Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (161)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Sosyal Güvenlik Kanunları

Sosyal Güvenlik KanunlarıSayfa Sayısı
:  
327
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-377-157-9

40,00 TLSUNUŞ 16.5.2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu1 ile mevcut sosyal güvenlik kuruluşları olan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ile T.C. Emekli Sandığı tüm malvarlıklan ve kadroları ile başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmiştir (geç. m. 1, fıkra 1). Bu yasanın Resmi Gazete′de yayınlandığı 20 Mayıs 2006 tarihi itibarıyla sosyal güvenlikte "tek çatı" uygulaması başlamış ve 5502 sayılı Kanun′a karşı Anayasa Mahkemesi′nde bir iptal davası açılmadığı için yasanın kesinleşmiştir. Mevcut sosyal güvenlik yasalarının tek bir yasa ile birleştirilmesi amacıyla TBMM′nde kabul edilen 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" 16.6.2006 tarihinde Resmi Gazete′de yayınlanmış,2 yürürlük tarihi ise 1.1.2007 olarak belirlenmişti. Daha sonra 5510 sayılı Kanun′un bazı hükümlerinin Anayasa′ya aykırılıkları ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması amacıyla, Cumhurbaşkanı ve 118 CHP Milletvekili tarafından Anayasa Mahkemesi′nde dava açılmış, bu iki dosya3 birleştirilerek Anayasa Mahkemesi tarafından 15 Aralık 2006 tarihinde 5510 sayılı Kanun′un bazı düzenlemelerinin kısmen ya da tamamen iptaline karar verilmiştir.4 İptal kararından sonra, 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu′na konulan bir madde ile 5510 sayılı Ya-sa′nm yürürlüğe girişi 1.7.2007 tarihine ertelenmiştir.5 Bu birinci ertelemeden sonra, Kanunun yürürlük tarihi ikinci defa RG. 20.5.2006, 26173. RG. 16.6.2006. 26200. Esas Sayısı: 2006/100. 2006/111. RG, 30.12.2006, 26392. 5. M. Bütçe Kanunu m. 30 f. 4: "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 108 inci maddesindeki "1/1/2007" ibaresi "1/7/2007" olarak uygulanır", Kanun No: 5565, Kabul Tarihi: 26.12.2006, RG. 29.12.2006 M. 26391. 5510 s. Yasanın yürürlüğe girişi Bütçe Kanunu ileya- 5655 sayılı Kanun ile 1.1.2008 tarihine,6 2008 Yılı Bütçe Kanunu7 ile üçüncü olarak 1.6.2008 tarihine ertelenmiş, son olarak 5754 sayılı Kanun8 ile de çoğu maddeleri için yürürlük tarihi "2008 yılı Ekim ayı başı" olarak belirlenmiştir.9 5510 sayılı Kanun hazırlanırken gerekli özen gösterilmeyip kanun yapma tekniğine uyulmadığı için sık sık değiştirilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. TBMM′nde 31.7.2008 tarihinde kabul edilen 5797 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"10 ile 5763 sayılı "İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"11, daha sonra da 18.2.2009 tarihli ve 5838 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"12, 11.8.2009 tarihli ve 5921 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"13 ve "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"14 ile 5510 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmıştır. pılmışür. Oysa, Anayasa′nın 161. maddesinin 4. fikrası′na göre, "Bütçe ka nununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz". 5655 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun". Kabul Ta rihi: 9.5.2007. RG. 20.05.2007, No. 26527. Bu Kanunun 1. maddesi′ne gö re. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu′nun "10£ inci maddesindeki "1/1/2007" ibaresi "1/1/2008" olarak" değiştirilmiştir. RG. 28.12.2007, 26740 M. 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortas: Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (RG. 8.5.2Û08, 26870). 5754 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 25 maddesi hiç değiştirilmeden ay nen muhafaza edilmiş, 31 maddesi tümüyle değiştirilmiş, 8 madde eklenmiş 80 fıkra değiştirilmiş, 22 fıkra eklenmiş, 7 fıkra hiç uygulanamadan yürür lükten kaldırılmış, 1 cümle değiştirilmiş, 4 cümle yürürlükten kalkmış, 5S bent değiştirilmiş, 6 bent eklenmiş. 6 bent yürürlükten kalkmış. 12 madde başlığı değiştirilmiştir. RG. 19.8.2008, 26972. RG. 26.5.2008, 26887. RG.28.2.2009, 27155 M. RG. 18.8.2009, 27323. RG. 10.7.2009, 27284. 5510 sayılı Kanun′un yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihi itibariyle, 506, 1479, 5434 ve 2925 sayılı Kanunların bazı hükümleri hariç çoğu maddeleri ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 5510 sayılı Kanun′un uygulamasını göstermek üzere, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik, Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik, Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişik-sizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. 15 Bu derlemede, 20.10.2009 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kanunlarında yapılan değişikliklere yer verilmiştir. 5510, 5502, 5434, 506, 1479, 5434, 2925 ve 4447 sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerin daha iyi izlenebilmesi amacıyla, kanunda yer alan madde, fıkra, bent ve cümlelerde yapılan değişiklikler ilgili yerlerde parantez içerisinde belirtilmiş ve bu değişikliklerin yürürlüğe girme tarihleri de madde sonundaki notlarda verilmiştir. Bu derlemenin Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmalar yapan kişilere faydalı olmasını diliyoruz. 15 RG. 28.08.2008. 26981; RG. 27.9.2008, 27010: RG. 29.9.2008, 27012 (2. Mükerrer): RG 11.10.2008. 27021. İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 15 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 195 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 245 ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU 253 TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 257 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 267 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 301