Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (151)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Şirketlerde Birleşme Bölünme veya Tür Değiştirmenin İş Sözleşmelerine Etkisi

Şirketlerde Birleşme Bölünme veya Tür Değiştirmenin İş Sözleşmelerine EtkisiSayfa Sayısı
:  
266
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-572-3

35,00 TL ( KDV Dahil )

 

Ekonomik gelişmeler, krizler ve küreselleşmenin etkisiyle işletme bünyelerinde meydana gelen değişimler işyerinin

tamamının, işyerinin bir bölümünün veya işletmenin devredilmesini gerektirebilmektedir. Ticaret şirketlerinde bu devir satış,

kira gibi hukuki işlemler vasıtasıyla gerçekleştirilebileceği gibi birleşme veya bölünme ile de mümkündür. İşverenin girişim

özgürlüğü kapsamında değerlendirilen devir işlemleri yahut birleşme ve bölünmelerin getirdiği birtakım hukuki sorunlar iş

ilişkilerinin devamlılığını etkileyerek iş güvencesinin sağlanması anlamında işçinin korunmasına yönelik birtakım önlemler

alınmasını zorunlu kılar. Zira devir sonrası işverenler ekonomik veya organizasyonel sebeplerle çoğu zaman eski işçilerle

çalışmasını sürdürmek istememekte yahut işyerlerinde işgücü fazlalığı meydana gelebilmektedir. Bu nedenle hem İş

Kanunu'nda hem Türk Ticaret Kanunu'nda işçiyi koruma amacına yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Mevzuatımızda işyeri

devri, iş sözleşmesini sona erdiren bir neden olarak belirlenmemiş, tam aksine devir halinde iş ilişkilerinin kendiliğinden

devralan işverene intikal edeceği kabul edilmiştir. Genel kural bu olmakla birlikte, konuyu düzenleyen İş Kanunu m. 6 ile Türk

Ticaret Kanunu m. 178'in, birbiriyle çelişen ve işçiler arasında haksız ve gereksiz bir ayrıma neden olan farklı hükümleri

mevcuttur. Bu çalışmada, işyeri devri konusu ayrıntılı olarak ele alındıktan sonra ticaret şirketlerinde birleşme, bölünme veya

tür değiştirme yoluyla gerçekleştirilen yapısal değişikliklerin iş sözleşmelerine etkisi özel olarak incelenmiştir. Bunun için

anılan iki kanun hükmüne karşılaştırmalı olarak yer verilmiş, çatışan hükümlerden hangisinin uygulanacağı belirlenmiştir.

Birleşme veya bölünme aracılığıyla gerçekleşen işyeri devirlerinde işçinin hakları ve yükümlülükleri de karşılaştırmalı hukuk

ışığında ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR....................................................................................V
İÇİNDEKİLER ...................................................................................................VII
K ISA LTM A LA R................................................................................................X V
GİRİŞ.........................................................................................................................1
BİRİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETLERDE BİRLEŞME, BÖLÜNME, TÜR
DEĞİŞTİRME VE İŞYERİ DEVRİ İLİŞKİSİ
I. TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE BİRLEŞME,
BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME............................................................5
A. Birleşme......................................................................................................5
1. Birleşme Kavramı ve Birleşmeye Hakim Olan İlkeler..............5
2. Birleşme Türleri.................................................................................9
3. Birleşme Süreci Sonrası Korunması Gereken Gruplar...........10
B. Bölünme ...................................................................................................11
1. Bölünme Kavramı ve Bölünmeye Hakim Olan İlkeler ..........11
2. Bölünme Türleri ..............................................................................12
3. Alacaklı ve İşçilerin Korunması, Sosyal Plan ...........................13
C. Tür Değiştirme.......................................................................................15
II. GENEL OLARAK İŞYERİNİN DEVRİ ..............................................16
İÇİNDEKİLERVIII
A. İşveren, İşyeri Ve İşletme Kavramları ...............................................16
1. İşveren................................................................................................16
2. İşyeri ..................................................................................................21
a. Genel Olarak .............................................................................21
b. Tanımı ve Unsurları ................................................................21
c. İşyerinin Sınırları.................................................................... 23
d. İşyeri Bölümü ........................................................................... 26
3. İşletme ...............................................................................................27
B. İşyerinin Devri Kavramı ..................................................................... 30
1. Genel Olarak ................................................................................... 30
2. Düzenlemelere Temel Alınan Avrupa Birliği Yönergeleri.....33
a. 77/187 sayılı ve 98/50 sayılı Yönergeler..............................33
b. 2001/23 sayılı Yönerge ...........................................................37
3. Hukukumuzda İşyeri Devri......................................................... 38
a. 4857 sayılı İş Kanunu’ndan Önceki Dönem ..................... 38
b. 4857 sayılı İş Kanunu’ndan Sonraki Dönem .....................41
C. İşyeri Devrinin Türleri ........................................................................ 46
1. Devredilen Kısım Bakımından................................................... 46
a. Tam Devir ................................................................................. 46
b. Kısmi Devir ...............................................................................47
2. Devre Yol Açan Hukuki Sebep Bakımından.............................52
a. Cüz’i Halefiyet...........................................................................52
b. Külli Halefiyet...........................................................................53
D. İşyeri Devrinin Şartları.........................................................................55
1. Genel Olarak.....................................................................................55
2. Devrin Konusu Olan Bir Ekonomik Birliğin Varlığı ............. 56
3. İşverenin Değişmesi .......................................................................61
4. Hukuki İşlemle Devir ....................................................................67
a. Hukuki İşlem Kavramı............................................................67
b. İşverenler Arasında Hukuki Bağ Sorunu........................... 69IX
5. Ekonomik Birliğin Kimliğini Koruması....................................71
a. Genel Olarak..............................................................................71
b. Esas Alınacak Kriterler .......................................................... 72
aa. İşyerinin Türü....................................................................73
bb. Maddi Unsurların Devri..................................................73
cc. Maddi Olmayan Unsurların Devir Anındaki Değeri76
dd. İşgücünün Esaslı Bir Bölümünün Devri ..................... 77
ee. Müşteri Çevresinin Devri ...............................................79
ff. Devir Öncesi ve Sonrası Faaliyetin Benzerlik
Derecesi .............................................................................. 80
gg. Faaliyete Ara Verme Süresi ............................................ 83
III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER
SEBEBİYLE İŞYERİ DEVRİ  .................................................................. 84
A. Şirketler Hukuku Ve İşyeri Devri İlişkisi ........................................ 84
1. Genel Olarak ................................................................................... 84
2. Sözleşme Serbestisi, Girişim Özgürlüğü ve İşyeri Devri
İlişkisi................................................................................................ 88
B. Ticaret Şirketlerinde İşyeri Devrine Yol Açan Hukuki Sebepler94
1. Hukuki İşlem .................................................................................. 94
2. Yapısal Değişiklikler.......................................................................98
a. Birleşmenin İşyeri Devri Niteliği Taşıması........................98
b. Bölünmenin İşyeri Devri Niteliği Taşıması.................... 100
c. Tür Değiştirmenin İşyeri Devri Niteliği Taşıması.........101
C. Birleşme Bölünme Tür Değiştirme Sebebiyle İşyeri
Devrinde Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi........................... 103
1. Genel Olarak.................................................................................. 103
2. Türk Ticaret Kanunu ile İş Kanunu’ndaki
Düzenlemelerin Karşılaştırılması  ........................................... 103
3. Çelişen Hükümler ve Uygulanacak Kanun
Hükümlerinin Belirlenmesi ...................................................... 105X
İKİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETLERDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER
SEBEBİYLE İŞYERİ DEVRİNİN İŞ
SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
I. İŞ İLİŞKİSİNİN DEVRALAN İŞVERENE GEÇMESİ................ 113
A. Genel Olarak ........................................................................................ 113
B. İşçi İtiraz Etmedikçe İş İlişkisinin Kendiliğinden Geçmesi..... 115
1. İş İlişkisinin Kendiliğinden Geçmesi...................................... 115
2. İşçinin Rızası..................................................................................116
C. İş Sözleşmesinin Devir Anında Mevcut Olması Gerekliliği
ve Devir Anının Tespiti .....................................................................120
1. İş Sözleşmesinin Devir Anında Mevcut Olma Şartı............120
2. Devir Anının Tespiti ................................................................... 121
D. Devre Konu Olabilecek Sözleşme Türleri .....................................124
E. İş İlişkisinin Geçmesinde Özel Olarak İncelenmesi
Gereken Gruplar..................................................................................126
1. Geçersiz İş Sözleşmeleri .............................................................126
2. Askıda Olan İş Sözleşmeleri ......................................................128
3. Devrin Fesih Bildirim Süreleri İçinde Gerçekleşmesi......... 129
4. Devir Kapsamına Giren İşçilerin Tespiti Sorunu................. 130
F. Tarafların Hak ve Borçları ................................................................ 132
II. İŞ İLİŞKİSİNİN GEÇİŞİNE İTİRAZ HAKKI ................................ 133
A. Genel Olarak ........................................................................................ 133
B. Karşılaştırmalı Hukukta İtiraz Hakkı............................................ 134
1. 2001/23 sayılı AB Yönergesindeki Düzenleme .................... 134
2. İsviçre Hukukunda İtiraz Hakkı .............................................. 136
a. Hakkın Hukuki Niteliği ve Kullanılması........................ 136
b. Hakkın Kullanılmasının Sonuçları .................................. 139
3. Alman Hukukunda İtiraz Hakkı .............................................. 139
a. Hakkın Hukuki Niteliği ve Kullanılması  ....................... 139XI
b. Hakkın Kullanılmasının Sonuçları....................................141
C. Türk Hukukunda İtiraz Hakkı......................................................... 143
1. Mevcut Düzenleme ve Eleştiriler ............................................. 143
2. Hakkın Hukuki Niteliği ............................................................. 146
3. Hakkın Kullanılması................................................................... 149
a. Şekil ve İçerik ......................................................................... 149
b. Muhatap................................................................................... 150
c. Süre  .......................................................................................... 150
4. Hakkın Kullanılmasının Sonuçları.......................................... 154
a. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi............................................ 154
b. İşçilik Alacaklarına Hak Kazanma ................................... 158
aa. Çeşitli İşçilik Alacakları Bakımından  ...................... 158
bb. Kıdem Tazminatı Bakımından  .................................. 159
c. Sona Erme Tarihine Kadar Sözleşmenin Devam
Etmesi .......................................................................................161
d. Rekabet Yasağının Akıbeti.................................................. 164
e. İşsizlik Sigortasından Yararlanma Sorunu ...................... 167
f. İşverenlerin Sorumluluğu ....................................................170
III. İŞÇİYİ BİLGİLENDİRME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ .171
A. Genel Olarak .........................................................................................171
B. Karşılaştırmalı Hukukta İşyeri Devri Halinde Bilgi Verme
ve Danışma Yükümlülüğü................................................................. 173
1. AB Hukukunda ............................................................................ 173
2. İsviçre Hukukunda .......................................................................176
a. Yükümlülüğün Kapsamı, Şekli, Zamanı...........................176
b. Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı..... 180
3. Alman Hukukunda .......................................................................181
a. Yükümlülüğün Şekli, Yükümlüsü ve Yerine
Getirileceği An....................................................................... 182
b. Yükümlülüğün Kapsamı...................................................... 183
aa. Zaman ............................................................................... 184XII
bb. Sebep  ................................................................................ 185
cc. Devrin Hukuki, Ekonomik ve Sosyal Sonuçları ..... 186
dd. İşçiler Hakkında Alınacak Tedbirler ......................... 187
ee. Devralan İşverenin Kimliği  ........................................ 188
c. Yükümlülüğe Aykırılığın Sonuçları.................................. 188
C. Türk Hukukunda Bilgilendirme ve Danışma Yükümlülüğü.... 189
1. Genel Olarak.................................................................................. 189
2. İtiraz Hakkının Etkin Kullanımının Önkoşulu Olarak
Bilgilendirme ve Danışma Yükümlülüğünün Türk
Mevzuatında Düzenlenmesi Gereği ........................................ 190
IV. İŞÇİNİN HİZMET SÜRESİNİN BÜTÜNLÜĞÜ......................... 193
A. Genel Olarak ........................................................................................ 193
B. İş Güvencesi Kapsamına Girme Bakımından  ............................. 195
C. Kıdem Tazminatı Bakımından  ....................................................... 197
D. Yıllık Ücretli İzin Bakımından ........................................................ 198
E. Fesih Bildirim Sürelerine Bağlı Haklar Bakımından  ................ 199
1. Fesih Bildirim Süreleri................................................................ 199
2. İhbar Tazminatı............................................................................200
3. Kötüniyet Tazminatı ...................................................................200
V. FESİH YASAĞI.......................................................................................... 201
A. Fesih Yasağı ve Uygulanma Alanı ................................................... 201
B. Süreli Fesih ...........................................................................................203
1. İşçi Tarafından Fesih...................................................................203
2. İşveren Tarafından Fesih............................................................204
a. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçiler Bakımından...........204
aa. Devrin İş Güvencesine Etkisi ......................................204
bb. Salt Devir Olgusunun Geçerli Fesih Nedeni
Olmaması .........................................................................205
b. İş Güvencesi Kapsamı Dışındaki İşçiler Bakımından..208
C. Süresiz Fesih......................................................................................... 210
1. Salt Devir Olgusunun Haklı Neden Sayılmaması................ 210XIII
2. İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı.........................211
VI. MÜTESELSİL SORUMLULUK...........................................................214
A. Sorumluluğa İlişkin İş Kanunu’nda Öngörülen Temel İlke.......214
1. Genel Olarak...................................................................................214
2. Devir Anında Var Olan İş Sözleşmelerinden Doğan
Sorumluluk .................................................................................... 215
3. Devirden Önce Sonlandırılmış Olan İş
Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk..................................... 218
B. Yapısal Değişikliklerde Sorumluluk ...............................................220
1. Birleşme, Tam Bölünme ve Tür Değiştirmede
Sorumluluk ....................................................................................220
2. Kısmi Bölünmede Müteselsil Sorumluluk  ............................222
a. Sorumluluğun Kapsamı.......................................................222
b. Devreden ve Devralan İşverenin Çeşitli İşçilik
Alacaklarından Sorumlulukları.........................................226
aa. Kıdem Tazminatı............................................................226
bb. Diğer İşçilik Alacakları .................................................228
c. Sorumluluğun Süresi............................................................ 229
3. Şahıs Şirketlerindeki Dönüşümlerde Ortakların Kişisel
Sorumluluğu..................................................................................230
a. Genel Olarak...........................................................................230
b. Sorumluluğun Kapsamı....................................................... 232
c. Sorumluluğun Süresi, Niteliği ve Derecesi .....................233
VII.TEMİNAT TALEP ETME HAKKI .................................................... 235
A. Teminat Hakkının Kullanılabileceği Yapısal Değişiklikler...... 235
B. Teminat Talep Edilebilecek Alacaklar  ..........................................236
C. Teminat Hakkının Sahibi ve Teminat Yükümlüsü..................... 237
D. Teminat Türleri ................................................................................... 239
E. Hakkın Kullanılması.......................................................................... 239
1. Şekil ve Süre...................................................................................240
2. Muhatap .........................................................................................242XIV
3. Teminat Yükümlülüğünün Ortadan Kalkması.....................242
4. Teminat Gösterilmemesinin Yaptırımı...................................243
SONUÇ................................................................................................................245
KAYNAKÇA ...............................................................