Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (151)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve Bedel Borcuna Aykırılığın Sonuçları

Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve Bedel Borcuna Aykırılığın SonuçlarıSayfa Sayısı
:  
191
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-573-0

35,00 TL ( KDV Dahil )

 

Çalışmada üst hakkının kurulması karşılığında üst hakkı sözleşmesinde öngörülen bedel borcu ve bu borca aykırılığın

sonuçları incelenmiştir. Bu çerçevede üst hakkı bedelinin hukuki niteliği, üst hakkı sözleşmesinin hükümleri

değerlendirilmiştir. Yine bu kapsamda üst hakkı ilişkisi, bu ilişkinin tarafları ve bu ilişkide yer alan unsurlara da değinilmesi

gerekmiştir. Zira üst hakkının veya yüklü taşınmaz malikinin değişmesi durumunda bu unsurların niteliğinin tespiti olası

uyuşmazlıkların çözümü için zorunluluk taşımaktadır. Üst hakkı sözleşmesi, üst hakkı bedelinin uyarlanması, bedel borcunda

temerrüt, imkansızlık ve diğer borca aykırılıkların gerçekleşmesi ile MK m. 831 hükmünde düzenlenen üst hakkının

süresinden devrini isteme hakkı eserde yer verilen temel konular arasındadır.(ARKA KAPAKTAN)

ÖNSÖZ .................................................................................................................VII
2. BASI İÇİN SUNUŞ ........................................................................................ IX
SUNUŞ................................................................................................................... XI
İÇİNDEKİLER .................................................................................................XIII
K ISA LTM A LA R..............................................................................................XIX
GİRİŞ.........................................................................................................................1
Birinci Bölüm
ÜST HAKKI VE ÜST HAKKI İLİŞKİSİ
I. ÜST HAKKI  ....................................................................................................3
A. Aynî Hak Olarak Üst Hakkı....................................................................3
1. Tanımı...................................................................................................3
2. Tarihi Kökeni ......................................................................................7
a. Türk Kanunu Medenisinden Önceki Dönem İtibarıyla.....7
b. Roma Hukukunda Üst Hakkı...................................................8
3. Hükümleri............................................................................................9
4. İşlevi.....................................................................................................12
5. Türleri .................................................................................................13
a. Kişiye Bağlı Üst Hakkı.............................................................14
(1) Bağımsız Üst Hakları.........................................................14
İÇİNDEKİLERXIV
(2) Devir Yeteneği Kısıtlanmış Üst Hakları .......................17
b. Eşyaya Bağlı Üst Hakkı........................................................... 20
II. ÜST HAKKI İLİŞKİSİ ................................................................................21
A. Aynî Unsur ............................................................................................... 22
B. Eşyaya Bağlı Olmayan Unsurlar ......................................................... 24
C. Eşyaya Bağlı Unsurlar ........................................................................... 24
1. Tarafların Anlaşmasına Dayanmayan Eşyaya Bağlı
Unsurlar ............................................................................................. 26
2. Tarafların Anlaşmasına Dayanan Bağlı Unsurlar ....................29
III. ÜST HAKKI SÖZLEŞMESİ......................................................................32
A. Tanımı........................................................................................................32
B. Tarafları.................................................................................................... 34
1. Üst Hakkı Kurma Borçlusu........................................................... 34
2. Üst Hakkı Sahibi ............................................................................. 34
C. Şekli ............................................................................................................35
D. Hukuki Niteliği........................................................................................37
1. Borçlandırıcı Bir İşlem Olması......................................................37
2. İsimsiz Bir Sözleşme Olması ........................................................ 38
3. Sürekli Borç İlişkilerine Özgü Hükümlere Tabi Olması ........39
4. Aynî Hükümleri............................................................................... 4 4
İkinci Bölüm
ÜST HAKKI BEDELİ
I. ÜST HAKKI BEDELİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ..............................47
A. Genel Olarak.............................................................................................47
B. İsviçre Hukukundaki Durum ............................................................. 48
C. Türk Hukukundaki Görüşler ...............................................................53
D. Görüşümüz .............................................................................................. 54
II. EDİM OLARAK ÜST HAKKI BEDELİ ................................................58
A. Belirlenmesi..............................................................................................58XV
1. Genel Olarak......................................................................................58
2. Üst Hakkı Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Hesaplama
Yöntemleri......................................................................................... 60
3. Tek Yanlı Belirleme Yetkisi Verilmesi..........................................61
a. Yetkinin Niteliği ........................................................................62
b. Yetkinin Sınırları...................................................................... 63
(1) Esas İtibarıyla ..................................................................... 63
(2) Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü Kapsamında
Genel İşlem Koşullarına İlişkin Sorunlar.....................67
B. Uyarlanması..............................................................................................71
1. Genel Olarak......................................................................................71
2. Türk Özel Hukukunda Uyarlamanın Dayanağı ...................... 72
3. Üst Hakkı Sözleşmesinin Uyarlanması ..................................... 72
a. Genel Olarak.............................................................................. 72
b. Medeni Kanun m. 785 hükmünün Uyarlama
Karşısındaki Yeri........................................................................75
c. Koşulları ......................................................................................78
(1) Üst Hakkı Sözleşmesi Kurulduğu Sırada Mevcut Olan
Olguların Değişmesi..........................................................78
(2) Değişikliğin Lehine Uyarlama Yapılacak Taraftan
Kaynaklanmaması .............................................................79
(3) Öngörülemezlik  ................................................................ 80
(4) İfa Talebinin Dürüstlük Kuralına Aykırılık Taşıması81
(i) Genel Olarak...............................................................81
(ii) Haklı nedenle fesihle ilişkisi.................................. 82
d. Sonuçları..................................................................................... 83
(1) Üst Hakkı Sözleşmesi Bakımından............................... 83
(2) Uyarlamanın Üst Hakkı Üzerindeki Etkileri ..............85
Üçüncü Bölüm
ÜST HAKKI BEDELİ BORCUNA AYKIRILIK
I. ÜST HAKKINI SÜRESİNDEN ÖNCE DEVİR HAKKI................ 90XVI
A. Düzenlemenin Amacı ve Genel Borca Aykırılık
Hükümleriyle İlişkisi............................................................................. 90
B. Kapsamı.................................................................................................... 94
1. Taraflar Bakımından ...................................................................... 94
2. Bedel Borcunun Hüküm Kapsamına Dâhil Olması
Bakımından ...................................................................................... 94
3. Üst Hakkı Türleri Bakımından.................................................... 96
C. Koşulları ....................................................................................................98
1. Üst Hakkı Sözleşmesinden Doğan Borçların veya Üst
Hakkının Aynî İçeriğinin Ağır Şekilde İhlal Edilmiş
Olması.................................................................................................98
a. Genel Olarak...............................................................................98
b. Haklı Nedenle Fesih Kurumundan Yararlanma Olanağı99
c. Haklı Neden Kavramı ............................................................101
d. Üst Hakkı Sahibinin Kusurlu Olmasına Gerek
Olmaması ................................................................................. 105
e. Şekli Hususlar.......................................................................... 106
2. Uygun Bir Bedelin Yüklü Taşınmaz Maliki Tarafından
Üst Hakkı Sahibine Ödenmesi veya Bedel için Güvence
Verilmesi.......................................................................................... 108
a. Tasarruf İşlemi Bakımından Öngörülmesi...................... 108
b. Bedelin Niteliği ve Hesaplanması........................................110
(1) Genel Olarak......................................................................110
(2) Üst Hakkı Sahibinin Kusuruna İlişkin İspat Yükü . 113
(3) Tarafların Uygun Bedele İlişkin Anlaşma Yapma
Olanakları.......................................................................... 113
(4) Uygun Bedelin Ödenmemiş veya Güvence Altına
Alınmamış Olması Savunmasının Niteliği................114
D. Süresinden Önce Devir Hakkının Kullanılması ve Sonuçları....116
1. Hakkın Niteliği...............................................................................116
2. Hakkın Kullanılma Süresi............................................................117
a. Devir Hakkı Bakımından......................................................117
b. Devir İlişkisi Bakımından ....................................................120XVII
3. Süresinden Önce Devir Hakkının Kullanılmasının
Sonuçları.......................................................................................... 121
4. Devir Borcuna Aykırılık .............................................................. 123
a. Üst Hakkı Sahibinin Devre Rıza Göstermemesi............124
b. Diğer İhlal Şekilleri................................................................ 127
(1) Üst Hakkının Terkin Edilmesinin İhlal Olarak Kabul
Edilemeyeceği .................................................................. 127
(2) Üst Hakkının Üçüncü Bir Kişiye Devredilmesi ...... 128
E. Üst Hakkının Devrinin Gerçekleşmesi .......................................... 131
F. Olumlu Zararın Tazmini Talebinin Saklı Bulunması ................. 132
II. ÜST HAKKI BEDELİNİN İFASINDA BORÇLUNUN
TEMERRÜDÜ............................................................................................ 132
A. Aynen İfa ve Kusurlu Temerrütten Doğan Olumlu Zararın
Tazmini İstemi...................................................................................... 133
B. Sinallagma İlişkisi Kapsamında Bir Borç Olarak Üst Hakkı
Bedelinde Temerrütte Alacaklıya Tanınan Seçimlik Haklar .... 134
1. Bedel Borcunun Aynen İfasından Vazgeçilmesi
Suretiyle Uğranılan Olumlu Zararın Tazmini Seçimlik
Hakkı................................................................................................ 136
2. Üst Hakkı Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Seçimlik
Hakkı................................................................................................ 137
a. Süresinden Önce Devir Hakkı Kapsamına Giren
Haller......................................................................................... 138
b. Süresinden Önce Devir Hakkı Kapsamına
Girmeyen Haller ..................................................................... 139
(1) Üst Hakkının Tescil Edilmemiş Olması.................... 139
(2) Üst Hakkı Sözleşmesinin Tarafları ile Aynî Hak
Sahiplerinin Aynı Olması Durumunda...................... 140
(i) Fesih Hakkı.............................................................. 140
(ii) Feshin Sonuçlar ı..................................................... 142
(iii) Olumlu Zararın Tazmini İstemi......................... 145
(3) Üst Hakkı Sözleşmesinin Tarafları ile Aynî Hak
Sahiplerinin Farklı Olması............................................ 146
(i) Yüklü Taşınmazın Devredilmiş Olması ........... 147XVIII
(ii) Üst Hakkının Devredilmiş Olması.................... 148
III. ÜST HAKKI BEDELİNİN BORÇLUNUN SORUMLU
OLDUĞU NEDENLE İMKÂNSIZLAŞMASI.................................. 150
IV. ÜST HAKKI BEDELİNİN KÖTÜ İFASI ........................................... 152
A. Genel Olarak.......................................................................................... 152
B. Üst Hakkı Bedelinin Ayıplı Olarak İfa Edilmesi veya Zaptın
Gerçekleşmesi ....................................................................................... 153
1. Üst Hakkı Bedelinin Bir Malvarlığı Unsurunun
Devredilmesine İlişkin Olması.................................................. 156
a. Zapt Bakımından.................................................................... 156
b. Ayıp Bakımından.................................................................... 157
2. Üst Hakkı Bedeli Olarak Bir Hakkın Kullanımın
Bırakılması...................................................................................... 157
a. Zapt Bakımından.................................................................... 157
b. Ayıp Bakımından.................................................................... 158
3. Üst Hakkı Bedeli Olarak Bir Eser Yapımının Taahhüt
Edilmesi........................................................................................... 159
C. Üst Hakkı Bedeli Olarak Bir İşin Görülmesinin Taahhüt
Edilmesi...................................................................................................161
SONUÇ................................................................................................................ 163
KAYNAKÇA ...................................................................................................... 167