırım yaratmamak ya da bu ayırıma katkı vermeme adına, özel - kamu hastanelerindeki sorumluluk rejimi ve hukuksal düzenlemeler pozitif hukuk kuralları temelinde ele alınmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, sadece, sağlık hizmeti sunan özel sağlık kurum ve kuruluşları arasında önemli bir yer tutan özel hastanelerin hizmet süreçleri ve bunların tıbbî organizasyon riskleri ya da kusurları ile sınırlı kalınmamış; her türden hastanenin kurumsal hizmet organizasyonu kusurlarından kaynaklanan hukuksal sorumluluğua ilişkin sorumluluk ve tazminat sorunları üzerinde ayrıntılı bir biçimde durulmuştur. Çalışmada, bir hastanenin işletme organizasyonunu düzenleyen hukuksal ve yönetsel kurallara aykırılıklar nedeniyle tazmin yükümünün kapsamına giren ve tipik birer organizasyon kusuru / tam kontrol edilebilir risk kavramı ile de ifade edilebilen özel durumlarda, hastane işletmecileri ve/veya yönetici hekimler yönünden gündeme gelebilecek olan işletme yönetimi ve/veya ceza sorumluluğu konuları ele alınmamıştır. Zira, bu sorumluluk alanları ayrı birer araştırma ve incelemenin konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, kurumsal sağlık işletmelerinde ve özellikle de hastanelerde kurumsal hizmet kusuru sayılabilecek eylem ve davranışlara bağlı somut yüküm ihlalleri sonucu uğranılan sağlık ve vücut bütünlüğü zararlarının tazmini yükümü anlamında hastane sorumluluk hukukunun temel kaynakları ve bunların koşulları, ilgili doktriner görüşler ve yargısal içtihatlar göz önünde tutulmak suretiyle incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, yaptığımız çalışmanın, hastane hukukuna ilişkin genel bilgileri içeren birinci bölümünde, hastane hukukunun temelleri üst başlığı altında, öncelikle uygarlık tarihinin temel kurumlarından biri olan hastanelerin dünyada ve ülkemizdeki genel tarihçesi açıklanmış olup; hastane sorumluluk hukukunun, sağlık ve tıp hukukunda önemli bir kesiti oluşturan tıbbî sorumluluk hukuku ile ilişkisi ve özellikle hastanelerin sorumluluğunun yeri ve kapsamını belirleyebilmek bakımından öne çıkarılan sağlık ve tıp hukukuna özgü temel bazı kavram ve terimlerin (sağlık, hastane, hasta, hastalık, hasta hakları, tıbbî endikasyon, malpraktis ve komplikasyon kavramları gibi) anlam ve içeriklerine hukuksal açıklık kazandırılmak istenmiştir. Bu sayede, hem genel olarak tıp hukukuna hem de tıbbî sorumluluk hukukuna kavramsal ve terminolojik bir temel oluşturulmak ve özellikle, hastane sorumluluk hukuku ile ilgili olarak hastanelerin kurumsal hizmet kusurunun en önemli görünüm biçimi olan tıbbî organizasyon kusuru olgusuna normatif hukuk yaklaşımı sergilenmesi amaçlanmıştır. İkinci bölüm, hastane sorumluluk hukukunun temel dayanaklarına ayrılmış ve bu bağlamda, hastanelerin hukuksal sorumluluğunda değişik kaynaklar (hastane sözleşmesinin kurulma öncesi görüşme kusuru; hastane sözleşmeleri; kurumsal haksız eylem kusuru ve vekâletsiz iş görme ilişkileri; kamusal hastane hizmet olgusu gibi) ayrümış; hastanenin kurumsal işletme alanı (kamu-özel sektör hastaneciliği) ve biçimine (hastane sözleşmeleri tipine) göre değişebilen her bir sorumluluk olgusu için aranan yasal koşullar ve sorumluluğun sonuçlan hakkında uygulanması gerekli kurallar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yine, bu bölümün sonunda hastane işletmecilerinin tek taraflı olarak belirleyebildikleri ve birer genel işlem koşulu niteliği taşıyabilen sorumluluktan kurtulma ya da sorumluluğu sınırlandırma kayıtlarının geçerlilik ve bağlayıcılığı sorunu üzerinde ayrıca durulmuştur. Üçüncü bölümde, hastanelerin hukuksal yükümleri arasında yer alan tıbbî organizasyon yükümü kavramı temel alınmak suretiyle, kurumsal organizasyon kusurunun hastane sorumluluk hukukuna özgü kavramsal içeriği, konusu, kapsamı ile doğurduğu hukuksal hüküm ve sonuçların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, sonuçta hastane işletmesi yönünden birer tıbbî organizasyon kusuru sayılabilecek, personel ve teknik donanıma, tıbbî işbölümü düzenine, aydınlatma organizasyonuna, hasta ve hastane güvenliğine, hastane hijyen ve enfeksiyonuna, ilaç ve eczacılık hizmetlerine, ameliyathane ve yoğun bakım hizmetlerine, acil sağlık ve tıp hizmetlerine ve son olarak da hastane tıbbî bilişim hizmetlerine ilişkin önemli bazı hastane organizasyon riskleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Dördüncü bölüm ise, hastanelerin tıbbî organizasyon yükümüne aykırılık oluşturan tipik organizasyon kusurları nedeniyle hukuksal sorumluluğubulunan organizasyon yükümlüsü hastane ve/veya tıbbî yöneticilere karşı açılabilecek tazminat davaları ile hastane sorumluluk sigortası konularına ayrılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, yukarıda genel hatlarıyla belirtilen hastane sorumluluk hukuku alanına özgü tıbbî organizasyon kusurları nedeniyle hastanelerin hukuksal sorumluluğu konusunun sınırları içerisinde kalınmak suretiyle, önceden yapılan bir araştırma ve inceleme planı doğrultusunda, belli bazı temel sorunlara ilişkin saptamalar ve bunlara yönelik olası çözüm önerileri, sıralanmış maddeler halinde yer almaktadır. SUNUŞ Doç. Dr. Mehmet Demir′i Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nde öğrencilik yıllarında tanıma fırsatını buldum. Fakülteden mezun olmasını müteakip hakimlik mesleğini yürütürken,akademisyen olmaya karar vermiş,bu kararı verdiği tarihten bu yana da kendisiyle aynı fakültede birlikte çalışma ortamı yaratmıştır.Kendisinin gerek doktora gerekse doçentlik çalışmalarına ilişkin jürilerinde görev aldım,bütün bu aşamalarda ortaya koyduğu eserleriyle sahip olduğu mesleğin hakkını ispat etmiştir. İnsan yaşamı ve sağlığı kadar kutsal ve önemli bir varlık düşünülemez. Bu varlığın etkin bir şekilde korunabilmesi sağlam temellere oturan ve iyi işleyen bir Sağlık ve Tıp Hukuku sistemini zorunlu kılar. îşte bu nedenledir ki bu hukuk dalı gerek yurd dışında gerekse ülkemizde son yıllarda üzerinde en fazla durulan, gelişen ve bu alandaki sorunlara çözümler üreten bir dal haline gelmiştir. Bu denli önem kazanan bu hukuk dalına bazı meslekdaşlarımız isabetle ve önemle eğilmeye başlamışlardır. Bu amaçla birçok meslekdaşlarımız bu alandaki eksikliklerimizi tamamlamak üzere yeni ve değerli eserler üretmeye başlamışlardır. Doç.Dr.Mehmet Demir de son zamanlardaki çalışmalarını ve mesaisini bu alana hasretmiş,bu alana büyük katkılar sağlamıştır. "Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu" başlıklı eseri de bunlardan birisidir. Diğer tüm eserlerinde olduğu gibi, bu eserini de titiz bir çalışma ile bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak ve bu alandaki kaynakların tamamına yakınını değerlendirerek güncel sorunları ve çözümlerini ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu değerli eseri Türk Hukuku′na kazandırdığı için, çaba ve özeni nedeniyle kendisini kutluyor; eserin ülkemize faydalı olmasını diliyorum. Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü ve Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı ÖNSÖZ Ülkemizde hastane işletmeciliği sektöründe yaşanan bir takım hukuksal sorunlar nedeniyle, hastane sorumluluk hukuku adı altında, oldukça yeni bir alt disiplin alanı ortaya çıkmıştır. Bu alanda, özellikle hastanelerin sağlık ve tıp hizmetleri sunmaları sürecinde, tıbbî organizasyon kusurları ve/veya risklerine bağlı olarak hukuksal sorumluluk ve tazminat konularının öncelikle saptanıp, daha sonra da bunlara uygun çözümler bulunması gereklidir. Bir yandan, hastanelerin en karmaşık hizmet işletmeleri arasında yer almalarına; diğer yandan, hastane hizmet sektöründe yapılagelen özel hastane - kamu hastanesi ayrımına da. bağlı olarak, belli bazı zarar verici tıbbî organizasyon riskleri sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. Ancak, uygulamada, tamamen hastane organizasyon modelleri ve süreçlerine özgü olarak birer kurumsal işletme bozukluğu ya da bir sistem hatası niteliği taşıyan tipik tıbbî organizasyon risklerinin, tam olarak kontrol edilebilir nitelik taşıdığı ölçüde, organizasyon yükümlüleri tarafından çoğu kez öngörülüp, önlenebilmesi mümkündür. Aksi takdirde, hastanelerin kurumsal hizmet kusuru temelinde, tazmini gerekli zararlar doğurmaya uygun bir sebep olan tıbbî organizasyon kusurunun varlığı kabul edilmek suretiyle, organizasyon yükümlüsü sıfatını haiz hastane işletmecisi ve/veya tıbbî yöneticisinin hukuksal sorumluluğu ve dolayısıyla tazmin yükümü yaptırımı gündeme gelmektedir. Profesörlük takdim tezi olarak kaleme alınmış bu çalışma ile, Türk hastane sorumluluk hukuku alanına bir katkı sağlama hedefine ulaşılabildiği ölçüde, yazarı ayrı bir mutluluk ve sevinç duyacaktır. Yukarıda çok genel hatlarıyla belirtmeye çalıştığımız üzere, hastane işletmeciliğine özgü tipik tıbbî organizasyon kusurlarından kaynaklanan hukuksal sorumluluk konusunda kapsamlı bir araştırma ve inceleme yapmaya yönelen bu çalışma, geniş zamana yayılan yoğun bir emeğin ürünü olarak doğmuştur. Kuşkusuz, bu ürünün emektarı, sadece elinizdeki kitabın sayfalarını kaleme alan kişi olarak tarafımdan ibaret değildir. Dolayısıyla, doğumumdan bu güne kadarki insanlık eğitimi ve öğrenim sürecimin her bir aşamasında üzerimde hakları bulunan ve her türlü yardımlarını esirgemeyen,başta annem ve babam ile kardeşlerim olmak üzere; burada, isimlerini tek tek sayamayacağım nice yakın dostlarıma ayrıca minnettarlığımı sunarım. Keza, diğer yapıtlarımda olduğu gibi, bu kitabımın da bütün aşamalarında çok yakın destekler veren muhterem hocalarım Ahmet M. Kılıçoğlu ve Hasan İşgüzar ile sevgili arkadaşlarım Erkan Küçükgüngör ve Uğur Coşkun′a, düzeltmelerde yardımcı olan Ozan Çan′a; basım ve dağıtım işlerini üstlenip gerçekleştiren Turhan Kitabevi′nin sahibi ve işletmecisi sayın Turhan Polat beyefendiye ve onun değerli personeline içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim. 29/06/2010 Kurtuluş / ANKARA Mehmet DEMİR İÇİNDEKİLER Sunuş V Önsöz VII İçindekiler IX Kısaltmalar XVII Yararlanılan Kaynaklar XXI GİRİŞ 1 Birinci Bölüm HASTANE HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER § 1. HASTANE HUKUKUNUN TEMELLERİ (Hastanelerin Tarihçesi - Hastane Kavramı ve Hastane Hizmetleri - Hastanelerin İşlevleri ve Sınıflandırılması - Sağlık ve Tıp Hukuku ile Hastane Hukuku Etkileşimi) 5 A. Hastanelerin Tarihçesi 5 1. Dünya′daki Tarihsel Süreç 5 2. Ülkemizdeki Tarihsel Süreç 11 B. Hastane Kavramı ve Hastane Hizmetleri - Hastanelerin Sınıflandırılması ve Çeşitleri ile İşlevsel Özelliklen 17 1. Hastane Kavramı ve Hastane Hizmetleri 17 2. Hastanelerin Sınıflandırılması ve Çeşitleri 22 3. Hastanelerin İşlevsel Özellikleri 24 C. Sağlık ve Tıp Hukukunun Temel Bazı Kavramları - Hastane Hukuku ile Arasındaki İlişkisi 27 1. Sağlık ve Tıp Hukukunun Temel Bazı Kavramları 27 a. Sağlık ve Sağlık Hakkı Kavramı 28 b. Hasta - Hastalık ve Hasta Hakları Kavramları 29 c. Hekim ve Hekim Hukuku Kavramı 32 d. Tıbbî Endikasyon 35 e. Tıbbî Malpraktis (Haksız Tıbbî Eylem Kusuru) 39 f. Tıbbî Komplikasyon 42 g. Tıbbî Standartlar 47 aa. Hekimlik Standardı 51 bb. Hastane Standartları 53 aaa. Genel Olarak 53 bbb. Özel Hastane Standartları 57 2. Hastanın Özerkliği ve Hekimin Tıbbî Tedavi Serbestisi 58 a. Hastanın Özerkliği (Selbstbestimmung des Patienten) 59 b. Hekimin Tedavi Serbestisi (Therapiefreiheit des Arztes) 67 3. Hastanelerin Kurumsal Hizmet Organizasyonu 70 4. Hastane Personel Organizasyonu 71 a. Tıbbî Personel 71 aa. Hekimler 72 bb. Diğer Tıbbî Personel 73 b. Tıbbî Hizmet Dışında Kalan Hastane Personeli 75 aa. Hastanenin Mali ve Yönetsel Personeli 75 bb. Hastanenin Teknik Personeli 76 D. Hastane Sorumluluk Hukukunun Sağlık ve Tıp Hukuku Alanındaki Yeri 77 1. Genel Olarak 77 2. Hastane Hukuku ve Tıbbî Sorumluluk İlişkisi 79 E. Hastane Hukukunun Temel Bazı Kurum ve İlkeleri 81 1. Hastane Hizmet Organizasyonunun Bütünlüğü 81 2. Hastanelerde Tıbbî İşbölümü Organizasyonu 83 a. Tıbbî İşbölümü ve Güven 84 aa. Genel Olarak İşbölümü 84 bb. Tıbbî İşbölümünde Güven İlkesi 86 b. Yatay ve Dikey Tıbbî İşbölümü 89 aa. Yatay Tıbbî İşbölümü (Horizontale Arbeitsteilung) 89 bb. Dikey Tıbbî İşbölümü (Vertikale Arbeitsteilung) 90 3. Hasta ve Hastane Güvenliği İlkesi 92 a. Hasta Güvenliği 93 b. Hastane ve Hastane Çalışanı Güvenliği 93 4. Hastanelerde Risk Yönetimi ve Risklerin Minimizasyonu 96 5. Hastanelerde Hizmet Kalitesi Standartlarına Uygunluk - Hastanelerin Sertifikasyonu ve Akreditasyonu 99 a. Genel Olarak 99 b. Uluslararası Hastane Hizmet Kalite Güvencesi Standartları (DİN EN ISO 9000 / TS - EN - ISO 9000 KGS) 100 c. Hastanelerin Sertifikasyonu 101 d. Hastanelerin Akreditasyonu 103 § 2. ÖZEL HASTANE - KAMU HASTANESİ AYIRIMI ve BU AYRIMIN HUKUKSAL SONUÇLARI 106 A. Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasında Hastanelerin Yeri 106 B. Özel Hastane-Kamu Hastanesi Ayrımının Yasal Ölçütleri 108 C. Ayrımın Sorumluluk Hukuku Yönünden Sonuçları 110 § 3. ÖZEL HASTANELERİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 114 A. Özel Hastane Kavramı 114 B. Özel Hastane Kapsamına Girmeyen Sağlık Kurum ve Kuruluşları. 1 17 1. Kamu Hastaneleri ve Bunların Hukuksal Sorumluluğu 117 a. Genel Kamu Hastaneleri 117 b. Askeri Kamu Hastaneleri 124 2. Özel Hastaneler Dışındaki Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları . 130 a. Tıp Merkezi 132 b. Poliklinik 134 c. Muayenehane 135 § 4. HASTANE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 140 1. Pozitif Hukuk Düzenlemeleri 140 a. İlgili Anayasa Kuralları 140 b. İlgili Yasalar 143 c. İlgili Düzenleyici Yönetsel İşlemler (Tüzükler - Yönetmelikler) 145 2. Hastane Sözleşmeleri (Krankenhaus- öder Spitalvertrage) 150 a. Tanımı ve Kapsamı 150 b. Hukuksal Niteliği 154 c. Çeşitleri 156 aa. Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi (Der totale Krankenhausaufnahmevertrag) 157 bb. Hekimlik Sözleşmesi Ekli Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi (Der totale Krankenhausaufnahmevertrag mit Arztzusatzve rtrag) 159 cc. Bölünmüş - Kısmî Hastaneye Kabul Sözleşmesi (Der gespaltene Krankenhausaufnahmevertrag) 161 İkinci Bölüm HASTANELERİN HUKUKSAL SORUMLULUĞUNUN DAYANAKLARI § 5. ÖZEL HASTANELERİN SÖZLEŞME ÖNCESİ GÖRÜŞME SORUMLULUĞU ve HASTANE SÖZLEŞMELERİNE DAYANAN SORUMLULUK 165 A. Özel Hastanelerin Sözleşme Öncesi Görüşme Sorumluluğu 165 B. Hastane Sözleşmelerine Dayanan Sorumluluk 167 1. Genel Olarak 167 2. Hastanelerin Sözleşmesel Sorumluluğunun Koşulları 167 a. Bir Hastane Sözleşmesinin Varlığı 167 3. Sözleşmesel Edim Yükümünün İhlali (Borca Aykırılık) 170 4. Hastane Hizmet Kusuru 173 5. Zararlı Sonucun Doğması 176 6. Nedensellik Bağı 177 § 6. HASTANE İŞLETENİNİN HAKSIZ EYLEM SORUMLULUĞU 179 A. Hastanelerin Haksız Eylem Sorumluluğunun Genel Görünüm Biçimlen 179 B. Hastane İşletmecisinin Haksız Eylem Sorumluluğunun Koşullan .. 185 1. Genel Olarak 185 2. Sorumluluğunun Özel Koşulları 187 a. Hastane Hizmetinin Hukuka Aykırılığı 187 b. Hastane İşletmecisinin Haksız Eylem Kusuru (Hastane Hizmet Kusuru) 190 c. Zararlı Sonucun Doğması ′ 191 d. Nedensellik Bağı 196 § 7. HASTANELERİN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME NEDENİYLE SORUMLULUĞU 197 A. Genel Olarak Vekaletsiz İş Görme 197 B. Gerçek Olan / Olmayan Vekaletsiz İş Görme Durumları 198 1. Gerçek (Tam ve Caiz) Vekaletsiz İş Görme 198 2. Gerçek Olmayan (Eksik) Vekaletsiz İş Görme 199 C. Tıbbî Sorumluluk Hukukuna Özgü Vekaletsiz İş Görme Durumları 200 1. Genel Olarak 200 2. Hastanelerin Tıbbî Vekaletsiz İş Görme Durumları 203 a. Acil Tıp ve Sağlık Hizmetleri 203 b. Tedavi Yönteminin Değiştirildiği / Ameliyatın Genişletildiği Durumlar 206 c. Zorunlu Olan / Olmayan Hastane Hizmetleri 207 §8. HASTANE İŞLETMECİSİNİN SORUMLULUKTAN KURTULMA KAYDI / ANLAŞMASI 209 A. Genel Olarak 209 B. Hastane İşletmecisinin Kendi Kusurundan Sorumsuzluk Kaydı /Anlaşması 211 C. Hastane Personelinin Kusurundan Sorumsuzluk Kaydı / Anlaşması 213 Üçüncü Bölüm HASTANELERİN HUKUKSAL YÜKÜMLERİ ve TIBBÎ ORGANİZASYON YÜKÜMÜNE AYKIRILIK DURUMLARI § 9. HASTANELERİN HUKUKSAL YÜKÜMLERİNİN KAYNAĞI ve KAPSAMI 217 A. Hukuksal Yükümlerin Kaynağı 217 B. Hukuksal Yükümlerin Kapsamı 218 1. Hastanenin İşletme Organizasyonu Oluşturma Yükümü 218 a. Genel Olarak İşletme Organizasyonu Kavramı 218 b. İşletme Organizasyonunu Oluşturma Yükümü 222 2. Hastayı Aydınlatma Organizasyonu Kurma Yükümü 224 a. Genel Olarak Hastanın Aydınlatılması Yükümü 224 b. Aydınlatma Türleri 227 aa. Teşhis (Tanı) Aydınlatması (Diagnoseaufklarung) 228 bb. Süreç Aydınlatması (Verlaufsaufklarung) 228 cc. Risk Aydınlatması (Risikoaufklarung) 230 dd. Ekonomi Aydınlatması (wirtschaftliche Aufklarung)... 230 c. Aydınlatma Organizasyonu 232 3. Hastane Bakım Hizmetleri Verme Yükümü 234 4. Hasta ve Hastane Güvenliğini Sağlama Yükümü 236 5. Sır Saklama Yükümü 236 6. Tıbbî Dokümantasyon ve Bilişim Hizmetleri Sunma Yükümü. 241 § 10. HASTANE İŞLETMELERİNİN TIBBI ORGANİZASYON YÜKÜMÜ 246 A. Genel Olarak Organizasyon Yükümü 246 B. Organizasyon Yükümünün Anlamı - Konusu, Türleri ve Kapsamı 248 1. Anlamı ve Konusu 248 2. Türleri 249 a. Asli /Tali Organizasyon Yükümleri 249 b. Soyut/ Somut Organizasyon Yükümleri 251 3. Kapsamı 253 C. Tıbbî Organizasyon Yükümü Kavramı 253 1. Tıbbî Tedavi Süreci Organizasyonu 257 2. Hastane Bakım Süreci Organizasyonu 258 D. Tıbbî Organizasyon Kusurunun Anlamı ve Sonuçları 258 1. Anlamı 258 2. Sonuçlan 259 §11. HASTANE İŞLETMECİLİĞİNDE TIBBÎ ORGANİZASYON KUSURU SAYILAN BAZI ÖNEMLİ DURUMLAR 261 A. Tıbbî İşbölümü Kusuru 261 B. Hastanenin Personel ve Teknik Donanım Kusurları 263 1. Hastanenin Personel Donanım Kusuru 263 2. Hastanenin Tıbbî Teknik Donanım (Medikal Ürün) Kusuru 266 C. Hastane Hizmet Kalitesi ve Aydınlatma Organizasyonu Kusuru.... 269 D. Hasta ve Hastane Güvenliği Kusuru 271 E. Hastane Hijyen ve Enfeksiyon Kusurları 275 1. Hastane Hijyeni Kusuru 276 2. Hastane Enfeksiyon Kusuru 279 F. İlaç ve Eczane Hizmetleri Kusuru 284 G. Ameliyat - Ameliyathane ve Yoğun Bakım Kusurları 288 1. Ameliyat ve Ameliyathane Kusuru 288 2. Hastane Yoğun Bakım Kusuru 293 H. Hastanenin Acil Tıp Hizmetleri Kusuru 295 İ. Hastanenin Tıbbî Dokümantasyon ve Bilişim Hizmetleri Kusuru... 300 Dördüncü Bölüm HASTANELERE YÖNELİK TAZMİNAT DAVASI ve HASTANE SORUMLULUK SİGORTASI § 12. HASTANELERİN HUKUKSAL SORUMLULUĞUNA DAYANAN TAZMİNAT DAVALARI 305 A. Tıbbî Sorumluluk ve Tazminat Davası 305 1. Genel Olarak 305 2. Konusu 306 3. Tarafları 306 a. Davacı (Zarargören Hasta / Hastanın Yakını) 306 b. Davalı (Hastane İşletmecisi ve/veya Hekim) 3!0 B. Tıbbî Tazminat Davasında İspat Hukuku Sorunları 313 1. İspatın Konusu 313 2. İspat Yükünün Dağılımı 314 3. İspat Yükünün Hafifletildiği Özel Durumlar 314 a. Ağır Tedavi ve Organizasyon Kusurlarında İspat Yükünün Ters Çevrilmesi 315 b. Nedensellik Bağı Karinesi 317 c. İlk Görünüş İspatı (ein Beweis des ersten Anscheins- Prima Bevveis) 319 d. Tıbbî Belgeleme Yükümünün İhlali (Ağır Dokümantasyon Ayıbı) 322 C. Tıbbî Sorumluluk ve Tazminat Davalarında Bilirkişinin Rolü 324 1. Genel Olarak Bilirkişilik Kurumu 324 2. Tıbbî Bilirkişilik 326 D. Hastane Sorumluluk ve Tıbbî Tazminat Davalarında Zamanaşımı. 332 1. Genel Olarak Zamanaşımı 332 2. Tıbbî Tazminat Davasında Zamanaşımı Süreleri 333 a. Adli Yargıdaki Tazminat Davasında 334 b. İdari Yargıdaki Tam Yargı Davasında 335 § 13. HASTANE SORUMLULUK SİGORTASI 338 A. Tıbbî Sorumluluk Sigortası 338 1. Genel Olarak 338 2. Tıbbî Sigorta - Sağlık Sorumluluk Sigortası İlişkisi 340 B. Hastanelerin Tazmin Yükümü ve Hastane Sorumluluk Sigortası İlişkisi 345 SONUÇ 351