Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (86)      Ekim (223)      Eylül (284)      Ağustos (63)

Özel Hayatın Ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukukuyla Korunması ( TCK m.132 - 133 - 134 )

Özel Hayatın Ve Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukukuyla Korunması ( TCK m.132 - 133 - 134 )Sayfa Sayısı
:  
243
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-377-293-4

28,50 TL

Önsöz
Teknolojik gelişmeler özel hayata müdahaleyi kolaylaştırmıştır. Kişilerin haberleşme içeriklerine ulaşılarak, ses ve/ya görüntü kayıtları alınarak, dinlenerek, izlenerek ve bu faaliyetlerden elde edilen verileri fişlenerek gerçekleştirilen her türlü müdahale, kişinin yaşam biçimini ve ilişkilerini istediği gibi şekillendirme özgürlüğünü, diğer bir söyleyişle özel hayatını zedelemektedir. Türk Ceza Kanunu\\\\\\\′nun inceleme konumuzu oluşturan \\\\\\\"Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar\\\\\\\" başlıklı bölümüyle, kişinin özel hayatını şekillendirme özgürlüğü koruma altına alınmaya çalışılmıştır. Bu bölümde yer verilen suçlarla \\\\\\\"özel hayatın ve hayatın gizli alanının\\\\\\\" yeterince korunup korumadığına ancak \\\\\\\"özel hayat ve hayatın gizli alanı\\\\\\\" kavramlarının kapsamı ortaya koyulduktan sonra karar verilebilir. Bu nedenle çalışmanın birinci bölümü, özel hayata ve hayatın gizli alanına saygı hakkına ve bu hakkın kapsamına ayrılmıştır.


Çalışmanın ikinci bölümünde, özel hayatı doğrudan doğruya koruyan suçlardan Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl (TCK m.132), Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK m. 133) ile Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl (TCK m. 134) suçları incelenmiştir. \\\\\\\"Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar\\\\\\\" başlıklı bölümde yer alan ve özel hayatı doğrudan doğruya koruyan Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK m.135), Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK m.136), Verileri Yok Etmeme (TCK m.138) suçlarına konunun özelliğinden dolayı bu çalışmada yer verilmemiştir. Birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluş, kişisel bilgileri toplamakta ve bunları bir sisteme kaydetmektedir. Bu verilerin toplanması, birçok hukuk disiplinini ilgilendiren çok yönlü bir konudur. Kişisel verilerin toplanma, depolanma ve kullanılma şartlarının bir kanunla belirlenmesi zorunludur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı hazırlanmış ise de henüz kanunlaşamamıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı\\\\\\\′nm 50. maddesiyle Türk Ceza Kanunu\\\\\\\′na yollama yapılarak TCK ile bu tasarı Kanun arasında bağlantı kurulmuştur. Bu hükme göre, hukuka aykırı olarak kişisel verileri açıklayan, yayan, bir başkasına veren, aktaran veya ele geçiren kişi Türk Ceza Kanunu\\\\\\\′nun 136. maddesine göre cezalandırılır (m.50/3).
1970\\\\\\\′li yıllardan itibaren \\\\\\\"kişisel verilerin korunması\\\\\\\" uluslararası birçok örgüt tarafından ele alınmaya başlanmıştır. Avrupa Konseyi, üye ülkeler arasındaki hukukların birleştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi amacıyla \\\\\\\"Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması\\\\\\\"na ilişkin 108 sayılı Sözleşmeyi, 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açmıştır. Sözleşme aynı tarihte Konsey üyesi diğer devletlerle birlikte Türkiye tarafından da imzalanmıştır. Avrupa Birliği bünyesinde 20 Temmuz 1995 tarihli \\\\\\\"Kişisel Verilerin İşlenmesi Karşısında Gerçek Kişilerin Korunması ve Verilerin Serbest Dolaşımı Yönergesi\\\\\\\" oluşturulmuştur. Kamu güvenliği ve savunma gibi Avrupa Birliği yetkisi dışındaki alanları düzenleyen Yönerge, bütün vatandaşların özel yaşamının eşdeğer düzeyde korunmasını ve kişisel verilerin serbest dolaşımını hedeflemekte ve 25 Ekim 1998 tarihine kadar üye ülkelerce benimsenmesi öngörülmekteydi. 1995 tarihli Yönerge\\\\\\\′ye ek olarak iki Avrupa Birliği Tüzüğü daha çıkartılmıştır. Sektörel bazda düzenlemeler öngören Tüzüklerden ilki, telekomünikasyon sektöründe; ikincisi ise elektronik iletişim sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve mahremiyetinin korunmasıyla ilgilidir.


Avrupa Birliği vatandaşlarının temel haklarını ve Avrupa Birliği\\\\\\\′nin vatandaşlarına karşı sorumluluklarını düzenleyen 2000 tarihli Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı\\\\\\\′nm 1. maddesinde insanlık onurunun ihlâl edilemeyeceği, saygı gösterilmesi ve korunması gerektiği vurgulanmıştır. Şart\\\\\\\′m 8. maddesinde kişinin kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı tanınmıştır.13 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete\\\\\\\′de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ancak henüz halk oylamasına sunulmamış olan 5982 sayılı ve 7.5.2010 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun\\\\\\\′un 2. maddesiyle 20. maddeye bir fıkra eklenmiş ve bu fıkra ile özel hayat kapsamında, kişisel veriler ayrıca koruma altına alınmıştır.


Kişisel verilerin ceza hukuku aracılığıyla korunması haberleşmenin, sözün ve özel hayat olayı içindeki görüntünün korunmasına nazaran daha yenidir ve çok yönlüdür. Bu nedenle bu konunun bağımsız olarak bir çalışmaya konu yapılmasının daha uygun olacağını düşündük. Bu suçlara ilişkin çalışma da kısmen tamamlanmış olup en kısa sürede yayınlanması planlanmaktadır.


Kitaba tashih yaparak katkı sağlayan genç asistan arkadaşım Aysun Altun-kaş\\\\\\\′a çok teşekkür ediyorum.


Ayrıca bu çalışmanın yayınlanmasında emeği olan tüm Beta çalışanlarına ve çok kısa sürede yayınlanmasını sağlayan sayın Seyhan Satar\\\\\\\′a içtenlikle teşekkür ederim.Hamide Zafer

Rahmanlar-Kartal / İstanbul 10.3.2010ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ
CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI
(TCKm.132-133-134)İçindekiler


Önsöz III
içindekiler V
Kısaltmalar XI
§1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına
Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Saygı Hakkı

I. Genel Olarak 3
II. Kavram: Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanı 4
III. Özel Hayat Hakkının Doğuşu 6
IV. Özel Hayata Saygı Hakkının Esası 7
V. Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanını Tanımlama Çabaları 12
1. Genel Tanımlarla Açıklama Girişimleri 12
2. Üç Alan Teorisi 13
3. \\\\\\\"Makul Saygı Beklentisi\\\\\\\" Testi 16
4. Alt Unsurları Sayarak Açıklama Girişimleri 16
5. Değerlendirme 19
VI. Özel Hayatın Alt Unsurları 21
VII. Uluslararası Belgelerde Özel Hayata Saygı Hakkı 28
1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 28
2. İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair
Avrupa Sözleşmesi ve Uygulaması 28
a. İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair
Avrupa Sözleşmesi 28
b. İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi\\\\\\\′nin Uygulaması 31
3. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 37
4. Diğer Uluslararası Belgeler 38
VIII. Türk Anayasalarında Özel Hayata Saygı Hakkı 40
1. 1961 Anayasası\\\\\\\′na Kadar Olan Dönem 40
2. 1961 Anayasası 40
3. 1982 Anayasası 41
4. Değerlendirme 44
IX. Özel Hayata Saygı Hakkının Çok Yönlü Korunması 45
1. Genel Olarak 45
2. Kamu Hukukunda 46
a. Özel Hayatın Türk Ceza Kanunu\\\\\\\′yla Korunması 48
aa. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu\\\\\\\′nda 48
bb. Tasarılarda 51
cc. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\\\\\\\′nda 54
b. Özel Hayatın Ceza Muhakemesi Kanunu ile Korunması 55
aa. Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı 55
bb. Kapalı duruşma olanağı 56
cc. Yayın yasağı 57
3. Özel Hukukta 57
a. Genel Olarak 57
b. Özel Hayata Saygı Hakkı ile Kişilik Hakkı Arasındaki İlişki 58
X. Özel Hayatın Bazı Kıta Avrupa Ülkelerinde Ceza Kanunlarıyla
Korunması 63
1. Avusturya 63
2. Fransa 65
3. İtalya 68
4. İsviçre 71
5. İspanya 75
6. Almanya 76


§2. Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl (TCK m.132)

I. Genel Olarak 81
II. Haberleşme Özgürlüğü 83
1. 1982 Anayasası\\\\\\\′nda 83
2. Uluslararası Belgelerde Haberleşmenin Gizliliğine Saygı Hakkı 85
III. 765 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunları\\\\\\\′nın Karşılaştırılması 86
IV. Almanya Örneği 88
V. Suçla Korunan Hukuki Değer 89
VI. Suçun Unsurları 90
1. Suçun Maddi Yapısal Unsurları 90
a. Suçun Faili ve Mağduru 90
b. Suçun Maddi Konusu .^ 92
c. Fiil ve Netice 98
aa. Başkalarının haberleşmesinin gizliliğini ihlâl etme 98
bb. Başkalarının haberleşmesinin kaydı 100
cc. Başkalarının haberleşmesinin içeriğini ifşa etme 102
dd.Kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini diğer tarafın rızası
olmaksızın alenen ifşa etme 104
2. Suçun Manevi Yapısal Unsuru 108
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 109
a. Zorunluluk Hali 111
b. İlgilinin Rızası 111
c. Kanun Hükmünü İcra / Görevin İfası 113
aa. Adli soruşturma kapsamında haberleşmenin
denetlenmesi (CMK m.135) 114
bb. Tanıklık görevini yerine getirme 117
cc. Sanık ve mahkûmların haberleşmesinin denetlenmesi 118
dd.Önleme amacıyla haberleşmenin denetlenmesi 120
ee. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında haberleşme
içeriklerinin verilememesi 120
d. Hakkın İcrası 121
aa. Savunma hakkının kullanılması 121
bb. Velayet hakkının kullanılması 122
cc. Gazetecilik mesleğinin bahşettiği hakkın icrası 123
VII. Suçların Nitelikli Halleri (Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler) 124
1. Tüm Suçlar İçin Geçerli Olan Nitelikli Haller 125
a. Suçların Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği
Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 125
b. Suçların Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan
Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 126
2. İfşa Suçuna Özgü Nitelikli Hal: Başkalarının Haberleşmesinin
İçeriğinin Basın ve Yayın Yoluyla Açıklanması 127
VIII. Suçun Özel Beliriş Şekilleri 128
1. Teşebbüs 128
2. İçtima 129
3. İştirak 133
IX. Yaptırım ve Zamanaşımı 133
X. Muhakemeye İlişkin Kurallar 135
1. Takibat Usulüne İlişkin Özellikler 135
2. Görevli Mahkeme ve Diğer Özellikler 137


§3. Aleni Olmayan Konuşma ve Söyleşilerin Gizliliğini İhlâl (TCK m.133)
I. Genel Olarak 141
II. 765 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunları\\\\\\\′nın Karşılaştırılması 143
III. Almanya Örneği 143
IV. Suçla Korunan Hukuki Değer 143
IV. Suçun Unsurları 144
1. Suçun Maddi Yapısal Unsurları 144
a. Suçun Faili ve Mağduru 144
aa. Başkalarının aleni olmayan konuşmalarını bir aletle
dinleme veya kaydetme suçu bakımından 144
bb. Kendisinin katıldığı aleni olmayan söyleşiyi kaydetme
suçu bakımından 148
cc. Sözün gizliliği ihlâl edilerek elde edilen bilgi ve kayıtların
kullanılması suçu bakımından 148
b. Suçun Maddi Konusu 148
aa. Başkalarının aleni olmayan konuşmalarını bir aletle
dinleme veya kaydetme suçu bakımından 148
bb. Aleni olmayan bir söyleşiyi ses alma cihazı ile kaydetme
suçu bakımından 154
cc. Kayda alman aleni olmayan konuşmalardan ve
söyleşilerden yarar sağlama veya açıklama suçu
bakımından 155
c. Fiil ve Netice 155
aa. Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları bir aletle
dinleme veya ses alma cihazıyla kaydetme 155
bb. Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi ses alma cihazı ile
kayda alma 158
cc. Dinlenen veya kayda alman konuşma veya kayda alman
söyleşiden edinilen bilgilerden yarar sağlama veya bu
bilgileri başkalarına verme veya başkalarının bilgi
edinmesini temin etme 159
2. Suçun Manevi Yapısal Unsuru 160
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 161
IV. Suçun Nitelikli Halleri (Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler) 164
1. TCK m.133/1, 2\\\\\\\′de Tanımlanan Suçlardan Elde Edilen Bilginin
Kullanılması 164
2. Suçların Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki
Kötüye Kullanılmak Suretiyle ya da Belli Bir Meslek ve Sanatın
Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 166
VI. Suçun Özel Beliriş Şekilleri 166
1. Teşebbüs 166
2. İçtima 167
3. İştirak 169
VII. Yaptırım ve Zamanaşımı 169
VIII. Muhakemeye İlişkin Kurallar 172
1. Takibat Usulüne İlişkin Özellikler 172
2. Görevli Mahkeme ve Diğer Özellikler 173§4. Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl (TCKm.134)


I. Genel Olarak 177
II. 765 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunları\\\\\\\′nm Karşılaştırılması 179
III. Almanya Örneği 180
IV. Suçla Korunan Hukuki Değer 184
V. Suçun Unsurları 186
1. Suçun Maddi Yapısal Unsurları 186
a. Suçun Faili ve Mağduru 186
b. Suçun Maddi Konusu 188
c. Fiil ve Netice 193
2. Suçun Manevi Yapısal Unsuru 198
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 198
a. Genel Olarak 199
b. İlgilinin Rızası 199
aa. Genel olarak 199
bb. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu\\\\\\\′nun hükümleri ile Türk
Ceza Kanunu\\\\\\\′nun 134. maddesi arasındaki ilişki 200
c. Kanun Hükmünü Yerine Getirme 201
d. Hakkın Kullanılması 204
aa. Savunma hakkı 204
bb. Haber verme hakkı 205
V. Suçların Nitelikli Halleri (Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler) 214
1. Tüm Suçlar İçin Geçerli Olan Nitelikli Haller 215
a. Suçların Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği
Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 215
b. Suçların Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan
Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 216
2. İfşa Suçuna Özgü Nitelikli Hal: Başkalarının Haberleşmesinin
İçeriğinin Basın ve Yayın Yoluyla Açıklanması 216
VI. Suçun Özel Beliriş Şekilleri 217
1. Teşebbüs 217
2. İçtima 217
3. İştirak 220
VII. Yaptırım ve Zamanaşımı 220
VIII. Muhakemeye İlişkin Kurallar 223
1. Takibat Usulüne İlişkin Özellikler 223
2. Görevli Mahkeme ve Diğer Özellikler 224
Sonuç 229Yararlanılan Kaynaklar 235