Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Sosyal Güvenlik Hakkı Açısından Yaşlı Bakımı ( İsveç Modeli ve Uluslararası Belgeler Işığında Bir İnceleme )

Sosyal Güvenlik Hakkı Açısından Yaşlı Bakımı ( İsveç Modeli ve Uluslararası Belgeler Işığında Bir İnceleme )Sayfa Sayısı
:  
200
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-562-4

30,00 TL

 

Yaşlı nüfusun tamamı olmasa da önemli bir kısmı, bakım gereksinimi içindedir. Yaşlı bakımı alanında iki temel kavram karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri, sağlık bakımı diğeri ise sosyal bakımdır. Bu iki kavramı birbirinden ayırmak kolay değildir. Çünkü yaşlılıkta çoğu zaman sağlık bakımı ile sosyal bakım içiçe geçmektedir, dolayısıyla birinin nerede ve ne zaman başladığının, öbürünün nerede ve ne zaman bittiğinin tespiti, çoğu zaman oldukça güçtür. Bu nedenle, bu incelemede yeri geldikçe her iki kavrama da değinilmiştir. Kavramsal olarak açıklık kazandırılması gereken bir diğer husus da, çalışmanın başlığında geçen "sosyal güvenlik hakkı"dır. Belirtmek gerekir ki, sosyal güvenlik hakkı, genel kabul gören anlayışta sosyal sigorta hakkı olarak kabul edilmektedir. Eğer bu yaklaşım benimsenecek olursa, yaşlı bakımını bir sosyal güvenlik hakkı olarak nitelemek yalnızca bakım sigortasını düzenlemiş olan sınırlı sayıda hukuk sistemi açısından mümkün olacaktır. Ancak bu çalışmada, sosyal güvenlik hakkı, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetleri de içeren geniş anlamıyla kullanıldığından, İsveç modelinde olduğu gibi yaşlı bakımını sosyal hizmetler kapsamında düzenleyen sistemler için de "sosyal güvenlik hakkı" kavramının kullanılması tercih edilmiştir. Bu tercihin nedenleri, çalışmanın sosyal güvenlik hakkının anlamı ve kapsamı başlıklı birinci bölümünde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Çalışmanın devamında sırasıyla; yaşılılığın beraberinde getirdiği sosyal sorunların neler olduğu, yaşlı bakımında kurumsal bakım ve evde bakım modelleri, yaşlı bakımını sosyal sigortaların kapsamında düzenleyen Almanya örneği ile yaşlı bakımını sosyal hizmetlerin kapsamında düzenleyen İsveç örneği, Türk hukukunda yaşlı bakımına ilişkin hukuki düzenlemeler, uluslararası belgeler ve uluslararası sözleşmelerde yaşlı bakımı ele alınmak suretiyle, ülkemizde oluşturulacak modele ışık tutmaya çalışılmıştır.(GİRİŞTEN)

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ..............................................................................................VII
İÇİNDEKİLER ...................................................................................XI
K ISA LTM A LAR............................................................................... X V
GİRİŞ.....................................................................................................1
I. SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ ANLAMI VE KAPSAMI ..7
1. Sosyal Güvenlik Kavramı........................................................................7
a . Ter mi noloji ..........................................................................................7
b. Sosyal güvenliğin dar ve geniş tanımları ......................................9
c. Sosyal güvenliğin alt kavramları...................................................10
aa. Sosyal sigortalar .........................................................................10
bb. Sosyal yardımlar ........................................................................11
cc. Sosyal hizmetler.........................................................................13
2. Beveridge Raporu ve sosyal güvenliğin insan hakkı niteliği
kazanması..................................................................................................13
a. Beveridge’i etkileyen düşünsel ve tarihsel ortam......................14
b. Beveridge Raporu’nda yer alan ilkelerin sosyal
güvenliğin insan hakkı niteliği kazanmasına etkisi.................15
aa. Yoksullukla mücadele ve insan onuruna yaraşır
asgari yaşam düzeyi ilkesi........................................................15
bb. Genellik ilkesi.............................................................................16XII
3. İnsan Hakları Belgelerinde Benimsenen Sosyal Güvenlik
Anlayışı: Gelirin Güvencesi mi? İnsan Onuruna Yaraşır
Yaşam Düzeyi mi? ...................................................................................17
4. Sosyal Güvenlik Hakkının Tanımı ve Birleşmiş Milletler
Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Komitesi’nin 19 No’lu
Genel Yorumu  ........................................................................................ 23
II. YAŞLILIĞIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ SOSYAL
SORUNLAR.................................................................................27
1. Yaşlılıkta Yalnızlık...................................................................................27
2. Yaşlılıkta Yoksulluk.................................................................................29
3. Yaşlılıkta Sosyal Dışlanma  ...................................................................31
4. Yaş Ayrımcılığı.........................................................................................35
5. Yaşlıların İhmal ve İstismarı.................................................................39
6. Yaşlılıkta Güçsüzlük, Bakıma ve Yardıma Muhtaçlık.....................43
III. YAŞLI BAKIMINDA TEMEL TARTIŞMA ALANLARI.........47
1. Yaşlı Bakımından Kim Sorumludur: Aile mi? Toplum mu? .........47
a. Kültürel farklılıkların yansıdığı farklı refah devleti
modellerinde yaşlı bakımından sorumluluk: KuzeyGüney karşılaştırması......................................................................47
b. Kuzeyi de etkisi altına alan küresel trendler: Aileye geri
dönüş ve yaşlı bakımının piyasalaşması..................................... 50
2. Kurum Bakımı mı? Evde Bakım mı? ................................................. 54
a. Kurum bakımının tanımı ve türleri............................................ 54
b. Evde bakımın tanımı, kapsamı ve türleri....................................55
c. Evde bakımın yaygınlaşmasının nedenleri ................................57
d. Evde bakım hizmeti veren kuruluşlar..........................................59
3. Yaşlı Bakımında Farklı Sosyal Güvenlik Modelleri ....................... 60
a. Dünyada uygulanan modeller ...................................................... 60
b. Bakım sigortası: Almanya örneği .................................................62
IV. İSVEÇ REFAH DEVLETİNDE YAŞLI BAKIMI VE
UYGULAMA ÖRNEKLERİ.......................................................67
1. İsveç’te Nüfus Yaşlanması ve Yaşlı Bakımı Hakkında Genel
Bilgiler........................................................................................................67XIII
2. İsveç Refah Devletini Oluşturan Temel Hukuki Yapı ................... 69
a. İsveç iş hukuku................................................................................. 69
b. İsveç sosyal refah hukuku...............................................................74
3. İsveç Refah Devletinde Yaşlı Bakımı................................................. 77
a. Yaşlı bakımının değişik özellik gösteren dönemleri ............... 77
b. Yaşlılara yönelik bakım hizmetleri...............................................79
aa. Evde bakım hizmetleri............................................................. 80
bb. Kurum bakımı .......................................................................... 83
cc. Sağlık bakımı  ............................................................................ 83
c. Yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerin
finansmanı ........................................................................................ 86
d. İsveç hukukunda yaşlı bakımında ayrımcılık yasağı .............. 87
V. TÜRKİYE’DE NÜFUS YAŞLANMASI VE TÜRK
HUKUKUNDA YA ŞLI BAK I M IN IN HUKUK SAL
TEMELLERİ ...............................................................................89
1. Türkiye’de Yaşlı Nüfusun Genel Görünümü ...................................89
2. Türk Hukukunda Yaşlı Bakımının Temeli Olan İlkeler ve
Haklar ........................................................................................................91
a. Sosyal devlet ilkesi............................................................................91
b. Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı..................................................93
c. Çalışma hakkı ve bakım izinleri .................................................. 96
d. Sağlık hakkı ve yaşama hakkı ........................................................98
e. Şehir ve konut hakkı ..................................................................... 100
3. Sosyal Güvenlik Hakkı Olarak Yaşlı Bakımı ..................................101
a. Sosyal sigorta hakkı açısından.....................................................101
b. Sosyal yardım hakkı açısından................................................... 106
aa. 65 yaş aylığı.............................................................................. 106
bb. Engelli yaşlı yakınlarına evde bakım aylığı ...................... 112
c. Sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı açısından ................. 115
aa. Genel olarak............................................................................. 115
bb. Huzurevleri ...............................................................................117
cc. Gündüzlü bakım ve evde bakım.......................................... 123XIV
dd. Evde sağlık bakımı..................................................................128
4. Aile Hukukunda Yaşlı Bakımı........................................................... 132
VI. ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA YAŞLI BAKIMI .........135
1. Uluslararası Hukuk Belgeleri ve Sözleşmelerde Yaşlı
Bakımına İlişkin Düzenlemeler........................................................ 135
a. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi................................................. 135
b. Birleşmiş Milletler’in Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklara İlişkin Sözleşmesi.......................................................... 138
c. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sosyal Güvenliğin
Asgari Normları Hakkında 102 Sayılı Sözleşmesi..................141
d. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa
Sosyal Haklar Komitesi’nin Şart’ın 23. maddesi
kapsamında Türkiye’ye ilişkin gözlem sonuçları................... 143
e. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin yaşlı hakları ve yaşlı bakımına
ilişkin örnek kararları ................................................................... 149
aa. AİHM’nin doğrudan yaşlı bakımına ilişkin kararları ... 150
bb. AİHM’nin dolaylı yoldan yaşlı bakımını etkileyen
kararları .................................................................................... 156
aaa. Yaşlı aylıklarına ilişkin kararlar .................................. 156
bbb. Cezaevlerinde kalan yaşlılara ilişkin kararlar......... 159
2. Doğrudan Yaşlı Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme
Bulunmaması ve Bunun Gerekliliği Üzerine................................. 162
3. Uluslararası Sosyal Politikada Yaşlı Haklarına ve Yaşlı
Bakımına İlişkin İlkeler ...................................................................... 166
a. Genel olarak.................................................................................... 166
b. Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar
Komitesi’nin Yaşlıların Ekonomik Sosyal ve Kültürel
Haklarına İlişkin 6 No’lu Genel Yorumu ................................ 168
SONUÇ VE ÖNERİLER ..................................................................175
BİBLİYOGRAFYA ...........................................................................183