Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (46)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Sendikalar Kanunu - Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanunu - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

Sendikalar Kanunu - Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanunu - Kamu Görevlileri Sendikaları KanunuSayfa Sayısı
:  
771
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9944-416-89-4

53,00 TL

ÖNSÖZ


Anayasamıza göre;

Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz...(Madde:51).

işçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş \"sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler... kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan ... sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve İdareyle amaçları doğrultusunda toplu görüşme yapabilirler. Toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idarî veya kanunî düzenlemenin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Toplu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanmamışsa anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur...(Madde:53).

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler... Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz... Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.. .(Madde:54)

Çalışma yaşamı özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında çeşitli sendikaların grev kararı alması ile gündemde yerini almıştır. Uygulayıcı olarak tarafıma grev, lokavt, grev oylaması, grev ve lokavt\′in işçi haklarına etkisi gibi benzeri birçok soru yöneltilmiştir.

Kitabın yayınımdaki amaç; 2821 sayılı Sendikalar Kanunu,2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile getirilen düzenlemeleri, 700 civarında yargı kararları ile destekleyerek bilgi vermektir.

Kitabın kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.

Kitabın sizlere ulaşmasını sağlayan başta Sn. Hakan KARAASLAN olmak üzere tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.


csnozdemir@gmail.com

Saygılarımla
Cumhur Sinan ÖZDEMİR İş Müfettişi

İÇİNDEKİLER

A- SENDİKALAR KANUNU


Madde No

1- Amaç 3
2- Tanımlar .\′ 4
3- İşçi ve İşveren Sendikaları 8
4- İşkolunun Belirlenmesi 8
5- Kurucularda Aranacak Nitelikler 19
6- Kuruluşta Uyulacak Usul 19
7- Sendika veya Konfederasyonun Tüzüğü 20
8- Tüzelkişiliğin Kazanılmasından Sonra Yapılacak İşlemler 21
9- Ortak Hükümler 22
10- Genel Kurulların Oluşması 22
11- Genel Kurulların Görevleri 25
12- Genel Kurulların Toplantı Zamanı 29
13- Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı 35
14- Seçimlerde Uyulacak Esaslar 35
15- Yönetim Kurullarının Oluşması 40
16- Yönetim Kurullarının Görevleri 40
17- Yönetim Kurulu Toplantıları 42
18- Disiplin Kurulu 43
19- Denetleme Kurulları ve Denetçiler 47
20- Sendika Üyeliği Şartlan 49
21- Sendika Üyesi Olamayacaklar 49
22- Üyeliğin Kazanılması 50
23- Üyelik Aidatı 57
24- Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması Halleri 57
25- Üyeliğin Sona Ermesi 59
26- Konfederasyonlara Üye Olma ve Çekilme 6627- Sendika ve Konfederasyonların Katılması veya Birleşmesi 67
28- Uluslararası İşçi ve İşveren Kuruluşlarına Üyelik 67
29- İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticiliğinin Teminatı 68
30- İşyeri Sendika Temsilcilerinin Teminatı 78
31- Sendikaya Üye Olup Olmama Hürriyetinin Teminatı 95
32- Sendikaların Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetleri 155
33- Sendika ve Konfederasyonların Sosyal Faaliyetleri 157
34- İşyeri Sendika Temsilcisinin Tayini ve Nitelikleri 161
35- İşyeri Sendika Temsilcisinin Görevleri 162
36- Sendika veya Konfederasyonların Faaliyetlerinden
Yararlanma 164
37- Temel Yasaklar 165
38- İşçi ve İşveren İlişkilerindeki Yasaklar 165
39- Diğer Yasak Faaliyetler ....167
40- Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri 169
41- Mal İktisabı 170
42- Mal Bildirimi 170
43- Gelirlerin Bankalara Yatırılması 170
44- Sendika ve Konfederasyonların Giderleri 171
45- Görevlilerin Ücretleri 171
46- Fesih, İnfisah ve Kapatma Halinde Malların Devri 172
47- İdari ve Mali Denetim 175
48- Konfederasyonun Sendikayı Denetimi 175
49- Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar 175
50- Defter ve Kayıtlar İçin Uygulanacak Kurallar 176
51- Bilanço ve Çalışma Raporu Gönderme Zorunluluğu 176
52- Seçimlerin İptali 177
53- Yönetim Kuruluna İşten El Çektirme 179
54- Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık 179
55- Tüzük Değişikliğinde Kanuna Aykırılık 180
56- Diğer Sebeplerle Faaliyetin Durdurulması 180

57- Faaliyetin Durdurulmasında Kayyım Tayini 181
58- Kapatma 181XI
59- Ceza Hükümleri 182
60- İşkolları 185
61- İşçi Sendikalarına Aidat Kesilmesi 196
62- İşe Alınan, Ayrılan ve Çalışması Sona Eren İşçilerin
Bildirilmesi 212
63- Diğer Kanunların Uygulanması 212
64- Muaflıklar 215
65- Tüzük ve Yönetmelikler 215
66- Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar 215

* EkMadde-1 215
* EkMadde-2 216

67- Yürürlük 216
68- Yürütme 216

* Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapan Kanunlar 216
* İşkollarındaki İşçi Sayılan ve Sendikaların Üye Sayılarına
İlişkin 2007 Ocak Ayı İstatistikleri 217
* İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına
İlişkin 2007 Temmuz Ayı İstatistikleri 223
* Güncellenmiş İdari Para Cezaları 230
B- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU
Madde No
1- Amaç 233
2- Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı ve Muhtevası 233
3- Toplu İş Sözleşmesinin Kapsamı ve Düzeyi 355
4- Şekli 364
5- Toplu İş Sözleşmesine Konulamayacak Hükümler 364
6- Toplu İş Sözleşmesinin Hükmü 371
7- Toplu İş Sözleşmelerinin Süresi ve Bitimi 384
8- Tarafların Durumunda Değişiklik 385

XII


9- Taraf Sendika Üyeliğinden Ayrılma, Çıkarılma veya Üye
Olmamanın Sonuçları 386
10- işverenin Toplu İş Sözleşmesiyle Bağlılığı 426
11- Teşmil 426
12- Yetki 429
13- Yetki Tespiti İçin İşçi Sendikasının Başvurusu 436
14- İşveren Sendikasının veya İşverenin Başvurusu 441
15- Yetki İtirazı 442
16- Yetki Belgesi 467
17- Toplu Görüşmeye Çağrı 467
18- Görevli Makam 469
19- Toplu Görüşmenin Başlaması 469
20- Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması ve Tevdi Edilmesi 469
21- Uyuşmazlığın Tespiti 470
22- Arabuluculuk 470
23- Arabuluculuk Görevi 472
24- Tutanaklar ve Sicil 474
25- Grevin Tanımı 477
26- Lokavtın Tanımı 481
27- Kanuni Grev ve Kanuni Lokavt Kararı 484
28- Grev ve Lokavt Kararlarının Tebliği 484
29- Yasağın Bulunduğu İşler 485
30- Yasağın Bulunduğu Yerler 487
31- Geçici Yasaklar 487
32- Yasaklarda Yüksek Hakem Kuruluna Başvurma 487
33- Grev ve Lokavtın Ertelenmesi 488
34- Erteleme Döneminde Uyuşmazlığın Çözümü 488
35- Grev Oylaması 489
36- Grev Oylamasının Sonucu 489
37- Grev ve Lokavtın Başlaması 490
38- Grev ve Lokavtın Uygulanmasında İşyerinden Ayrılma
Zorunluluğu 492
39- Kanuni Grev ve Lokavta Katılamayacak İşçi Kadrosu 498

XIII
40- Grev ve Lokavta Katılmayacak İşçilerin İsmen Belirlenmesi 501
41- Grev Hakkının ve Lokavtın Teminatı 501
42- Kanuni Grev ve Lokavtın Hizmet Akitlerine Etkisi 502
43- İşçi Alma ve Başka İşe Girme Yasağı 503
44- Kanuni Grev ve Lokavtın Konut Haklarına Etkisi 505
45- Kanun Dışı Grev ve Lokavtın Sonuçlan 505
46- Tespit Davası 514
47- Grev Hakkının ve Lokavtın Kötüye Kullanılması 516
48- Grev Gözcüleri .\". 517
49- Lokavt Gözcüleri 517
50- Grev ve Lokavt Halinde Mülki Amirin Yetkileri 518
51- Grev ve Lokavtı Sona Erdirme Kararı 518
52- Başvuru 525
53- Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu 525
54- Uyuşmazlığın İncelenmesi 526
55- Yüksek Hakem Kurulunun Kararının Niteliği 526
56- İşçiler ve İşverenler Adına Katılacak Üyelerde Aranacak
Nitelikler 526
57- İdari Teşkilat 527
58- Özel Hakeme Başvurma 527
59- Resmi Arabuluculuk Teşkilatı 527
60- Yorum Davası 530
61- Eda Davası 534
62- İşverenler 557
63- İşyerinde İlan 558
64- Denetleme 558
65- Hakeme ve Arabulucuya Başvurma Tüzüğü 559
66- Diğer Kanunların Uygulanması 559
67- Ödenek 559
68- Toplu İş Sözleşmesine Yasak Hükümler Konulması 561
69- Resmi Arabulucunun Sorumluluğu 561
70- Kanun Dışı Grev ve Lokavt 561
71- Uygulanan Grev veya Lokavtın Kanuna Aykırı Olması 562

XIV


72- Yasak Hallerinde Grev ve Lokavt 562
73- Kararlara Tesir Maksadıyla Kanun Dışı Grev ve Lokavt 563
74- Devletin Şahsiyetine Karşı Grev veya Lokavt 563
75- Grev veya Lokavtı Erteleme Kararına Uyulmaması 563
76- Grev Oylamasında Hile, Tehdit ve Cebir 564
77- Grev veya Lokavt Halinde İşyerinden Ayrılmama,
Engellemede Bulunma 564
78- Grev ve Lokavt Kapsamına Giren İşçilerin Haklarına
Uyulmam\′ası 564
79- Kanuna Aykırı Şekilde Grev Gözcülüğü ve Diğer Fiiller 565
80- İlan Etmeme, Bilgi Vermeme ve Mahkeme Kararına
Uymama 565
81- Tekerrür Hali ve Daha Ağır Cezanın Uygulanması 565
82- Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar 565

* Ek Madde-1 566
* Geçici Madde -1 566

83- Yürürlük 566
84- Yürütme 566
* Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda
Değişiklik Yapan Kanunlar 566
* Güncellenmiş İdari Para Cezalan 567

C- KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU
Madde No
1. Amaç 571
2. Kapsam 573
3. Tanımlar 575
4. Kuruluş 577
5. Hizmet Kolları 583
6. Kuruluş İşlemleri 584
7. Tüzük 585


XV
8. Zorunlu Organlar 586
9. Genel Kurulların Oluşması 586
10. Genel kurulların Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı 586
11. Seçimlerde Uygulanacak Esaslar 587
12. Genel Kurulların Görevleri 587
13. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının Oluşması,
Görevleri ve Toplantıları 588
14. Sendika Üyeliğinin Kazanılması 589
15. Sendika Üyesi Olamayacaklar .* 589
16. Üyeliğin Sona Ermesi 590
17. Konfederasyon ve Uluslararası Kuruluş Üyeliği 591
18. Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi 591
19. Sendika ve Konfederasyonların Yetki ve Faaliyetleri 593
20. Yasaklar 615
21. Yüksek İdarî Kurul 635
22. Kurum İdarî Kurulları 635
23. İşyeri Sendika Temsilcileri 636
24. Gelirler 637
25. Üyelik Ödentisi 637
26. Giderler 638
27. İdarî ve Malî Denetim 638
28. Toplu Görüşmenin Kapsamı 639
29. Taraflar 639
30. Yetki 640
31. Yetki İtirazı 641
32. Tarafların Toplanması 641
33. Toplu Görüşmenin Gündemi 641
34. Toplu Görüşmenin Sonuçlanması ve Mutabakat Metni 641
35. Uyuşmazlığın Tespiti, Çözümü ve Uzlaştırma Kurulu 642
36. Sendika ve Konfederasyonların Katılma ve Birleşmesi 643
37. Kapatma 643
38. Ceza Hükümleri 646
39. Faaliyetin Durdurulmasında Kayyım Tayini 646

XVI


40. Fesih, İnfisah ve Kapatma Halinde Malların Devri 647
41. Yönetmelikler 647
42. Uygulamanın İzlenmesi 649
43. Diğer Kanunların Uygulanması 649
44. Değiştirilen Kanun Hükmü 650
Ödenek Tahsisi 650
* Geçici Madde -1 650
Kadro Tahsisi 650
* Geçici Madde -2 650
* Geçici Madde -3 650
* Geçici Madde -4 651
* Geçici Madde -5 651
* Geçici Madde -6 651
* Geçici Madde -7 657
* Geçici Madde -8 657
* Geçici Madde -9 657

45. Yürürlük 658
46. Yürütme 658

* 2007 Yılı Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayıları ve
Sendikalaşma Oranları 659
* 2006 Yılı Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayıları ve
Sendikalaşma Oranlan 662
* Kamu Görevlileri Sendikalarının 2004-2005-2006-2007 Yılı
İstatistikleri 665
* Hizmet Kollarına Göre Kamu Görevlileri Sendikalarının
2004-2005-2006-2007 Yılı İstatistikleri 669
* Toplu Görüşmelere Katılacak Kamu Görevlileri
Sendikalarının 2004-2005-2006-2007 Yılı İstatistikleri 670
* Kamu Görevlileri Sendika ve Üye Sayılarının
Konfederasyonlara Göre Dağılımı 671