Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (13)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Soruşturma ve Koruma Tedbirleri

Soruşturma ve Koruma TedbirleriSayfa Sayısı
:  
273
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-9041-35-9

30,00 TL

Sunuş


Yirmi birinci yüzyılda insanlık bir çok alanda ilerleme kaydetmiştir. Kendisi teknoloji ve bilgi çağı olarak nitelense de bu çağa en çok yakışan sıfat "İnsan Haklan Çağıdır." Her ne kadar dünyanın değişik yerlerinde bu sıfatla bağdaşmayan durumlar yaşansa da Türkiye açısından özellikle 2005 yılı msan hakları alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmuştur.

Ceza hukuku sisteminin en temel unsurlarını oluşturan ve insan haklarına doğrudan müdahale eden temel kanunlar (TCK, CMK, CGTİK, Kabahatler, Denetimli Serbestlik, Çocuk Koruma gibi) ve bunlara ilişkin yönetmelikler yapılmış ve aynı tarihte yürürlüğe konmuştur.

Kanunların yürürlüğü tarihinden bugüne sekiz ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, kamunun hatta uygulayıcıların vicdanlarını yaralayan bazı hususlar ortadan kalkmış, cezalarda nispi adalet kendini göstermeye başlamıştır. Beklendiği gibi uygulamada kaygı verici aksaklıklar ve toplumu yaralayacak, sosyal travmalara yol açacak durumlar yaşanmamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında en büyük pay şüphesiz kanunu yapanlar kadar onu özgürlükçü, toplumumuzun anlayışına uygun ve amaca hizmet eder şekilde yorumlayarak, uygulayıcılarındır.

Böyle köklü ve kapsamlı bir kanunlaşma sürecinin neticesinde bazı eksiklik ve aksaklıkların çıkması kaçınılmazdır.

Bu çalışmanın amacı yeni düzenlemeler ışığında soruşturma makam ve memurlarına soruşturma evresinde yapılacak işlemler hakkında somut ipuçları vermektir.

Bu amacın gerçekleştirilmesinde bir yıllık hazırlık, sekiz aylık uygulama ve /Adalet. Bakanlığı′nın düzenlediği bilgilendirme toplantılarında ortaya konulan yorumlar ve uygulamanın ışığında beliren fikirlerden istifade edilmiştir. Yorumların ortaya konmasında kaynak Alman Ceza Muhakemesi Kanunu ve AİHM içtihatlarından yararlanılmıştır.

Soruşturma evresi ile ilgili olarak yaptığım bu çalışmanın uygulayıcılara faydalı olması dileği ve saygılarımla...

Erdal YERDELEN

Nisan 2006, Uludere

İÇİNDEKİLERSunuş ...1
Kısaltmalar


I. BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİ 11


A. Kavram ... H
B. Ceza Muhakemesine Hakim Olan İlkeler 11
C. Ceza Muhakemesinin İşlevi 12
II. BÖLÜM SORUŞTURMA 13
A. Kavram 13
B. Soruşturma Organları 14
1. Cumhuriyet Savcısı 14
Genel Görevleri 14
Soruşturma Görevi 15
Soruşturmadaki Yükümlülükleri 16
a.Maddi Gerçeği Araştırmak 16
b.Adil Yargılamanın Yapılabilmesi İçin Çalışmak 16
c.Şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplamak ve
muhafaza altına almak 17
Delillerin Özellikleri 18
aa. Olayla İlgili Olmak 18
bb. Faydalı Olmak 18
cc. Mantıki ve Gerçekçi Olmak 18
dd.Müşterek Olmak 18
ee. Hukuka Uygun Olmak 19
d.Şüphelinin Haklarını Korumak 20
Soruşturmadaki Yetkileri 20
2. Kolluk 22
Genel Olarak Kolluk 22
Adli ve İdari Kolluk Ayrımı 22
Adli Kolluk Görevlileri Kimlerdir ? 23
a. Ceza Muhakemesi Kanunu′na Göre 23

b. Teşkilat Kanunlarına Sö′re 24
c. İçişleri Bakanlığı Genelgelerine Göre 25
d. Adalet Bakanlığı Genelgelerine Göre 26
Adli Kolluk Görevlerine İlişkin Esaslar 27
Cumhuriyet Savcısı ve Adli Kolluk İlişkileri 29
Adli Kolluğun Eğitimi 31
Adli Kolluğun Denetlenmesi 31
C. Soruşturmanın Başlaması 32
Suç Şüphesi 32
Suç Şüphesi Nasıl Edinilir? 32
Şikayet 33
İhbar 33
Talep 33
Müracaat 34
Suç Duyurusu 34
D. Soruşturma İşlemlerinin yürütülmesi 36
1. Yer Gösterme İşlemi 36
Kim Yaptırır? 36
Nasıl Yaptırılır? 36
Tutanak 36
2. Olay Yeri İncelemesi İşlemi 37
Kim Yaptırır? 37
Nasıl Yapılır? 37
Belgelemek (Tutanak, Kroki, Fotoğraf) 40
Delillerin Toplanması ve Muhafazası 40
Uygulamada Yapılan Yanlışlar 42
3. İfade ve Sorgu 43
Davetiye ile Çağırma 43
Zorla Getirme Kararı 44
İfade Alma Usulü 44
CMK m.l47′ye Söre İfade Almada Dikkat Edilecek Hususlar45 Şüphelinin Kimliğini Açıklamaması veya Yanlış Beyan Etmesi 45

Mülga CMUK′tan Farklı Olan Hususlar 46
İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller 48
Başarılı Bir İfade Almanın Esasları 50
4 . Savunma 50
Müdafii Görevlendirilmesi 50
Müdafii Bulundurmanın Zorunlu Olduğu Haller 51
Müdaf iinin Görev ve Yetkileri 51
Müdafii Görevinden Yasaklama 53
Yasaklamanın Şartları 54
Yasaklamanın Sonuçları 55
E. Soruşturmanın Sonuçlanması 55
1. Kamu Davasının Açılması 58
İddianamede Bulunması Gereken Unsurlar 58
İddianamenin İadesi 59
İade Nedenleri 60
Görevsizlik Gerekçesi İle İade Kararı Verebilir mi? 60
Delillerin Yetersizliği Gerekçesiyle İade Kararı Verilebilir mi?... 60
İade Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 63
İade Kararına İtiraz 64
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 65
Nedenleri 65
Kararın Hukuki Mahiyeti 66
Karara İtiraz ve Sonuçları 66
III. BÖLÜM KORUMA TEDBİRLERİ
Kavram 68
A. Zorla Getirme Kararı 68
B. Yakalama 70
Kolluğun Doğrudan Yakalama Yetkisi 70
C. Yakalama Emri 73
Yakalama Üzerine Adli Kolluğun Yapacağı İşlemler 74
Yakalamanın Doğal Sonucu Olarak Adli Kolluğun Yetkileri 74
Yakalandığının Şüphelinin Yakınlarına Bildirilmesi 75

Sağlık Kontrolü 76
Yakalama Üzerine Adli Makamların Yapacağı İşlemler 77
Yakalama Emrinin Amacı 77
Pratiğin İcadı "Yol Tutuklaması" 77
D. Gözaltına Alma 78
Kavram 78
Gözaltı Süresi 78
Nezarethane İşlemleri 80
Çocuk şüpheliler hakkında özel hükümler 81
E. Tutuklama 82
Şartları 82
Tutuklamada Usul ve Şüphelinin Hakları 83
Cumhuriyet Savcısının İtirazı 84
Şüpheli veya Sanığın İtirazı 86
Salıverilen Tutuklunun Yükümlülüğü 86
Tutuklulukta Geçecek Azami Süreler 87
F. Adli Kontrol 87
Kavram 87
Şartları 88
Bu Kapsamdaki Yükümlülükler 89
Karar Vermede Usul 90
Sonuçları ve İnfazı 91
G. Güvence 92
H. Arama 93
Kavram 93
Sebepleri 93
Karar Verme Yetkisi 94
Karar alınmadan Yapılacak Arama 95
Aramanın Yapılma Şekli 97
Durdurma ve Kontrol 97
Kişinin Üst ve Eşyasının Aranması 98
Giysiler Çıkartılmak Suretiyle Üst Araması.... 99

Araçlarda Arama 99
Konut ve İşyerinde Arama 100
Arama Tutanağı 102
İlgiliye Verilecek Belge 102
Arama Karan Kapsamı Dışında Şeylerin Ele Geçirilmesi 104
I. Elkoyma 104
Kavram 104
Elkoyma ve Muhafaza Altına Alma Arasındaki Fark ve Sonuçları 104
Karar Verme Yetkisi 105
Elkoyma Usulü 105
Elkoyma Tutanağı 106
Askeri Mahallerde Arama ve Elkoyma 106
Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelere Elkoyma 106
Belge ve Kağıtlar Hakkında Yapılacak İşlemler 107
J. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 108
Bu Kapsamdaki Değerler 108
Sebepleri 109
Bu değerlere Elkoyma Usulü 110
K. Postada Elkoyma 110
L. Avukat Bürolarında Arama ve Elkoyma 111
Şartları 111
Arama Usulü 111
M. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 111
N. Bilgisayar Kütüklerinde Arama ve Elkoyma 112
O. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 113
P. Elkonulan Eşyanın İadesi 113
R. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 113
Kavram 114
İstihbarı, Önleyici Dinleme ve tespit 115
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince İletişimin Denetlenmesi 116
Şartları 116
Kararın Alınmasında Usul 118


Kararın Uygulanması 119
Tedbirin Süresi 120
Sonuçları 120
S. Gizli Soruşturmacı Kullanma 121
Şartları : 122
Usulü ve Sonuçları 122
T. Teknik Araçlarla İzleme 123
Şartları 123
Usul ve Sonuçlan 124
IV. BÖLÜM KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
A. Kavram 126
B. Tazminatı Gerektiren Haller 126
C. Tazminat İşleyemeyecek Kişiler 127
D. Tazminat İstemenin Şartları 127
E. Tazminatın Kamu Görevlisine Rücu 128
F. Tazminatın Diğer Kişilere Rücu 129
G. Tazminatın Geri Alınması 129


İLGİLİ YÖNETMELİKLER


• Yakalama,Gözaltma Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 133
• Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 147
• Adli Kolluk Yönetmeliği 162
• Suç Eşyası Yönetmeliği 168
• Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması,
Muhafazası ve İlgili Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik 177
• Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal
Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev Ve Yetkileri
Hakkında Yönetmelik 182

• Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi,Genetik İncelemeler ve Fizik
Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik 192
• Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca
Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 198


• 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 202
• Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 208


İLGİLİ GENELGELER


• Soruşturmaların Yürütülmesi, Soruşturma Evrakının Düzenlenmesinde
ve Tamamlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Genelge 227
• Şüphelilerin Müdafi Yardımından Yararlandırılması Hakkında Genelge.... 235
• Tebligat İşlemleri Hakkında Genelge 238
• Terörle Mücadele Kanunu′nun Uygulanmasında Görev A\ar\ Kamu
Görevlilerinin Tanık Olarak Dinlenirken Kimlik ve Görüntülerinin Deşifre
Edilmemesi Hakkında Genelge 240
• Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar Ve Kovuşturmalar Hakkında
Genelge 241
• Zorla Getirme Kararları Hakkında Genelge 244
• Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar 246
• Cumhuriyet Savcıları Tarafından Soruşturmalar Sırasında Basın ve Yayın
Organlarına Bilgi Verilmemesi Hakkında Genelge 257
• En Üst Dereceli Kolluk Amirleri Hakkında Yapılan İnceleme ve Soruşturma
İşlemleri Hakkında Genelge 259
• Faili Meçhul Olaylar ve Cinayetler Hakkında Genelge 261
• İşkence Ve Kötü Muamele İddialarına İlişkin Olarak Yapılan Soruşturmalar
Hakkında Genelge 264
• Kovuşturma Yapılması Adalet Bakanının İznine Bağlı Suçla İlgili İşlemler
Hakkında Genelge 267
• Noterler Hakkında Yapılan İnceleme Ve Soruşturma İşlemleri Hakkında
Genelge 269
• Soruşturmalarda İnsan Hakları İhlallerine Yol Açılmaması Hakkında
Genelge 271