Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (24)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Özel Hukukda Meseleler Ve Görüşler 5

Özel Hukukda Meseleler Ve Görüşler 5Sayfa Sayısı
:  
150
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1997
ISBN NO
:  
975-537-065-x

35,00 TLÖNSÖZ (V. Kitap için) "Hukukî mütalâalar" konusundaki görüşlerimi bu seride 1975, 1983 ve 1987′de yayınlanan ilk üç kitabımın önsözlerinde belirtmiştim. Konunun Türk hukuk uygulamasında çeşitli yönleri ile devam eden önemi dolayısiyle bunların bu kitapta da aynen yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Beşinci kitabın arama cetvellerini başarı ile hazırlayan değerli meslekdaşım Ar. Gör. Aynur Yongalık′a. teşekkür borçluyum. Ankara, 21 Şubat 1997 Prof. Dr. Yaşar KARA YALÇIN V İÇİNDEKİLER 1 — Milletlerarası anlaşma - Yetki devri 1 AET - TC. Arasında Turizm Meslekî Eğitim Programı — Programı yürütme sorumlusu TKB. görev ve yetkisini Turizm Bakanlığına devredemez mi? — Anayasa m. 90 sf. açısından hukukî durum 2 — Haksız rekabet - Marka 5 Ambalajlarda kullanılan hâkim renkler arasında ayniyete yakın benzerlik — İltibas — TSE markasının izinsiz kullanılması 3 — Haksız rekabet 11 Aynı şartlan haiz olduğu halde ihale teknik şartnamesine ismi konulmayan firma şartnameyi hazırlayan danışman aleyhine dava açabilir mi? 4 — Yetkili satıcılık sözleşmesi 15 Dağıtım ağı — Çerçeve sözleşme — Yetkili satıcılık sözleşmesinin sona ermesi halinde uzun süre faydalanılacak reklâmlar için dava açılabilir mi? 5 — Kollektif şirket - Tasfiye payı 22 Kollektif şirketten ihraç edilen ortağa ödenecek tasfiye payı hangi tarihteki duruma göre hesap edilir? — Usulî müktesep hak 6 — Anonim şirket - Pay sahipliği 24 Şirket statüsünü değiştirerek esas sermaye artırma sırasında pay sahipliğini ihlâl — Dürüstlük kuralı — Çelişkili davranış 7 — Anonim şirket - Yönetim kurulu 29 Yönetim kurulu üyeliği için aday gösterme hakkı — Birden fazla pay sahibi nasıl aday göstermeli? 8 — Anonim şirket - Yönetim kurulu 31 Toplantı ve karar yetersayısı: TTK. 330 — Salt çoğunluk 9 — Anonim şirket - Yönetim kurulu 32 Şirket kaynakları ile yaptırıldığı sabit olan idare ve sosyal tesislere düşen kamulaştırma payını arsa sahibi yönetim kurulu başkanının anonim şirkete ödeme vecibesi — Esas sermayenin artırılması — Bozulan pay dengesinin sağlanması — Emniyeti suistimal X 10 — Anonim şirket - Yönetim kurulu 37 Amme alacağından kanunî temsilcinin sorumlu tutulması (VUK. m. 10) — Yönetim kurulunun şirketin bu tür borçlarından dolayı sorumlu olması şartları 11 — Bilançonun gerçeğe aykırı olduğu iddiası - Genel kurul kararının iptali davası 42 Bilançoda amortisman ayrılmaması — TTK. - VUK. açısından durum — Kamu düzeni görüşü — Anonim şirketin (iştirakin) ve büyük ortağın (hâkim şirketin) zararı — Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması — Tümü üretime başlamamış sabit tesisler için amortisman ayırmak gerekir mi? — Zarar etmiş görünen şirket de kâr dağıtabilir — Yönetim kurulu üyesinin basiretli iş adamı düzeyinde özen göstermesi 12 — Anonim şirket - Aşırı borçlanma 49 Aşırı borçlanma riski — Erken uyarı sistemi: TTK. 324 — Aşırı borçlanma ölçüsü — Sermaye piyasası hukuku bakımından durum 13 Anonim şirket - Vergi dışı bırakılan tutar 55 KVK. m. 8 bend 6 hükmü Anayasa m. 73′e aykırı mıdır? — Vergi dışı bırakılan kurumlar vergisinin yarısı kime aittir? — Sosyal devlet ilkesine, maliye politikasının sosyal amacına uygunluk 14 — Anonim şirket - Vergi dışı bırakılan tutar 59 Vergi dışı bırakılan kurumlar vergisinin yarısı ne zaman hak sahibine ödenmelidir? 15 — Holding - Bağımlı şirket - Yönetim sözleşmesi 60 Türkiye′de şeker siyaseti — Holding — Bağımlı şirket — Yönetim sözleşmesi — Vekâlet akdi — Türkiye şeker/Amasya şeker ilişkileri (ibra-cari hesap-zamanaşımı) 16 — Özelleştirme 71 3836 sayılı Tahkim Kanunu — Takas ve mahsup işlemleri — Özelleştirme — Alıcı ve satıcı bakımından durum 17 — Özelleştirme 73 Petkim — Esas sermayeyi artırma — Özelleştirme 18 — Yabancı para - Rehin 75 Üst hakkı üzerinde ipotek tesis edilmesi — Yabancı para üzerinde rehin tesisi (MK. 766 a) — Dış kaynaklı kredi kavramı — Para ve döviz siyaseti XI 19 — Bankalar - Kredi sözleşmesi 79 Banka ve müşterisi arasında üst düzeyde güven ilişkisi — Kredi sözleşmesindeki sorumsuzluk hükmünün geçerliliği — Aval verilen poliçe tutarını ödeyen bankanın sorumluluğu — Çekleri ibraz süresi içinde ödeme için ibraz etmeyen bankanın sorumluluğu ve kredi sözleşmesi 20 — Bankalar - Teminat mektubu 87 Teminat mektubu karşılığında ipoteklerin feshedilmesi ve borç tasfiye anlaşması — Birden çok bankanın teminat vermesinde risk 21 — Teminat mektubunun hükümsüz sayılması ve iadesi 89 Kati teminat mektubunun hukukî mahiyeti: Garanti sözleşmesi — Üçüncü şahsın fiilini taahhüt — Sigorta sözleşmesi ile ilişkisi — Garanti edilen risk — İlk yazılı talep üzerine nakden ve tamamen ödeme taahhüdü — Menfî tesbit davası — Garanti alanın suiniyetli olması halinde dava hakkı 22 — Bankalar - Akreditif 96 Akreditif açan (âmir) banka sıfatı nasıl değiştirilebilir? — Akreditif süresinin geçmiş olması — Akreditif âmiri sıfatının iktisap edilmesi — Rezervin kaldırılması — Teminat veren kişi olarak sorumluluk 23 — İnşaat montaj "Ali risks" sigortası 109 Teminatın kapsamı — Hatalı malzeme, işçilik veya hatalı dizayndan ileri gelen zarar 24 — Sulh - Tahkim 116 Uyuşmazlık sulh yolu ile mi, tahkim yolu ile mi çözümlenmeli? — Riskler — Hukukî açıdan değerlendirme Arama cetvelleri I. Konu üzerine arama cetveli 123 II. Soyadı üzerine arama cetveli 127 III. Mahkeme kararlan üzerine arama cetveli 128 IV. Yasalara göre arama cetveli 129 Prof. Dr. Yaşar Karayalçın′ın yayınları 135 Enstitü yayınları 145 xn