Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (5)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Tabiiyet Hukuku

Tabiiyet HukukuSayfa Sayısı
:  
355
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0461-3

55,00 TL


İ Ç İ N D E K İ L E R


 


Üçüncü Basıya Önsöz VII


Birinci Basıya Önsöz IX


Kısaltmalar Cetveli XVII


 


B İ R İ N C İ B Ö L Ü M


GERÇEK KİŞİLER


§ 1. Giriş “Tâbiiyet ve Vatandaşlık Kavramları” 1


§ 2. Vatandaşlık Bağının Hukukî Niteliği 3


§ 3. Mahfuz Yetki 12


§ 4. Vatandaşlığın Direktif İlkeleri 20


I. Klâsik İlkeler 20


A. Vatandaşlığı bulunmayan kimse olmamalıdır 21


B. Kimsenin aynı anda iki vatandaşlığı olmamalıdır 25


C. Herkes vatandaşlığını değiştirme hakkına sahip olmalıdır 34


II. Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi: Yeniden Değerleme 35


§ 5. Türk Vatandaşlık Hukukunun Kaynakları 40


I. Millȋ Hukuk Kaynakları 41


A. Mevzuat 41


B. Millî Mahkemelerin Kararları 43


II. Milletlerarası Hukuk Kaynakları 43


A. Milletlerarası Sözleşmeler 43


B. Genel Hukuk İlkeleri 46


C. Milletlerarası Teamül Hukuku Kuralları 47


D. Milletlerarası Mahkemelerin Kararları 47


III. Doktrin 48


§ 6. Türk Vatandaşlık Hukukunun Anayasal İlkeleri 48


I. Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür 49


II. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür 49


III. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir 51


IV. Hiç bir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz 51


V. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşıyargı yolu kapatılamaz 52


§ 7. Türk Vatandaşlığı Kanununa Göre Vatandaşlığın Kazanılması ve Kaybı 53


I. Türk Vatandaşlığının Kazanılması 54


A. Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması 54


1. Soy Bağı Esası 56


2. Doğum Yeri Esası 64


B. Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması 71


1. Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ileKazanılması 71


a. Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması 77


aa. Ergin ve Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma Şartı 79


ab. İkamet Şartı 81


ac. Türkiye'de Yerleşmeye Karar Verdiğini Davranışları ile Teyit Şartı 86


ad. Genel Sağlık Bakımından Tehlike Teşkil Edecek Hastalığı Bulunmama Şartı 87


ae. İyi Ahlâk Sahibi Olma Şartı 88


af. Yeteri kadar Türkçe Konuşabilme Şartı 90


ag. Türkiye'de Kendisinin ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kimselerin Geçimini Sağlayacak Gelire veya Mesleğe Sahip Olma Şartı 90


ah. Millî Güvenlik ve Kamu Düzeni Bakımından


Engel Teşkil Edecek Hali Bulunmama Şartı 91


ai. Yabancı Devlet Vatandaşlığından Çıkma Şartı 93


b. Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnaî Haller 96


ba. TVK m.12/1-a Kapsamındaki Kişiler 98


bb. TVK m.12/1-b Kapsamındaki Kişiler 99


bc. TVK m.12/1-c Kapsamındaki Kişiler 104


c. Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması 111


ca. TVK m.13 Kapsamında İkamet Şartsız Yeniden Kazanma 112


cb. TVK m.43 Kapsamında İkamet Şartsız Yeniden Kazanma 113


cc. TVK m.14 Kapsamında İkamet Şartlı Yeniden Kazanma 115


d. Türk Vatandaşlığının Evlenme Sebebiyle  Kazanılması 117


da. Evlenme Sebebiyle Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları 120


db. Evlenmenin Butlanı 123


e. Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının


Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul 127


f. Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının


Kazanılmasının Hukukî Sonuçları 129


2. Türk Vatandaşlığının Evlât Edinilme Yolu ile


Kazanılması 133


a. Genel Olarak 133


b. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları 135


c. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul 136


d. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Hukukȋ Sonuçları 137


3. Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile Kazanılması 137


a. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları 138


b. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul 139


c. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Hukukî Sonuçları 140


4. KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını  Kazanması 141


II. Türk Vatandaşlığının Kaybı 144


A. Türk Vatandaşlığının Kaybı Yolları 144


1. Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ile Kaybı 145


a. Türk Vatandaşlığından Çıkma 145


aa. Türk Vatandaşlığından Çıkma Şartları 146


i. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak 146


ii. Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti


nedeniyle aranan kişilerden olmamak 147


iii. Hakkında herhangi bir malî ve cezaî tahdit bulunmamak 148


iv. Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına dair inandırıcı belirtiler bulunmak 148


ab. Türk Vatandaşlığından Çıkmada Müracaat Makamları ve Usul 152


ac. Türk Vatandaşlığından Çıkmanın Hukukȋ Sonuçları 153


i. Yabancı Statüsü 153


ii. Türk Vatandaşlığından Çıkmanın Eş ve Çocukların Vatandaşlığına Etkisi 159


b. Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi 161


ba. Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi  Sebepleri 163


i. Barış Zamanı 164


ii. Savaş Zamanı 168


bb. Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Usulü 169


bc. Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesinin Hukukî Sonuçları 169


c. Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptali 170


ca. Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptali Şartları 172


cb. Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptalinin Hukukî Sonuçları 174


2. Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile Kaybı 177


a. Türk Vatandaşlığı Kanununun Seçme Hakkı Tanıdığı Kişiler 179


b. Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile Kaybı Usulü 180


c. Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı Yolu ile Kaybetmenin Hukukî Sonuçları 181


B. Türk Vatandaşlığının Kaybının Hukukî Sonucu: Yabancı Statüsü 182


III. Maddȋ Hataların Düzeltilmesi 183


IV. Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybına İlişkin Kararların Geri Alınması 185


§ 8. Milletlerarası Sözleşme Hükümlerine Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybı 190


I. Arazi Terk ve İlhakı 190


II. Ahali Mübadelesi 196


§ 9. Türk Vatandaşlığının İspatı 199


 


İKİNCİ BÖLÜM


TÜZEL KİŞİ VE ŞEYLER


§ 1. Tüzel Kişilerin Tâbiiyeti 205


I. Genel Olarak 205


II. Tüzel Kişilerin Tâbiiyetinin Tayininde Başvurulan Sistem ve Ölçütler 207


III. Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Tâbiiyeti 210


A. Ticaret Şirketleri 212


B. Dernekler 217


C. Vakıflar 219


§ 2. Şeylerin Tâbiiyeti 220


I. Hava Araçlarının Tâbiiyeti 221


A. Genel Olarak 221


B. Türk Hukuku 221


II. Deniz Gemilerinin Tâbiiyeti 225


A. Genel Olarak 225


B. Türk Hukuku 226


 


Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M


YARGI YOLU


§ 1. Gerçek Kişilerin Vatandaşlığı 233


§ 2. Tüzel Kişi ve Şeylerin Tâbiiyeti 241


 


EKLER


• 07.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 66 245


• 29.05.2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 246


• Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin  Yönetmelik 257


 


KAYNAKÇA 289