Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (24)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Tahkimde Sürenin Ve Masrafların Kontrolü İçin Teknikler

Tahkimde Sürenin Ve Masrafların Kontrolü İçin TekniklerSayfa Sayısı
:  
45
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


Bir uyuşmazlık çözümü mekanizması olarak tahkimin göze çarpan karakteristiklerinden biri bizzat tahkim kurallarının tahkim yargılamasının çerçevesini oluşturması ve fakat nadiren tahkimin yürütülmesi için detaylı usuller belirlemesidir. Meselâ, tahkim kuralları genellikle bir defa mı, iki defa mı veya daha fazla sayıda mı dilekçe teati edileceğini belirtmezler, belge ibrazıyla ilgili detaylı hükümler içermezler ve duruşmaların nasıl yürütüleceğini ve var ise, şahitlerin nasıl dinlenileceğini göstermezler.

Bu önemli karakteristik her uyuşmazlık için ona uygun bir özel yargılama usulünün tespit edilebilmesine ve tarafların ve hakemlerin hukuk kültürüne uyarlanabilmesine imkan verir. Belirli bir tahkim için uygun yargılama usûllerinin tespitinde, eldeki uyuşmazlığa en uygun yargılama usûlleri ile ilgili mümkün olduğu kadar erken bilinçli kararlar verilmesi taraflar ve kurul için yararlı ve etkili olur. Bu kararlar verilirken, tahkim yargılamasının tahkim süresinin ve masraflarının davada söz konusu olana mütenasip ve arz olunan taleplerin ve meselelerin ışığında bunlara uygun olacak bir surette şekillendirilmesi mümkündür.

Yukarıdaki mülâhazalardan hareketle, ICC Tahkimde Süreyi ve Masrafları Azaltmak için Kurulan Çalışma Grubu, Yves Derains ve Christopher New-mark′ın çok başarılı eş başkanlığında tahkim yargılamasının organize edilmesinde ve süresinin ve masraflarının kontrolünde kullanılabilecek çok sayıdatekniği içeren bir belge hazırladı. Bu belgenin taraflara ve kurula kendi tahkimlerine uygun bir yargılama usûlünün geliştirilmesinde değerli yardımları dokunabilir. Bu surette tarafların teklif olunan teknikleri gözden geçirerek ve uygun yargılama usullerinde anlaşarak ve eğer anlaşamazlarsa hakem kurulunca böyle yargılama usullerinin kararlaştırılması yoluyla, tahkimin başlangıcında yeni bir dinamizm yaratmaya cesaretlendirilmeleri hedeflenmiştir. Meselâ, bir hakem kurulu tahkim yargılamasının başında kurulla istişare ederek daha başlangıçta uygun yargılama usûlleri üzerinde anlaşmaları imkânına işaret etmek suretiyle bu belgeyi taraflara gönderebilir. Bu usulde belli tekniklerin kullanılması hususunda herkes anlaşabilir. Bir tarafın kullanılmasını arzu ettiği özel bir tekniği diğer taraf istemezse, kurul, her iki tarafın da mesele hakkındaki görüşlerini aldıktan sonra, bu yargılama usûlünün kabul edilip edilmeyeceğine karar verebilir. Bu yaklaşımın benimsenmesi, tahkim yargılamasının yönetimine kurulun etkin müdahalesiyle birlikte, tahkimde süre ve masraftan ciddi manada tasarruf edilmesi sonucunu doğurur.


Belgede teklif olunan teknikler eksiksiz olma iddiasında değildir. Aksine, onlar değişikliğe açıktır ve taraflar ve kurulun bu belgeyi kullanılacak yargılama usûlünün geliştirilmesinde temel metin olarak düşünmeye teşvik edilmiştir. Filhakika, ICC Tahkim Komisyonu kullanılması sonucunda ortaya çıkacak daha başka teklifleri değerlendirerek gelecekte bu belgeyi gözden geçirmek ve yeniden yayınlamak niyetindedir. Sonuçta tarafların ve hakemlerin bu tekniklerden
herhangi birini takip etmeye hiçbir surette mecbur olmadıkları açıktır. Dahası, belge ICC Milletlerarası Tahkim Divanının değil, ICC Tahkim Komisyonunun ürünüdür ve bu sebepten, ICC Tahkim Kurallarının bir cüz′ü veya tefsiri değildir yahut herhangi bir şekilde Divanı bağlamaz. Daha çok etkili ve duruma uygun olarak hazırlanmış bir tahkimin organize edilmesi için tahkim yargılaması usûlünün bilinçli olarak seçilmesini teminen tasarlanmış pratik bir enstrümandır. Son olarak, bu belge ICC Tahkim Kuralları göz önüne alınarak tasarlandığından bu belgede üretilen dinamikler gibi, ortaya atılan tekniklerin büyük bir kısmı da bütün tahkimlerde kullanılabilir.


Bu belgenin sürenin ve masrafın uyuşmazlığın gerekleri oranında sarfedileceği etkili tahkim yargılaması usûllerinin tertibine yardımcı olması Çalışma Gurubunun samimi umududur.

Peter M. Wolrich ICC Tahkim Komisyonu BaşkanıİÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ 7

GİRİŞ 11TAHKİM ANLAŞMASI

Tahkim Şartının Kısa Tutulması 14
Hakemlerin Seçimi ve Tayini 15
Seri Yargılama Usûlü 16
Kararın Verilmesi için Gereken Süreler 16
ICC Tahkimine Başvurulması 17
TAHKİM YARGILAMASININ BAŞLATILMASI


Avukat Seçimi 17
Tecrübeli Avukat 17
Tahkime Tahsis Edecek Vakti Olan Avukat 17
Hakemlerin Seçimi 17
Tek Hakem Tayini 17
Tahkime Tahsis Edecek Vakti Olan Hakemler ... 18 Hakemin ICC Tarafından Seçilmesi ve Tayini.... 18
itirazların Önlenmesi 19
Davayı Yönetme Yeteneği Yüksek
Hakemlerin Seçimi 19
Tahkim Talebi ve Talebe Cevap 19
ICC Kurallarının Kabulü 19USULÎ ÖN MESELELER


Tahkim Lisanı 20
Lisanın Hakem Kumlu Tarafından Tespiti 20
3
iki veya Daha Fazla Lisanın Kullanılacağı
Tahkim Yargılamaları 20
Görev Belgesi, Geçici Zaman Çizelgesi ve İlk Davanın Yönetimi Toplantısı Arasındaki
Bağlantı 21
Görev Belgesi 23
Talepler ile Talep Sonuçlarının Özetleri 23
Giderlerin Paylaştırılmasında Takdir Yetkisinin
Kullanılması 23
Usûlî Meselelerde Karar Vermeye Başkanın
Yetkilendirilmesi 24
Hakem Kurulu için İdari Sekreter Tayin Edilmesi. 24
Fiilen Bir Araya Gelme İhtiyacı 24
Suretler 25
Madde 18 (3)′e Riayet Edilmesi 25
İlk Davanın Yönetimi Toplantısı 25
Davanın Yönetimi Toplantısının Zamanlaması... 25
Etkili Dava Yönetimi 26
Müşteri Temsilcilerinin Toplantıda
Hazır Bulunması 27
Usûlle İlgili Zaman Çizelgesi 27
Geçici Zaman Çizelgesine Riayet Edilmesi 27
Delillerin Takdimi için Bir Duruşma Yapılması . . 27 Delillerin Takdimi Duruşması Tarihinin Tespiti . . 28
Duruşma Öncesi Toplantısının Yapılması 28
IT′nin Kullanılması 28
Kısa ve Gerçekçi Süreler 29
Ayırma ve Kısmî Karar 29
Davayla ilgili Kimselerin Bilgilendirilmesi 30
Sulh 30
Sulhun Teşvik Edilmesinde Hakem
Kurulunun Rolü 30

TAHKİMDE MÜTEAKİP YARGILAMA USÛLÜ
Giriş 31
Dilekçeler 31
Yargılamanın Başında Davanın Açıklanması 31
Tekerrürün Önlenmesi 32
Dilekçelerin Birbiri Ardına veya
Aynı Zamanda Verilmesi 32
Şeklin ve İçeriğin Belirlenmesi 32
Dilekçelerin Uzunluğunun Belirlenmesi 33
Dilekçelerin Sayısının Sınırlanması 33
Yazılı Deliller 33
Belgelerin Tertiplenmesi 33
Tarafların Dayandığı Belgelerin ibrazı 33
ibraz Talepleri için Usûlün Belirlenmesi 34
ibraz Taleplerinin Etkili Olacak
Bir Şekilde Düzenlenmesi 34
Tekerrürün Önlenmesi 35
Hakem Kuruluna ibraz Edilecek
Belgelerin Seçimi 35
Yazılı Suret Çıkarmanın Azaltılması 36
Tercümeler 36
Belgelerin Aslına Uygunluğu 36
Yazışma 36
Avukatlar Arasında Yazışma 36
Yazışmaların Hakem Kuruluna Gönderilmesi.... 37
Şahit Beyanları 37
Şahitlerin Sayısının Sınırlanması 37
Şahit Beyanlarının Teati Edileceği Turların
Sayısının Azaltılması 38
Bilirkişi İncelemesi 38
Bilirkişi incelemesine Hacet Olmayacağı
Varsayımı 38
ICC Milletlerarası Bilirkişilik Merkezi 38
Raporun Konusunda ve Kapsamında Açıklık ... 39
Bilirkişilerin Sayısı 39
Raporların Sayısı 39
Bilirkişi Toplantıları 40
Tek Bilirkişinin Görevlendirilmesi 40
Duruşmalar 40
Duruşmaların Süresinin ve Sayısının
Azaltılması 40
Duruşmalar için En Münasip Yerin Seçimi 41
Telefon ve Video Konferansı 41
Dilekçelerin Zamanında Verilmesi 41
Delillerin ibrazı Safhasının Kapatılması 41
Aslî Belgelerin Tanımlanması 42
Gündem ve Zaman Çizelgesi 42
Tekerrürün Önlenmesi 42
Şahitlerin Huzurda Dinlenmeleri Gereği 43
Dilekçelerin Doğrudan Delil
Olarak Kullanılması 43
Şahitlerin Toplu Halde Dinlenmesi 43
Çapraz Sorgunun Sınırlanması 43
Beyanların Sonlandırılması 44
Masraflar 44
Masrafların Taraflar Arasında Paylaştınlmasının Yargılamanın Etkili Bir Şekilde
Yönetilmesini Teşvik için Kullanılması 44
Müzakereler ve Kararlar 45