Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi

Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
406
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-9263-50-4

120,00 TL

İÇİNDEKİLER


 

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ III


 

ÖNSÖZ V


 

KISALTMALAR XV


 

§ 1. GENEL OLARAK TAŞINMAZ KAVRAMI 1


 

I. Taşınmaz Nesne ve Hukuksal Anlamda Taşınmaz Kavramı 1


 

II. Dar ve Geniş Anlamda (Kapsamda) Taşınmaz Kavramı 5


 

III. Tapulu ve Tapusuz Taşınmaz Ayırımı 6


 

IV. Bağımsız ve Bağımlı Taşınmaz 13


 

V. Sahipli ve Sahipsiz Taşınmaz 21


 

VI. Hukuksal Anlamda Taşınmaz Kavramına Giren Durumlar 23


 

A. Arazi 23


 

B. Bağımsız ve Sürekli Haklar 26


 

C. Paylı Mülkiyette Pay 39


 

D. Kat Mülkiyetine Konu Bağımsız Bölüm 47


 

E. Taşınmaz Yükü 51


 

F. Devre Mülk 52


 

G. Eşyaya Bağlı Ayni Haklar 55


 

§ 2. DEĞIŞIK REHIN TIPLERINE GÖRE TAŞINMAZ


 

KAVRAMI 59


 

I. İpotek 59


 

II. İpotekli Borç Senedi 60


 

A. Genel Olarak 60


 

B. İpotekli Borç Senedine Konu Olan Taşınmaz 63


 

III. İrat Senedi 65


 

A. Genel Olarak 65


 

B. İrat Senedine Konu Olan Taşınmaz 66


 

1. Tarımsal Arazi 67


 

2. Konutlar 72


 

3. Üzerinde Bina Yapılabilecek Arsalar 78


 

§ 3. REHIN VERILEBILIRLIK BAKIMINDAN TAŞINMAZIN


 

BAĞIMSIZ OLMASI ILKESI (SELBSTAENDIGKEIT) 81


 

I. Genel Olarak 81


 

II. Bağımsızlığı Etkileyen Veya Sınırlayan Durumlar 84


 

A. Taşınmazın Eşyaya Bağlı Oluşu 84


 

1. Taşınmazın Bir Başka Taşınmaza Bağlı Oluşu 84


 

2. Taşınmazın Başka Bir Malvarlığına Bağlı Oluşu 101


 

B. Şahsa Bağlı Hak Bağlamında Taşınmaz 109


 

1. Genel Olarak 109


 

2. Mülkiyet Hakkının Devir ve İntikal Kabiliyetinin


 

Zayıfladığı Durumlar 111


 

a. İradeye Dayalı Sebepler 111


 

b. Yasal Sebepler 114


 

C. Taşınmaz İle Eklenti İlişkisi 116


 

§ 4. REHIN VERILEBILIRLIK BAKIMINDAN


 

TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRILEBILIR OLMASI


 

(VERWERTBARKEIT) 119


 

I. Genel Olarak 119


 

II. Paraya Çevrilebilirlik Karinesi 121


 

A. Medeni Kanunumuzun Tutumu 121


 

B. Paraya Çevrilebilirliğin Yapısı 124


 

III. Paraya Çevrilebilirlik Karinesinin İstisnaları 125


 

A. Genel Olarak 125


 

B. Paraya Çevrilebilirliğin Sınırlandığı Durumlar 125


 

1. Aile Yurdu 126


 

2. İcra ve İflas Hukukunda Haczedilemezlik


 

Durumları 128


 

3. Kamu Malları 136


 

4. Taşınmazın Büsbütün Değersiz Olması 145


 

§ 5. REHIN VERILEBILIRLIK BAKIMINDAN


 

TAŞINMAZIN BELIRLI OLMASI


 

(BELIRLILIK ILKESI, BESTIMMTHEIT) 149


 

I. Genel Olarak 149


 

II. Belirlilik İlkesinin Nesneye Bakan Yönü 153


 

III. Özel Belirlilik İlkesi 161


 

A. Genel Olarak 161


 

B. Rehin Hakkı Bakımından Belirlilik İlkesi 162


 

1. Rehin Hakkı Bakımından Belirlilik İlkesinin


 

Özelliği 162


 

2. Belirlilik İlkesinin Uygulanması Bakımından


 

Taşınmazın Tapuya Kayıtlı Olması Gereği 165


 

a. Genel Olarak 165


 

b. Taşınmazın Tapuya Kaydedilmesi 167


 

aa. Gerçekten Tapuya Kaydedilebilir Bir


 

Nesne Olmalı 169


 

bb. Tapuya Kaydedilmesi Mümkün Bir


 

Nesne Olmalı 185


 

cc. Tapuya Kaydedilecek Nesne Yeterli


 

Derecede Belirli Olmalı 196


 

c. Tescil Prensibinin Etkisi 201


 

§ 6. REHIN HAKKINA ÖZGÜ BELIRLILIK ILKESININ


 

YAPISI 203


 

I. MK.m.854/1’de Düzenlenen Bireyselleşmiş


 

Olma Gereği (Individualisierung) 203


 

A. Genel Olarak 203


 

B. Belirleme Faaliyeti 204


 

C. Bireyselleştirme Faaliyeti 210


 

D. Genel Rehin Yasağı 212


 

II. MK.m.854/1’de Düzenlenen Bölünmezlik


 

(Teklik, Einheitlichkeit) 214


 

§ 7. BELIRLILIK ILKESI ÇERÇEVESINDE TAŞINMAZ


 

ÇEŞIDI OLAN ARAZININ DEĞERLENDİRİLMESİ 219


 

I. Genel Olarak 219


 

II. Arazi Bölünmesi 221


 

A. Genel Olarak 221


 

B. Bölünme ve Buna Bağlı Oluşumlar 223


 

C. Bölünmede Yöntem 224


 

D. Bölünmenin Sonuçları 225


 

E. Rehinli Taşınmazdan Küçük Parçanın Ayrılması 237


 

F. Arazi Parçasının Rehin Verilemezliği 240


 

III. Birden Fazla Arazinin Rehin Verilmesi 242


 

A. Genel Olarak 242


 

B. Güvence Bölünerek Oluşturulan Rehin 244


 

C. Güvence Bölünmeksizin Oluşturulan Rehin


 

(Toplu Rehin) 250


 

1. Güvencenin Bölünmemesi 250


 

2. Belirlilik İlkesinin Uygulaması 262


 

IV. Birden Fazla Arazinin Birleşmesi 263


 

A. Genel Olarak 263


 

B. Rızai Birleşme 263


 

C. Zorunlu Birleşme (Tevhid) 264


 

D. Birleşmenin Sonuçları 265


 

V. Belirlilik İlkesi Açısından Taşınmazın Bütünleyici


 

Parçası ve Eklentisi 272


 

A. Bütünleyici Parçanın Durumu 272


 

B. Eklentinin Durumu 277


 

§ 8. BELIRLILIK ILKESI ÇERÇEVESINDE TAŞINMAZ


 

ÇEŞIDI OLAN BAĞIMSIZ VE SÜREKLI HAKLARIN


 

DEĞERLENDIRILMESI 281


 

I. Genel Olarak 281


 

II. Belirlilik İlkesi Bakımından Bağımsız ve Sürekli Haklar 283


 

A. Sözleşmesel Rehin 283


 

B. Yasal Rehin 288


 

1. Tescile Tabi Yasal Rehin 288


 

2. Tescile Tabi Olmayan Yasal Rehin 293


 

§ 9. BELIRLILIK ILKESI ÇERÇEVESINDE PAYIN


 

DEĞERLENDIRILMESI 295


 

I. Genel Olarak 295


 

II. Belirlilik İlkesi Çerçevesinde Pay 299


 

A. Belirlilik İlkesinin Uygulanması Bakımından


 

İkili Aşama (Çifte Yapı) 299


 

B. Payın Varlığına ve Oranına İlişkin Uyuşmazlık


 

İle Belirlilik İlkesi İlişkisi 305


 

C. Bir Payın Rehni ve Belirlilik İlkesinin Hakkın


 

Sahibini Kapsaması 307


 

D. Birden Fazla Payın Rehni 315


 

E. Pay Rehninin Hukuki Dayanağı Bakımından


 

Değerlendirilmesi 316


 

1. Sözleşmesel Rehin 316


 

2. Yasal Rehin 318


 

a. Tescile Tabi Yasal Rehin 319


 

aa. Genel Olarak 319


 

bb. Satım Bedelinin Güvencesi Olarak Rehin 323


 

cc. Yapı Alacağının Güvencesi Olarak Rehin 323


 

dd. Elbirliği Ortaklığına Dahil Taşınmazın


 

Paylaştırılmasından Doğan Alacakların Güvencesi Olarak Rehin 325


 

ee. Üst Hakkına Dayalı Yapı Bedelinin


 

Güvencesi Olarak Rehin 330


 

ff. Üst Hakkı İradının Güvencesi Olarak


 

Rehin 331


 

b. Tescile Tabi Olmayan Yasal Rehin 333


 

F. Taşınmazın Bir Kısmı İle Payın Farklı Oluşu 338


 

G. Payın Bölünerek Rehin Verilemezliği 338


 

H. Elbirliği Mülkiyetinde Uyuyan Payın Rehine


 

Konu Edilemezliği 339


 

§ 10. KAT MÜLKIYETINE KONU BAĞIMSIZ BÖLÜM 343


 

I. Genel Olarak 343


 

II. Belirlilik İlkesinin Uygulanması Bakımından


 

Bağımsız Bölüm 346


 

A. Sözleşmesel Rehin 346


 

B. Yasal Rehin 347


 

§ 11. REHNI DOĞURAN SEBEPLERDEN HAREKETLE


 

BELIRLILIK ILKESININ UYGULANMASI 357


 

I. İradeye Dayanan Rehin 357


 

A. Sözleşmesel Rehin 357


 

B. Ölüme Bağlı Tasarrufa Dayanan Rehin 360


 

C. Malikin Tek Taraflı İradesinden Doğan Rehin Hakkı 362


 

II. Mahkeme Kararına Dayanan Rehin 363


 

III. Yasa Hükmüne Dayanan Rehin 364


 

A. Tescile Tabi Yasal Rehin (İpotek) 364


 

1. Genel Olarak 364


 

2. Yapı Alacaklısı İpoteği 367


 

a. Genel Olarak 367


 

b. Taşkın Yapı 372


 

c. Haksız Yapı 373


 

aa. Genel Olarak 373


 

bb. Arazi Malikinin Yapının İnşasına Rıza


 

Göstermesi Veya Davranışlarıyla


 

Sebebiyet Vermesi 373


 

cc. Arazi Malikinin Yapının İnşaasına Rıza


 

Göstermemesi Veya Davranışlarıyla


 

Sebebiyet Vermemesi 377


 

3. Arazi Niteliğindeki Taşınmaz Satımından


 

Doğan Rehin (İpotek) 380


 

4. Elbirliği Ortaklığında Ortaklığın Giderilmesinden


 

Doğan Alacağa İlişkin Rehin (İpotek) 381


 

5. Üst Hakkının Sona Ermesine Bağlı Olarak


 

Yapı Bedeline İlişkin Rehin (İpotek) 384


 

B. Tescile Tabi Olmayan Rehin 386


 

1. Genel Olarak 386


 

2. Belirlilik İlkesinin Tescile Tabi Olmayan


 

Rehinler Bakımından Geçerliliğini Koruması 386


 

 

KAYNAKLAR 393