Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (43)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Sorulu-Cevaplı İş Hukuku Uygulaması (4857 Sayılı İş Kanunu)

Sorulu-Cevaplı İş Hukuku Uygulaması (4857 Sayılı İş Kanunu)Sayfa Sayısı
:  
394
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-315-356-6

108,00 TLDördüncü baskısı gerçekleştirilen bu kitap, İş Kanununda yapılan en son değişiklikler ile güncel Yargıtay kararları ve öğretide geliştirilen görüşler de dikkate alınarak güncellenmiştir. İş hukuku uygulamacılarına ışık tutmak amacıyla iş mevzuatı alanında hemen her konuya cevap verebilecek pratik ve güncel bir kitap okuyuculara sunulmuştur. İş Hukuku ile ilgili 578 adet soru ve cevabının yer aldığı çalışmada 4857 sayılı İş Kanunu’nun tam metnine de yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLE


KISALTMALAR V


GİRİŞ  1


TEMEL KAVRAMLAR


SORU 1: İş Hukukunun tanımı ve kapsamı nedir? 3


SORU 2:İş Hukukunu nitelik açısından diğer hukuk dallarından ayıran en 


    önemli özelliği nedir ? 4


SORU 3: İş Hukukunun konusu nedir? 6


SORU 4: İş hukukunun kaynakları nelerdir? 6


BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER


SORU 5: Kimler işçi ve işveren sayılır ?  İşyerinin tanımı nasıl yapılır? 9


SORU 6: Toplum yararına program kapsamında çalışanlar işçi midir? 11


SORU 7: Pazarlamacı olarak çalışanlar işçi sayılır mı? 11


SORU 8: Birden fazla gerçek işvereni bulunan bir işyerinde işçilere karşı 


hukuki ve cezai sorumluluk kime aittir? 11


SORU 9:Mevsimlik iş nedir? Mevsimlik işçi kime denir? 11


SORU  10: Alt işveren kime denir? Asıl işveren alt işveren ilişkisi  


                   nasıl doğar? 12


SORU 11: Asıl işveren alt işveren ilişkisinde işçilik haklarında, birlikte 


  sorumlu olmanın kapsamı ve sınırları nelerdir? 13


SORU 12: Asıl işveren alt işveren uygulamasında “asıl işin bir bölümü ”her                 


                  zaman bölünerek alt işverene verilebilir mi? 14


SORU 13: Alt işveren işçisinin üstlenilen hizmet dışında başka işte


 çalıştırılması nasıl bir hukuki sonuç doğurur? 15


SORU14: Asıl işveren sorumluluktan kurtulmak için alt işverenlik 


 sözleşmesine “kendisini işçilik haklarından kurtaracak” hüküm  


                   koyabilir mi? 15


SORU 15: Asıl işveren alt işveren ilişkisinde muvazaalı işlem nedir? 16


SORU 16: Alt işverenler işyerlerini Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne        


                  bildirmek zorunda mıdırlar? 17


SORU 17: Muvazaalı alt işverenlik  ilişkisinde, işverenlerin itiraz hakkı 


                 var mıdır? 18


SORU 18: Alt işvereni değiştiği halde, aynı işyerinde çalışmaya devam 


 eden işçisinin işçilik haklarından kim sorumludur? 18


SORU 19: Alt işverenlik ilişkisinin sona ermesinin ardından ihaleyi kaybeden 


  alt işverenin kıdem tazminatı sorumluluğu devam eder mi? 19


SORU 20: Alt işveren işçisinin ödenmeyen ücretinden ve kullandırılmayan 


  yıllık izninden asıl işveren de sorumlu mudur? 20


SORU 21: Anahtar teslimi iş verilmesi halinde ihale makamının tazminat                    


                  sorumluluğu var mıdır? 20


SORU 22: Alt işveren işçisinin pozisyonu dışında çalıştırılmasının hukuki  


                  sonucu nedir? 20


SORU 23: Alt işvereni değiştiği halde, aynı kamu işyerinde çalışmaya  


                 devam eden alt işveren işçisinin iş sözleşmesinin feshi halinde,  


                  kıdem tazminatından kim sorumludur? 21


SORU 24: Alt işveren işçisinin açtığı işe iade davasında, işe iade  


                  yükümlüğü kime aittir? 21


SORU 25: Rödövans sözleşmesi ile iş alan işverenin işçisinin ölümlü iş  


                  kazasından asıl işveren de sorumlu mudur? 22


SORU 26: Alt işveren işçisinin ölümlü iş kazasından asıl işverenin cezai  


                  sorumluluğu var mıdır? 22


SORU 27: İş kazalarında işverenin hangi hallerde tazminat sorumluluğu  


                  yoktur? 22


SORU 28: İşçinin kendi kusuruyla iş kazası geçirmesi durumunda da,  


                  işverenin sorumluluğu var mıdır? 23


SORU  29: Evde hastaya bakan hemşire ve çocuk bakıcısı İş Kanunu  


                  kapsamında mıdır? 23


SORU 30: Ev tipi sosyal hizmet biriminde çalışanlar İş Kanunu kapsamında  


                  mıdır? 23


SORU 31: Usta öğreticiler İş Kanunu kapsamında mıdır? 23


SORU 32: Teknik direktörler İş Kanunu kapsamında mıdır? 24


SORU 33: Esnaf ve Sanatkarlar İş Kanunu kapsamında mıdır? 24


SORU 34: İşçinin, ücretinin üçüncü kişiler tarafından ödenmesi, işçi  


                  niteliğinin kazanılmasına engel teşkil eder mi? 25


SORU 35: Limited şirket ortakları İş Kanunu kapsamında mıdır? 25


SORU 36: Anonim şirket ortakları, yönetim kurulu  üyeleri ve müdürler işçi  


                  statüsünde midir? 26


SORU 37: Anonim şirketin ortak ve yönetim kurulu üyeleri bağımsız çalışan  


                  olarak sigortalı kabul edilebilir mi? 26


SORU  38: Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödeyerek sigortalı olmak,  


                   kişinin işçi sayılması için yeterli midir? 27


SORU 39: Tarım ve Orman İşlerinin yapıldığı işyerleri İş Kanunu  


                   Kapsamında mıdır? 27


SORU 40: İşveren vekili nasıl tanımlanır, İşveren vekilliği ile işçilik aynı 


                  kişide birleşebilir mi? 28


SORU 41: İşveren vekilinin kural olarak işvereni mahkemede temsil yetkisi  


                  var mıdır? 28


SORU 42: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında işçi  


                  sayılanlar, İş Kanunu kapsamında da işçi sayılır mı? 29


SORU 43: İşyerinin veya bir bölümünün devri, çalışanlar ve işverenler  


                  açısından hangi hukuki sonuçları doğurur ? 29


SORU 44: Tek bir iş sözleşmesi ile birden çok işverenin birlikte istihdam  


                  ettiği işçinin işçilik haklarından hangi işveren sorumludur? 31


SORU 45: Şirket ortaklarının aynı kişi veya akraba olması, işverenler  


                  arasında organik bağın kabulü için yeterli midir? 31


SORU 46: Organik bağ ve birlikte istihdam arasındaki fark nedir? 32


SORU 47: İşyeri devrinde kıdem tazminatından hangi işveren sorumludur? 32


SORU 48: İşyerinin başka bir işverene satılması halinde, çalışmasını sürdüren  


                  işçinin, iş sözleşmesi bir süre sonra yeni işverence sona erdirilirse  


                 ihbar ve kıdem tazminatından hangi işveren sorumludur? 32


SORU 49: İşyerinin satılması veya kiraya verilmesi halinde, işçi ya da işveren  


                  bu gerekçe ile iş sözleşmesini feshedebilir mi? 33


SORU 50: İşçinin, iş sözleşmesinin devrine onay vermemesi hangi hukuki  


                  sonuçları doğurur? 34


SORU 51: Gerçek (Yalın) anlamda geçici iş ilişkisi nedir, esasları nelerdir? 34


SORU 52: Gerçek anlamda geçici iş ilişkisinin kurulabilmesi için, işe  


                  başlarken iş sözleşmesine hüküm konulması yeterli midir? 35


SORU 53: Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi nedir, esasları nelerdir? 35


SORU 54: Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin kurulma şartları nelerdir? 36


SORU 55: Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin kurulmasının yasaklandığı  


                  işyerleri nerelerdir? 37


SORU 56: Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi kurulacak işyerlerinde istihdam  


                  kotası var mıdır? 37


SORU 57:  Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile işçiyi istihdam edecek olan  


                  geçici işverenin yükümlülükleri nelerdir? 38


SORU 58: Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde özel istihdam bürosu  


                 işverenin yükümlülükleri nelerdir? 39


SORU 59: Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile çalışan işçinin iş kazasına  


                 uğraması durumunda, sorumluluk kime aittir? 39


SORU 60: Geçici işçi sağlama sözleşmesinin tarafı olan işverenlerin İSG ile  


                  ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından      


                  “sorumsuzluk anlaşması” yapmaları geçerli midir? 40


SORU 61: Geçici iş ilişkisi ile istihdam edilen işçinin ödenemeyen 


       ücretinden kim sorumludur? 40


SORU 62: Geçici iş ilişkisinde yasal sürenin tamamlanmasına rağmen işçi  


                  çalışmaya, işveren de çalıştırmaya devam ederse, nasıl bir hukuki  


                  sonuç doğar? 40


SORU 63: Geçici işçi, işyerinde kusuru ila sebep olduğu zarardan kime 


      karşı sorumludur? 41


SORU 64: Geçici iş ilişkisi ile çalışan işçinin temel çalışma koşulları nedir? 41


İKİNCİ BÖLÜM


İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ VE FESİH


SORU 65: İş sözleşmesi nedir? İş sözleşmesinin türleri nelerdir ? 43


SORU 66: İş sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunlu mudur? 44


SORU 67: İşverenlerin iş sözleşmesine aykırı davranışları hapis cezasını  


                  gerektirir mi? 45


SORU 68: Geçersizliği sonradan anlaşılan iş sözleşmesi nasıl bir hukuki  


                 sonuç doğurur? 45


SORU 69: Belirli süreli iş sözleşmesi nedir, zincirleme yapılan iş  


                  sözleşmelerinin hukuki sonuçları nelerdir ? 45


SORU  70: Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir işçi, belirsiz süreli  iş  


                   sözleşmesiyle çalışan işçiye göre farklı işleme tabi tutulabilir mi? 46


SORU 71: Belirli süreli iş sözleşmesi, süresi bitmesine rağmen taraflarca  


                  sürdürülürse ne kadar süre ile uzar? 47


SORU 72: Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden önce işveren tarafından,  


                 haklı olmayan bir sebeple feshinde ödenen bakiye ücret için faiz  


                  ve sigorta primi ödenmesi gerekir mi? 48


SORU 73: Belirli süreli iş sözleşmelerinde değişiklik feshi hükümleri  


                 geçerli midir? 48


SORU 74: Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler kötü niyet  


                 tazminatından yararlanabilirler mi? 48


SORU 75: Belirli süreli iş sözleşmelerine deneme süresi konulabilir mi? 49


SORU 76: Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi evlenme veya  


                  muvazzaf askerlik dolayısıyla sözleşmeyi feshedip kıdem       


                  tazminatı alabilir mi? 49


SORU 77: Belirli: süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi aniden işi bırakırsa,  


                  hangi tazminatları ödemek zorunda kalabilir? 49


SORU 78: Kısmi süreli iş sözleşmesi nedir ? 49


SORU 79: Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan bir işçi, tam süreli 


      çalışan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulabilir mi? 50


SORU 80: Birden fazla işyerinde kısmi süreli çalışma sınırlandırılabilir mi? 52


SORU 81: Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri 


                 nasıl kullandırılır? 52


SORU 82: Kısmi süreli iş sözlşemesi ile çalışam işçinin kıdem hesabı nasıl  


                 yapılır? 52


SORU 83: Çağrı üzerine çalışma nedir, çağrı üzerine çalışmanın esasları  


                  nelerdir? 53


SORU 84: Uzaktan çalışma nedir? 54


SORU 85: Asgari süreli iş sözleşmesi nedir? 55


SORU 86:  Asgari süreli iş sözleşmesi sürenin dolması ile sona erer mi? 55


SORU 87: Asgari süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirilmesi  


                  halinde, işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilir mi? 56


SORU 88: Azami süreli iş sözleşmesi nedir? 56


SORU 89: Fesih nedir? İş sözleşmesini fesih bildirimine yetkili olanlar  


                  kimlerdir? 56


SORU 90: Fesih bildirimi açık bir şekilde mi yapılmalıdır? 58


SORU 91: Fesih bildirimi ne zaman hüküm doğurur? 58


SORU 92: Fesih bildiriminden hangi hallerde dönülebilir? 58


SORU 93: Fesih bildirimi SMS ya da Mail yoluyla yapılabilir mi? 59


SORU 94: İşçinin raporlu olduğu sürede yapılan fesih bildirimi ne zaman 


                  hüküm doğurur? 59


SORU 95: İş sözleşmesinin feshi işleme konulmamış ve işçi çalışmaya  


                  devam etmişse, fesih ne zaman gerçekleşmiş olur? 59


SORU 96: İşverence, fesih bildirim süresi içinde haklı nedenle fesih         


                  yapılabilir mi? 60


SORU 97: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmayan koşullarda  


                  çalıştırılan işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir mi? 60


SORU 98: İşçinin hafif kusuru ile 30 günlük ücreti tutarından fazla 


      işverenin malına zarar vermesi, haklı fesih sebebi midir? 60


SORU 99: İş Kanununa göre kimler iş güvencesi kapsamındadır? 61


SORU 100:  30’dan fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman işyeri işçilerine 


         iş güvencesi hükümleri uygulanabilir mi? 64


SORU 101: İş güvencesi kapsamında 30’dan fazla işçi çalıştırma kriteri iş ve 


                   toplu iş sözleşmesi ile düşürülebilir mi? 64


SORU 102: Altı ayı tamamlamasına kısa bir süre kala iş sözleşmesi  


                   feshedilen işçi, iş güvencesinden yararlanabilir mi? 64


SORU 103: İş güvencesi kapsamında olan işçi kötü niyet tazminatı talep  


                    edebilir mi? 65


SORU 104: E-Posta veya kısa mesaj (sms) ile yapılan iş sözleşmesinin  


                   fesih bildirimleri geçerli midir? 65


SORU 105: İşyerinden kendi isteği ile ayrılan işçi iş güvencesi  


                    hükümlerinden yararlanabilir mi? 65


SORU 106: İş sözleşmesinin feshi için geçerli olmayan nedenler nelerdir? 66


SORU 107: İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli nedenler  


                    nelerdir? 67


SORU 108: İşçinin sık rapor alması iş sözleşmesinin işverence geçerli  


                    nedenle feshini gerektirir mi? 68


SORU 109: İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenler nelerdir? 68


SORU 110: İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan 


        geçerli nedenler nelerdir? 69


SORU 111: Türk İş Hukukunda “haklı neden” ile “geçerli neden” arasındaki 


                     fark nedir, geçerli nedenle fesihte ispat yükümlülüğü kime aittir? 70


SORU 112: Geçerli nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçinin, savunması 


                   alınmak zorunda mıdır? 71


SORU 113: İşçiye davranışları nedeniyle ihtar verilmeden önce savunması  


                   alınmalı mıdır? 73


SORU 114: İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshinde makul süre ne kadar  


                   olmalıdır? 73


SORU 115: İş sözleşmesi geçersiz bir nedenle feshedilen işçi, nereye ve ne 


                    kadar süre içinde, başvurmalıdır? 73


SORU 116: Arabulucu, işe iade başvurusunda bulunan işçiyi işvereni ile   


                    anlaştırırsa, işveren hangi tazminatları ödemelidir? 74


SORU 117: İşe iade davası sonuçlandığında, boşta geçen süre ücretinden  


                    sigorta pirimi ve gelir vergisi kesilir mi? 74


SORU 118: İşe iade davasını kazanan işçi, işe başlatılmazsa hangi  


                   tazminatlara hak kazanır? 75


SORU 119: İşe iade davasını kazanan işçi, yeni bir işe girmiş ve eski işine 


                    dönmek istemiyorsa, hangi tazminata hak kazanabilir? 76


SORU 120: İşe başlatmama tazminatından sigorta primi ve gelir vergisi 


                    kesilir mi? 77


SORU 121: Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi feshedilirken  


                    hangi kriterler dikkate alınmalıdır? 77


SORU 122: İşe iade davasını kazanan işçinin, işe başlamak için on işgünü  


                    içinde işverene şahsen başvurması zorunlu mudur? 78


SORU 123: Emekliliğe hak kazanan işçinin iş sözleşmesi işverence geçerli  


                    nedenle sona erdirilebilir mi? 78


SORU 124: İş Güvencesi kapsamı dışında bırakılan işçilerin iş sözleşmeleri,  


                    fesih hakkının kötüye kullanılması yoluyla sona erdirilirse, işçi  


                     hangi tazminatlara hak kazanır? 79


SORU 125: İş güvencesi kapsamında olan ve iş sözleşmesi feshedilen  


                    işçinin bir aylık dava açma süresi içinde ölmesi halinde,  


                    mirasçılar ölen işçi yerine dava açabilirler mi? 80


SORU 126: İş güvencesi tazminatı hangi ücret üzerinden ödenir? 80


SORU 127:  İşçinin ücretine haciz konması geçerli fesih nedeni midir? 80


SORU 128: İş sözleşmesinin tarafların anlaşması (ikale) ile sona ermesi  


                    durumunda işçi, iş güvencesi hükümlerinden ve işsizlik  


                    ödeneğinden yararlanabilir mi? 80


SORU 129: İkale sözleşmesinde talep işçiden gelmişse, işçiye ek menfaat  


                    temini zorunlu mudur? 81


SORU 130: İstirahat raporlu iken tatile giden işçinin iş sözleşmesi haklı  


                    nedenle feshedilebilir mi? 81


SORU 131: İşyeri sınırları içindeki lojmanda alkol alan işçinin iş  


                    sözleşmesi feshedilebilir mi? 81


SORU 132: İşveren işçinin iş sözleşmesini bildirim süresi vererek  


                    feshettiğini bildirdikten ve bir süre geçtikten sonra, kalan  


                    sürenin ücretini peşin ödeyerek iş ilişkisine son verebilir mi? 82


SORU 133:  İhbar süreleri sözleşme ile azami ne kadar artırılabilir? 82


SORU 134: İşveren, işyeri sendika temsilcisinin yazılı onayını almadan  


                    çalıştığı işyerinde veya işinde esaslı bir değişiklik  


                    yapılabilir mi? 82


SORU 135: İşveren, işyeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesini hangi  


                    hallerde feshedebilir? 83


SORU 136: Sendikal nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçi, feshin  


                    geçersizliği nedeniyle, işe iade davası açabilir mi? 83


SORU 137: İşveren işçinin çalışma koşullarında, işçinin isteği dışında 


                    esaslı değişiklik yapabilir mi? 84


SORU 138: Çalışma koşulu nedir? 86


SORU 139: İşveren nakdi yemek ve yol ücreti yerine, ikame olarak yemek  


                    ve otobüs bileti verebilir mi? 87


SORU 140: İşveren, yönetim hakkına dayanarak, işçinin sözleşmede  


                    belirtilen işyerini değiştirebilir mi? 87


SORU 141:  İşveren tek taraflı ücretsiz izin uygulaması yapabilir mi ? 89


SORU 142: İşverence, ekonomik kriz gerekçe gösterilerek uygulanacak  


                    ücretsiz izin prosedürü nasıl olmalıdır? 90


SORU 143: İşyerinin aynı il sınırları içinde başka bir yere nakledilmesi,  


                    işçiye tek taraflı fesih hakkı verir mi? 90


SORU 144: İşçinin başka işyerlerinde de görevlendirileceğine dair, iş  


                    sözleşmesine konulan hükümler sınırsız mıdır? 90


SORU 145: Tarafların anlaşmasıyla çalışma koşullarında esaslı değişiklik  


                    yapılabilir mi? 91


SORU 146:  İkramiye verilen işyerinde, uygulama nasıl yapılmalıdır? 91


SORU 147: İkramiye ödemeleri hangi hallerde işyeri uygulaması haline  


                    gelmez? 92


SORU 148: İşçi ve işveren anlaşmak suretiyle ikramiyeleri asıl ücrete  


                    ekleyebilirler mi? 93


SORU 149: İşe girerken işçiye bildirilmemiş olan işyeri iç yönetmelikleri  


                    işçi açısından hüküm ifade eder mi? 93


SORU 150: İşverence hazırlanan işyeri iç yönetmelikleri işçinin onayına  


                    tabi midir? 93


SORU 151:  Çalışma şartlarında değişiklik yapılması işçiye tek taraflı  


                    fesih hakkı verir mi? 93


SORU 152:  İş sözleşmesini fesheden taraf bu kararından tek taraflı olarak  


                    dönebilir mi? 94


SORU  153: İşçi ihbar öneline ait ücreti peşin ödeyerek iş sözleşmesini  


                    derhal feshedebilir mi? 94


SORU 154: İhbar önelinin bitiminden önce iş sözleşmesi feshedilirse,  


                    ihbar tazminatı ödenir mi? 94


SORU 155: Başka bir işyerinde çalışmak üzere istifa edip işyerinden  


                    ayrılan işçi, işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda mıdır? 95


SORU 156: İşçi, ihbar tazminatını peşin ödeyerek iş sözleşmesini  


                    feshedebilir mi? 95


SORU 157: İhbar ve kıdem tazminatına esas ücret hesabında, asgari geçim  


                    indirimi dahil edilebilir mi? 96


SORU 158: İşçinin şarta bağlı olarak istifa etmesi geçerli midir? 96


SORU 159: İş sözleşmesinin feshi ne zaman hüküm doğurur? 96


SORU 160: İşverenin, işçisine ihbar öneli verip iş arama izni vermemesi  


                    ya da izni eksik vermesi hangi ücreti ödemesini gerektirir? 96


SORU 161: İş sözleşmesini bildirim öneli tanıyarak fesheden işveren,  


                    işçiye iş arama izni vermek zorunda mıdır? 97


SORU 162: İşçinin deneme süresinde geçen çalışma süresi, kıdem  


                    tazminatı hesabında dikkate alınır mı? 98


SORU 163: Deneme süresi içinde işçinin hastalanması veya kazaya  


                    uğraması halinde deneme süresi uzatılabilir mi? 99


SORU 164: Deneme süresi içinde, iş sözleşmesinin sendikal nedenle  


                    feshinde, sendikal tazminat talep edilebilir mi? 99


SORU 165: İşçiler, askerlikte geçen sürelerini bir sosyal güvenlik  


                    kurumuna borçlanırlarsa, kıdem tazminatı hesabında,  


                    askerlikte geçen süreleri hangi hallerde dikkate alınır? 100


SORU 166: Özel sektörden emekli olanların, borçlandıkları askerlik  


                    süreleri kıdemlerine dahil edilebilir mi? 101


SORU 167: Memur ya da sözleşmeli personelin, kendi isteği ile işçi statüsüne  


                      geçmesi halinde, memuriyette geçen süresi kıdemden sayılır mı? 101


SORU 168: Kamu işyerinde çalışmakta iken askerlik borçlanmasını yapan  


                    ve bilahare çalıştığı işyeri özelleştirilen işçi emekliye 


                    ayrıldığında, askerlikte geçen süresi kıdem tazminatı hesabında  


                      dikkate alınır mı? 102


SORU 169: Askerlikten önce geçen süre için evvelce kıdem tazminatı  


                    almamış olan işçi, askerlikten sonra tekrar işe başlayıp bir süre 


                    çalıştıktan sonra istifaen ayrılırsa, askerlik öncesi yaptığı  


                    hizmet karşılığı kıdem tazminatı alabilir mi? 102


SORU 170: Bedelli askerlik hizmetini ifa için işyerinden ayrılanlar  


                    kıdem tazminatı alabilir mi? 102


SORU 171: İhbar önellerine ilişkin ücret peşin verilerek iş sözleşmesi  


                    feshinde; İhbar öneli, hizmet süresine eklenerek kıdem  


                     tazminatı hesaplanabilir mi? 103


SORU 172: Bedelli askerlikte geçen süreler kıdem süresinden sayılır mı? 104


SORU 173: İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından  


                    dolayı hastalanması veya engelli hale gelmesi durumunda,  


                    işverenin bildirimsiz fesih hakkı var mıdır? 104


SORU 174: İşçinin hastalığı tedavi edilemeyecek derece ise, işverene  


                     fesih hakkı doğar mı? 105


SORU 175: İşyerinde 3 yıldan fazla hizmeti olan ve kendi kusuruna  


                      yükletilemeyen bir hastalık nedeni ile çalışamayan bir işçinin 


                      iş sözleşmesi, işverence ne zaman bildirimsiz feshedilebilir? 105


SORU 176: İşçinin, işvereni hakkında dedikodu yapması, haklı fesih  


                    nedeni midir? 106


SORU 177: İşçinin, işveren veya işveren vekillerine sataşması, haklı  


                    fesih nedeni midir? 106


SORU 178: İşyerinde iki işçinin birbirleriyle kavga etmesi, işveren 


                    açısından haklı fesih nedeni midir? 107


SORU 179: İşyerine sarhoş gelen işçinin iş sözleşmesi haklı nedenle  


                    feshedilebilir mi? 107


SORU 180: İşyerinde şoför olarak çalışan kişinin yıllık izinde iken,  


                    sarhoşluğu nedeniyle ehliyetine el konulması haklı fesih 


                    nedeni midir? 108


SORU 181: İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi, 


                    işçi açısından haklı fesih nedeni midir? 108


SORU 182: İşçinin doğruluğa ve bağlılığa uymayan hangi davranışları  


                    işverene halı nedenle fesih hakkı verir? 109


SORU 183: İşçinin bir haftadan fazla hapsini gerektiren bir suç işlemesi  


                    halinde, iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir mi? 109


SORU 184: İşyerinde işin güvenliğini tehlikeye sokan işçinin iş sözleşmesi  


                    haklı nedenle feshedilebilir mi? 109


SORU 185: İşçinin zorlayıcı nedenlerle bir haftadan fazla işe devamsızlığı,  


                    işverene fesih hakkı verir mi? 110


SORU 186: İşçinin işyeri bilgisayarını ve internet bağlantısını özel  


                    amaçlarla kullanması haklı fesi nedeni midir? 110


SORU 187: By pas ameliyatı geçiren işçinin sağlık nedeniyle fesih hakkı  


                    var mıdır? 111


SORU 188: Sara veya kronik şizofreni hastalığına yakalanan işçi, bu  


                       gerekçeyle fesih hakkını kullanarak kıdem tazminatı alabilir mi? 111


SORU 189: İşverenin işçisine ağır hakeretler etmesi, işçi açısından haklı  


                    nedenle fesih nedeni midir? 112


SORU 190: İşvereni tarafından ağır hakarete uğrayan işçi, manevi  


                    tazminat talebinde bulabilir mi? 113


SORU 191: İşverenin işçisini dövmesi ya da tehdit etmesi, işçi açısından 


                    haklı fesih nedeni midir? 114


SORU 192: İşçinin şahsına işverenin başka bir işçisi tarafından küfür  


                    edilmesi, işçi açısından haklı fesih nedeni midir? 114


SORU 193: İşçinin istirahat raporunu işverene bildirmeyerek işyerinde  


                    çalışmaya devam etmesi işverene fesih hakkı verir mi? 115


SORU 194: İşçinin aldığı istirahat raporunun ne kadarlık kısmı ücretli izin  


                    hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır? 115


SORU 195: İşverenin ölümüyle iş sözleşmesi sona erer mi, bu durumda  


                    işçi ihbar ve kıdem tazminatını kimden talep edebilir? 115


SORU 196: İşverence, ücret veya eklerinin (fazla çalışma ücreti, ikramiye, 


                    hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti vb.) yasal hükümlere göre  


                    ödenmemesi, ya da eksik ödenmesi işçiye bildirimsiz fesih hakkı  


                       verir mi? 116


SORU 197: Sosyal Güvenlik primlerinin haklı bir sebep olmaksızın  


                    belirlenen sürede ödenmemesinden üst düzey yöneticiler 


                    sorumlu mudurlar? 118


SORU 198: Ücreti asgari ücretin üzerinde olmasına rağmen, ücret  


                    bordrosunu ihtirazı kayıt öne sürmeksizin imzalayan işçi, 


                    gerçek ücretini tanık göstererek ispatlayabilir mi? 118


SORU 199: İşçinin eksik ödenen ücrete ihtirazı kayıt koymaması düşük  


                    ücreti kabul ettiği anlamına gelir mi? 118


SORU 200: Sigortasız çalıştırılan işçi bildirimsiz fesih hakkını kullanarak  


                    kıdem tazminatı alabilir mi? 118


SORU 201: İşverence, işyerinde cinsel tacize karşı önlem alınmaması  


                    işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi? 119


SORU 202: İşveren ekenomik nedenler ileri sürerek işi azaltır  ve işçiye  


                    eksik ücret öderse, işçiye fesih hakkı doğar mı? 120


SORU 203: Zorlayıcı bir nedenle işyerinin bir haftadan fazla süre ile