Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Şirketler Hukuku Ve Sermaye Piyasası Hukuku

Şirketler Hukuku Ve Sermaye Piyasası Hukuku

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
288
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-8875-65-5

100,00 TLİÇİNDEKİLER I. Makaleler 1 1. Esas Sermaye Artırımında Eşitlik tikesi 3 (İktisat ve Maliye Dergisi, C. XXII) 2. İsviçre Federal Mahkemesinin Anonim Ortaklıklara tlişkin 19 Ekim 1976 Tarihli Kararı 9 (İktisat ve Maliye Dergisi, C. XXIV) 3. Ortaklıkların Nev′i Değiştirmesi ile ilgili Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin Kararı Üzerine Düşünceler 19 (İktisat ve Maliye Dergisi, C. XXVI) 4. Anonim Ortaklıkların Birleşmesinde Sermaye Artırımı Sorunu 27 (İktisat ve Maliye Dergisi, C. XXVII) 5. AET içinde Anonim Ortaklıkların Birleşmesine tlişkin Üçüncü Yönerge Teklifi 35 (iktisat ve Maliye Dergisi, C. XXX) 6. Nev′i Değiştirmede Usul 43 (iktisat ve Maliye Dergisi, C. XXXVI) 7. Anonim Ortaklıklarda Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması 47 (Reha Poroy′a Armağan, istanbul 1995) 8. Anonim Ortaklıkların Birleşme ve Bölünmesi 51 (Prof. Dr. Ünal Tekinalp′e Armağan, istanbul 2003) Mütalaalar 69 1. Halka Açık Anonim Ortaklıkta Genel Kurula Çağrı Usulü 71 Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Toplantıya Davet Edilme Prosedürü; Çağrı îşlemindeki Eksiklik ve Aksaklıkların Genel Kurulda Alınan Kararların Geçerliliğine Etkisi 2. Sermaye Artırımında İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunun Onayı 85 Sermaye Artırımında imtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunun Onayının Aranması Şartı - TTK m. 391; Sermaye Artırımı Nedeni ile imtiyazlı Pay Sahiplerinin Haklarının Haleldar Edildiği Faraziyesi ve Bu Faraziyenin Yerindeliği 3. Bilanço ve Kâr/Zarar Hesabı 99 Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının Yeniden Yayınlanmasının TTK Açısından Etkileri; Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının Genel Kurulda Onaylanması Zorunluluğu - TTK m. 369; Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının Usulsüz Olduğu Kararının Tebliğinden itibaren 10 Gün içerisinde Düzeltilmiş Şeklinin ilanı Zorunluluğu - 7397 sayılı Kanun m. 39 4. Karşılıklı Katılım ilişkisi 105 Ana ve Yavru Şirketler Arasında Karşılık Katılım ilişkisi Bulunması; Karşılıklı Katılım ilişkisinin TTK m. 329 Hükmü Karşısındaki Durumu; Karşılıklı Katılım Oluşturan işlemlerin Hukuki Sonuçları 5. Eski Tertip Hisse Senetlerinin Ortaklık Hakkını Temsil Etme Özelliğinden Yoksunluğu 117 Eski Tertip Hisse Senetlerinin Yeni Tertip Senetler ile Değiştirilmesi; Eski Tertip Hisse Senetlerinin Değiştirme İşlemi Sonrasında Gayrı Kanuni Yollardan Üçüncü Kişilerin Eline Geçmesi; Ortaklık İlişkisinin Mevcut Olmadığının Bu Senetleri Ellerinde Bulunduran Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülmesi 6. Hisse Senedinin Devri 128 Hisse Senedinin Devri Sözleşmesi; Geri Alım Taahhüdü 7. Limited Ortaklıkta Müdürler Kurulu 138 Müdürler Kurulunun Yetkileri; Müdürler Kuruluna Ait Toplantı ve Karar Yetersayısı; Kurul Üyesine Sınırlı Temsil Yetkisi Verilmesi III. Bilirkişi Raporları 151 A-Şirketler Hukuku ile ilgili Raporlar 153 1. Genel Kurul Kararının îptali -1 153 Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları; Vekaletnamenin Yönetmelikte Öngörülen Şekilde Olması Zorunluluğu; Genel Kurul Kararının İptalini Talep Edebilmek İçin Gerekli Şartlar - TTK m. 381 2. Genel Kurul Kararının iptali - II 161 Genel Kurul Kararının İptali - TTK m. 381; AO′larda Haziran Cetveli; Sermaye Artırımında Rüçhan Haklarının Kullandırılmamasmın Sonuçları - TTK m. 394; Özel Denetçi Raporunun Genel Kurulda Tartışılması - TTK m. 348 3. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarının iptali 176 Genel Kurul Toplantısında Alman Kararların, Alındıkları Anda Tüm Pay Sahipleri Hakkında Hüküm Doğurması - TTK m. 379; Ana Sözleşme Değişikliklerinin Tescil ve ilandan Önce Hüküm İfade Etmemesi - TTK m. 390; Yönetim Kurulunun Iskat Kararından Önce, Bu Hükme Göre Ödemeye Davet Etmesi Zorunluluğu - TTK m. 408 4. Payın Devri ve Genel Kurulun Geçerliliğine Etkisi 186 Pay Devrinin Koşulları; Devrin Pay Defterine Kaydedilmesi -TTK m. 416; Genel Kurul Kararlarının Yokluğu 5. Esas Sözleşme Değişikliğinin Ortaklığın Temel Amacı ile Çelişmesi 193 Genel Kurulun İptali Davasının Koşulları - TTK m. 381; Esas Sözleşme Değişikliğinin Anonim Ortaklığın Temel Amacıyla Çelişmesi - TTK m. 271, TTK m. 385 vd. 6. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 196 Kamu Tüzel Kişilerinin Esas Sözleşmedeki Kayda Dayanarak Yönetim Kurulu Üyesi Gönderebilmeleri - TTK m. 275; Kamu Tüzel Kişisini Temsilen Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyesinin Ancak Gönderen Kamu Tüzel Kişisi Tarafında Azledilebileceği - TTK m. 275/2; Kanuni Vasıfların Kaybı Halinde Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi - TTK m. 315/2; Azlin Genel Kurulun Münhasır Yetkisinde Olması - TTK m. 316 7. iştirak Kavramı ve Ultra Vires Kuralına Aykırılık 207 iştirak Kavramı; Ehliyetin işletme Konusu ile Sınırlı Olması (Ultra Vires Kuralı); Ultra Vires Kuralının Kapsamı ve Aykırılığın Sonuçları 8. Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri 221 Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri - TTK m. 418; Pay Defterinin ispat işlevi 9. ilmühaberin İptali 227 ilmühaberin Kıymetli Evrak Niteliği - TTK m. 411, 414; Kıymetli Evrakın Zayi Olması Nedeni ile iptali - TTK m. 563; Kıymetli Evrakın tptal Usulü - TTK m. 575 vd. 10. Limited Ortaklıkta Kâr Payı Hakkı 231 Kâr Payı Hakkı; Kâr Payı Hakkının Ancak Ortaklar Kurulu Kararı ile Alacak Hakkına Dönüşeceği Kuralı; Kâr Payı Talebinin Ortaklığa Yöneltilmesi Zorunluluğu 11. Limited Şirketin Tasfiyesi ve Kâr Payı 238 Ayni Sermaye Taahhüdü; Kârın Dağıtımı Kararı; Limited Şirketin Tasfiyesi B- Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili Raporlar 245 1. Örtülü Kazanç Aktarımı 245 Sermaye Artırımına iştirak - TTK m. 137; Örtülü Kazanç Aktarımı - SerPK m. 15/VI 2. Aracı Kurumun Acentenin Usulsüz işlemlerinden Sorumluluğu 255 Acentenin ve Acentede Yetkili ve Yetkisiz Çalışanların Yaptıkları Usulsüz işlemlerden Aracı Kurum Sorumluluğu 3. Acentelik Sözleşmesinin Haksız Şekil Feshi 260 Tasfiye Halinde Aracı Kurum Acentesi; Acentelik Sözleşmesinin Haksız Şekil Feshi 4. Talimat Olmadan Hareket Etmesi Durumunda Aracı Kurumun Sorumluluğu 266 Aracı Kurumun Sorumluluğu; Talimat Olmadan Hesap Üzerinde işlem Gerçekleştirilmesi; Talimat Verildiğinin İspatı 5. Rehinli Hisse 278 Kaydileştirilen Hisse Senetleri Üzerinde Aracı Kurum Lehine Rehin Hakkı Tesisi; Senetlerin Haricen Üçüncü Kişilere Devrine Yönelik Sözleşmelerin Etkisi