Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Oy Sözleşmeleri

Oy Sözleşmeleri

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
184
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-4823-89-5

85,00 TL 


 


BEŞİNCİ BASKIYA


ÖNSÖZ


 


Oy Sözleşmeleri’nin son (dördüncü) baskısı 2007 yılında yayımlandı. Bu tarihten sonra konuya ilişkin mevzuatta çok önemli değişiklikler oldu. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunların çıkarılmasını emrettikleri ikincil mevzuat yürürlüğe girdi. Böylece, kitap güncelliğini önemli ölçüde yitirdi ve eskidi.


Öte yandan, yurdumuzda son otuz yılda serbest piyasa ekonomisinde ve ticarette yaşanan gelişmeler özellikle anonim ve limited ortaklıklar hukukunda oy sözleşmelerine duyulan gereksinimi ve ilgiyi artırdı.


Bu nedenlerle kitabın beşinci baskısının yapılması kaçınılamaz oldu. Bu baskıda özellikle yürürlükteki yeni mevzuatı eksiksiz değerlendirmeye çalıştım.


Kitabın yenileştirilmesindeki katkıları için değerli meslekdaşım Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar’a, baskıya hazırlanmasındaki değerli yardımları için sekreterim Naile Odabaş’a,  basım ve yayımını gerçekleştiren Vedat Kitapçılık sahibi Sayın Vedat Carbaş ve çalışanlarına çok teşekkür ederim.


 


Taksim/Gümüşsuyu,                                     Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu


Nisan 2015            


 


                                        İÇİNDEKİLER


 


                                                                          


BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ........................................................... VII


KISALTMALAR........................................................................... XVII


 


BİRİNCİ BÖLÜM


GİRİŞ


 


§ 1.    OY HAKKI VE OY SÖZLEŞMELERİ..................................... 1


§ 2.    OY SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI VE


          ÖZELLİKLERİ.......................................................................... 3


          1.  Tanımı........................................................................................... 3


          2. Özellikleri............................................................................... 5


§ 3.    HUKUKUMUZDA OY SÖZLEŞMELERİ................................ 8


          1.  Oy Sözleşmelerinin Hukuki Dayanağı.................................... 8


          2.  Uygulama............................................................................... 9


§ 4.    OY SÖZLEŞMELERİNİN EKONOMİK HAYATTA


          İŞLEVİ VE YARARLARI....................................................... 10


 


 


                                                   


İKİNCİ BÖLÜM


OY SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİĞİ VE TÜRLERİ


 


§ 5.    OY SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİĞİ............................ 21


          1. Oy Sözleşmeleri ve Oy Kullanma Özgürlüğü....................... 22


          2. Oy Sözleşmeleri ve Ortakların Sadakat Borcu...................... 24


          3. Oy Sözleşmeleri ve Ahlâka Aykırılık................................... 26


          4. Oy Sözleşmeleri ve Paya Bağlı Hakların


               Bölünmezliği İlkesi............................................................... 27


          5. Oy Sözleşmeleri ve Sermaye Riski  Oy Dengesi................... 29


          6. Oy Sözleşmeleri ve Kişilik Hakları....................................... 29


          7. Genel Değerlendirme............................................................ 31


          8. Yönetim Kurulunda Kullanılacak Oylar İçin


               Oy Sözleşmesi Yapılabilir mi?.............................................. 31


§ 6.    ANASÖZLEŞME VE OY SÖZLEŞMESİ............................... 32


          1.  Oy Sözleşmesi Yapılabilmesi İçin Anasözleşmede


               Bu Yolda Bir Hüküm Bulunması Gerekir mi?...................... 32


          2.  Oy Sözleşmesine Anasözleşmede Yer Verilebilir mi?.......... 33


          3.  Oy Sözleşmesi Yapılması Anasözleşme İle


               Yasaklanabilir mi?................................................................ 33


§ 7.    OY SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ.................................... 34


          1.  Tarafların Yükümlülükleri Bakımından................................ 34


               a)   Tek Taraflı Oy Sözleşmeleri........................................... 35


               b)   Karşılıklı (İki Taraflı) Oy Sözleşmeleri........................... 35


               c)   Çok Taraflı Oy Sözleşmeleri (Konsorsiyumlar).............. 36


          2.  Sözleşme Taraflarının Sıfatları Bakımından ........................ 38


               a)   Pay Sahipleri Arasında Yapılan Oy Sözleşmeleri............ 38                                                                              


               b)   Pay Sahipleri ile Üçüncü Kişiler Arasında


                     YapılanOy Sözleşmeleri................................................. 38


               c)   Pay Sahipleri ile Ortaklık veya Yönetim


                     KuruluArasındaki Oy Sözleşmeleri................................ 39


          3. Oy Kullanma Taahhüdünün Bir Defalık veya


               SürekliOlması Bakımından.................................................. 40


               a)   Sürekli Olmayan (Bir Defalık) Oy Sözleşmeleri.............. 40


               b)   Sürekli Olan Oy Sözleşmeleri......................................... 41


          4. Yalın Olup Olmamaları Bakımından..................................... 42


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


OY SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİKLERİ VE


GEÇERLİLİKLERİNİN SINIRLARI


 


§ 8.    OY SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİKLERİ........... 43


          I.   Tek Taraflı ve Karşılıklı (İki Taraflı) Oy


               SözleşmelerininHukuki Nitelikleri....................................... 44


               1.   Tek Taraflı Oy Sözleşmeleri........................................... 44


                     a)  Hizmet, Eser veya Ücretli Vekâlet Sözleşmesi


                          Sayılıp Sayılamayacağı.............................................. 44


                     b)  Ücretsiz Vekâlet Sayılıp Sayılamayacağı................... 45


               2.   Karşılıklı (İki Taraflı) Oy Sözleşmeleri........................... 48


               3.   Uygulanacak Hükümler.................................................. 48


          II.  Oy Konsorsiyumlarının Hukuki Nitelikleri........................... 50


          III. Başka Bir Sözleşmenin Yan Taahhüdü ve


               Unsuru OlanOy Sözleşmeleri............................................... 51


§ 9.    OY SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİKLERİNİN


          SINIRLARI.............................................................................. 53


          I.   Oy Sözleşmelerinin Meydana Gelmeleri Koşulları................ 54


               1.   Şekil................................................................................ 55


               2.   Taraflar................................................................................... 57


          II.  Geçerliliğinin Konu Bakımından Sınırları............................. 58


               1.   Emredici Hükümlere Aykırılık........................................ 59


                          a)    Ortaklık veya Yönetim Organı Yararına Oy


                          Kullanılması Taahhüdünü İçeren Sözleşmeler........... 60


                          b)    Emredici Yasa Hükümlerinin Dolanılması.......... 64


                          aa)  Oydan Yoksunluğa İlişkin Yasa


                                 HükümlerininDolanılması.................................. 64


                          bb) Pay Devri Yasağına İlişkin Yasa


                                 HükümlerininDolanılması.................................. 66


               2.   Ahlâka ve Dürüstlük Kuralına Aykırılık.......................... 67


                          a)    Ahlâka Aykırılık................................................. 67


                          aa)  Genel Olarak....................................................... 67


                          bb) Bir Bedel veya Özel Bir Çıkar Karşılığında


                                 Oy Kullanma veya Kullanmama Taahhüdü


                                 (Oy Satınalınması).............................................. 69


                          cc)  Pay Devrinin Yasaklanmasına veya


                                 Kısıtlanmasına İlişkin Anasözleşme


                                 Hükümlerinin Dolanılması.................................. 72


                     b)  Dürüstlük Kuralına Aykırılık..................................... 74


               3.   Kişilik Haklarına Aykırılık.............................................. 76


               4.   İmkânsızlık..................................................................... 77


               5.   Sahip Olunan Oylann Bir Kısmını Kapsayan Oy


                     Sözleşmesi Yapılıp Yapılamayacağı................................ 78


          6. Oy Sözleşmelerinde İrade Bozuklukları ve Gabin................. 79


          7. Oy Sözleşmelerinde Kısmi Butlan......................................... 80


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


OY SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜMLERİ VE


SÖZLEŞMEYE UYULMASINI GÜVENCE ALTINA


ALAN ÖNLEMLER


 


§ 10.  OY SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜMLERİ.............................. 81


          1.  Genel Olarak......................................................................... 81


         2.  Geçersiz Oy Sözleşmesine Uyularak Verilen Oylar.............. 84


§11.   OY SÖZLEŞMESİNE UYULMASINI GÜVENCE


          ALTINA ALMAYA YARAYAN ÖNLEMLER....................... 86


          1.  Cezaî Şart.............................................................................. 86


          2.  Borçlunun Temsil Yetkisi (Vekâlet) Vermesi ve


               Pay Senetlerinin Tevdii......................................................... 87


          3.  Payların ve Pay Senetlerinin İnançlı Olarak


               Devredilmesi......................................................................... 92


          4.  Payların ve Pay Senetlerinin Konsorsiyuma veya


               Oluşturulacak Bir Ticaret Ortaklığına Sermaye


               Olarak Konulması................................................................. 94


          5.  Payların ve Pay Senetlerinin Devrine İlişkin


               Diğer Kısıtlamalar................................................................. 95


               a)   Pay Ve Pay Senedi Devrinin Muvafakate


                     Bağlanmasıveya Yasaklanması...................................... 95


               b)   Paylara ve Pay Senetlerine İlişkin Önalım,


                     Alım veYeni Paylardan Alım Hakları............................. 98


         


BEŞİNCİ BÖLÜM


OY SÖZLEŞMESİNE UYULMAMASININ


SONUÇLARI VE OY SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ


                                                                                                        


§ 12.  OY SÖZLEŞMESİNE UYULMAMASININ


          SONUÇLARI ......................................................................... 105


          I.   Uğranılan Zararların Ödenmesi Davası............................... 106


          II.  Cezaî Şartın Ödenmesi İstemi............................................. 107


          III. Aynen İfa Davası ve Aynen İfaya Dair Kesin


               Hükmün İcrası.................................................................... 108


               1.   Genel Olarak................................................................. 108


               2.   Hukukumuzdaki Durum............................................... 116


                     a)  Aynen İfa Davası..................................................... 116


                     b) Aynen İfaya İlişkin İlâmın İcrası............................. 120


                     c) İhtiyatî Tedbir Kararı............................................... 123


          IV.      Sözleşmeden Dönme ve Haklı Nedenlerle Fesih........... 124


§ 13.  OY SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ.......................... 125


          I.   Tek ve İki Taraflı (Karşılıklı) Oy Sözleşmelerinin


               Sona Ermesi........................................................................ 125


               1.   Sürekli Olmayan (Bir Defalık) Oy Sözleşmeleri............ 126


               2.   Sürekli Olan Oy Sözleşmeleri........................................ 126


          II.  Oy Konsorsiyumlarının Sona Ermesi.................................. 129


               1.   Kendiliğinden Sona Ermesi........................................... 129


               2.   Bir ve Birden Çok Taraflı Hukuki İşlemle


                     Sona Erme..................................................................... 131


          III. Fer’i Edim Niteliğindeki Oy Taahhütlerinin


               Sona Ermesi........................................................................ 134


 


                                                                                                                     


ALTINCI BÖLÜM


MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA VE


YABANCI HUKUKTA OY SÖZLEŞMELERİ


                                                                                                       


§ 14.  MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA OY


          SÖZLEŞMELERİ................................................................... 135


         (Yabancılık Unsuru Taşıyan Oy Sözleşmelerine


          Uygulanacak Kanun)............................................................... 135


          I.   Lex Societatis’in Uygulanması Gerektiği Görüşü................ 135


          II.  Lex Obligationis’in Uygulanması Gerektiği Görüşü............ 136


          III. Hukukumuzdaki Durum..................................................... 138


§ 15.  YABANCI HUKUKTA OY SÖZLEŞMELERİ..................... 142


          I.   Alman Hukuku................................................................... 142


          II.  İsviçre Hukuku................................................................... 146


          III. Fransız Hukuku.................................................................. 151


          IV.      Amerika Birleşik Devletleri Hukuku............................. 156


               a)   Voting Agreement ve Voting Pool


                          Pooling Agreement)................................................. 158


               b)   Voting Trust.................................................................. 160


          V.  Avrupa Birliği Hukuku....................................................... 163


 


BİBLİYOGRAFYA ......................................................................... 165