Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Rehin Hukuku Dersleri

Rehin Hukuku Dersleri

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
275
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-9263-89-4

65,00 TL

 

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

 

“Rehin Hukuku Dersleri” adlı çalışmamızın ikinci baskısını hazırlamış durumdayız. Bu baskıda bir takım eklemeler yaptık. Öncelikle rehin hukukuna hakim olan ilke ya da kurallardan “Paraya Çevrilebilir Olma” ele alınmış ve işlenmiştir. Sonra,Ticari İşletme Rehni Kanunu’nu yürürlükten kaldıran, ticari işletmenin yanısıra geniş kapsamda taşınırların rehnini düzenleyen 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, bu çalışmadaki konuların (genel kuralların) elverdiği ölçüde işlenmiştir. Ayrıca Türk Doktrininde yeni bası yapmış çalışmalardan yararlanılmıştır. 

İlerleyen zamanlarda kısmet olursa, rehin türlerine ve ilgili hükümlere değinmeyi planlıyoruz. Bu haliyle okuyucu ve öğrencilerimize yararlı olursa, bu bizim için enbüyük kazanç olacaktır.

Yoğun çalışmalarıma katlanan eşim Av. Esra Civelek Acar’a, kızlarım Zehra İpek ve Zeynep’e, birikmiş borçlarımın bir ölçüde azaltmak niyetiyle, minnet ve sevgilerimi bu vesile ile sunmak isterim.

Nihayet akademik ve bilimsel heyecanı yaşatan Vedat Carbaş ile özverili ve titiz çalışmalarıyla katkısı büyük olan Berrin Doğrul’a teşekkürlerimi sunmak isterim.

Haydarpaşa, 8.11.2017

Faruk ACAR

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ............................................................ V                   

§ 1.  REHİN HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER............ 1

        A.Rehin Hakkının Tanımı........................................................ 1

        B.  Rehin Hakkının Temel Özellikleri........................................ 3

             a.  Sınırlı Ayni Hak Olması.................................................. 3

             b.        Güvence Oluşturması................................................ 6

             c. Feri Hak Olması............................................................... 9

             d.        Sınırlı Sayı İlkesine Tabi Olması............................. 12 

        C.  Rehin Hakkı ile Mülkiyet Hakkı Arasındaki İlişki............ 22

        D.      Rehin Hakkı ile Diğer Sınırlı Ayni Haklar

             Arasındaki İlişki............................................................... 24

        E. Rehin Hakkı İle Kiracılık Hakkı Arasındaki İlişki............. 32

             a.  Rehin Hakkından Önce Kiracılık Hakkının

                 Tanınmış Olması............................................................ 32

             b.Rehin Hakkından Sonra Kiracılık Hakkının

                 Tanınmış Olması............................................................ 35

        F.  Rehin Hakkı İle Diğer Şahsi Haklar Arasındaki İlişki....... 36

 

§ 2.  REHİN HUKUKUNDA GEÇERLİ OLAN İLKELER... 39

        A.Ferilik İlkesi....................................................................... 39

        B.  Kamuya Açıklık İlkesi....................................................... 42

        C.  Belirlilik İlkesi.................................................................... 44

             a.  Genel Olarak.................................................................. 44

             b.Rehin Konusunun Belirli Olması................................... 45

             c.  Güvence Altına Alınan Alacağın Belirli Olması............ 47

        D.Rehin Yükünün Bölünmezliği İlkesi.................................. 50

        E.  Sabit Dereceler Sistemi...................................................... 55

        F.  Eskinin Önceliği İlkesi....................................................... 61

        G.Talilik İlkesi....................................................................... 62

        Ğ.Paraya Çevrilebilir Olma.................................................... 63

             a.  Genel Olarak.................................................................. 63

             b.Rehne Konu Varlığın Devredilebilir

                 Olması Gereği (Bağımsızlık).......................................... 66

             c.  Rehne Konu Varlığın Parasal Değer

                 İfade Etmesi Gereği...................................................... 87

 

§ 3. REHİN HAKKININ TÜRLERİ.......................................... 89

        A.Taşınır-Taşınmaz Rehni...................................................... 89

        B. Sözleşmeye-Kanuna Dayanan Rehin................................. 90

        C.  Tedavül Eden Rehin-Tedavül Edemeyen

             (Güvence Amaçlı) Rehin................................................... 95

 

§ 4.  REHİN HAKKININ TANIDIĞI YETKİLER.................. 99

        A.Tasarruf Yetkisi................................................................. 99

             a.  Sınırlı Tasarruf Yetkisi................................................... 99

             b.        LexCommissoria Yasağı....................................... 111

                 aa.  Genel Olarak......................................................... 111

                 bb.  LexCommissoria Yasağının Şartları...................... 113

        B.  Zilyet Olma Yetkisi......................................................... 116

        C.  Koruma Yetkisi................................................................ 117

 

§ 5.  REHİN HAKKININ KAPSAMI....................................... 121

        A.      Genel Olarak................................................................ 121                    B.        Taşınmaz Rehninde Rehin Hakkının Kapsamı121

             a.  Taşınmaz...................................................................... 121

                 aa.  Arazi...................................................................... 122

                 bb. Bağımsız ve Sürekli Haklar................................... 123

                 cc. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler............. 127

                 dd.        Taşınmaz Üzerindeki Paylı Mülkiyet

                        Çerçevesinde Pay.................................................. 128

                 ee. Devre Mülk........................................................... 131

             b.Bütünleyici Parça......................................................... 131

             c. Eklenti......................................................................... 135

             d.        Kira Bedelleri..............................................................          140

             e. Kaim Değer (Sürrogat)................................................ 145

        C. Taşınır RehnindeRehnin Kapsamı................................... 147

             a.  Genel Olarak................................................................ 147

             b.Teslime Bağlı Taşınır Rehni......................................... 150

                 aa.  Bütünleyici Parça.................................................. 150

                 bb. Doğal ve Medeni Ürünler..................................... 151

                 cc. Eklenti................................................................... 154

                 dd.        Kaim Değer ve Özellikle Sigorta Tazminatı.. 154

             c. Hapis Hakkı................................................................. 155

             d.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni.................................... 159

§ 6. REHİN HAKKININ GÜVENCE ALTINA ALDIĞI

        ALACAK............................................................................. 165

        A.Taşınmaz Rehninde Güvence Altına Alınan Alacak....... 165

             a.  Anapara İpoteği........................................................... 165

                 aa.  Anapara................................................................. 167

                        aaa.Genel Kural.................................................... 167

                        bbb.          Bazı Özel İpotek Türlerinde Anapara.. 169

                               aaaa. Yapı Alacaklısı İpoteği........................ 169

                               bbbb.Taşınmaz Satıcısı Lehine İpotek.......... 171

                               cccc. Elbirliği Ortakları Lehine İpotek.......... 173

                 bb.  Takip giderleri ve gecikme faizi............................ 174

                 cc.  Sözleşme (Anapara) Faizi...................................... 181

                 dd.Zorunlu masraflar.................................................. 185

             b.        Üst Sınır İpoteği.................................................... 187

             c. Yabancı Para Alacaklarında Durum............................ 191

        B.  Taşınır Rehninde Güvence Altına Alınan Alacak............ 193

             a.  Teslime Bağlı Taşınır Rehni......................................... 193

             b.Hapis Hakkı................................................................. 198

             c.  Alacak ve Hak Rehni................................................... 200

             d.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni.................................... 200

 

§ 7.  REHİN HAKKININ KAZANILMASI............................. 205

        A.Rehin Hakkının Hukuki Sebebi....................................... 205

             a.  Taşınmaz Rehni Bakımından....................................... 205

                 aa.  Rehin Sözleşmesi.................................................. 205

                        aaa.Taşınmaz Rehninin Kuruluşunda Aşamalar... 205

                        bbb.          Hukuki Sebep (Causa) Olarak Rehin

                               Sözleşmesi...................................................... 206

                        ccc.Rehin Sözleşmesinin Tarafları........................ 208

                        ddd.         Rehin Sözleşmesinin İçeriği................. 209

                        eee.Rehin Sözleşmesinin Şekli............................. 212

                 bb.  Ölüme Bağlı Tasarruf............................................ 215

                 cc. Taşınmaz Malikinin Tek Taraflı Talebi.................. 217

                 dd.Mahkeme Kararı.................................................... 218

                 ee. Kanun Hükmü....................................................... 219

             b.        Taşınır Rehni Bakımından..................................... 220

        B. Rehin Hakkının Kazanılması İçin Tasarruf İşlemi........... 225

             a.  Taşınmaz Rehni Bakımından....................................... 225

             b.Taşınır Rehni Bakımından........................................... 231

 

§ 8. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ.............................. 239

        A.Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi...................................... 239

             a.  Terkin İşlemiyle........................................................... 239

             b.Rehni Sona Erdirme Sözleşmesi.................................. 242

             c.  Mahkeme Kararıyla Sona Erme................................... 243

             d.Taşınmazın Cebri İcra Yoluyla Satışı.......................... 244

             e.  Yeni Malikin İfa Yoluyla Terkini Talep Edebilmesi

                 (TMK m.885)............................................................. 245

             f.  Taşınmazın Yok Olması............................................... 245

             g.Kamulaştırma............................................................. 249

             h.Sürenin Dolması.......................................................... 249

             i.  Mülkiyet ve Rehin Hakkının Aynı Şahısta

                 Birleşmesi.................................................................... 250

             j.  Alacağın Sona Ermesiyle Rehin Hakkının

                 Sona Ermesi................................................................. 251

        B.  Taşınır Rehninin Sona Ermesi.......................................... 253

             a.  Alacağın Sona Ermesiyle Rehin Hakkının

                 Sona Ermesi................................................................. 253

             b.Alacağın Zamanaşımına Uğraması.............................. 255

             c.  İfa İmkansızlığı............................................................ 255

             d.Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi....................... 256

             e.  Yenileme...................................................................... 257

             f.  Anlaşma Yoluyla Sona Erme....................................... 258

             g.Feragat......................................................................... 258

             h.Taşınırın Yok Olması................................................... 259

             i.  Rehin Zilyetliğinin Kaybı............................................ 260

             j.  Sürenin Dolması.......................................................... 261

             k.Kamulaştırma............................................................. 261

 

BİBLİOGRAFYA...................................................................... 263